Диссертацияның көлемі мен құрылымыДата17.07.2016
өлшемі58.78 Kb.
түріДиссертация
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің
Математика факультетінің 6N0602 – «Информатика» мамандығының

2 курс магистранты А.Атаеваның « “Жылжымайтын мүлік” қолданбалы программалық пакетін құру »атты магистрлік диссертациялық жұмысына

РЕФЕРАТДиссертацияның көлемі мен құрылымы: Жалпы жұмыс 3 бөлімнен (60 бет) тұрады. Бірінші бөлімде (9 бет) орнату, тиімді жоба құру сияқты Delphi құралдарына шолу жүргізілген. Екінші бөлімде (30 бет) қолданбалы пакетті құруда пайдаланылатын деректер қорын құрудың Delphi 7 программалау ортасында әртүрлі әдіс-тәсілдері, түрлері, артықшылықтары, кемшіліктері сияқты мәселелер қарастырылған, ал үшінші бөлімде (15 бет) диссертацияның негізгі зерттеу мақсаты болып табылатын «жылжымайтын мүлік» қолданбалы программалық пакетін құруға тоқталған.

Суреттер, кестелер, пайдаланылған әдебиеттер көздерінің саны: Диссертация жазу барысында 17 сурет, 11 кесте, 13 әдебиеттер көзі пайдаланылды.

Негізгі сөздер тізімі: деректер қоры, деректер қоры басқару жүйесі, объект, жылжымайтын мүлік, Delphi7 программалау тілі, кесте, сұраныс, байланыс, деректер жиыны, қолданбалы программалық пакет, бүркеншік ат, BDE механизмі, транзакция, ақпарат, фаил-серверлік, жергілікті.

Зерттеудің маңыздылығы: “Жылжымайтын мүлік” қолданбалы программалық пакетін құру атты жұмыста қолданбалы программалық пакет құрудың жан-жақты әдіс-тәсілдері зерттелді. Адам және тұтастай қоғамның интелектуальды мүмкіндіктерін күшейтуші рөлін атқаратын, кезкелген мәліметті өңдейтін әмбебап техникалық құрал болып табылатын компьютердің пайда болуы мен дамуы қоғамның информатизациялану процесінің ажырамас бөлігіне айналуда. Осындай компьютердің билік ету дәуірінде көп мәселе сандық деректер арқылы оңай шешілгендіктен нарықтық экономиканың талабына сай қажетті информация жылдам өңделуі үшін үлкен көмегін тигізетін «Жылжымайтын мүлік» атты қолданбалы программалық пакетін құру маңызды шаралардың бірі болып табылады.

Зерттеудің нысаны: Delphi7 программалау ортасында деректер қорымен жұмыс істеу, оларды құру, өңдеу, сұраныстар ұйымдастыру.

Зерттеудің мақсаты: Диссертация жұмысының мақсаты жылжымайтын мүлікпен айналысатын агенстволар, компаниялар, және т.б. ұйымдарға заман талабына сай қажетті қолданбалы программалық пакет құру.

Зерттеу әдістері: Мақсатқа жету үшін қазіргі кезде ең көп тараған бағдарлама құру жүйесі болып табылатын Delphi 7 программалау ортасы және оның деректер қорларымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін Borland Database Engine (BDE) жинағы мен DBD (DataBase Desktop) утилитасы қолданылды.

Алынған нәтижелер, олардың жаңалығы, ғылыми және практикалық мәні: Қолданбалы программалық пакет құру барысында Қарағанды қаласындағы біршама жылжымайтын мүлікпен айналысатын агенстволардан алынған сұрақнамалар бойынша, дәл қазіргі таңда олардың soft программа ретінде Microsoft Office Excel бағдарламасын қолданатындығы анықталды. Агенстволардағы қызметкерлердің айтуы бойынша бұл олар үшін арзан, ыңғайлы, қол жетерлік программалық қамтама. Осы орайда, осындай ұйымдарға қажетті, қолдануға ыңғайлы қолданбалы программалық пакет құру біздің алдымызға қойған мақсаттымыз болды. Мақсат-мұратымызды жүзеге асыру барысында программа интерфейсін барынша түсінікті, қарапайым, көрнекі қылуға тырыстық және программаны көптеген транзакцияларды орындауға болатындай құрдық.

Басылымдар туралы мәліметтер: Жасалынған программалық пакет бойынша басылымдарда мақалалар жарияланды:

  1. Айтқожа Ж.Ж., Атаева А.М., “Жылжымайтын мүлік” қолданбалы программалық пакетін құру, ҚарМУ хабаршысы. – Математика сериясы. – 2010. - № 1 (57). – Б.

  2. Атаева А.М., Қолданбалы программалық пакеттерді құруда Delphi7 ортасын қолдану, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті аспиранттары, магистранттары мен студенттерінің XXXIII ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2010. – Б. 144-147

ДиссертантРЕФЕРАТ
Диссетационной работы на тему « “Жылжымайтын мүлік” қолданбалы программалық пакетін құру » магистранта 2 курса специальности 6N0602 – «Информатика» математического факультета Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова
Объем и структура диссертации: В целом работа состоит из 3 частей(60 листов). В первой части(9) были расмотрены темы методов Delphi 7 как установка, создание, структура проектов. Во второй части(30 листов) были описаны разные методы создания баз данных, их типы , привелигии и недостатки, а втретей части (15 листов) был рассмотрен процес создания прикладного пакета который является объектом исследования нашей диссертации.

Количество иллюстраций, таблиц, использованных литературных источников: В работе были использованы 17 рисунков, 11 таблиц и 13 источников литературы.

Перечень ключевых слов: база данных, система управлений базами данных, объект, недвижимость, язык программирования Delphi7, таблица, запрос, связь, набор данных, прикладной программный пакет, псевдоним, механизм BDE, транзакция, информация, файл-сервер, локальный.

Актуальность исследования: В прикладном програмном пакете “Жылжымайтын мүлік” всесторонне были рассмотрены способы создания прикладных программных пакетов. Универсальным техническим средством обработки любой информации является компьютер, который играет роль усилителя интеллектуальных возможностей человека и общества в целом, а коммуникационные средства, использующие компьютеры, служат для связи и передачи информации. Появление и развитие компьютеров — это необходимая составляющая процесса информатизации общества. В таком веке где многие вещи легко решаются цифровыми данными, где господствуют компьютеры создание пакета отвечающий всем требованиям рыночной экономики, который поможет облегчить работу с данными является важным процессом нашего времени.

Объект исследования: работа с базами данных в среде программирования Delphi7, создание, редактирование БД и организация запросов к ним.

Цель иследования: Цель диссертационной работы заключается в создании прикладного программного пакета для агенств, компаний, и пр. занимающимися недвижимостью.

Методы иследования: Для достижения этой цели были использованы набор Borland Database Engine (BDE) который дает возможность работать с данными и утилита DBD (DataBase Desktop) широко распрастраненной системы создания программ Delphi 7.

Полученные результаты, их новизна, научная и практическая значимость: При создании прикладного пакета в некоторых агенствах Караганды занимающихся недвижимостью был проведен опрос, в итоге чего выяснилось что они в данный момент используют программу Microsoft Office Excel как soft программу. По их словам это дешевое, удобное, доступное программное обеспечение. После чего, создание удобного для использования, необходимого для таких агенств программного пакета стало нашей поставленной целью. При реализации нашей цели мы постарались создать более понятный, наглядный интерфейс, и создать программу так чтобы можно было выполнять множество транзакций.

Сведения о публикациях: По созданному прикладному программному пакету вышли следующии статьи:

  1. Айтқожа Ж.Ж., Атаева А.М., “Жылжымайтын мүлік” қолданбалы программалық пакетін құру, Вестник Карагандинского университета. – Серия математика. – 2010. - № 1 (57). – С.

  2. Атаева А.М., Қолданбалы программалық пакеттерді құруда Delphi7 ортасын қолдану, Материалы XXXIII научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и студентов Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова.– Караганда:Изд-во КарГУ, 2010. – С. 144-147

ДиссертантTHE ABSTRACT
Of dissertationnal work on a theme «“ Жылжымайтын мүлік” қолданбалы программалық пакетін құру » master’s of 2nd course of a speciality 6N0602 – "Computer science" of mathematical faculty of the Karaganda state university of a name of E.A.Buketov
The volume and structure of the dissertation: A whole work consists of 3 parts (60 sheets). In the first part (10 sheets) have been considered themes of methods Delphi 7 as installation, creation, structure of projects. In the second part (30 sheets) have been described different methods of creation of databases, their types, privileges and lacks, and in third part (14 sheets) has been considered the process of creation of an applied package which is the object of research of our dissertation.

The amount of pictures, tables and sources of the literature: In work 17 figures, 11 tables and 13 sources of the literature have been used.

The list of key words: Database, system of managements of databases, object, the real estate, Delphi7 programming language, the table, inquiry, communication, a data set, an applied software package, a pseudonym, mechanism BDE, transaction, the information, a file-server, local.

Urgency of research: In an applied software package “Жылжымайтын мүлік” have comprehensively been considered ways of creation of applied software packages. A universal mean of processing of any information is the computer which plays a role of the amplifier of intellectual opportunities of the person and a society as a whole, and the communication means using computers, serve for connection and transfer of the information. Occurrence and development of computers is a necessary component of process of information of a society. In such century where many things easily are solved by digital datas, where computers dominate creation of a applied programming package adequate to all requirements of market economy which will help to facilitate work with the data is the important process of our time.

Aim of research: The purpose of dissertational work consists in creation of an applied software package for agencies, the companies, and e.t.c. which work with the real estate.

Object of research: Work with databases in the environment of programming Delphi7, creation, editing of a DB and the organization of inquiries to them.

The received results, their novelty, the scientific and practical importance: At creation of an applied package in some agencies of Karaganda engaged the real estate had been lead interrogation as a result of that it was found out that they at present use program Microsoft Office Excel as soft program. As they said this is cheap, convenient, accessible software. Then, creation convenient for use necessary for such agencies of a software package became our object in view. At realization of our purpose we have tried to create more clear, evident interface, and to create the program so that it was possible to carry out set of transactions.

Methods of research: For achievement of this purpose have been used set Borland Database Engine (BDE) which enables to work with the data and utility DBD (DataBase Desktop) widely widespread system of creation of programs Delphi7.

Data about publications: On the created applied software package have left the following of article:

1. Aitkozha Z.Z., Ataeva A.M. “ Жылжымайтын мүлік ” қолданбалы программалық пакетін құру, ҚарМУ хабаршысы. – series mathematics. – 2010. - № 1 (57). – Б.  1. Ataeva A.M., Қолданбалы программалық пакеттерді құруда Delphi7 ортасын қолдану, The materials of XXXIII scientifically-practical conference of post-graduate students, masters and students of the E.A.Buketov Karaganda State University. – Karaganda: KSU publication, 2010. – P. 144-147

Author of dissertation


Каталог: files -> Faculties -> Mathematical -> Autoreferat
Autoreferat -> Реферат диссертацияның көлемі мен құрылымы
Autoreferat -> ТҰжырым жұмыстың жалпы сипаттамасы
Autoreferat -> Математика факультетінің магистранты
Autoreferat -> "Ақпараттық пішіндеу мен MetaTrader 4 терминалында құрылган механикалық сауда жүйесі" атты тақырыбына жазылған
Autoreferat -> Ақырлы өрістегі арнайы группалар 6N0601–Математика ғылымының магистрі академиялық дәрежесін алу үшін ұсынылған диссертация Реферат
Autoreferat -> Математика факультетінің магистранты
Autoreferat -> Диссертация на соискание академической степени магистра математики Реферат Общая характеристика работы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет