Әож 94 (574. 1): 664. 95 (574. 1) Қолжазба құқығындабет3/3
Дата23.02.2016
өлшемі309 Kb.
түріДиссертация
1   2   3

Қорытындыда диссертацияның мазмұнынан туындайтын ойлар жүйеленіп, тұжырымдары нақтыланды. 1941-1991 жылдардағы Қазақстанның батыс өңіріндегі балық шаруашылығы даму тарихын қорыта келе зерттеу жұмысында мынадай нәтижелер алынды:

- біріншіден, 1941 жылға дейінгі кезеңде еліміздің батыс өңірінде балық кәсіпшілігінің біртұтас кешені қалыптасты деген қорытынды жасалынды;

- екіншіден, Ұлы Отан соғысы жылдарында батыс өңірдегі балық шаруашылығына қарасты барлық мекемелер соғыс жағдайына бейімделіп, қайта құрылып, балық аулау, оның өнімдерін өндіруде жетістіктерге жетті, қарқынды еңбектері баяндалды;

- үшіншіден, Кеңес Одағының халық шаруашылығында балық өнеркәсібі ең маңызды орын алды, сондықтан мемлекет тарапынан қатаң қадағаланды. Социалистік жүйе кезіндегі өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастардың сипаты, ел экономикасының дамуына ықпалы анықталды;

- төртіншіден, балықшылардың осы жылдардағы әлеуметтік-экономикалық жағдайының өзгеру деңгейі мұрағат деректері негізінде сараланып, балық шаруашылығы мамандары мен жұмысшы кадрларды дайындау кезеңдері, балық кәсіпшілігінің дамуындағы ұлттық кадрлардың ролі айқындалды;

- бесіншіден, балық өнімдерін өңдеу мен өндірудегі мекемелердің ролі мен олардың өзара байланысы анықталып, зауыттар мен комбинаттардың, ұжымшарлардың материалдық-техникалық жағынан жақсаруы, ондағы қиыншылықтары мен жетістіктері сараланды;- алтыншыдан, балықшылардың еңбекті ұйымдастыру жүйесі, балық және балық өнімдері түрлерінің сапалық деңгейін арттырудағы және еліміздің азық-түлік мәселелерін шешу жолдарындағы ролі зерттелді.
Пайдаланылған Әдебиеттер тізімі


 1. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: «Атамұра», 1999. – 296 б.

 2. Бородин Н.А. Каспийско-Волжское рыболовство и его экономическое значение. – СПб, 1803. – 225 с.; Доклад о нуждах Уральского рыбного промысла. – Уральск, 1889. – 56 с.; Правила производства рыболовства в Уральском Казачьем войске. – Уральск, 1894.; Покотилов А. Описание рыболовства по реке Урал и Каспийском море // Журнал Министерства внутренных дел. – 1831. – №2. – с. 46-85.; Данилевский Н. Я. Краткий очерк рыбного хозяйства на Урале // Вестник ИРГО. – 1858. – 155 с.; Серюгин С. Киргизы – работники морского рыболовства // Туркестанский сборник. – Т. 25. – 1869. – 127 с.; Агутин Н. Об открытии лова рыбы на прибрежье Каспийского моря // Уральские войсковые ведомости. – 1869. – № 3. – с. 74-125.

 3. Навозов Н. Материалы к ихтифауне бассейне реки Урала // Вестник рыбопромышленности. – 1902. – № 8. – с.88-155; Кучин И.В. О развитии рыболовства Урала и Приуралья. – Уфа, 1908. – 125 с.; Ливкин И.Д. Рыболовство и тюлений промысел на Восточном побережье Каспийского моря. – Спб, 1902. – 108 с.; Хорошхин И.П. Краткое описание рыболовства Уральского казачьего войска. – Спб, 1902. – 227 с.; Берг Л.С. Рыбы пресных вод Российской империи. – Москва, 1916. – 312 с.

 4. Бабин Б.Н. Астраханская партийная организация в борьбе за подготовку и проведение коллективизация рыболовецких хозяйств Астраханского округа в 1927-1931 гг. // Автореферат... к.и.н. – Москва, 1954. – 30 с.

 5. Киселев А.А. Освоение богатств Кольского полуострова в годы первой пятилетки // Автореферат... к.и.н. – Ленинград, 1958. – 34 с.

 6. Пятковский В.П. Социалистическое преобразование Кольского полуострова в годы второй пятилетки // Автореферат... к.и.н. – Ленинград, 1965. – 30 с.

 7. Панова М.П. Партийное руководство движением за коммунистический труд в рыбной промышленности (1959-1965 гг.) (На материалах Калининградской области и советских республик Прибалтики) // Автореферат... к.и.н. – Москва, 1967. – 30 с.

 8. Бешта И.Л. Начало социалистическое преобразования рыбного хозяйств копперирование рыболовецких хозяйств в 1921-1926 гг. // Автореферат... к.и.н. – Ленинград, 1967. – 28 с.

 9. Елагин А.С. Переход на мирную работу по восстановлению народного хозяйства в западном Казахстане (1921-1925 гг.). Рукопись... к.и.н. – Алма-Ата, 1951. – 306 с.; Тлепов С.Т. Установление и укрепление Советкой власти на Мангышлаке (1917-1927 гг.). Рукопись... к.и.н. – Алма-Ата, 1964. – 218 с.; Кожабаев С.Т. Борьба трудящихся Прикаспийских районов Казахстана за победу Советской власти (1917-1920 гг.). Рукопись... к.и.н. – Алма-Ата, 1965. – 283 с.

10 Мухаметов Х.А. Дореволюционный город Гурьев и его время. Рукопись... к.и.н. – Алматы, 1972. – 215 с.; Табылдиев Х.Б. История социалистического Гурьева (1917-1937 гг.). Рукопись... к.и.н. – Алма-Ата, 1973. – 214 с.; Бакиев Ж.Б. Социалистическое преобразование рыбного хозяйства (1917-1937). Рукопись... к.и.н. – Алма-Ата, 1972. – 284 с.

11 Ескалиев О. Деятельность партийной организаций Казахстана по развитию рыбной промышленности Урало-Каспийского бассейна (1928 – июнь 1941 г.) // Автореферат... к.и.н. – Алма-Ата, 1977. – 23 с.

12 Таиров М.Т. Рыбное хозяйство Казахской ССР и перспективы его развитие // Автореферат... к.и.н. – Алма-Ата, 1974. – 20 с.

13 Каженбаев С.К., Нюжгиров А. Рыбная промышленность Казахстана /стат. справочник/ – Москва: Пищевая промышленность, 1968. – 175 с.; Каженбаев С.К. Рыбное хозяйства Казахстана и проблемы повышения его эффективности. – Алма-Ата, 1987. – 173 с.

14 Ишмуратов Ж.И. Трудовые подвиги и помощь фронту трудящихся Гурьевской области в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) Рукопись... к.и.н. – Алма-Ата, 1971. – 302 с.; Акинжанов М.А. Трудовой подвиг колхозного крестьянства Западного Казахстана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) // Автореферат... к.и.н. – Алма-Ата, 1973. – 30 с.; Темиртасов Г. Становление и идейно-организационное укрепление Гурьевской областной партийной организации (1938-1945 гг.). Рукопись... к.и.н. – Алма-Ата, 1977. – 201 с.

15 Қыдыралин Ү.С. Маңғыстау қазақтарының дәстүрлі шаруашылығы. – Атырау, 1999. – 165 б.; Мұқтар Ә.Қ. Азаттық таңы жолында. – Алматы, 2001. – 258 б.; Рысбеков Т.З. Батыс Қазақстан облысының тарихы. – Орал, 2001. – 204 б.; Бримжаров Б.К. Село Казахстана в 60-80-е годы: конкретно-исторический анализ по материалам Западных областей // Автореферат... д.и.н. – Алматы, 1997. – 50 с.; Абдуллаев Н.А. История Казахстана. – Актюбинск, 2002. – 270 с. Мухлисов Н.К. Экономическая история Казахстана ХХ века. – Актюбинск, 1999. – 133 с.

16 Меңдігереев К.Б. Батыс Қазақстан аумағындағы балық шаруашылығының даму тарихы (1801-1917 жж.) // Тарих ғылым. кандидаты... диссертация қолжазбасы. – Атырау, 2007. – 130 б.

17 Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. Сборник документов и материалов Т.1. июнь 1941-1943 гг. – Алма-Ата, 1964. – 596 с.; Отты жылдар (құжаттар жинағы). – Алматы, 2005. – 194 б.; Мұрағат деректері – Халық қазынасы. – Алматы, 2004. – 274 б.; Доскалиев С.Т. Сражающемуся Сталинграду. – Алматы, 1983. – 108 с.

18 Ужкенов В.С. Каспий – край рыбацкой славы. – Алматы, 1987. – 183 с.; Тлепов С.Т. Страницы истории Мангышлака. – Алма-Ата, 1980. – 167 с.

19 Қарағұлов А. Баламасы жоқ байлық. – Атырау, 2003. – 98 б.; Кулагин К. Морской лов. – Актобе, 2004. – 228 с.; Аронов Ж. Алдыңғы толқын – ағалар. – Алматы, 2005. – 184 б.

20 Чибилев А.А. Дорога к Каспию. – Алматы, 1988. – 284 с.; Река Урал. – Ленинград, 1987. – 168 с.

21 Атырау облыстық мемлекеттік мұрағаты (әрі қарай АОММ). 1-қор, 4-тізбе, 9-іс.

22 АОММ. 1-қор, 5-тізбе, 2-іс.

23 Досқалиев К. Сражающемуся Сталинграду. – Алма-Ата: Казахстан, 1983. – 108 с.

24 АООМ. 727-қор, 2-тізбе, 2-іс.

25 АОММ. 181-қор, 2-тізбе, 175-іс.

26 Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік мұрағаты (әрі қарай ҚРОММ). 544-қор, 1б-тізбе, 6-байлам.

27 АООМ. 1-қор, 10-тізбе, 5-іс.

28 АООМ 23-қор, 1-тізбе, 68-іс.

29 АОММ. 369-қор, 1-тізбе, 2-іс.

30 Ужкенов В.С. Каспий – край рыбацкой славы. – Алма-Ата, 1987. – 183 с.

31 АОММ. 855-қор, 1-тізбе, 296-іс.

32 ҚРОММ. 1571-қор, 2-тізбе, 1405-іс.

33 ҚРОММ. 1871-қор, 1-тізбе, 196-іс.

34 Рыбное хозяйство. – 1985. – №9.

35 АОММ. 181-қор, 1-тізбе, 310-іс.

36 Коммунистік еңбек. – 1973 ж. 3 қараша.

37 АОММ. 180-қор, 2-тізбе, 10-іс.

38 Ресей Федерациясының Астрахань облыстық мемлекеттік мұрағаты (әрі қарай РФ АОММ). 3855-қор, 1-тізбе, 13-іс.

39 АОММ. 1-қор, 1-тізбе, 12-іс.

40 АОММ. 238-қор, 5-тізбе, 38-іс.

41 Тлепов С.Т. Страницы истории Мангышлака. – Алма-Ата, 1980. – 167 с.

42 АОММ. 180-қор, 1-тізбе, 3520-іс.

43 РФ АОММ. 3855-қор, 2-тізбе, 661-іс.

44 РФ АОММ. 3855-қор, 3-тізбе, 75-іс.

45 РФ АОММ. 2969-қор, 1-тізбе, 558-іс.

46 РФ АОММ. 1571-қор, 2-тізбе, 560-іс.

47 ҚР ОММ. 1871-қор, 1-тізбе, 196-іс.

48 БҚОММ. 683-қор, 1-тізбе, 1158-іс.
Диссертация тақырыбы бойынша жарияланған еңбектер тізімі:
1 Еліміздің Батыс өңіріндегі балық өнеркәсібін маман кадрлар мен қамтамасыз ету мәселелері // М.Өтемісов атындағы БҚМУ хабаршысы. – 2006. – №3. – 76-83 бб.

2 Жайық-Каспий бассейніндегі балық кәсіпшілігі, ұйымдастырушылық мәселелері // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. – 2006. – №4 (43). – 65-67 бб.

3 Жайық-Каспий бассейніндегі «Каспрыба» басқармасының құрылуы // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. – 2006. – №4 (43). – 74-77 бб.

4 Жайық-Каспий бассейніндегі балықшылардың материалдық жағдайы // Х.Досмұхамедов атындағы АМУ хабаршысы. – 2007. – №1 (9). – 124-133 бб.

5 Балық шаруашылығына маман кадрлар дайындау тарихынан // «ХVІІІ-ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанның шектес елдермен қарым-қатынасы: проблеманың қазіргі күйі мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті. – Ақтөбе, 2004. – 126-128 бб.

6 Из историй развития урало-каспийского рыбопромыслового бассейна // Материалы международной научной конференции «Казахстанско-росcийское сотрудничество: проблемы и перспективы». – Атырау, 2004. – 101-103 с.

7 Жайық-Каспий бассейніндегі балық қорларын сақтау мәселелері // «Каспий-Еуразия халықтары тағдырында: тарихы және ынтымақтасу болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Атырау, 2006. – 132-134 бб.

8 Ұлы Отан соғысы жылдарында балық шаруашылығын қайта құру // «Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы және жоғары мектеп міндеттері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Орал, 2007. – 170-172 бб.9 Балық шаруашылығының тарихнамасы // «Отан тарихының келелі мәселелері» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Х.Досмұхамедов атындағы АМУ хабаршысы. – Атырау, 2008. – 79-82 бб.

РЕЗЮМЕ

автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история

(История Республики Казахстан)
Нигметов Болат Срымович

История развития рыбного хозяйства в западном регионе Казахстана (1941-1991 гг.)
В диссертации на основе принципов объективного исследования и использования впервые вводимых в научный оборот архивных материалов, анализируется история становления и итоги развития рыбного хозяйства в западном регионе Казахстана начиная предвоенных лет вплоть до 1991 года. В период ведения плановой экономики периода социализма рыбное хозяйство играло важную роль в системе пищевой промышленности, именно в этот период своего развития рыбное хозяйство Западного Казахстана становится сырьевой базой центра. В работе анализируется экономическая политика центра и региона в области рыбного хозяйства. Особенностью диссертации является сравнительный анализ результатов рыболовства в разные годы. Автором представлено свое видение многих важнейших аспектов развития рыбного хозяйства в западном Казахстане.

Объектом исследования является история развития рыбного хозяйства в западном регионе Казахстана период 1941-1991 годов.

Актуальность исследования. История рыбного хозяйства западного региона является одной из актуальных проблем исторической науки Казахстана. Тем не менее в отечественной историографии и зарубежной науке данная проблема в научном плане не изучалась. Отдельные моменты темы рассматривались в экономической, статистической, научно-публицистической литературе. Полное и глубокое изучение отечественной истории невозможно без учета уроков прошлого, экономической жизни республики и развития отдельных ее отраслей. В частности, развитие рыбной промышлености Казахстана в наше время как одной из базовых отраслей экономики региона невозможно без обстоятельного анализа советского опыта, достижений и недостатков социалистического способа производства.

Теоретические и методологические основы исследования. В исследовании автор ориентируется на теоретические положения и основополагающие выводы крупных отечественных и зарубежных исследователей по проблемам становления и развития рыбного хозяйства Казахстана. Методом исследования являются совокупность теоретико-методологических принципов и подходов: объективность, историзм, системный подход, сравнительный анализ, метод обобщения, логический метод. Методика исследования базируется в целом на сравнительно-сопоставительном анализе источников различного происхождения (исторических, архивных документов, статистических материалов, специальной литературы, материалов печати и т.д.)

Целью и задачей исследования является изучение основных этапов развития рыбного хозяйства в западном регионе в вышеуказанный период, анализ архивных документов, периодической печати, специальной научной литературы этой отрасли хозяйства, выявление специфики истории рыбного хозяйства в изучаемый период, просчеты и успехи в экономической сфере планового ведения хозяйства.

Определяемые целью конкретные задачи, решаемые в настоящем диссертационном исследовании, сводятся к следующему:

- на основе довоенных архивных документов исследовать и выявить особенности, исторические предпосылки, основные направления и динамику развития рыбного хозяйства в западном регионе до 1941 года;


 • изучить социально-экономическое развитие рыбного хозяйства в западном регионе страны в период Великой Отечественной войны;

 • раскрыть роль государства в развитии рыбного хозяйства западном Казахстане и проанализировать итоги социалистического переустройства предприятий рыбной отрасли народного хозяйства;

 • на основе архивных материалов исследовать изменения социально-экономического положения работников рыбного хозяйства за указанный период в области оплаты труда, быта и медицинского обслуживания. Изучить этапы подготовки рабочих кадров и специалистов этой отрасли.

- раскрыть роль предприятии в добыче и переработке рыбной продукции и их взаимосвязь, выявить трудности, достижения и улучшение материально-технической базы колхозов, заводов и комбинатов.

- изучение роли рыбаков, решения продовольственных проблем, организации труда и системы сбыта рыбной продукции, улучшения качества, сортности, разновидности рыбной продукции.Результаты исследования. В ходе научного исследования были получены следующие выводы и результаты:

- были исследованы архивные документы до 1941 года, выявлены особенности, исторические предпосылки, основные направления и динамика развития рыбного хозяйства в западном регионе страны, на их основе сделан вывод, что в довоеннный период в западном регионе страны было создан единый комплекс рыбной промышленности; • изучена история развития рыбного хозяйства в период Великой Отечественной войны в западном регионе, когда все предприятия относящихся к рыбному хозяйству перестроились на военный лад и достигли успехов в рыболовстве и переработки рыбной продукции;

 • раскрыта роль государства в развитии рыбного хозяйства в западном Казахстане, и сделан вывод, что рыбная промышленность находилась в центре внимания центральных органов управления Союза и в системе народного хозяйства, занимала важное место.

 • на основе архивных материалов проанализированы изменения социально-экономического положения работников рыбного хозяйства за указанный период в области оплаты труда, быта и медицинского обслуживания. Изучены этапы подготовки рабочих кадров, специалистов рыбного хозяйства и роль национальных кадров в развитии рыбной промышленности;

- раскрыта роль предприятий в добыче и переработке рыбной продукции и их взаимосвязь, выявлены трудности, достижения и улучшение материально-технической базы колхозов, заводов и комбинатов.

- изучена роль рыбаков в решении продовольственных проблем страны и организации труда и системы сбыта рыбной продукции, улучшение качества, сортности, разновидности рыбной продукции.Область применения. Научные результаты и выводы, полученные в процессе исследования темы, могут быть использованы в практической деятельности в ходе учебного процесса и более глубокого усвоения студентами отечественной истории, а также при создании обобщающих трудов по истории Казахстана, организации специальных курсов и семинарских занятий.

Степень внедрения исследования. Содержание диссертации получило всестороннее и полное освещение на страницах печати, на международных и республиканских научных, научно-теориетических конференциях в ходе неоднократных обсуждений в Западно-Казахстанском государственном университете им. М.Утемисова Министерства образования и науки РК.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех разделов, каждый из которых включает в себя восемь подразделов, заключения, списка использованных научных источников и приложения.
SUMMARY

thesis of the scientific degree of the candidate on historic science specialty code – 07.00.02 – Native Land history (History of the Republik of Kazakhstan)
NIGMETOV BOLAT CRIMOVISH
History of the development of fish facilities in the west region of Kazakhstan (1941-1991)
In thesis on base of principles of objective study and with the use of archive material for the first time, the history of the formation and total development of fish facilities of the west region prewar years of Kazakhstan, period of the Great Patriotic war, postwar time and up to 1991 is analyzed. In the course of conduct of the planned economy of the period of the socialism fish facilities played the important role in system of food industry, exactly in this period of its development fish facilities of West Kazakhstan became the raw materials base of the centre. Economic policy of the centre and region is analyzed in work in the field of fish facilities. The Particularity to theses is a benchmark analysis of the results of fishing at different years. The Author is presented its vision the most important aspects of developments of fish facilities of the west Kazakhstan.

The Object of the study is a history of the development of fish facilities of the west region of Kazakhstan in 1941-1991.

Topical interest of study. The History fish of facilities of the west region is one of the actual problems of the historical science of Kazakhstan.

Nevertheless it hadn’t been studied in native land historiography and foreign science in the scientific plan. Full and deep study of native land history is impossible disregarding lessons of the past, economic life of republic and development of separate branches. In particular development of fish industry of Kazakhstan, as one of the base branches is impossible without thorough analysis of soviet experience, achievements and shortage of socialist ways of industry.Theoretical and methodical base of the study. In his investigation the author is orientated on theoretical positions and background findings of large domestic and foreign researchers on problem of the formation and development of fish facilities of Kazakhstan. The Method of the study is a collection of theorio-methodological principle and approach: objectivity, history, system approach, benchmark analysis, method of the generalization, logical method. The Methods of the study is based as a whole on relatively - (history, archive document, statistical material, special literature, material of the seal and etc.).

The Purpose and problem of the study are a study of main stage developments of fish facilities of the west region at said period, analysis of archive document, periodic seal, special scientific literature to this branches of facilities, discovery of specifics of history of fish facilities at under study period, errors and successes in economic sphere of planned conduct of facilities.

The Defined purpose concrete problems, solved in persisting dissertation study, are reduced to the following:

- on base of prewar archive document to research and reveal particularities, historical prerequisite, the main trends and track record of the development of fish facilities of the west region of the country before 1941:

- study social-economic development of fish facilities of the west region of the country at period of the Great Patriotic war:

- reveal the role of state in development of fish facilities in west Kazakhstan and analyze the totals of socialist reconstruction of enterprise of fish branch of public facilities:

- on base of archive material to research changes of social-economical position of workman of fish facilities for specified period in the field of payment of the labour, existence and medical service. Study the stages of preparation of workers and specialists of fish facilities.

- reveal the role of an enterprise in mining and conversion of fish product and their intercropping, reveal the difficulties, achievements and improvement of logistical of collective farm, plant and industrial complexes.

- study of role of the fishermen, decision of the food problems and organizations of the labour and systems of the marketing of fish product, improvement quality, quality varieties of fish product.The Results of the study. Following findings and results were received In the course of scientific study:

- archive documents before 1941 were an explored, revealed particularities, history premises, the main trends and track record of the development of fish facilities in the west region of the country, on their base it is made conclusion that at pre-war period in west region of the country was created united complex of fish industry:

- history of the development of fish facilities at period of the Great Patriotic war in west region of the country is studied when all enterprises referring to fish facilities were reconstructed on military harmony and reached the success in fishing and conversions to fish product:

- is revealed role state in development of fish facilities of the west Kazakhstan, and is made the conclusion that fish industry was found in the centre of attention central management body of the Alliance and in system public facilities, occupied the important place.

Change social-economic position of workman of fish facilities are analyzed on base archive material for specified period in the field of payment of the labour, existence and medical service. Studied stages of preparation worker personnel (frames), specialist of fish facilities and role of the local personnel, in development of fish industry.

- is revealed role of an enterprise in mining and conversion of fish product and their intercropping, is revealed of difficulties, achievements and improvement of logistical basis collective farm, plant and industrial complexes.

- is studied role of the fisherman’s in decision of the food problems of the country and organizations of the labour and systems of marketing to fish product, improvement quality, varieties of fish product.

The Application. The Scientific results and findings, got in process of the study of the subject, can be used in practical activity on improvement performance scholastic process and more deep assimilation of student to domestic history, as well as when making generalizing works on histories Kazakhstan, organizations special rate and seminar occupation.

The Degree of the introducing the study. The Contents to thesis’s have got all round of illumination on page of the seal, international and republican scientific, scientifically-theoretical conference in the course of repeated discussion in West-Kazakhstan state university named by M.UTEMISOVA Ministry education and sciences RK.

Work structure. Dissertation consists of i three sections, each of which comprises of itself eight subsections, conclusions, list of used sources and exhibits.

Басылуға 29.11.08. қол қойылды.

Көлемі 1,56 б.т.

Таралымы 100 дана.

Тапсырыс № 15
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік

университетінің баспа орталығыОрал қаласы, Сарайшық көшесі, 34.


Каталог: images -> stories -> downloads -> avtoreferaty
avtoreferaty -> Демеуова нұРГҮЛ ҚажымұҚАНҚызы XIX ғ. екінші жартысы – XX ғ. басындағы Батыс Қазақстандағы жәрмеңкелер: тарихи талдау
avtoreferaty -> Ермағамбетова әния үржімбайқызы батыс Қазақстан қалаларының даму тарихы
avtoreferaty -> Әож 94(574. 1): 332 021(043) Қолжазба құқығында
avtoreferaty -> Әож 94 (574. 1): 396: 338. 43 «1966/1985» (043) Қолжазба құқығында
avtoreferaty -> Ахметова ұлжан төлегенқызы орынбор ғылыми мұрағаттық комиссиясының құрылуы және қызметі
avtoreferaty -> Әож 94 (574) 02 /. 08. Қолжазба құқығында
avtoreferaty -> Қайрғалиева гулфайруз батырлар институты және оның дәстүрлі қазақ қоғамындағы орны
avtoreferaty -> Хvііі ғасырдың соңғы ширегімен ХІХ ғасырдың 70 жылдарына дейінгі Қазақ-қоқан қарым-қатынастары
avtoreferaty -> Гиззатов саялбек махамбетұлы бөкей Ордасындағы аграрлық саясат
avtoreferaty -> Боранбаева бақтылы сансызбайқызы ғұмар Қараштың өмірі мен қоғамдық саяси қызметі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет