Халыќ денсаулыєы жјне денсаулыќ саќтау жїйесі туралы


-тарау. ДЕНСАУЛЫЌ САЌТАУ САЛАСЫНДАЄЫ САРАПТАМА ТЇРЛЕРІбет5/12
Дата12.06.2016
өлшемі0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

12-тарау. ДЕНСАУЛЫЌ САЌТАУ САЛАСЫНДАЄЫ САРАПТАМА ТЇРЛЕРІ

      57-бап. Денсаулыќ саќтау саласындаєы сараптама

      1. Денсаулыќ саќтау саласындаєы сараптама азаматтардыѕ денсаулыєын саќтауды ќамтамасыз етудіѕ ќўрамдас бґлігі болып табылады.
      2. Ќазаќстан Республикасында денсаулыќ саќтау саласындаєы сараптаманыѕ мынадай тїрлері:
      1) медициналыќ ќызметтер кґрсету сапасына сараптама;
      2) еѕбекке уаќытша жарамсыздыќќа сараптама;
      3) јскери-дјрігерлік сараптама;
      4) сот-медициналыќ, сот-психиатриялыќ жјне сот-наркологиялыќ сараптамалар;
      5) санитариялыќ-эпидемиологиялыќ сараптама;
      6) дјрілік заттарєа, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техникаєа сараптама;
      7) єылыми-медициналыќ сараптама жїзеге асырылады.
      3. Мемлекеттік тіркеу, ќайта тіркеу жјне тіркеу деректеріне ґзгерістер енгізу кезінде дјрілік заттарєа, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техникаєа сараптаманы ќоспаєанда, денсаулыќ саќтау саласындаєы сараптаманы жїргізуді жеке жјне заѕды тўлєалар тиісті лицензия жјне (немесе) аккредиттеу туралы тиісті кујлік негізінде жїзеге асырады.

      58-бап. Медициналыќ ќызметтер кґрсету сапасына сараптама

      1. Медициналыќ ќызметтер кґрсету сапасына сараптама - жеке жјне заѕды тўлєалар ўсынатын медициналыќ ќызметтер кґрсету сапасыныѕ деѕгейі жґнінде ќорытынды жасау їшін медициналыќ ќызметтер кґрсетудіѕ тиімділік, толымдылыќ жјне стандарттарєа сјйкестік кґрсеткіштерін бейнелейтін индикаторларды пайдалана отырып жїзеге асырылатын ўйымдастырушылыќ, талдамалыќ жјне практикалыќ іс-шаралар жиынтыєы.
      2. Медициналыќ ќызметтер кґрсету сапасына сараптама ішкі жјне сыртќы сараптама болып бґлінеді.
      3. Ішкі сараптама жїргізу їшін јрбір медициналыќ ўйымда ішкі баќылау (аудит) ќызметі ќўрылады. Осы ќызметтіѕ ќўрылымы мен ќўрамын ўйым басшысы кґрсетілетін медициналыќ ќызметтер кґлеміне ќарай бекітеді.
      Ішкі баќылау (аудит) ќызметі медициналыќ ўйымныѕ медициналыќ кґмек кґрсетуді ўйымдастыруына, клиникалыќ ќызметіне, медициналыќ кґмек кґрсету тјртібін жјне стандарттарды бўзу фактілерініѕ аныќталуына, сондай-аќ емделуде жатќан пациенттер жолданымдарыныѕ бес кїннен аспайтын мерзімде ќаралуына аєымдаєы талдау жїргізеді.
      Ішкі баќылау (аудит) ќызметі жїргізілген аудит нјтижелері бойынша кґрсетілетін медициналыќ ќызметтер сапасыныѕ тґмендеуініѕ аныќталєан себептері мен жаєдайларын жою жґнінде медициналыќ ўйым басшысына ўсыныстар енгізеді.
      4. Медициналыќ ќызметтер кґрсету сапасына сыртќы сараптаманы ујкілетті орган жјне (немесе) тјуелсіз сарапшылар жїргізеді.
      5. Медициналыќ ќызметтер кґрсету сапасына ішкі жјне сыртќы сараптамаларды ўйымдастыру мен жїргізу тјртібін Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейді.
      Ескерту. 58-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      59-бап. Еѕбекке уаќытша жарамсыздыќќа сараптама

      1. Еѕбекке уаќытша жарамсыздыќќа сараптама жеке тўлєаныѕ еѕбекке жарамсыздыєын ресми тану жјне оны ауыру кезеѕінде еѕбек міндеттерін орындаудан уаќытша босату маќсатында жїргізіледі.
      2. Еѕбекке уаќытша жарамсыздыќќа сараптама жїргізудіѕ, сондай-аќ еѕбекке уаќытша жарамсыздыќ параєын жјне аныќтамасын беру тјртібін Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейді.
      Ескерту. 59-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      60-бап. Јскери-дјрігерлік сараптама      1. Јскери-дјрiгерлiк сараптама денсаулыќ жаєдайы бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќарулы Кїштерiндегi, басќа да јскерлерi мен јскери ќўралымдарындаєы јскери ќызметке немесе арнаулы мемлекеттік органдардаєы, iшкi iстер органдарындаєы, ќылмыстыќ-атќару жїйесiнiѕ, ґртке ќарсы ќызмет, ќаржы полициясы, кеден органдарындаєы, прокуратура органдарындаєы ќызметке (бўдан јрi – јскери ќызмет немесе арнаулы мемлекеттік жјне ќўќыќ ќорєау органдарындаєы ќызмет) жарамдылыќты белгiлеу їшiн, сондай-аќ азаматтардыѕ јскери ќызметтi немесе арнаулы мемлекеттік жјне ќўќыќ ќорєау органдарындаєы ќызметтi жјне јскери жиындарды ґткерумен (мiндеттердi орындаумен) байланысты ауруыныѕ, мертiгуiнiѕ (жаралануыныѕ, жараќаттануыныѕ, контузия алуыныѕ) (бўдан јрi – мертiгу) жјне ќайтыс болуыныѕ себептi байланыстарын айќындау їшiн жїргiзiледi.
      2. Јскери-дјрiгерлiк сараптама:
      1) мыналарды:
      шаќыру учаскелерiне тiркелетiн, јскери ќызметке немесе јскери жиындарєа шаќырылатын жјне јскери (арнайы) оќу орындарына, республикалыќ јскери мектеп-интернаттарєа (лицейлерге) тїсетiн азаматтарды;
      јскери ќызметке немесе арнаулы мемлекеттік жјне ќўќыќ ќорєау органдарындаєы ќызметке, оныѕ iшiнде келiсiмшарт бойынша ќызметке кiретiн азаматтарды;
      јскери ќызметтi шаќыру бойынша немесе келiсiмшарт бойынша ґткеретiн јскери ќызметшiлердi;
      арнаулы мемлекеттік органдардыѕ ќызметкерлерін;
      јскери (арнайы) оќу орындарыныѕ, арнаулы мемлекеттік органдары оќу орындарыныѕ курсанттарын, кадеттер мен тјрбиеленушiлердi;
      радиоактивтiк заттармен, иондандырушы сјулелену кґздерiмен, зымыран отыны компоненттерiмен, электр-магниттiк ґрiс кґздерiмен ќызметке (жўмысќа) iрiктеп алынатын жјне ќызмет ґткерiп (жўмыс iстеп) жїрген јскери ќызметшiлердi (Ќарулы Кїштер ќызметшiлерiн), арнаулы мемлекеттік органдар ќызметкерлерін (жўмыскерлерін);
      мемлекеттiк авиацияныѕ авиация персоналын;
      јскери жиындарєа, арнаулы мемлекеттік органдар жиындарына немесе јскери ќызметке, арнаулы мемлекеттік органдарындаєы ќызметке шаќырылєан кезде немесе есепке алу маќсатында запастаєы азаматтарды медициналыќ кујландыру кезiнде;
      2) арнаулы мемлекеттік жјне ќўќыќ ќорєау органдарына ќызметке кiретiн азаматтарєа психологиялыќ-физиологиялыќ iрiктеудi жїзеге асыру кезiнде;
      3) јскери ќызметтi (јскери жиындарды) немесе арнаулы мемлекеттік жјне ќўќыќ ќорєау органдарындаєы ќызметтi (жиындарды) ґткерген јскери ќызметшiлердiѕ, арнаулы мемлекеттік органдар ќызметкерлерініѕ немесе азаматтардыѕ мертiгуiнiѕ, ауруыныѕ себептi байланыстарын айќындау кезiнде;
      4) азаматтар јскери ќызметтен немесе арнаулы мемлекеттік жјне ќўќыќ ќорєау органдарындаєы ќызметтен босатылєан кезде олардыѕ денсаулыќ жаєдайы бойынша јскери ќызметке немесе арнаулы мемлекеттік жјне ќўќыќ ќорєау органдарындаєы ќызметке жарамдылыќ санатын айќындау кезiнде;
      5) јскери ќызметшiлердiѕ, јскери мiндеттiлердiѕ, ќызметкерлердiѕ јскери ќызмет (јскери жиындар) немесе арнаулы мемлекеттік жјне ќўќыќ ќорєау органдарындаєы ќызметі кезеѕiнде не јскери ќызметтен (јскери жиындардан) немесе арнаулы мемлекеттік органдардаєы, ќўќыќ ќорєау органдарындаєы јскери ќызметтен (жиындардан) босатылєаннан кейiн јскери ќызметтi (јскери жиындарды) немесе арнаулы мемлекеттік жјне ќўќыќ ќорєау органдарындаєы ќызметтi (жиындарды) ґткеру кезеѕiнде мертiгуі, ауруы салдарынан ќаза табуыныѕ (ќайтыс болуыныѕ) себептi байланыстарын айќындау кезiнде жїргiзiледi.
      3. Јскери-дјрiгерлiк сараптама органдары Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќарулы Кїштерiнде, басќа да јскерлерi мен јскери ќўралымдарында, арнаулы мемлекеттік органдарда жјне iшкi iстер органдарында јскери-дјрiгерлiк сараптама жїргiзедi.
      Арнаулы мемлекеттік органдар їшін јскери-дјрiгерлiк сараптаманы ўлттыќ ќауiпсiздiк органдарыныѕ јскери-дјрiгерлiк сараптама органдары жїргiзедi.
      4. Денсаулыќ жаєдайыныѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќарулы Кїштерiндегi, басќа да јскерлерi мен јскери ќўралымдарындаєы, арнаулы мемлекеттік органдардаєы, iшкi iстер жјне мемлекеттiк авиация органдарындаєы ќызметке сјйкестігіне ќойылатын талаптарды ќорєаныс, iшкi iстер саласындаєы орталыќ атќарушы органдар жјне ўлттыќ ќауiпсiздiктi ќамтамасыз ету саласындаєы орталыќ мемлекеттiк орган ујкiлеттi органмен келiсiм бойынша бекiтедi.
      Ескерту. 60-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2012.02.13 N 553-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      61-бап. Сот-медициналыќ, сот-психиатриялыќ жјне


               сот-наркологиялыќ сараптамалар

      1. Сот-медициналыќ, сот-психиатриялыќ жјне сот-наркологиялыќ сараптамаларды таєайындау мен жїргізудіѕ процесстік тјртібі Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќылмыстыќ іс жїргізу кодексінде, Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ іс жїргізу кодексінде, Ќазаќстан Республикасыныѕ Јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы кодексінде белгіленген.


      2. Кґрсетілген сот сараптамасы тїрлерін ўйымдастырудыѕ жјне сот-сараптама зерттеулерін жїргізудіѕ тјртібі Ќазаќстан Республикасыныѕ сот-сараптама ќызметі туралы заѕнамасында белгіленген.

      62-бап. Санитариялыќ-эпидемиологиялыќ сараптама      1. Санитариялыќ-эпидемиологиялыќ сараптама - физикалыќ факторлардыѕ аєзалыќ-лептикалыќ, санитариялыќ-гигиеналыќ, эпидемиологиялыќ, микробиологиялыќ, вирусологиялыќ, паразитологиялыќ, санитариялыќ-химиялыќ, биохимиялыќ, токсикологиялыќ, радиологиялыќ, радиометриялыќ, дозиметриялыќ ґлшеулерініѕ жјне басќа да зерттеулер мен сынаулардыѕ кешені, сондай-аќ жобалардыѕ, ґнімдердіѕ, жўмыстардыѕ, ќызмет кґрсетулер мен кјсіпкерлік жјне (немесе) ґзге ќызмет объектілерініѕ халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы саласындаєы нормативтік ќўќыќтыќ актілерге жјне гигиеналыќ нормативтерге сјйкестігін баєалау маќсатында жобаларды сараптау.
      2. Санитариялыќ-эпидемиологиялыќ сараптаманы санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органдары мен ўйымдары санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтіѕ, кеден органдарыныѕ лауазымды адамдарыныѕ ќаулылары немесе нўсќамалары жјне жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштері бойынша ујкілетті орган белгілеген тјртіппен ґз ќўзыреттері шегінде жїргізеді.
      3. Санитариялыќ-эпидемиологиялыќ сараптаманы жобалардыѕ сараптамасы бґлігінде - мемлекеттік санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органдары, санитариялыќ-эпидемиологиялыќ зертханалыќ зерттеулер бґлігінде мемлекеттік санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет ўйымдары жїргізеді.
      4. Санитариялыќ-эпидемиологиялыќ зертханалыќ зерттеулер санитариялыќ-эпидемиологиялыќ сараптаманыѕ аєзалыќ-лептикалыќ, санитариялыќ-гигиеналыќ, токсикологиялыќ, санитариялыќ-химиялыќ, биохимиялыќ, микробиологиялыќ, эпидемиологиялыќ, бактериологиялыќ, вирусологиялыќ жјне паразитологиялыќ зертханалыќ зерттеулер, тамаќ ґнімдерініѕ энергетикалыќ жјне биологиялыќ ќўндылыєына зерттеулер, шуылды, дірілді, электр-магниттік ґрістерді жјне физикалыќ факторларды ґлшеуді жїргізуге, радиометрия мен дозиметрияны ќамтитын радиациялыќ зерттеулер жїргізуге байланысты бґлігі болып табылады.
      5. Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштері бойынша санитариялыќ-эпидемиологиялыќ сараптама жїргізу їшін олар ќаржыландыруды ќамтамасыз етеді жјне ќажетті ќўжаттаманы табыс етеді.
      6. Жарамсыз тамаќ ґнімдері мен азыќ-тїлік шикізаты болєан жаєдайларда санитариялыќ-эпидемиологиялыќ сараптама жїргізілмейді.
      7. Санитариялыќ-эпидемиологиялыќ сараптама не єылыми сараптама нјтижелері бойынша адамныѕ немесе болашаќ ўрпаќтыѕ денсаулыєы їшін јлеуетті ќауіпті деп танылєан химиялыќ жјне биологиялыќ заттарды Ќазаќстан Республикасында ќолдануєа тыйым салынады. Ќазаќстан Республикасында ќолдануєа тыйым салынєан јлеуетті ќауіпті химиялыќ, биологиялыќ заттар тіркелімі мерзімді баспасґз басылымдарында жариялануєа жатады.
      8. Мемлекеттiк санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќызмет органдары тексерулер, баќылаудыѕ ґзге де нысандары жјне санитариялыќ-эпидемиологиялыќ сараптама нјтижелерiнiѕ негiзiнде:
      1) атом энергетикасы мен ґнеркјсібі, єарыш ќызметі жјне жер ќойнауын пайдалану объектілерін, ќоршаєан ортаєа химиялыќ жјне биологиялыќ заттардыѕ шыєарындылары, физикалыќ факторлары бар объектілерді, экологиялыќ зілзала аймаќтарындаєы объектілерді жјне баламасы жоќ, жаѕа технологиялыќ процесстері бар объектілерді орналастыруєа, реконструкциялауєа жјне кеѕейтуге;
      2) ґндірістік кїштерді орналастыруєа, ќалалар мен ауылдыќ елді мекендер, курорттыќ аймаќтар ќўрылысыныѕ бас жоспарларына, ґнеркјсіптік жјне азаматтыќ маќсаттаєы объектілердіѕ техникалыќ-экономикалыќ негіздемелеріне, ќўрылысы мен реконструкциялау жобаларына;
      3) болжамды ќўрылыстыѕ немесе функционалдыќ бейінін (маќсатын) ауыстыра отырып, реконструкциялануєа жататын объектініѕ учаскесіндегі санитариялыќ-эпидемиологиялыќ жаєдай туралы материалдарєа;
      4) ќоршаєан ортаєа ластаушы заттардыѕ жјне физикалыќ факторлардыѕ жол беруге болатын шекті шыєарындылары мен жол беруге болатын шекті тґгінділері, санитариялыќ ќорєау аймаќтары мен санитариялыќ-ќорєаныш аймаќтары, геологиялыќ зерттеулер, технологиялар бойынша техникалыќ-экономикалыќ негіздемелерге, жобаларєа жјне басќа да нормативтік ќўжаттамаєа;
      5) шикізатќа, тамаќ ґнімдеріне, тауарларєа, бўйымдарєа, заттарєа, тетіктерге, машиналарєа, жабдыќќа, ќўрылыс материалдарына арналєан нормативтік ќўжаттардыѕ жобаларына, сондай-аќ халыќтыѕ јр тїрлі топтарын оќыту, тјрбиелеу, олардыѕ тјни даму, еѕбек ету, ґмір сїру, демалу, тамаќтану, сумен жабдыќталу, медициналыќ ќызмет кґрсетілу режимдеріне;
      6) шикізатты, тамаќ ґнімдерін, ауыз суды, ќўрылыс материалдарын, кеѕ тўтынылатын тауарларды, уытты, радиоактивті жјне биологиялыќ заттарды ґндіру, тасымалдау, саќтау, ќолдану жјне ґткізу, сондай-аќ жўмыстар орындау мен ќызметтер кґрсету жаєдайларына;
      7) халыќтыѕ јр тїрлі топтарын оќыту, тјрбиелеу, олардыѕ тјни даму, еѕбек ету, ґмір сїру, демалу, тамаќтану, сумен жабдыќталу жјне медициналыќ ќызмет кґрсетілу жаєдайларына;
      8) санитариялыќ-эпидемиологиялыќ жаєдайды, халыќтыѕ денсаулыќ жаєдайын сипаттайтын материалдарєа, инфекциялыќ жјне паразиттік, кјсіптік аурулар туралы жјне уланулар туралы мјліметтерге;
      9) топыраќќа, су ќоймаларына жјне атмосфералыќ ауаєа химиялыќ, биологиялыќ, токсикологиялыќ, радиологиялыќ жїктеме жґніндегі материалдарєа;
      10) жаѕа ґнімге, технологияєа, жабдыќќа;
      11) жобаланып жатќан, салынып жатќан жјне пайдаланылып отырєан ґнеркјсіптік жјне азаматтыќ маќсаттаєы объектілерге, ґнеркјсіп бўйымдары мен кґлікке, сондай-аќ халыќтыѕ денсаулыєы їшін ыќтимал ќауіпті жјне (немесе) маѕызы бар басќа да объектілерге;
      12) сјйкестігі міндетті расталуєа жатпайтын тамаќ ґнімдеріне, тамаќ ґнімдерімен жанасатын материалдар мен бўйымдарєа;
      13) білім беру ўйымдарындаєы оќу-еѕбек жїктемесі мен оќу режиміне;
      14) балаларєа арналєан тауарларєа, таєамдыќ ќоспаларєа;
      15) елдi мекендер ќўрылысын жоспарлаудыѕ, ґнеркјсiптiк жјне азаматтыќ маќсаттаєы объектiлердi орналастырудыѕ, салу мен реконструкциялаудыѕ, санитариялыќ-ќорєаныш аймаќтарыныѕ, су пайдалану мен сарќынды суларды бўру, уытты, радиоактивтi жјне басќа да зиянды заттарды кјдеге жарату мен кґму шарттарыныѕ, шикiзаттыѕ, технологиялыќ жабдыќтыѕ, тамаќ ґнiмдерi ґндiрiсi процестерiнiѕ, азыќ-тїлiк шикiзатыныѕ, ґнеркјсiп бўйымдарыныѕ, ќўрылыс материалдарыныѕ, иондандырушы сјулелену кґздерiнiѕ, химиялыќ заттар мен ґнiмдердiѕ, биологиялыќ, дјрiлiк, дезинфекциялаушы, дезинсекциялаушы жјне дератизациялаушы ќўралдардыѕ, медициналыќ иммундыќ-биологиялыќ препараттардыѕ жјне азыќ-тїлiк шикiзатымен, тамаќ ґнiмдерiмен жјне ауыз сумен жанасатын ыдыстардыѕ, орама жјне полимерлiк материалдардыѕ, парфюмериялыќ-косметикалыќ жјне басќа да кеѕ тўтынылатын тауарлардыѕ, жабдыќтардыѕ, аспаптар мен жўмыс ќўрал-саймандарыныѕ жаѕа тїрлерiне арналєан стандарттар мен нормативтiк ќўжаттардыѕ жобаларына;
      16) елді мекендердегі шаруашылыќ жјне (немесе) ґзге де ќызметтіѕ объектілеріне, олардыѕ санитариялыќ-ќорєаныш аймаќтарыныѕ кґлемдеріне санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќорытынды береді.
      9. Санитариялыќ-эпидемиологиялыќ сараптаманыѕ негізінде санитариялыќ-эпидемиологиялыќ ќорытынды (гигиеналыќ ќорытынды, гигиеналыќ сертификат) - жобалау ќўжаттамасыныѕ, мекендеу ортасы факторларыныѕ, кјсіпкерлік жјне (немесе) ґзге де ќызметтіѕ, ґнімніѕ, жўмыстар мен кґрсетілетін ќызметтердіѕ халыќтыѕ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ салауаттылыєы саласындаєы нормативтік ќўќыќтыќ актілерге жјне гигиеналыќ нормативтерге сјйкестігін (сјйкес еместігін) кујландыратын ќўжат беріледі.
      10. Алып тасталды - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (2012.01.30 бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.
      Ескерту. 62-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап ќолданысќа енгізіледі), 2011.01.06 N 378-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2011.07.15 N 461-IV (2012.01.30 бастап ќолданысќа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      63-бап. Дјрілік заттарєа, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар


               мен медициналыќ техникаєа сараптама

      1. Дјрілік заттарєа, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техникаєа сараптама - дјрілік заттарєа, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техникаєа физикалыќ-химиялыќ, биологиялыќ, клиникаєа дейінгі (клиникалыќ емес) сынаќтар, клиникалыќ зерттеулер жїргізу, олардыѕ биоэквиваленттігін айќындау, сондай-аќ ујкілетті орган белгілеген тјртіппен дјрілік затты, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы тіркеуге табыс етілген тіркеу деректерініѕ ќўжаттарын, стандарттау жґніндегі нормативтік ќўжаттарды зерделеу арќылы олардыѕ ќауіпсіздігі, тиімділігі мен сапасы тўрєысынан зерттеу немесе сынау.


      2. Дјрiлiк заттарєа, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техникаєа сараптама жїргізу мемлекеттік монополияєа жатады жјне оны дјрiлiк заттар, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техника айналысы саласындаєы мемлекеттік сараптама ўйымы болып табылатын, шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы республикалыќ мемлекеттік кјсіпорын жїзеге асырады.
      Мемлекеттік монополия субъектісі ґндіретін жјне (немесе) ґткізетін тауарлардыѕ (жўмыстардыѕ, кґрсетілетін ќызметтердіѕ) баєаларын Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейді.
      Ескерту. 63-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.07.10 N 34-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      63-1-бап. Ќазаќстан Республикасында тіркелген дјрілік


               заттар мен медициналыќ маќсаттаєы бўйымдардыѕ
               ќауіпсіздігі мен сапасын баєалау

      1. Ќазаќстан Республикасында тіркелген дјрілік заттар мен медициналыќ маќсаттаєы бўйымдардыѕ ќауіпсіздігі мен сапасын баєалау дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдардыѕ ќауіпсіздігі мен сапасыныѕ оларды Ќазаќстан Республикасында тіркеуге негіз болєан тіркеу деректемесініѕ, стандарттау жґніндегі нормативтік ќўжаттардыѕ деректеріне сјйкестігін айќындау арќылы жїргізіледі.


      2. Ќазаќстан Республикасында тіркелген дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдардыѕ ќауіпсіздігі мен сапасын баєалау мемлекеттік монополияєа жатады жјне оны Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен аккредиттелген сынаќ зертханалары бар, дјрiлiк заттар, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техника айналысы саласындаєы мемлекеттік сараптама ўйымы болып табылатын, шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы республикалыќ мемлекеттік кјсіпорын жїзеге асырады.
      Мемлекеттік монополия субъектісі ґндіретін жјне (немесе) ґткізетін тауарлардыѕ (жўмыстардыѕ, кґрсетілетін ќызметтердіѕ) баєаларын Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейді.
      Ескерту. 12-тарау 63-1-баппен толыќтырылды - ЌР 2012.07.10 N 34-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      64-бап. Єылыми-медициналыќ сараптама

      1. Єылыми-медициналыќ сараптаманыѕ объектілері:
      1) іргелі жјне ќолданбалы єылыми зерттеулер баєдарламаларыныѕ жобалары;
      2) республикалыќ нысаналы єылыми-медициналыќ баєдарламалар;
      3) аяќталєан єылыми-медициналыќ баєдарламалардыѕ нјтижелері;
      4) Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік наградаларын алуєа ўсынылатын єылыми жўмыстар;
      5) денсаулыќ саќтау практикасына енгізу жоспарланатын єылыми-медициналыќ јзірлемелер болып табылады.
      2. Єылыми-медициналыќ сараптаманы жїргізудіѕ тјртібін ујкілетті орган айќындайды.

4-БҐЛІМ. ФАРМАЦЕВТИКАЛЫЌ ЌЫЗМЕТ ЖЈНЕ ДЈРІЛІК ЗАТТАРДЫЅ,
МЕДИЦИНАЛЫЌ МАЌСАТТАЄЫ БЎЙЫМДАР МЕН МЕДИЦИНАЛЫЌ ТЕХНИКАНЫЅ
АЙНАЛЫСЫ

13-тарау. ФАРМАЦЕВТИКАЛЫЌ ЌЫЗМЕТ

      65-бап. Дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар


               мен медициналыќ техниканыѕ айналысы саласыныѕ
               жїйесі

      Дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналысы саласыныѕ бірыѕєай жїйесіне:


      1) дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналысы саласындаєы мемлекеттік орган;
      2) дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналысы саласындаєы мемлекеттік сараптама ўйымы жјне оныѕ аумаќтыќ бґлімшелері кіреді.

      66-бап. Фармацевтикалыќ ќызметтіѕ тїрлері

      1. Фармацевтикалыќ ќызмет жоєары немесе орта кјсіптік фармацевтикалыќ білім алєан жеке тўлєалардыѕ, сондай-аќ денсаулыќ саќтау саласындаєы ќызметті жїзеге асыратын заѕды тўлєалардыѕ кјсіптік ќызметін ќамтиды.
      2. Фармацевтикалыќ ќызмет мынадай тїрлерді:
      1) дјрілік заттарды ґндіруді;
      2) медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды ґндіруді;
      3) медициналыќ техниканы ґндіруді;
      4) дјрілік препараттарды дайындауды;
      5) медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды дайындауды;
      6) дјрілік заттарды кґтерме саудада ґткізуді;
      7) медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды кґтерме саудада ґткізуді;
      8) медициналыќ техниканы кґтерме саудада ґткізуді;
      9) дјрілік заттарды бґлшек саудада ґткізуді;
      10) медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды бґлшек саудада ґткізуді;
      11) медициналыќ техниканы бґлшек саудада ґткізуді ќамтиды.

      67-бап. Дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар


               мен медициналыќ техниканы ґндіру

      1. Дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы ґндіру - дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы топтап шыєару їшін ќажетті, шикізат, материалдар мен жартылай фабрикаттар сатып алуєа, технологиялыќ процеске, оныѕ ішінде осы процесс сатыларыныѕ бірін жїзеге асыруєа, ґндірілген ґнімді саќтауєа, ґткізуге, сондай-аќ оларєа ќоса жїретін баќылаудыѕ барлыќ тїрлеріне байланысты барлыќ жўмыстардыѕ жиынтыєын ќамтитын фармацевтикалыќ ќызмет.


      2. Дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы ґндіруді дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы ґндіру ќўќыєына лицензия алєан дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналысы саласындаєы субъектілер ґндіру ќаєидаларына жјне стандарттау жґніндегі нормативтік ќўжаттарєа сјйкес жїзеге асырады.
      3. Дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы ґндіру жјне олардыѕ сапасын баќылау, сондай-аќ тўраќтылыєына сынаќтар жїргізу жјне саќталу мерзімі мен ќайта баќылау мерзімін белгілеу ќаєидаларын Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі бекітеді.
      4. Мыналарєа:
      1) мемлекеттік тіркелуі кезінде, жабдыќтар мен технологиялыќ процестерді ретке келтіру жјне іске ќосу кезінде сараптама жїргізуге арналєан дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы, сондай-аќ Тиісті ґндірістік практика жаєдайында ґндірілген дјрілік субстанцияларды ќоспаєанда, Ќазаќстан Республикасында мемлекеттік тіркеуден ґтпеген;
      2) дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы ґндіру ќўќыєына лицензиясы жоќ;
      3) Дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы ґндіру мен олардыѕ сапасын баќылау ќаєидалары бўзылєан дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы ґндіруге тыйым салынады.
      5. Ґндірілген жјне јкелінетін дјрілік заттар:
      1) ќўрамында тізбесін ујкілетті орган Ќазаќстан Республикасында ќолдануєа тыйым салєан бояєыштар мен ќосалќы заттар болмауєа тиіс;
      2) ујкілетті орган бекіткен Дјрілік заттардыѕ сапасы мен ќауіпсіздігін баќылау жґніндегі нормативтік-техникалыќ ќўжатты жасау, келісу жјне оныѕ сараптамасы ќаєидаларына сјйкес јзірленген, дјрілік заттардыѕ сапасы мен ќауіпсіздігін баќылау жґніндегі нормативтік-техникалыќ ќўжатќа сјйкес баќылауєа жатќызылуєа тиіс.
      6. Патенттелген дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы ґндіру мен ґткізу Ќазаќстан Республикасыныѕ зияткерлік меншік саласындаєы заѕнамасына сјйкес жїзеге асырылады.
      7. Диагностика немесе емдеу жїргізуге арналєан медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы ґндіру олардыѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз етуге, олардыѕ функционалдыќ маќсатына сјйкес пайдаланылуын кґздеуге жјне диагностиканыѕ немесе емдеудіѕ алынєан нјтижелерін тїсіндіру кезінде пайдаланушыныѕ ќателесу тјуекелін болєызбауєа тиіс.
      Ескерту. 67-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      68-бап. Дјрілік препараттарды жјне медициналыќ маќсаттаєы


               бўйымдарды дайындау

      Дјрілік препараттарды жјне медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды дайындауды дјрілік препараттарды жјне медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды дайындауєа тиісті лицензиясы бар, дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдардыѕ айналысы саласындаєы субъектілер Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі бекіткен ќаєидаларєа сјйкес жїзеге асырады. Дайындалєан дјрілік препараттар Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі бекіткен тјртіппен дјріханаішілік баќылануєа жатады.


      Ескерту. 68-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      69-бап. Дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар


               мен медициналыќ техниканы кґтерме жјне бґлшек
               саудада ґткізу

      1. Дјрiлiк заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы кґтерме саудада ґткiзудi дјріхана ќоймаларында кґтерме саудада ґткізуге тиісті лицензия алєан не «Јкімшілік рјсімдер туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында белгіленген тјртіппен ќызметін бастаєаны туралы хабарлама жасаєан дјрiлiк заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техника айналымы саласындаєы субъектiлер жїзеге асырады.


      2. Дјрiлiк заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы бґлшек саудада ґткiзудi дјріханаларда, дјріхана пункттерінде, жылжымалы дјріхана пункттерінде бґлшек саудада ґткізуге тиісті лицензия алєан не «Јкімшілік рјсімдер туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында белгіленген тјртіппен ќызметін бастаєаны туралы хабарлама жасаєан дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналымы саласындаєы субъектiлер жїзеге асырады.
      3. Дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы кґтерме жјне бґлшек саудада ґткізу Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындаєан тјртіппен жїзеге асырылады.
      4. Мыналарєа:
      1) Тиісті ґндірістік практика жаєдайында ґндірілген дјрілік субстанцияларды ќоспаєанда, Ќазаќстан Республикасында мемлекеттік тіркеуден ґтпеген;
      2) сапасы Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен ќауіпсіздігі жјне сапасы туралы ќорытындымен расталмаєан;
      3) Ќазаќстан Республикасы заѕнамасыныѕ талаптарына сјйкес келмейтін;
      4) жарамдылыќ мерзімі ґтіп кеткен;
      5) осы баптыѕ 6-тармаєында кґзделген жаєдайларды ќоспаєанда, медициналыќ ўйымдардаєы медицина ќызметкерлері ґткізетін;
      6) дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы уаќытша саќтау ќоймалары арќылы дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканы кґтерме жјне бґлшек саудада ґткізуге тыйым салынады.
      5. Дјрігердіѕ рецепті бойынша босатуєа арналєан дјрілік заттарды рецептісіз ґткізуге тыйым салынады.
      Дјрілік заттарды рецептімен немесе рецептісіз ґткізуге жатќызу ќаєидасын Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейді.
      6. Аудан орталыєынан шалєайдаєы, дјріханалар жоќ елді мекендерде дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды ґткізуді жеке жјне заѕды тўлєалар алєашќы медициналыќ-санитариялыќ, консультациялыќ-диагностикалыќ кґмек кґрсететін денсаулыќ саќтау ўйымдарындаєы дјріхана пункттері жјне жылжымалы дјріхана пункттері арќылы жїзеге асыра алады.
      Бўл ретте, фармацевтикалыќ білімі бар мамандар болмаєан жаєдайда, дјрілік заттар, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар сапасыныѕ, ќауіпсіздігі мен тиімділігініѕ саќталуын ујкілетті орган айќындаєан тјртіппен аттестатталєан медициналыќ білімі бар мамандар ќамтамасыз етеді.
      7. Тіркеу кујлігініѕ мерзімі ґткенге дейін Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєына јкелінген жјне онда ґндірілген дјрілік заттар, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техника Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында шектеусіз ќолданылады, айналысќа тїседі жјне пайдаланылады.
      Ескерту. 69-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап ќолданысќа енгізіледі), 2012.07.10 N 34-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> normact
normact -> Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, еңбекке уақытша жарамсыздық парағын және анықтамасын беру қағидаларын бекіту туралы
normact -> Денсаулық сақтау саласында біліктілік емтиханын өткізу ережесін бекіту туралы
normact -> Закон Республики Казахстан от 27 июня 2014 года №211-v зрк "Казахстанская правда" от 07. 2014 г. №127 (27748); "
normact -> Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсіптік одақтардың қызметі және еңбек қатынастарын реттеу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы
normact -> Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау ережесін бекіту туралы
normact -> Жалпы бөлім 1-БӨлім. Жалпы ережелер


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет