Ғылыми-зерттеу жұмыстардың жоспарыДата29.02.2016
өлшемі209.69 Kb.
#32358

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

____________________________________________________

(факультеттің (институттың) атауы)

БЕКІТЕМІН

Декан (Директор) ___________________

(факультет (институт))

__________________________________

(Аты-жөні, тегі)

«____» ____________________ 20___ ж.
__________________________________ кафедрасының

(атауы)


20___ - 20___ оқу жылына арналған

ғылыми-зерттеу жұмыстардың
ЖОСПАРЫ

Кафедра меңгерушісі _________________

(Аты-жөні, тегі)

«___» _______________ 20___ ж.

Петропавл, 20___ ж.


 1. Бюджеттен тыс (талапты) зерттеулер


Зерттеудің тақырыбы. Зерттеу жүргізілетін ғылыми бағдарлама*

Жетекшінің, орындаушылар-дың аты-жөні, тегі

Қаржыландыру көлемі

Мерзімі

Нәтижелерді ұсынудың үлгісі**

Орындау туралы белгі мен куәландыру 1. Гранттар, мемтапсырыс тақырыптар, бағдарламалар, шарттар бойынша ғылыми зерттеулер


Зерттеудің тақырыбы

Жетекшінің, орындаушы-

Лардың аты-жөні, тегіҚаржыландыру көлемі

Мерзімі

Нәтижелерді ұсынудың үлгісі**

Орындау туралы белгі мен куәландыру
* УОЖ, ҒТАМР рубрикаторының коды, тіркеу №, ҚР БжҒМ, ҚР ҰҒА және т.б. (республикалық, аймақтық, жоо аралық, жоо ішкі деңгейдегі) ғылыми бағдарлама көрсетіледі.

** Жоспарланатын міндеттер көрсетіледі: айқын заңдылықтарды белгілеу, топтастырудың сипаттамасы, педагогикалық жүйенің ғылыми негіздеуі және тәжірибелік мақұлдау (техникалық, экологиялық және т.б.), зерттелетін объектінің, құбылыстың теоретикалық қалыпын өңдеу; оның тәжірибелік тексерісі және т.б. Нәтижелерді ұсынудың үлгісі көрсетілсін: диссертация, монография, мақала, ғылыми кепілдемелер, ғылыми есеп, ғылыми-зерттеу анықтамасы және т.б.


 1. Докторлық, кандидаттық и магистрлік диссертацияларды дайындау және қорғау


Диссертацияның үлгісі

Диссертация бойынша жұмыс істеушілердің аты-жөні, тегі

Ағымдағы жылда жоспарланатын жұмыстар (саны)

Орындау туралы белгі мен куәландыру
Докторлық

Кандидаттық

Магистрлік

 1. Жоспарланатын басылымдар


Жоспарланатын басылымның атауы*

Басылым түрі

Көлемі

Орындау туралы белгі мен куәландыру

т.б.

бет.* Монографиялар, диссертациялардың авторефераттары, ғылыми еңбектер жинағы, ғылыми конференциялар баяндамалар/мәліметтердің тезистері, мақалалар, өндірістік меншік объектілеріне өтінімдер (патенттер, ашылулар) оқу-әдістемелік өңдеулерді есепке алмай көсетіледі.


 1. Ғылыми конференциялар, семинарлар, көрмелерді ұйымдастыру; олардың жұмысына қатысу


Ғылыми шараның рангі, түрі, атауы

Өткізу орны

Өткізу мерзімі

Шараны өткізуге қатысатын ұйымдар

Орындау туралы белгі мен куәландыру


 1. Магистранттар (МҒЗЖ) және студенттердің (СҒЗЖ) ғылыми-зерттеу жұмысы
а) Студенттің ғылыми жұмысын ұйымдастыру жоспары


Шаралардың атауы


Аяқтау үлгісі

Орындау мерзімі

Жауапты

Орындау туралы белгі мен куәландыру
б) магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)
МҒЗЖ жоспарланатын көрсеткіштері

Күндізгі оқу үлгісі

Орындалу %

1.

Бюджеттік зерттеулерге қатысатын магистранттар саны2.

ш/ш зерттеулерде қатысатын магистранттар саны3.

Диссертациялар саны4.

Ғылыми басылымдар саны5.

Ғылыми конференциядағы баяндамалар саны6.

Факультет (ТжӘИ) бағдары бойынша байқау жұмыстар саны

в) Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы (СҒЗЖ)
СҒЗЖ жоспарланатын көрсеткіштері

Оқу үлгісі

Орындалу %


күндізгі

сырттай

1.

Бюджеттік зерттеулерге қатысатын студенттер саны


2.

ш/ш зерттеулерде қатысатын студенттер саны


3.

Студенттік келелі мәселелі топтар


4.

Студенттік басылымдар саны


5.

Ғылыми конференциядағы баяндамалар саны


6.

Дипломдық жұмыстар саны


7.

Кафедра бағдары бойынша байқау жұмыстардың саны

 1. Халықаралық ынтымақтастық (ППҚ, магистранттар, студенттердің шетелдік іссапарлары, алмасу және сынақ ісі, халықаралық бағдарламалар, ғылыми симпозиумдер, конференциялар, семинарлар, көрмелерге қатысуы, оның ішінде ППҚ, магистранттар, студенттермен алмасу және т.б., оның нәтижелілігі)

Мәртебесі

Атауы

Мерзімі

Санаты

Орындау туралы белгі мен куәландыру

ППҚ

магистранттар

студенттер


ЕСКЕРТУ

Кафедра ҒЗЖ жоспарының барлық бөлімдері толтырылып, факультет деканатына (ТжӘИ директоратына) электронды және қағаз түрінде 20___ж. 10 маусымға дейінгі мерзімде ұсынылады (өзгертулер енгізілсе а.ж. 10 қыркүйегіне дейін).

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РКСеверо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева
_________________________________________________

(название факультета (института))УТВЕРЖДАЮ

Декан (Директор) _____________________

(факультет (институт))

____________________________________

(ФИО)

«_____»_____________________ 20____ г.ПЛАН
научно – исследовательской работы

кафедры ______________________________________

(название)

на 20___ –20___ учебный год
Зав. кафедрой _____________________


(ФИО)

«_____»____________________20____ г.


Петропавловск, 20___ г.


 1. Внебюджетные (инициативные) исследованияТема исследования. Научная программа, в рамках которой ведется исследование*

Ф.И.О.

руководителя, исполнителейОбъем финанси-рования

Сроки

Форма предъявления результатов**

Свидетельство и отметка о выполнении


 1. Научные исследования по грантам, программам, госбюджетным темам, договорам (хоз.договорам), несвязным грантам


Тема исследования

Ф.И.О.

руководителя, исполнителейОбъем финанси-рования

Сроки

Форма предъявления результатов**

Свидетельство и отметка о выполнении
* Указывается код рубрикатора УДК, ГРНТИ, регистрационный №, научная программа (республиканского, регионального, межвузовского, внутривузовского уровня) МОН РК, НАН РК и др.

** Указывается, что именно планируется: установление определенной закономерности, описание классификации, научное обоснование и экспериментальная апробация педагогической (технической, экологической и др.) системы, разработка теоретической модели исследуемого объекта, явления; ее практическая проверка и т.д. Далее указать форму предъявления результатов: диссертация, монография, статья, научные рекомендации, научный отчет, научно-исследовательская справка и др.

 1. Подготовка и защита докторских, кандидатских и магистерских диссертаций


Форма

диссертацииФ.И.О. работающих

над диссертациямиПланируется защитить

в текущем году (кол-во)Свидетельство и отметка о выполнении
Докторские

Кандидатские

Магистерские
 1. Планируемые публикации


Наименование планируемого издания*

Вид

издания


Объем,

Свидетельство и отметка о выполнении

п.л.

стр.* Указываются монографии, авторефераты диссертаций, сборники научных трудов, тезисы докладов/материалы (сборники) научных конференций, организованных кафедрой, тезисы докладов, статьи, заявки на объекты промышленной собственности (патенты, открытия) без включения учебно-методических разработок.

 1. Организация научных конференций, семинаров, выставок и др.; участие в их работе

Ранг, тип, вид, название

научного мероприятияМесто проведения

Сроки

проведенияОрганизации, участвующие в проведении мероприятия

Свидетельство и отметка о выполнении


 1. Научно-исследовательская работа магистрантов (НИРМ) и студентов (НИРС)а) План организации студенческой научной работы


Название

научного мероприятияФорма завершения

Сроки выполнения

Ответственные

Свидетельство и отметка о выполнении


б) Научно-исследовательская работа магистрантов (НИРМ)


Планируемые показатели НИРМ


Очная форма обучения

%

выполнения1.

Кол-во магистрантов, участвующих в бюджетных

исследованиях

2.

Кол-во магистрантов, участвующих в х/д исследованиях3.

Кол-во диссертаций4.

Кол-во научных публикаций5.

Кол-во докладов на научных конференциях6.

Кол-во конкурсных работ по профилю кафедры
в) Научно-исследовательская работа студентов (НИРС)
Планируемые показатели НИРС


Форма обучения

%

выполненияочная

заочная

1.

Кол-во студентов, участвующих в бюджетных исследованиях


2.

Кол-во студентов, участвующих в х/д исследованиях


3.

Кол-во научных обществ


4.

Кол-во студенческих публикаций


5.

Кол-во докладов на научных конференциях


6.

Кол-во дипломных работ


7.

Кол-во конкурсных работ по профилю кафедры
 1. Международное сотрудничество (зарубежные командировки, обмен и стажировки ППС, магистрантов, студентов, участие в международных программах, научных симпозиумах, конференциях, семинарах, выставках, в т.ч. по обмену ППС, магистрантами, студентами и др., их результативность)


Статус

Название

Сроки

Категория

Свидетельство и отметка о выполнении

ППС

магистранты

студенты


ПРИМЕЧАНИЕ

Все разделы плана НИР кафедры заполняются, и план представляется в деканат факультета (директорат ИЯиЛ) в электронном и бумажном вариантах в срок до 10 июня т.г. (с возможным внесением изменений до 10 сентября т.г.).

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет