Халыќ денсаулыєы жјне денсаулыќ саќтау жїйесі туралы


-тарау. ДЕНСАУЛЫЌ САЌТАУ САЛАСЫНДАЄЫ ЛИЦЕНЗИЯЛАУбет3/12
Дата12.06.2016
өлшемі0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3-тарау. ДЕНСАУЛЫЌ САЌТАУ САЛАСЫНДАЄЫ ЛИЦЕНЗИЯЛАУ,
АККРЕДИТТЕУ ЖЈНЕ АТТЕСТАТТАУ

      13-бап. Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметті


               лицензиялау

      Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызмет Ќазаќстан Республикасыныѕ лицензиялау туралы заѕнамасында белгіленген тјртіппен лицензиялауєа жатады.

      13-1-бап. Денсаулыќ саќтау саласындаєы хабарлама

      Денсаулыќ саќтау саласындаєы мынадай:


      1) халыќты гигиеналыќ оќыту;
      2) медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды кґтерме саудада ґткiзу;
      3) медициналыќ техниканы кґтерме саудада ґткiзу;
      4) медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды бґлшек саудада ґткiзу;
      5) медициналыќ техниканы бґлшек саудада ґткiзу ќызметі хабарлама жасау бойынша жїзеге асырылады.
      Ескерту. 3-тарау 13-1-баппен толыќтырылды - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      14-бап. Денсаулыќ саќтау саласындаєы аккредиттеу

      1. Кґрсетілетін медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметтердіѕ денсаулыќ саќтау саласындаєы белгіленген талаптар мен стандарттарєа сјйкестігін тану маќсатында денсаулыќ саќтау субъектілері жјне дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналысы саласындаєы субъектілер денсаулыќ саќтау саласында аккредиттелуге жатады.
      Жеке тўлєалар денсаулыќ саќтау субъектілерініѕ ќызметіне тјуелсіз сарапшылыќ баєалау жїргізу їшін аккредиттелуге жатады.
      2. Аккредиттеу ерікті сипатта болады жјне аккредиттелетін субъектініѕ ќаражаты есебінен жјне тыйым салынбаєан ґзге де ќаражат есебінен жїзеге асырылады.
      3. Денсаулыќ саќтау субъектілерін аккредиттеу олардыѕ ќызметініѕ ујкілетті орган бекіткен аккредиттеудіѕ белгіленген  стандарттарына сјйкестігін сыртќы кешенді баєалау негізінде жїргізіледі жјне ол мемлекеттік тапсырысты орналастыру кезінде ескеріледі.
      4. Денсаулыќ саќтау субъектілерініѕ ќызметіне тјуелсіз сараптама жїргізуі їшін жеке тўлєаларды аккредиттеу олардыѕ біліктілігін кешенді баєалау негізінде жїргізіледі.
      Тјуелсіз сарапшылар тарту тјртібін Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейді.
      5. Аккредиттеуді ујкілетті орган не ујкілетті орган аккредиттеген ўйым жїргізеді.
      6. Денсаулыќ саќтау субъектілерін аккредиттеуді жїзеге асыратын орган (ўйым) денсаулыќ саќтау саласындаєы аккредиттеу жґніндегі тиісті комиссияларды ќўрады жјне аккредиттелген субъектілер мен тјуелсіз сарапшылардыѕ деректер банкін ќалыптастырады.
      Аккредиттеу жґніндегі комиссия туралы ережені ујкілетті орган бекітеді.
      Ескерту. 14-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      15-бап. Денсаулыќ саќтау саласындаєы аттестаттау

      1. Денсаулыќ саќтау саласындаєы аттестаттау - денсаулыќ саќтауды мемлекеттік басќарудыѕ жергілікті органдары басшыларыныѕ, республикалыќ денсаулыќ саќтау ўйымдары басшыларыныѕ жјне олардыѕ орынбасарларыныѕ (медициналыќ білімі бар), сондай-аќ облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ жјне астананыѕ денсаулыќ саќтауды мемлекеттік басќарудыѕ жергілікті органдарына ведомстволыќ баєынысты мемлекеттік денсаулыќ саќтау ўйымдары басшыларыныѕ (бўдан јрі - аттестатталатын адамдар) кјсіптік ќўзыретініѕ деѕгейін айќындаудыѕ кезеѕ-кезеѕмен жїзеге асырылатын рјсімі.
      2. Ујкілетті орган денсаулыќ саќтауды мемлекеттік басќарудыѕ жергілікті органдары, республикалыќ денсаулыќ саќтау ўйымдары басшыларыныѕ жјне олардыѕ орынбасарларыныѕ (медициналыќ білімі бар) кјсіптік ќўзыреттілігін аттестаттауды жїргізеді.
      3. Облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ жјне астананыѕ денсаулыќ саќтауды мемлекеттік басќарудыѕ жергілікті органдары (бўдан јрі - денсаулыќ саќтауды мемлекеттік басќарудыѕ жергілікті органдары) ведомстволыќ баєынысты мемлекеттік денсаулыќ саќтау ўйымдары басшыларыныѕ кјсіптік ќўзыреттілігін аттестаттауды жїргізеді.
      4. Ујкілетті орган мен денсаулыќ саќтауды мемлекеттік басќарудыѕ жергілікті органдары аттестаттаудыѕ объективті жјне ќўзыретті тїрде жїзеге асырылуы маќсатында аттестаттау комиссияларын ќўрады.
      5. Аттестаттау кезіндегі баєалаудыѕ негізгі критерийі аттестатталатын адамдардыѕ ґздеріне жїктелген міндеттерді орындау ќўзыреттілігі болып табылады.
      6. Аттестатталатын адамдар јрбір келесі їш жыл ґткен сайын, біраќ тиісті лауазымєа орналасќан кїннен бастап бір жылдан кейін аттестаттаудан ґтеді.

4-тарау. ДЕНСАУЛЫЌ САЌТАУ САЛАСЫНДАЄЫ СТАНДАРТТАР,
ТАУАРЛАРДЫЅ (ЖЎМЫСТАРДЫЅ, КҐРСЕТІЛЕТІН ЌЫЗМЕТТЕРДІЅ)
СЈЙКЕСТІГІН РАСТАУ ЖЈНЕ ЖАРНАМА

      16-бап. Денсаулыќ саќтау саласындаєы стандарттар

      1. Денсаулыќ саќтау саласындаєы стандарттардыѕ тїрлері:
      1) денсаулыќ саќтау ўйымдарын аккредиттеу стандарттары;
      2) денсаулыќ саќтау саласындаєы операциялыќ рјсімдер стандарттары;
      3) медициналыќ жјне фармацевтикалыќ білім беру стандарттары;
      4) дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналысы саласындаєы стандарттар.
      2. Денсаулыќ саќтау саласындаєы стандарттар Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен бекітіледі.

      17-бап.  Денсаулыќ саќтау саласындаєы тауарлардыѕ


                (жўмыстардыѕ, кґрсетілетін ќызметтердіѕ)
                сјйкестігін растау

      1. Дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы ќоспаєанда, денсаулыќ саќтау саласындаєы тауарлардыѕ (жўмыстардыѕ, кґрсетілетін ќызметтердіѕ) сјйкестігін растау олардыѕ адам ґмірі мен денсаулыєы їшін ќауіпсіздігін айќындау маќсатында жїргізіледі жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ техникалыќ реттеу туралы заѕнамасына сјйкес жїзеге асырылады.


      2. Алып тасталды - ЌР 2012.07.10 N 34-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.
      3. Алып тасталды - ЌР 2012.07.10 N 34-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.
      Ескерту. 17-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.07.10 N 34-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      18-бап. Денсаулыќ саќтау саласындаєы жарнама      1. Дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы жарнамалау ујкілетті орган белгілеген тјртіппен берілетін рўќсат бар болєан ретте жїзеге асырылады.
      2. Медициналыќ ќызметтер кґрсетудiѕ, профилактиканыѕ, диагностиканыѕ, емдеу мен медициналыќ оѕалтудыѕ јдiстерi мен ќўралдарыныѕ (бўдан јрi - кґрсетiлетiн ќызметтердіѕ) дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ, таєамєа биологиялыќ активті ќоспалардыѕ жарнамасы дјйекті болуєа, арнаулы білімсіз немесе арнаулы ќўралдарды ќолданбай тїсініліп-танылуєа, басќа да кґрсетілетін ќызметтермен, дјрілік заттармен, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдармен жјне медициналыќ техникамен, таєамєа биологиялыќ активті ќоспалармен салыстыруды болєызбауєа, тўтынушыларды, олардыѕ сеніміне, оныѕ ішінде сипаттамаларына, ќўрамына, тўтынушылыќ ќасиеттеріне, ќўнына (баєасына), ќолданудыѕ болжамды нјтижелеріне, зерттеулер мен сынаќтар нјтижелеріне деген сеніміне ќиянат жасау арќылы жаѕылыстырмауєа тиіс.
      3. Мыналарєа:
      1) Ќазаќстан Республикасында тіркелмеген дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы, таєамєа биологиялыќ активті ќоспаларды, профилактика ќўралдарын жарнамалауєа;
      2) дјрігердіѕ рецептісі бойынша босатылатын дјрілік препараттардыѕ їлгілерін жарнама маќсатында таратуєа;
      3) балаларєа арналєан дјрілік заттар мен медициналыќ маќсаттаєы бўйымдардан басќа, дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдардыѕ жарнамасына балаларды, олардыѕ бейнесі мен дауысын пайдалануєа;
      4) ќоєамдыќ кґлікте, дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ, таєамєа биологиялыќ активті ќоспалардыѕ маќсатына, пайдаланылуына жјне босатылуына ќатысы жоќ ўйымдарда олардыѕ жарнамасын таратуєа жјне орналастыруєа;
      5) дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ плакаттар, стендтер, жарыќты табло, билбордтар, транспаранттар, афишалар жјне жарнаманы тўраќты орналастырудыѕ ґзге де объектілері тїрінде ўсынылєан сыртќы (кґзге кґрінетін) жарнамасын орналастыруєа;
      6) дјрілік заттар туралы жјне медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар туралы аќпаратты єылыми немесе білім беру маќсатында, сондай-аќ пациенттерді хабардар ету маќсатында тарату жаєдайларын ќоспаєанда, дјрілік заттарды жјне медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды таєайындауєа ујкілетті медицина ќызметкерлерін жарнама таратушылар ретінде пайдалануєа;
      7) тиісті ќызмет тїрін жїзеге асыруєа лицензиясы жјне жарнамаєа ујкілетті орган айќындайтын тјртіппен берілетін рўќсаты болмаєан кезде дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы жарнамалауєа;
      7-1) тиісті ќызмет тїрін жїзеге асыруєа арналєан лицензия болмаєан кезде кґрсетілетін ќызметтерді жарнамалауєа;
      8) медициналыќ ќызметпен айналысуєа лицензиясы жоќ тўлєалардыѕ кґрсететін ќызметтерін жарнамалауєа тыйым салынады.
      4. Дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ жарнамасы ујкілетті орган айќындаєан сарапшы органныѕ жарнама материалына алдын ала сараптамасынан кейін ујкілетті органныѕ рўќсаты негізінде жїргізіледі.
      5. Кґрсетілетін ќызметтердіѕ, дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ жарнамасын мамандандырылєан медициналыќ басылымдарда, ґзге де бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында жјне денсаулыќ саќтау ўйымдарында таратуєа жјне орналастыруєа жол беріледі.
      Рецепт бойынша босатылатын, оныѕ ішінде есірткі, психотроптыќ заттар мен прекурсорларды ќамтитын дјрілік заттардыѕ жарнамасы тек медицина жјне фармацевтика ќызметкерлеріне арналєан мамандандырылєан баспасґз басылымдарында єана жїзеге асырылуы мїмкін.
      6. Жарнаманы шыєаруды, тарату мен орналастыруды баќылауды ујкілетті орган мен мемлекеттік органдар ґз ќўзыреттері шегінде жїзеге асырады.
      Ескерту. 18-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (2012.01.30 бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

5-тарау. ДЕНСАУЛЫЌ САЌТАУ САЛАСЫНДАЄЫ МЕМЛЕКЕТТІК
БАЌЫЛАУ МЕН ЌАДАЄАЛАУ

      19-бап. Денсаулыќ саќтау саласындаєы мемлекеттік баќылау


               мен ќадаєалау

      1. Денсаулыќ саќтау саласындаєы мемлекеттік баќылау мен ќадаєалау Ќазаќстан Республикасы заѕнамасы талаптарыныѕ саќталуы мен орындалуын тексеруге, сондай-аќ денсаулыќ саќтау саласындаєы ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ алдын алуєа, жолын кесуге жјне оларды жоюєа баєытталєан шаралар кешенін білдіреді.


      2. Мемлекеттік баќылау мен ќадаєалау:
      1) медициналыќ ќызметтер кґрсету;
      2) халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы;
      3) дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналысы саласында жїзеге асырылады.
      3. Денсаулыќ саќтау саласындаєы мемлекеттік баќылау тексеру нысанында жјне ґзге де нысандарда жїзеге асырылады.
      Тексеру "Ќазаќстан Республикасындаєы мемлекеттік баќылау жјне ќадаєалау туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес жїзеге асырылады.
      Мемлекеттік баќылаудыѕ ґзге де нысандары осы Кодекске сјйкес жїзеге асырылады.
      4. Тиісті саладаєы жоєары тўрєан бас мемлекеттік инспектор немесе бас мемлекеттік санитариялыќ дјрігер жеке жјне (немесе) заѕды тўлєалардыѕ іс-јрекеттерге (јрекетсіздікке) немесе актілерге берген арызы (шаєымы) бойынша шешімдер шыєарылєанєа дейін тґмен тўрєан бас мемлекеттік инспектордыѕ немесе бас мемлекеттік санитариялыќ дјрігердіѕ актісініѕ орындалуын тоќтата тўруєа, кїшін жоюєа не оны кері ќайтарып алуєа ќўќылы.
      5. Денсаулыќ саќтау саласындаєы мемлекеттік баќылау мен ќадаєалауды жїзеге асыратын мемлекеттік органдар «Ќазаќстан Республикасындаєы мемлекеттік баќылау жјне ќадаєалау туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес міндетті ведомстволыќ есептіліктіѕ, тексеру параќтарыныѕ нысандарын, тјуекел дјрежесін баєалау ґлшемдерін, тексерулер жїргізудіѕ жартыжылдыќ жоспарларын јзірлейді жјне бекітеді.
      Ескерту. 19-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2010.03.19 № 258-IV, 2011.01.06 N 378-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      20-бап. Медициналыќ ќызметтер кґрсету саласындаєы


               мемлекеттік баќылау

      1. Медициналыќ ќызметтер кґрсету саласындаєы мемлекеттік баќылау Ќазаќстан Республикасыныѕ медициналыќ ќызметтер кґрсету саласындаєы заѕнамасын бўзушылыќтардыѕ алдын алуєа, оларды аныќтауєа, жолын кесуге, сондай-аќ денсаулыќ саќтау субъектілерініѕ медициналыќ ќызметтер кґрсету саласындаєы нормативтік ќўќыќтыќ актілерді саќтауын баќылауєа баєытталєан.


      2. Жеке жјне заѕды тўлєалар кґрсететін медициналыќ ќызметтер медициналыќ ќызметтер кґрсету саласындаєы мемлекеттік баќылау объектілері болып табылады.
      3. Медициналыќ ќызметтер кґрсету саласындаєы мемлекеттік баќылау тексеру нысанында жјне ґзге де баќылау нысандарында жїзеге асырылады.
      Тексеру "Ќазаќстан Республикасындаєы мемлекеттік баќылау жјне ќадаєалау туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес жїзеге асырылады.
      Мемлекеттік баќылаудыѕ ґзге де нысандары осы Кодекске сјйкес жїзеге асырылады.
      4. Медициналыќ ќызметтер кґрсету саласындаєы мемлекеттік баќылауды жїзеге асыратын лауазымды адамдар:
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ Медициналыќ ќызметтер кґрсету саласындаєы баќылау жґніндегі бас мемлекеттік инспекторы жјне оныѕ орынбасарлары;
      2) медициналыќ ќызметтер кґрсету саласындаєы баќылау жґніндегі мемлекеттік инспекторлар;
      3) облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ жјне астананыѕ медициналыќ ќызметтер кґрсету саласындаєы баќылау жґніндегі бас мемлекеттік инспекторлары, олардыѕ орынбасарлары;
      4) облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ жјне астананыѕ медициналыќ ќызметтер кґрсету саласындаєы баќылау жґніндегі мемлекеттік инспекторлары болып табылады.
      5. Медициналыќ ќызметтер кґрсету саласындаєы мемлекеттік баќылауды жїзеге асыратын мемлекеттік органдар мен медициналыќ ўйымдар басшылары лауазымдарына Ќазаќстан Республикасыныѕ жоєары медициналыќ білімі бар азаматтары таєайындалады.
      6. Ќазаќстан Республикасыныѕ Медициналыќ ќызметтер кґрсету саласындаєы баќылау жґніндегі бас мемлекеттік инспекторы тексеру нјтижесі негізінде облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ жјне астананыѕ денсаулыќ саќтауды мемлекеттік басќарудыѕ жергілікті органыныѕ басшысына нўсќама беруге ќўќылы.
      7. Медициналыќ ќызметтер кґрсету саласындаєы мемлекеттік баќылауды жїзеге асыратын лауазымды адамдар:
      1) денсаулыќ саќтау субъектілеріне Ќазаќстан Республикасыныѕ денсаулыќ саќтау туралы заѕнамасын бўзушылыќтарды жою туралы нўсќама беруге;
      2) денсаулыќ саќтау субъектісінен халыќќа медициналыќ кґмек кґрсету мјселелері бойынша ќажетті аќпаратты сўратуєа жјне алуєа;
      3) медициналыќ ќызметтер кґрсету саласында баќылауды жїргізу їшін ќажетті ќўжаттардан кґшірмелер тїсіруге;
      4) Ќазаќстан Республикасыныѕ јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы заѕнамасына сјйкес аккредиттелу туралы кујліктіѕ ќолданылуын алты айєа дейінгі мерзімге тоќтата тўруєа жјне одан айыруєа бастамашылыќ жасауєа;
      5) ґз ќўзыретініѕ шегінде јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы істерді ќарауєа жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ денсаулыќ саќтау туралы заѕнамасын бўзєандыєы їшін јкімшілік жаза ќолдануєа;
      6) Ќазаќстан Республикасыныѕ јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы заѕнамасына сјйкес медициналыќ ќызметке арналєан лицензияныѕ ќолданылуын тоќтата тўруєа бастамашылыќ жасауєа;
      7) Ќазаќстан Республикасыныѕ јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы заѕнамасына сјйкес медициналыќ ќызметке арналєан лицензиядан айыруєа бастамашылыќ жасауєа;
      8) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген тјртіппен маман сертификатыныѕ ќолданылуын тоќтата тўруєа жјне одан айыруєа бастамашылыќ жасауєа;
      9) жеке жјне заѕды тўлєалар заѕды талаптарды немесе ујкілетті органныѕ лауазымды адамдары берген нўсќамаларды, ќаулыларды орындамаєан немесе тиісінше орындамаєан кезде сотќа жїгінуге;
      10) Ќазаќстан Республикасыныѕ јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы заѕнамасына сјйкес дара кјсіпкердіѕ немесе заѕды тўлєаныѕ ќызметін немесе ќызметініѕ жекелеген тїрлерін тоќтата тўру жґнінде шаралар ќабылдауєа ќўќылы.
      8. Медициналыќ ќызметтер кґрсету саласындаєы мемлекеттік баќылауды жїзеге асыратын лауазымды адамдар шыєарєан шешімдер денсаулыќ саќтау субъектілерініѕ орындауы їшін міндетті жјне оєан жоєары тўрєан органєа жјне (немесе) сот тјртібімен шаєым жасалуы мїмкін.
      Ескерту. 20-бапќа ґзгерту енгізілді - ЌР 2011.01.06 N 378-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      21-бап. Мемлекеттік санитариялыќ-эпидемиологиялыќ


               ќадаєалау

      1. Мемлекеттік санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќадаєалау Ќазаќстан Республикасыныѕ халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы саласындаєы заѕнамасын бўзушылыќтардыѕ алдын алуєа, оларды аныќтауєа, жолын кесуге, сондай-аќ халыќтыѕ денсаулыєын саќтау жјне мекендеу ортасын ќорєау маќсатында халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы саласындаєы нормативтік ќўќыќтыќ актілер мен гигиеналыќ нормативтердіѕ саќталуын баќылауєа баєытталады.


      2. Мемлекеттік санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќадаєалау объектілері жеке жјне заѕды тўлєалар, жайлар, єимараттар, ґнеркјсіп орындары, ґнім, жабдыќ, кґлік ќўралдары, су, ауа, тамаќ ґнімдері жјне ќызметі, пайдаланылуы, тўтынылуы, ќолданылуы мен іске ќосылуы адамныѕ денсаулыќ жаєдайы мен ќоршаєан ортаєа зиян келтіруі мїмкін ґзге де объектілер болып табылады.
      Мемлекеттік санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќадаєалауєа жататын объектілер мен ґнімдер тізбесін ујкілетті орган айќындайды.
      3. Халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы саласындаєы мемлекеттiк баќылау тексеру нысанында жјне ґзге де нысандарда жїзеге асырылады.
      Тексеру «Ќазаќстан Республикасындаєы мемлекеттiк баќылау жјне ќадаєалау туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес жїзеге асырылады.
      Халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы саласындаєы баќылаудыѕ ґзге де нысандары, мынадай:
      бару объектініѕ (субъектініѕ) орналасќан жері бойынша ќўќыќтыќ статистика органдарын барєанєа дейін бір тјулік бўрын міндетті тїрде хабарлама жасай отырып, рўќсат беру ќўжаттарын алумен байланысты болєан кездегі;
      жеке тўлєалардыѕ (їйдегі ауру ошаєы) инфекциялыќ жјне паразиттік аурулар, тамаќтан улану жаєдайларында, санитариялыќ-эпидемияєа ќарсы (профилактикалыќ) іс-шараларды ўйымдастыру жјне жїргізу їшін эпидемиологиялыќ баќылау жїргізу кезіндегі жаєдайларды ќоспаєанда, баќылау объектілеріне (субъектілеріне) бармай-аќ ќажеттілік жјне жеткіліктілік ќаєидаттарына сјйкес жїргізіледі.
      4. Осы Кодекске сјйкес мемлекеттік санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќадаєалауды жїзеге асыруєа ујкілетті санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтіѕ лауазымды адамдары:
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ Бас мемлекеттік санитариялыќ дјрігері жјне оныѕ орынбасарлары;
      2) халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы саласындаєы мемлекеттік органныѕ басшылары мен мамандары;
      3) халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы саласындаєы мемлекеттік органыныѕ тиісті аумаќтардаєы жјне кґліктегі аумаќтыќ бґлімшелерініѕ басшылары - тиісті аумаќтардаєы жјне кґліктегі бас мемлекеттік санитариялыќ дјрігерлер, олардыѕ орынбасарлары жјне мамандар;
      4) халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы саласындаєы ќызметті жїзеге асыратын ґзге де мемлекеттік органдар бґлімшелерініѕ басшылары мен мамандары болып табылады.
      5. Халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы саласындаєы ќызметті жїзеге асыратын ґзге де мемлекеттік органдар бґлімшелерініѕ басшылары Ќазаќстан Республикасыныѕ Бас мемлекеттік санитариялыќ дјрігерімен келісім бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес ќызметке таєайындалады жјне ќызметтен босатылады.
      6. Мемлекеттік санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органдары мен ўйымдарыныѕ басшылары лауазымына Ќазаќстан Республикасыныѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ бейіндегі жоєары медициналыќ білімі бар азаматтары таєайындалады.
      7. Ујкілетті органныѕ лауазымды адамдарыныѕ мыналарєа:
      1) халыќтыѕ пайдалануы мен ќолдануына, сондай-аќ кјсіпкерлік жјне (немесе) ґзге де ќызметте пайдалану мен ќолдануєа арналєан ґнімді Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєына јкелуге, ґндіруге, ќолдануєа жјне ґткізуге Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі бекітетін тјртіппен тыйым салуєа;
      2) адам денсаулыєына зиянды јсер ететін балалар тамаєы ґнімдерін, таєамєа таєамдыќ жјне биологиялыќ активті ќоспаларды, генетикалыќ тїрлендірілген объектілерді, сумен жјне тамаќ ґнімдерімен жанасатын материалдар мен бўйымдарды, химиялыќ заттарды, ґнімдер мен заттардыѕ жекелеген тїрлерін ќолдануєа тыйым салуєа немесе ќолдануды тоќтата тўруєа;
      3) Ќазаќстан Республикасыныѕ халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы саласындаєы заѕнамасын бўзу фактілерін ќарау їшін жеке тўлєаларды, заѕды тўлєалардыѕ лауазымды адамдарын санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органдарына шаќыртуєа;
      4) халыќтыѕ декреттелген топтарына жататын, инфекциялыќ жјне паразиттік аурулардыѕ кґздері болып табылатын, сондай-аќ міндетті медициналыќ тексеріп-ќараудан уаќтылы ґтпеген адамдарды жўмыстан уаќытша шеттету туралы ќаулылар шыєаруєа;
      5) жекелеген объектілерде Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі  бекітетін  тјртіппен шектеу іс-шараларын, оныѕ ішінде карантинді белгілеуге;
      6) инфекциялыќ жјне паразиттік аурулардыѕ ыќтимал таратушы кґздері болып табылатын, сондай-аќ инфекциялыќ науќастармен араласып жїрген адамдарды зертханалыќ зерттеп-ќарау нјтижелері алынєанєа дейін жўмыстан шеттете отырып, медициналыќ зерттеп-ќарауєа жіберуге;
      7) инфекциялыќ жјне паразиттік аурулардыѕ кґздері болып табылатын адамдарды айєаќтар бойынша ауруханаєа жатќызуєа жіберуге;
      8) халыќќа міндетті тїрде вакцина егуді, їй-жайларда жјне кґлік ќўралдарында, аумаќтарда, инфекциялыќ жјне паразиттік аурулар ошаќтарында профилактикалыќ жјне ошаќтыќ дезинфекция, дезинсекция мен дератизация жїргізуді талап етуге;
      9) халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы саласындаєы нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ жјне гигиеналыќ нормативтердіѕ бўзылуы жойылєанєа дейін жекелеген жўмыс тїрлерін, жўмыс істеп тўрєан, салынып жатќан немесе реконструкцияланып жатќан объектілерді пайдалануды Ќазаќстан Республикасыныѕ јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы заѕнамасына сјйкес тоќтата тўруєа;
      10) адамдардыѕ ґмірі мен денсаулыєына ќауіпті деп танылєан жаєдайда шикізаттыѕ, ґнімніѕ, химиялыќ заттардыѕ, технологиялыќ жабдыќтардыѕ, тетіктердіѕ, процестердіѕ, ќўрал-саймандардыѕ жаѕа тїрлерін ґндіруге, ќолдануєа жјне ґткізуге тыйым салуєа;
      11) алып тасталды - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен;
      12) санитариялыќ-эпидемиологиялыќ сараптама жїргізу їшін сараптама объектісініѕ ќоршаєан орта мен халыќ денсаулыєына јсерін баєалауды зерделеуге ќажетті материалдарды сўратуєа, сондай-аќ осы ґнімніѕ ќўнын ґтеместен, сараптама жїргізуге жеткілікті жјне оєан ќажетті кґлемнен аспайтын мґлшерде ґнімніѕ сынамасын алуєа жјне їлгілерін іріктеуді жїргізуге;
      13) халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы мјселелерін ќозєайтын нормативтік ќўќыќтыќ актілерді Ќазаќстан Республикасыныѕ халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы саласындаєы заѕнамасына сјйкес келтіру туралы талап ќоюєа;
      14) Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы саласындаєы радиациялыќ баќылауды жїзеге асыруєа;
      15) санитариялыќ-ќорєаныш аймаќтарын белгілеуге жјне олардыѕ кґлемдерін ґзгертуге;
      16) алып тасталды - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (2012.01.30 бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен;
      17) дезинфекция, дезинсекция, дератизация ќўралдарыныѕ жјне таєамєа биологиялыќ активті ќоспалардыѕ енгізілуі мен практикада ќолданылуын баќылауєа;
      18) жеке жјне заѕды тўлєалар заѕды талаптарды немесе санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтіѕ лауазымды адамдары берген нўсќамаларды, ќаулыларды орындамаєан немесе тиісінше орындамаєан кезде сотќа жїгінуге;
      19) Ќазаќстан Республикасыныѕ јкiмшiлiк ќўќыќ бўзушылыќ туралы заѕнамасына сјйкес санитариялыќ-гигиеналыќ жјне эпидемияєа ќарсы медициналыќ ќызметке берiлген лицензияныѕ ќолданылуын тоќтата тўруєа;
      20) Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейтін жаєдайларды ќоспаєанда, йодталмаєан тўзды ґткізуге тыйым салуєа ќўќыєы бар.
      8. Санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтіѕ лауазымды адамдары мемлекеттік санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќадаєалау нјтижелері бойынша шешім ќабылдау їшін Ќазаќстан Республикасыныѕ халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы саласындаєы заѕнамасы талаптарыныѕ аныќталєан бўзушылыќтарына ќарай, Ќазаќстан Республикасыныѕ Јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы кодексінде кґрсетілген актілерден бґлек, мынадай актілер шыєарады:
      1) санитариялыќ-эпидемиологиялыќ зерттеп-ќарау актісі - мемлекеттік санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќадаєалауды жїзеге асыратын лауазымды адам объектініѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы саласындаєы заѕнамасыныѕ талаптарына сјйкестігін тексеру нјтижелері бойынша беретін ќўжат;
      2) Ќазаќстан Республикасыныѕ халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы саласындаєы заѕнамасыныѕ талаптарын бўзушылыќтарды жою жґніндегі нўсќама;
      3) Ќазаќстан Республикасыныѕ Бас мемлекеттік санитариялыќ дјрігерініѕ мемлекеттік санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органдары мен ўйымдарыныѕ басшыларына тјртіптік жаза ќолдану туралы ќаулысы;
      4) бас мемлекеттік санитариялыќ дјрігерлердіѕ:
      санитариялыќ-эпидемияєа ќарсы (профилактикалыќ) іс-шараларды жїргізу;
      жеке тўлєаларды жўмыстан уаќытша шеттету;
      халыќтыѕ пайдалануы мен ќолдануына, кјсіпкерлік жјне (немесе) ґзге де ќызметте пайдалану мен ќолдануєа арналєан ґнімді јкелуге, ґндіруге, ќолдануєа жјне ґткізуге тыйым салу;
      адамдардыѕ ґмірі мен денсаулыєына ќауіпті деп танылєан жаєдайда шикізаттыѕ, ґнімніѕ, химиялыќ заттардыѕ, технологиялыќ жабдыќтардыѕ, тетіктердіѕ, процестердіѕ, ќўрал-саймандардыѕ жаѕа тїрлерін ґндіруге, ќолдануєа жјне ґткізуге тыйым салу;
      Ќазаќстан Республикасыныѕ јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы заѕнамасына сјйкес дара кјсіпкердіѕ немесе заѕды тўлєаныѕ ќызметін немесе ќызметініѕ жекелеген тїрлерін тоќтата тўру туралы ќаулылары.
      Ескерту. 21-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2011.01.06 N 378-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап ќолданысќа енгізіледі), 2011.07.15 N 461-IV (2012.01.30 бастап ќолданысќа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      22-бап. Дјрiлiк заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар


               мен медициналыќ техниканыѕ айналымы саласындаєы
               мемлекеттік баќылау

      1. Дјрiлiк заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналымы саласындаєы мемлекеттік баќылау Ќазаќстан Республикасыныѕ дјрiлiк заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналымы саласындаєы заѕнамасын бўзушылыќтардыѕ алдын алуєа, оларды аныќтауєа, жолын кесуге, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасында дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналымын регламенттейтін нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ саќталуын баќылауєа баєытталєан.


      2. Дјрiлiк заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналымы дјрiлiк заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналымы саласындаєы мемлекеттік баќылаудыѕ объектілері болып табылады.
      3. Дјрiлiк заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналымы саласындаєы мемлекеттік баќылау тексеру нысанында жјне ґзге де нысандарда жїзеге асырылады.
      Тексеру «Ќазаќстан Республикасындаєы мемлекеттік баќылау жјне ќадаєалау туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес жїзеге асырылады.
      Баќылаудыѕ ґзге де нысандары осы Кодекске сјйкес жїзеге асырылады.
      4. Дјрiлiк заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналымы саласындаєы мемлекеттік баќылауды жїзеге асыратын лауазымды адамдар:
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ Бас мемлекеттік фармацевтика инспекторы жјне оныѕ орынбасарлары;
      2) мемлекеттік фармацевтика инспекторлары;
      3) облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жјне астананыѕ бас мемлекеттік фармацевтика инспекторлары жјне олардыѕ орынбасарлары;
      4) облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жјне астананыѕ мемлекеттік фармацевтика инспекторлары болып табылады.
      5. Дјрiлiк заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналымы саласындаєы мемлекеттік баќылауды жїзеге асыратын лауазымды адамдар жоєары фармацевтикалыќ білімі бар Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтары болуєа тиіс.
      6. Ујкілетті органныѕ лауазымды адамдарыныѕ:
      1) ујкілетті орган айќындайтын тјртіппен сараптама жїргізу їшін оны жїргізуге жеткілікті жјне осыєан ќажетті кґлемнен аспайтын мґлшерде дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ їлгілерін, осы ґнімніѕ ќўнын ґтемей алып ќоюєа;
      2) жарамсыз болєан, ќолдан жасалєан, жарамдылыќ мерзімі ґткен жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ денсаулыќ саќтау саласындаєы заѕнамасыныѕ талаптарына сјйкес келмейтін басќа да дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєына јкелуге, онда ґндіруге, дайындауєа, саќтауєа, ќолдануєа жјне ґткізуге тыйым салуєа;
      3) дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналымы саласындаєы бўзушылыќтарды жою туралы нўсќамалар беруге;
      4) Ќазаќстан Республикасыныѕ јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы заѕнамасына сјйкес фармацевтикалыќ ќызметке арналєан лицензияныѕ ќолданысын алты айєа дейінгі мерзімге тоќтата тўруєа;
      5) Ќазаќстан Республикасыныѕ јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы заѕнамасына сјйкес фармацевтикалыќ ќызметке арналєан лицензиядан айыруєа бастамашылыќ жасауєа;
      6) заѕды талаптарды немесе ујкілетті органныѕ лауазымды адамдары берген нўсќамаларды, ќаулыларды жеке жјне заѕды тўлєалар орындамаєан немесе тиісінше орындамаєан кезде сотќа жїгінуге;
      7) дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ  техниканыѕ айналымы саласындаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдары жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулылары талаптарыныѕ саќталуы тўрєысынан фармацевтикалыќ ќызмет жїзеге асырылатын объектілерге баруєа;
      8) дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналымы саласындаєы субъектілерден дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналымы мјселелері бойынша аќпарат, есептеме алуєа ќўќыєы бар.
      Ескерту. 22-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> normact
normact -> Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, еңбекке уақытша жарамсыздық парағын және анықтамасын беру қағидаларын бекіту туралы
normact -> Денсаулық сақтау саласында біліктілік емтиханын өткізу ережесін бекіту туралы
normact -> Закон Республики Казахстан от 27 июня 2014 года №211-v зрк "Казахстанская правда" от 07. 2014 г. №127 (27748); "
normact -> Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсіптік одақтардың қызметі және еңбек қатынастарын реттеу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы
normact -> Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау ережесін бекіту туралы
normact -> Жалпы бөлім 1-БӨлім. Жалпы ережелер


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет