Құқық үстем етушi таптың еркiн бiлдiрушi, осы таптың өмiрiн материалдық жағдаймен анықтаушыбет1/4
Дата11.06.2016
өлшемі0.73 Mb.
  1   2   3   4
*****

“Құқық – үстем етушi таптың еркiн бiлдiрушi, осы таптың өмiрiн материалдық жағдаймен анықтаушы”. Осы түсiнiктi қай теория қолданады?

A) Социологиялық теория.

B)& Марксистiк теория.

C) Жаратылыстық құқық теориясы.

D) Нормативистiк теория.

E) Тарихи теория.

*****


Құқықтың негiзгi қызметi.

A)& Әртүрлi қоғамдық қатынастарды реттеушi.

B) Дүниетаным құралы.

C) Тәрбиелiк.

D) Бағалау.

E) Интегративтi.

*****

Мына анықтама қандай түсiнiкке жатады: «Барлық әрекет етушi құқық нормаларының жиынтығы».A) Құқық қатынасы.

B) Заңды мiндеттер.

C)& Позитивтi құқық.

D) Рұқсат ету.

E) Приоритет.

*****


Қазiргi таңдағы құқық түсiнігi.

A) Қоғамдық пiкiр күшiмен қаматамасыз етiлетiн қоғам мүшелерi мiнез-құлқының бағытын анықтаушы кеңес.

B) Қоғам мүшелерi жетекшiлiкке алатын мораль және нравтылық қағидалар.

C)& Мемлекет бекiткен және қорғайтын жалпыға мiндеттi мiнез-құлық ережелерi жиынтығы.

D) Дiни идеялар, моралдық қағидалар және нравтық бағдарлар.

E) Мнез-құлықта жетекшiлiк ететiн белгiлеулер мен қылықтар.

*****

Бұрынғы социалистік мемлекеттердің қазіргі уақыттағы қоғамында азаматтық қоғамның және демократиялық құқықтық мемлекеттің қалыптасуына ықпал ететін құбылыс:A) Қоғамның үлкен бөлігін жылдамдатып люмпенизациялауды (социализмді жекешендіру арқылы капитализациялау арқылы) қабылдау нәтижесінде өндіріспен өмір сүру деңгейінің күрт төмендеуі:

B) Ұйымдасқан қылмыстың өсуі, номенклатуралық және мафиоздық құрылымдардың қолына меншікті басып алуы және біріктіруі, әлеуметтік шиеленістің өсуі.

C) Қоғамның барлық қабатында құқықтық нигилизм, биліктің барлық эшелонында коррупция, опоненттеріне қарсы антиморальдық тәсілдерді қолдану арқылы билік үшін күресті шиеленістіру.

D) Атқарушы құрылымдардың құзыретін шектен тыс күшейту нәтижесінде билік тармағында тепе-теңдіктің бұзылуы, Парламенттің заңдық тұрғыдан зиян шегуі.

E)& Азаматтардың құқықтық мәдениетін құқықтық санасының өсуі, тәжірибеге билік бөлінісі қағидасын енгізу, азаматтық қоғамның қызметіне мемлекеттің араласуына тиым салу.

*****


Құқықтық жетістіктерге үлкен артықшылықтар беретін, олардың беделі үшін халық арасында да мемлекеттік аппарат қызметкерлері арасында да қамқорлық жасайтын, заң талаптары шегінде әрекет ететін, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының бұзылуына жол бермейтін мемлекет – бұл:

A)& Құқықтық мемлекет.

B) Зайырлы мемлекет.

C) Әлеуметтік мемлекет.

D) Патерналистік мемлекет.

E) Демократиялық мемлекет.

*****

Құқықтық мемлекетте “Құқық үстемдігі” қағидасының жүзеге асырылуына не көмектеседі?A) Құқықтық нигилизм.

B) Құқықтық идеализм.

C) Құқықтық романтизм.

D) Санкцияны қолдану.

E)& Құқықтық мәдениеттің жоғары деңгейі.

*****


Құқық қағидасы түсiнiгi.

A)& Құқықтың қалыптасуы идеясы, дамуы мен әрекет етуiндегi негiзделушi бастама.

B) Құқықтағы мемлекет еркiнiң көрiнiсi.

C) Құқық ерекшелiгiндегi құқық белгiлерiнiң жиынтығы.

D) Құқықтық пpезумпция.

E) Құқықтың шығуы туралы теориялар.

*****

Құқықтың пайда болуы туралы “психологиялық теорияны” жақтаушыларA) К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин.

B) Гроций, Гоббс, Руссо, Радищев.

C) Аристотель, Фильмер, Михайловский.

D)& Петражицкий, Фрезер, Тард.

E) Гумплович, К.Каутский, Дюринг.

*****


Мемлекеттiк билiк дегенiмiз:

A) Мемлекеттiң тұрғын халықпен рухани байланысы.

B) Саяси партиялар мен басқа да субъектiлердiң билiгi.

C) Көшбасшы және адамдар арасында болу мүмкiндiгi.

D)& Сендiру және мәжбүрлеу шараларын қолдану арқылы адамдар мiнез-құлқына легитимдi ықпал ету әдiсi.

E) Тұлғалар арасындағы байланыстар.

*****

Құқықтың негiзгi қызметi:A)& Реттеушi және қорғаушы.

B) Мәдени-тәрбиелiк және экономикалық.

C) Ақпараттық.

D) Экономикалық.

E) Саяси.

*****


Шаруалардың жеке басын байлайтын, сословиелiк сипаттағы, бұқараны экономикалық мәжбүрлеуде ұстайтын, канондық құқық нормалар бар құқық типi.

A)& Феодалдық құқық.

B) Буржуазиялық құқық.

C) Социалистiк құқық.

D) Құлиеленушiлiк құқық.

E) Қәзiргi заманғы құқық.

*****

Құқық типологиясындағы әртүрлi өндiрiс әдiстерiнiң ауысуына негiзделетiн бағыт.A) Жүйелiлiк бағыт.

B)& Формациялық бағыт.

C) Цивилизациялық бағыт.

D) Хронологиялық бағыт.

E) Тарихилық бағыт.

*****


Құқық институты түсiнiгi.

A) Құқық тамыры, яғни құқықтық норма.

B) Нақты қоғамдық қатынастарды реттеушi құқық саласы.

C) Нақты жүйеде құрылған тұтас құқық.

D)& Бiртектес қоғамдық қатынастардың ерекше түрлерiн реттеушi тұрақты құқық нормалары тобы.

E) Заң мамандарын даярлаушы оқу орны.

*****

Мүлiктiк және оған қатысты жекеше мүлiктiк қатынастарды реттеушi құқық саласы.A) Жер құқығы.

B) Қаржы құқығы.

C)& Азаматтық құқық.

D) Әкiмшiлiк құқық.

E) Қылмыстық құқық.

*****


Құқықтық жүйелердi типтерге бөлудегi басты критерий.

A) Мемлекеттiк органдардың iс-тәжiрибесi.

B)& Құқықтың қайнар көздері (нысандары).

C) Мемлекеттегi саяси-құқықтық тәртiп түрi.

D) Заң шығарушы шешiмi.

E) Қоғамдық құқықтық сана.

*****

Құқықтың заңи функциясы:A) Саяси және хабарламалық.

B) Мәдени – тәрбиелік және экономикалық.

C)& Реттеушілік және қорғаушылық.

D) Реттеушілік және хабарламалық.

E) Саяси және қорғаушылық.

*****


Құқықты салаларға бөлудегi басты критерий.

A) Заң шығарушы шешiмi.

B)& Құқықтық реттеудің пәнi және әдiсi.

C) Құқық көзi сипаты.

D) Құқықтық сана деңгейi.

E) Қалыптасқан құқықтық тәжiрибе.

*****

Сот прецедентi негiзiн құрайтын құқықтық жүйе.A) Континенталдық құқықтық жүйе.

B) Дiни-салттық құқықтық жүйе.

C)& Англо-саксондық құқықтық жүйе.

D) Мұсылмандық құқықтық жүйе.

E) Континенталдық және мұсылмандық құқықтық жүйе.

*****


Нормативтiк-құқықтық актi негiзiн құрайтын құқықтық жүйе.

A)& Континенталдық құқықтық жүйе (романо-герман).

B) Дiни-салттық құқықтық жүйе.

C) Англо-саксондық құқықтық жүйе.

D) Мұсылмандық құқықтық жүйе.

E) Әдет құқығы құқықтық жүйесi.

*****

Мiнез-құлық ережесiн көрсететiн (яғни, рұқсат ету, тиым салу, мiндеттеу) басты құқық элементi түсiнiгi.A)& Құқық нормасы.

B) Құқық нысаны.

C) Құқық қызметi.

D) Құқық қағидасы.

E) Құқық типi.

*****


Жақсылық және зұлымдық, әдiлдiк және әдiлетсiздiк тұрғысынан адамдардың мiнез-құлығын реттеушi мiнез-құлық ережесi.

A) Құқық нормасы.

B) Әдет-ғұрып.

C) Дiни нормалар.

D) Салт-дәстүр.

E)& Мораль нормалары.

*****

Мемлекеттiк-мәжбүрлеудi жүзеге асырушы әлеуметтiк норма.A) Әдет-ғұрып нормасы.

B)& Құқық нормасы.

C) Дiни норма

D) Мораль нормасы.

E) Салт-дәстүр.

*****


Мораль белгілері:

A) Жүйелілік.

B) Жалпы міндеттілік.

C) Формальды анықтылық.

D) Мемлекетпен бекітілгендік және кепілдендірілгенлік.

E)& Қоғамдық пікірдің күшімен қамсыздандырылған, қоғамдық санада қалыптасқан жақсылық пен жамандықтың түсінігі.

*****

Құқықты түсінуге өнегелік, философиялық ықпал етудің басты идеясы:A) Құқық – бұл мемлекет пен мақұлданған және кепілдендірілген қоғамдық қатынастарды реттеуші болып табылатын еркіндік сипаттағы жалпыға міндетті, формальді анық нормалардың жүйесі.

B) Құқық өзіне тек қана жазылған мінез құлық ережелерін ғана емес, сонымен бірге басқа да құқықтық құбылыстарды, субъективтік құқықты, қолдану актілерін енгізеді.

C) Құқық- бұл теңдік, еркіндік, гуманизм қағидаларына негізделіп тұрғызылған әділдік нормативі.

D) Құқық – бұл мәдениет пен өркениет феномені.

E)& Құқық адам табиғатынан, адам ақылынан, жалпы өнегелік қағидалардан тұрады. Құқық негізгі өнеге және құқықтық идеялармен қағидалар, жаратылыстық заңдар болып табылады.

*****


Діни нормалар мыналарда бекітілген:

A) Конституцияда.

B) Қоғамдық санада.

C) Қоғамдық бірлестік нормасында.

D)& Құран, Библия және басқа да діни қайнар көздерде

E) Заңдарда және заңға тәуелді актілерде.

*****

Төменде көрсетілген нормалардың қайсысы моральдік нормалар?A)& Кәсіподақ мүшесі болу құқығы.

B) Сайлау құқығы.

C) Жеке өміріне қол сұғылмаушылық құқығы.

D) Сөз бостандығына құқық.

E) Кәсіпкерлік қызметіне бостандық құқығы.

*****


Техникалық нормалар:

A) Адамдар арасындағы қатынастарды реттейтін мінез-құлық ережесі.

B)& Адамдардың табиғатқа, техникаға, өндіріс құрал-жабдықтарына қатынасын сипаттайтын ереже.

C) Жақсылық, жамандық, әділдікті көрсетуге негізделген ереже.

D) Ақыл мен әділдікке негізделген мінез-құлық ережесі.

E) Жақтардың ерікті келісімі нәтижесінде туындаған мінез-құлық ережесі.

*****

Құқық нормасын бұзушыға қолайлы емес ықпал ету шараларын белгілейтін құқық нормасының элементі:A) Аксиома.

B) Диспозиция.

C) Гипотеза.

D) Преамбула.

E)& Санкция.

*****


Әлеуметтік нормалардың қандай түрі мемлекеттік мәжбүрлеумен қамтамасыз етілген?

A) Салт-дәстүр.

B) Мораль нормалары.

C) Әдет.


D)& Құқық нормасы.

E) Діни нормалар.

*****

Мына көрсетілген белгілердің қайсысы құқық нормасына тән емес?A) Адресаттың болмауы;

B) Жалпы міндетті нормативтік.

C) Формальді анық.

D)& Дінге тиістілік.

E) Мемлекетпен бекітіліп шығарылуы

*****


Әдет-ғұрыпқа мемлекеттің қандай әрекеті құқықтық маңыз береді?

A)& Санкцияландыру.

B) Талқылау.

C) Жариялау.

D) Қолдану.

E) Орындау.

*****

Құқықтар мен міндеттерді көрсететін құқық нормасы элементi.A) Презумпция.

B) Құқық қызметi.

C)& Диспозиция.

D) Гипотеза.

E) Санкция.

*****


Заңдарда көзделген және мемлекет таныған субъектiлерге құқықтық рұқсат етушi (тиым салушы, мiндеттеушi) жалпыға мiндеттi мiнез-құлық ережесi.

A)& Заң нормасы.

B) Салт- дәстүр.

C) Корпоративтi норма.

D) Әдет-ғұрып.

E) Дiни норма.

*****

ҚР құқықтың негiзгi қайнар көзі:.A) Құран және басқада дiни нормалар.

B)& Заңдар және нормативтiк-құқықтық актілер

C) Құқық пецедентi және құқықтық әдет .

D) Мемлекеттiк билiк шешiмдерi.

E) Әкiмшiлiк прецедент.

*****


Құқық қолдану актiсiн көрсетіңіз:

A) ҚР Конституциясы, “Мемлекеттiк қызмет туралы” Заң.

B) Жол жүру ережесi.

C) “Мемлекеттiк органдар жүйесiн реформалау шаралары туралы “ ҚР Президентi Жарлығы.

D) Жеке тұлғалардан салық алу тәртiбi туралы Қаржы минстрлiгiнiң нұсқаулары.

E)& “Нақты тұлғаларды орденмен марапаттау туралы “ ҚР президентi Жарлығы, сот шешiмi немесе үкiмi, жұмысқа алу туралы бұйрық.

*****

Мемлекет басшысының Парламенттің қабылдаған заң жобасын қабылдамауы.A)& Вето

B) Вотум


C) Импичмент

D) Тепе-теңдік және тежемелік жүйесі

E) Құқық қағидасы

*****


Құқық жүйесінің элементтері.

A)& құқық нормасы, құқықтық институттар, құқық салалары.

B) Нормативтік актілердің баптары, кодекстер, заңдар.

C) Құқықтық дәстүр,заң прецеденттері

D) Заң нормалары және құқық салалары

E) Әдет-ғұрып нормалары.

*****

Қоғамда және мемлекеттегі болып жатқан өзгерістерді тез қабылдап алу мүмкіндігінде көрініс табатын құқықтың мәні:A)& Динамизм

B) Жүйелілік

C) Реттеушілік

D) Формальды нақтылығы

E) Мемлекеттің кепілдігі

*****


Сот үкімімен, заңды тәртіпте кінәсі анықталмайынша тұлғаны кінәлі деп танымау қалай аталады:

A) Құқық қабілеттілік

B) Адамның жеке басына қол сұқпаушылық

C) Жеке адам мәртебесі

D) Әрекет қабілеттілік

E)& Кінәсіздік презумпциясы

*****

Құқықтық норманы бұзушыға қолданатын шараларды анықтайтын заң нормасының элементі:A) Диспозиция

B)& Санкция

C) Гипотеза

D) Презумпция

E) Аксиома

*****


Құқық нормасының қай элементі заң нормасын қолдану шараларын белгілейді.

A)& Гипотеза

B) Преамбула

C) Диспозиция

D) Санкция

E) Презумпция

*****

Құқықты анықтау және заңды жауаптылықты белгілеу жолымен жүріс тұрыс ережесін бекітетін құқықтық норма элементіA) Презумпция

B)& Диспозиция

C) Заң қызметі

D) Гипотеза

E) Санкция

*****


Құқықтың екі негізгі қызметі:

A) Императивтік және диспозитивтік

B) Тыйым салатын және жол берілетін

C)& Реттеушілік және қорғаушылық

D) Материалдық және процессуалдық

E) Презумпция

*****

Мазмұндаудың қандай тәсілі бойынша құқықтық норманың логикалық құрылымы нормативтік-құқықтық акт бабының құрылымымен сәйкес келеді.A) Бланкеттік

B)& Тікелей

C) Сілтемелік

D) Жанама

E) Суреттемелік

*****


Нормативтік құқықтық актінің кіріспе бөлімі қалай аталады?

A) Гипотеза

B)& Преамбула

C) Атауы


D) Мазмұны

E) Презумпция

*****

Құқық шығармашылықтың бірінші сатысы:A)& Заң шығару бастамашылығы

B) Істің фактілік міндеттерін бекіту.

C) Құқықтық норманы таңдау.

D) Нақты шешім шығару.

E) Құқық қолдану актісінің орындалуын қадағалау

*****


Нормативтік құқықтық актілерде мазмұндалатын құқықтық норманы жүзеге асырумен байланысты, құзіретті органдардың арнайы қызметі қалай аталады?

A) Құқықты қамтамасыз ету.

B)& Құқықты қолдану.

C) Құқықшығармашылық.

D) Құқықтық мәжбүрлеу.

E) Құқықтық жүріс-тұрыс.

*****

Құқықтағы олқылықтар:A) Мемлекеттік органның болмауы.

B) Мемлекеттегі құқықтық жүйенің болмауы.

C)& Нақты істі шешу үшін нақты құқықтық норманың болмауы.

D) Бірнеше құқық нормаларының арасындағы қарама- қайшылық.

E) Құқық қорғау органдарының және олардың қызметтері туралы заңның болмауы.

*****


Демократиялық мемлекетте құқық шығармашылықтың қағидасы болып табылмайды:

A)& Мүліктік баға.

B) Заңдылық.

C) Жариялылық.

D) Демократиялық.

E) Кәсібилік.

*****

Құқықтың биліктік-реттеушілік сипаты:A) Мемлекетте құқықтың ресми жарияланған және қызмет ететін нормалардың жүйесі түрінде болады.

B)& Құқықта мемлекеттің еркі айқындалады және оны бұзу заңды жауаптылыққа әкеліп соғады.

C) Құқық қоғамның рухани даму деңгейін және мәдениет, ғылымның даму деңгейін айқындайды.

D) Құқық қатал төменнен жоғарыға бағынушылықтың жүйесін айқындайды.

E) Құқық әрқашан дамып және өзгеріп отырады.

*****


Қандай орган конституциялық заңдарды қабылдауға құзіретті?

A) Үкімет.

B) Жоғарғы сот.

C)& Парламент.

D) Министрлік.

E) Ведомстволар

*****

Нормативтік құжатты белгілі тәртіпте, ұқсастығына қарай оның ішкі мазмұнын өзгертпей біріктіретін заңдарды жүйелеудің тәсілі қалай аталады?A)& Инкорпорация.

B) Заңдарды жүйелеу.

C) Консолидация.

D) Құқықтық жүйе.

E) Кодификация.

*****


Конституция – бұл:

A) Елдің барлық заңдары жинақталған, ірі заң актісі.

B) Елдің азаматтары қол қоятын, мемлекетке адалдық анты.

C)& Мемлекеттің құрылымын, мемлекеттік органдардың құрылымын, адамдардың құқықтарын бекітетін негізгі заң.

D) Мемлекет шығаратын және басқа мемлекетпен өзара қарым-қатынасын анықтайтын саяси декларация.

E) Заңдардың негізгі және оларды орындау үшін шығарылған заңға сәйкес акт.

*****

Қай құқықтық жүйеде сот құқық шығарушы болып табылады:A) Романо – германдық.

B)& Англо - саксондық

C) Дәстүрлік.

D) Діни.


E) Ресейлік.

*****


Қалыпты құқықтық сана-бұл:

A)& Адамдардың құқық туралы жалпы түсінігі.

B) Кәсіби – заңгерлердің арасындағы қалыптасқан түсініктер, концепция, идеялар, ұғымдар.

C) Құқықты жүйелі түрде, теориялық түрде айқындайтын идея, концепция, көзқарас.

D) Құқыққа сай құқыққа қайшы жүріс-тұрыстың құқықтық құрылымы.

E) Бұқаралық құқық.

*****

Заңдық күші жоғары нормативтік-құқықтық акт:A) Жергілікті органдардың шешімі.

B)& Үкіметтің қаулысы.

C) Министрлік бұйрығы.

D) Министліктің инструкциясы.

E) Премьер-министрдің бұйрығы.

*****


Республика территориясына таралатын міндетті күші бар және өзінің өкілеттілігі бойынша Қазақстан Республикасының үкіметінің шығаратын актісі қалай аталады?

A) Заңдар.

B) Үкімдер.

C) Бұйрықтар.

D)& Қаулылар.

E) Шарттар.

*****

Аталғандардың ішінен заңға тәуелді НҚА атаңыз:A) Қылмыстық кодекс.

B) Жоғарғы кодекс.

C) ҚР Азаматтық кодексі.

D)& Үкімет қаулысы.

E) Конституция.

*****


Нормативтік құқықтық актіні дұрыс анықтайтын анықтаманы көрсет:

A) Жеке қолдану акт түрінде шығарылған нақты предписание.

B) Адамдардың арасындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін жалпы мінездеменің тәртіп ережелері.

C) Моральдық өнегелік қатынастарды реттейтін тәртіп ережелері.

D)& Құқық нормаларынан тұратын құзырлы құқық шығармашылық органымен қабылданған ресми акт.

E) Адресатқа міндеттелген ауызша еркін білдіретін міндеттеме.

*****

Заңға тәуелді нормативтік құқықтық акт-бұл:A) Жүріс-тұрыс ережесінен тұратын ресми акт.

B) Нотариуспен құрастырылған және де бекітілген жазбаша құжат.

C) Белгілі жүйе бойынша құрастырылған заңдар жинағы.

D) Діни қатынастарды реттейтін ережелер.

E)& Заң негізінде және оны орындау үшін заңға сәйкестендіріліп шығарылған нормативтік акт.

*****


Құқық қайнар көзінің қайсысы соттар арқылы пайда болады?

A) Құқықтық әдет.

B)& Сот прецеденті.

C) Заң.


D) Нормативтік шарт.

E) Халықаралық шарт.

*****

Жоғарғы мемлекеттік билік органдарымен шығарылатын нормативтік құқықтық актілер топтамасын құрайдыA)& Заңдар жүйесі

B) Тәртіп ережелерінің жүйесі

C) Құқық жүйесі

D) Құқықтық жүйе

E) Заңдар жинағы

*****


Дұрыс емес жауапты тап:

A) Заң бұл-жоғарғы заңды күші бар нормативтік құқықтық акт

B) Заң бұл-парламентпен қабылданған акт

C) Заң бұл-жергілікті атқарушы органдармен қабылданған акт

D)& Заң бұл-өкілді органдардың адамдарға қарсы қабылданған акты

E) Заң бұл-Референдум арқылы сол сияқты жоғарғы заң органдары қабылдаған жоғарғы заңды акт

*****

Қандай критерилерге байланысты нормативтік-құқықтық актілер заңдарға және заңға тәуелді нормативтік актілерге бөлінеді:A) Мақсатына байланысты

B) Шығару уақытына байланысты

C)& Нормативтік құқықтық актінің заңдық күшіне қарай

D) құқық саласына байланысыты

E) Оның әсер ететін кеңістігіне байланысты

*****


Құқықтық қатынас бұл-

A) адамдар арасындағы кез келген қоғамдық құқықтық қарым-қатынас

B) Мораль және әдет-ғұрып нормаларымен реттелген ерекше қатынастар

C)& Қатысушылары өзара субъективтік құқыққа және заңды міндеттерге ие болатын қоғамдық қатынастың ерекше түрі

D) діни нормалармен реттелген қоғамдық қатынастар

E) Белгілі бір халықтық дәстүрлік нормалары негізінде пайда болған қарым-қатынастар

*****

Рұқсат, тыйым сияқты жүріс-тұрыс ережелерін көрсететін құқық жүйесінің алғашқы элементіA) Құқық типі

B) Құқық нысаны

C) Құқық қызметі

D) Құқық қағидалары

E)& Құқық нормалары

*****


Құқықтық қатынастардың субъектілері кімдер бола алады:

A) Белгілі бір жасқа келген индивидтер

B)& Индивидтер, ҚР азаматтары, шет ел және азаматтығы жоқ азаматтар, сол сияқты заңды тұлғалар

C) Тек заңды тұлғалар, және кәсіпорындар, мекемелер

D) Белгілі бір аймақта тұратын заңды тұлғалар

E) Осы елдің азаматы болып табылатын тұлғалар ғана

*****

Құқықтық реттеудің пәні бойынша құқықтық қатынастардың түрлеріA) Екі жақты және көпжақты

B) Қорғалушы және көпжақты

C) Абсолюттік және жанамалық

D) Құқықтық қатынастың ынталы және ынтасыз түрі

E)& Мемлекеттік-құқықтық, әкімшілік құқықтық, қылмыстық құқықтық, азаматтық құқықтық,отбасылық еңбектік және т.б

*****


Адам өлімі құқықтық зардабы бойынша заңды фактінің қай түріне жатады.

A) Құқықты тоқтатушылық

B) Құқықты өзгертуші

C)& Бір мезетте құқық тоқтатушылық, құқық өзгертушілік және құқық тудырушы.

D) Тек құқық пайда қылушы және құқық тоқтатушы

E) Бір мезетте құқық өзгертуші және құқықты пайда қылушы.

*****

Санкцияның қандай түрінде жазаның бірнеше түрі көрсетіледі:A) Абсолютті - анық.

B) Салыстырмалы- анық.

C) Жай.

D)& Альтернативті.E) Сілтемелі.

*****


Өзінің әрекетінің жағдайын тікелей басқа бір актіге көрсететін құқық нормасын атаңыз?

A) Азаматтық-құқықтық.

B)& Сілтемелі.

C) Императивті.

D) Отбасылық құқықтық.

E) Бланкеттік.

*****

Заңнамалық түсінік пен қатегориялардың анықтамаларынан тұратын құқық нормалары (қылмыс, әрекет қабілетсіздігі және т.б.).A) Ережелер.

B) Қағидалар.

C) Бастамалар.

D) Декларациялар.

E)& Дефинициялар.

*****


Өзінің әрекетінің жағдайларын көрсететін құқық нормасының құрылымдық элементі:

A) Презумция.

B) Санкция.

C) Преамбула.

D)& Гипотеза.

E) Диспозиция.

*****

Анықтылық дәрежесіне қарай санкциялар мынандай түрлерге бөлінеді:A)& Абсолютті, салыстырмалы, альтернативті.

B) Айыптық, қалпына келтірушілік.

C) Қылмыстық – құқықтық, тәртіптік.

D) Әкімшілік – құқықтық, тәртіптік.

E) Материалдық, іс жүргізушілік.

*****


Міндетеуші нормаларға жатады:

A) Әрекеттің жасалынуының ұйғарымдық қажеттілігі.

B) Айқындалған тиымдар.

C)& Әрекетті тыя тұруды талап ету.

D) Қағидалар.

E) Белгілі мінез құлыққа мүмкіндіктер беру.

*****

Қылмыстық істер өндірісінің тәртібін анықтайтын құқық саласы:A) Отбасылық құқық.

B) Еңбек құқығы.

C) Конституциялық құқық.

D) Азаматтық құқық.

E)& Қылмыстық іс жүргізу құқығы.

*****


Демалысты ақшалай өтеммен ауыстыруға тыйым салатын еңбек құқығының осы нормасының формасы қандай?

A)& Императивтік

B) Реттеушілік

C) Диспозитивтік

D) Күзетушілік

E) Ұсынушылық

*****

Құқық нормалары құқықты реттеу әдісі бойынша бөлінеді:A)& Императивтік, диспозитивтік, ынталандыру, ұсынушылық

B) Заңшығарушы нормалар, заңға сәйкес нормалар

C) Жалпы әсер ететін және шектеулі әсер ететін нормалар

D) Материалдық және процессуалдық нормалар

E) Құқық беруші, міндеттейтін, тыйым салатын

*****


Құқықтық актінің заңды күші бойынша жіктеу:

A) Императивтік, диспозитивтік, ынталандыру, ұсынушылық

B)& Заңдар және заңға тәуелді НҚА

C) Жалпы және шектеулі әрекеттесетін нормалар

D) Материалды және процессуалды нормалар

E) Қылмыстық құқықтық нормалар, азаматтық құқықтық нормалар

*****

Нәтижесінде оның соңғы мақсатын анықтайтын құқықтық реттеу процесін аяқтайтын өкілетті органдардың арнайы қызметі қалай аталады.A) Құқық шығарушылық

B) Құқық бұзушылық

C)& Құқық қолдану

D) құқықтық классификациялау

E) құқықтық жүріс-тұрыс

*****


Құқықтық нормаларда көрініс табатын, тыйым салынған нәрселерден ұстануды бекітетін құқықтық нормаларды жүзеге асыру нысаны

A) Құқық бұзушылық

B) Құқық шығарушылық

C) Құықтық сана - сезім

D) Құқықтық мәдениет

E)& Құқықты сақтау

*****

Құқықты қолдану процесінің кезеңдерін көрсет:A) Нормативтік құқықтық актіні жариялау

B) Нормативтік актіні талдау

C)& Істі шешу және құқықты қолдану актісін рәсімдеу

D) Заңдық инициатива

E) Нормативтік құқықтық актіні қабылдау

*****


Құқық нормасына түсінік беру:

A) Заң текстімен және басқа нормативтік құқықтық актілермен танысу

B) Баспасөзде заң тестін және күшін енгізуді жариялау

C)& Заң және басқа нормативтік актінің мәні мен мазмұнын түсіндіру

D) Нақты қолдану актісін шығаратын билік органдарының ерекше қызметі

E) Мемлекеттік органның үкім шығару және санкция анықтау бойынша қызметінің ерекше нысаны

*****

Құқықтық нормалардың жиынтығын құрайтын мына құқықтық саланың қайсысы қылмыстық істі тергеу, шешу, қарау пайда болған қатынастарды реттейді:A) Азаматтық іс жүргізу құқығы.

B) объективтік құқық.

C) субъективтік құқық.

D)& қылмыстық іс жүргізу қүқығы.

E) табиғи құқық.

*****


Төменде көрсетілген құқықтық актілердің қайсысында бірінші рет Қазақстан Республикасының мемлекеттік егемендігін алғандығы жарияланды.

A) Қазақстан Республикасының 1993ж Конституциясы.

B)& Қазақстан Республикасының 25.10.1990 ж. егемендігі туралы декларация.

C) Қазақстан Республикасының 1995ж. Конституциясы.

D) Қазақстан Республикасының 16.11.1991ж. тәуелсіздігі туралы заң.

E) 8.10.1998ж. конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң.

*****

Құқық жүйесінің бірінші элементі болып не табылады?A) Құқық институты.

B)& Құқық нормасы.

C) Құқық қағидасы.

D) Құқық саласы.

E) Нормативтік акті.

*****


Құқықтық норманың мағынасы мен мазмұнын түсіндіру.:

A)& Құқыққа түсінік беру

B) Кодификация.

C) Құқықшығармашылық.

D) Құқық қолдану.

E) Жариялау.

*****

Нормативтік құқықтық актіні шығарған органның өзі берген түсінігі, құқыққа түсінік берудің қай түріне жатады.A) Грамматикалық құқықтық талқылау.

B) Логикалық құқықтық талқылау.

C) Тарихи құқықтық талқылау.

D) Доктриналық құқықтық талқылау.

E)& Аутентикалық түсінік беру

*****


Құқықтық шығармашылық кезінде жаңа нормативтік актілер шығып, ескілері күшін жоятын және біріккен, заңды логикалық нормативтік акт шығарылатын жүйеге келтіру.

A) Легализация.

B)& Кодификация.

C) Криминализация.

D) Инкорпорация.

E) Преюдиция.

*****

ҚР азаматтарының мүліктік қатынасы реттеледі.A)& ҚР Азаматтық кодексі мен ҚР Конституциясы.

B) ҚР Қылмыстық кодексімен.

C) ҚР Әкімшілік кодксімен.

D) ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексімен.

E) ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексімен

*****


Жария құқық дегеніміз:

A)& Міндетті түрде бір жақ болып мемлекеттік орган, мемлекеттік ұйым және мемлекеттің өзі болып табылатын қатынастарды реттейтін құықтық нормалардың жиынтығы, іс әрекетінің ережелері.

B) Мемлекет болып табылмайтын, қатысушылары тең құқылы болып табылатын қатынастарды реттейтін құықтық нормалардың жиынтығы, іс әрекетінің ережелері.

C) Моральдан, әдеттен, салттан тұратын ауызша құқық ережелері.

D) Адам мен азаматардың құқықтары мен бостандықтарының жиынтығы.

E) Моральдық талаптардың жиынтығы.

*****

Жеке құқық – дегеніміз:A) Міндетті түрде бір жақ болып мемлекеттік орган, мемлекеттік ұйым және мемлекеттің өзі болып табылатын қатынастарды реттейтін құықтық нормалардың жиынтығы, іс әрекетінің ережелері.

B)& Мемлекет болып табылмайтын, қатысушылары тең құқылы болып табылатын қатынастарды реттейтін құықтық нормалардың жиынтығы, іс әрекетінің ережелері.

C) Моральдан, әдеттен, салттан тұратын ауызша құқық ережелері.

D) Адам мен азаматардың құқықтары мен бостандықтарының жиынтығы.

E) Моральдық талаптардың жиынтығы.

*****


Жеке құқыққа мына құқықтық салалардың қайсысы жатады.

A) Қылмыстық құқық.

B) Конституциялық құқық.

C) Қылмыстық іс жүргізу құқығы.

D) Қаржы құқығы.

E)& Азаматтық құқық.

*****

Құқықтық ұқсастық дегеніміз:A) Заңды істі мағанасы жақын құқықтық нормалар арқылы шешу.

B)& Заңды істі жалпы құқықтық қағидалар арқылы шешу.

C) Заңды істі моральдық нормалар арқылы шешу.

D) Заңды істі діни нормалар арқылы шешу.

E) Заңды істі салт нормалры арқылы шешу.

*****


Заңды ұқсастық дегеніміз:

A)& Істі мағанасы жағынан жақын құқықтық нормалар арқылы шешу.

B) Құқықтық институттардың жалпы бастауы арқылы істі шешу.

C) Сот прецеденті негізінде істі шешу.

D) Моральдық нормалар негізінде істі шешу.

E) Салт негізінде істі шешу.

*****

Азаматтық істі жүргізу ретін анықтайтын құқықтық сала:A) Отбасы құқығы.

B) Еңбек құқығы

C) Конституциялық құқық

D) Азаматтық құқық

E)& Азаматтық іс жүргізу құқығы

*****


Азаматтың жұмыс берушілермен қатынасын реттейтін құқық саласы (жұмыс уақыты,демалыс, еңбек қауіпсіздігі т.б)

A) Азаматтық құқық.

B) Әкімшілік құқық.

C) Қаржы құқығы.

D) Жер құқығы.

E)& Еңбек құқығы

*****

Құқық жүйесін құрайтын компоненттер:A)& Заң нормалары, құқық институты мен құқық саласы.

B) Кодекстер, номативтік актілердің баптары тағы басқа қайнар көздер.

C) Құқық салалары.

D) Мемлекеттік органдар

E) Моральдық және діни нормалар.

*****


Құқықтық сала дегеніміз-

A) Бастапқы құқық клеткасы яғни құқықтық норма

B) Құқық жүйесі

C) Жалпы құқық

D)& Бірқалыпты құқықты реттейтін құқықтық жүйенің бір бөлігі

E) Құқықтың функциясы.

*****

Мына анықтамаға сай түсініктеме беріңіз: «Құқықтық қатынастарды реттеуді жүзеге асыратын құқықтық жүйенің әдістемелері»A) .Мемлекет механизімі

B) Заңды актілер

C) Құқық нормаларды пайдалану актілері

D) Мемлекеттік аппарат

E)& құқықтық реттеу механизмі

*****


Құқықтық нормалар жиынтығы арқылы мемлекет әртүрлі құқықтық қатынастарға қатысушылардың субъективтік құқықтары мен заңды міндеттерін бекітуін не деп атаймыз?

A) Процессуалдық құқық

B)& Позитивтік материалдық құқық

C) Табиғи құқық

D) Субъективтік құқық

E) Қорғану құқығы

*****

Жоғарғы мемлекеттік биліктің құрылымы мен қызметін бекітетін, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын реттейтін негізгі құқық саласы:A) Әкімшілік құқық

B)& Конституциялық құқық

C) Азаматтық құқық

D) Қылмыстық құқық

E) Қаржы құқығы

*****


Мүліктік, оған байланысты жеке мүліктік емес қатынастарды реттейтін құқық саласы:

A) Жер құқығы

B) Қаржы құқығы

C)& Азаматтық құқық

D) Әкімшілік құқық

E) Қылмыстық құқық

*****

Конституциялық құқық, қылмыстық құқық, азаматтық құқық, отбасы құқығы, жиынтықта құрайды:A) Құқық қағидаларын

B)& Құқық жүйесін

C) Құқық теориясын

D) Құқық институтын

E) Құқық нормасын

*****


Құқықтық реттеу механизімінің элементтерін атаңыз:

A) Мемлекеттік басқару формасы, басқару формасы, саяси режим.

B) Құқық саласы, құқықтық институт, салалық құқық.

C)& Құқықтық нормалар, құқықтық қатынастар, құқтық нормаларды жүзеге асыратын актілер

D) Нормативтік құқықтық актілер

E) Сот шешімдері

*****

Заңды іс әрекеттердің дұрыс анықтамасын көрсет:A) Жақсы мен жаман моральдық көзқарас бойынша іс-әрекет

B) Тұлғаның жеке басын қызықтыратын іс-әрекеттер

C)& Заңды нормалармен жазылған құқықтық субъектілердің саналы іс-әрекеті

D) Күнделікті іс-әрекет

E) Әдеттегі мінез-құлық

*****


Құқықтық сананың элементтерін көрсетіңіз?

A) Құқықтық мәдениет.

B)& Құқықтық идеология.

C) Құқықтық идеализм.

D) Саяси мәдениет.

E) Құқықтық нигилизм.

*****

Құқықтық нигилизмнің сипаттық жағдайлары болып табылмайтын белгілерді көрсетіңіз:A) Төмен құқықтық мәдениет.

B) Құқықтың өмірде ролінің төмендеуі.

C)& Құқықтық мінез құлық.

D) Құқықты силамау.

E) Құқықты мойындамау.

*****


Кәсіби құқықтық сана дегеніміз-

A) Көпшіліктің құқыққа көзқарасы

B)& Кәсіби заңгерлердің ішінде қаланатын ұғымдар, көзқарастар, идеалар, сендірулер

C) Жүйеленген теоретикалық құқықты меңгеруді білдіретін ұғымдар, ой-пікірлер, көзқарастар

D) Құқықтың немесе құыққа қарсы іс - әрекеттердің құқықтық орнығуы

E) Құқық қағидасы

*****

Ғылыми құқықтық сана дегеніміз-A) Көпшіліктің құқыққа көзқарасы

B) Кәсіби заңгерлердің ішінде қаланатын ұғымдар, көзқарастар, идеялар, сендірулер.

C)&Жүйеленген теориялық құқықты меңгеруді білдіретін ұғымдар, ой-пікірлер, көзқарастар

D) Құқықтық немесе құқыыққа қарсы іс-әрекеттердің құқықтық орнығуы

E) Құқық қағидасы

*****


Құқықтық нормалардан және заңды фактілерден туындайтын, қатынасушылары субъективтік құқықтар мен заңды міндеттермен бекітілген қоғамдық қатынастар:

A) Адамгершілік қатынастар

B)& Құқықтық қатынастар

C) Діни қатынастар

D) Моральдық қатынастар

E) Саяси қатынастар

*****

Құқық бұзушылықтың барлық элементерін көрсет:A)& Субъек, субъективтік жақ, объект, объективтік жақ

B) Субъек, құқық нормасы, заңды факт

C) Субъект,құқық нормасы, құқықтық қатынастар, құқықтық сана

D) Объект, құқықтық сана, құқықтық мәдениет, құқықтық нигилизм.

E) Нормативтік құқықтық акты, құқықтық қатынастар, заңды жауапкершілік

*****


Заңды факті болып құқықтық жауапкершілікке тартылатын деликтілік қабілеті бар тұлғаның қоғамға қауіпті, құқыққа қарсы және кінәсі бар іс-әрекетті жасауы:

A) Құқыққа немқұрайлылық іс-әрекет

B)& Құқық бұзушылық

C) Құқықты іске асырушы іс-әрекет

D) Құқықтық іс-әрекет

E) Моральға жат іс-әрекет

*****

Мемлекеттік органның (сот немесе әкімшілік) нақты іс бойынша қабылдаған шешімі осындай ұқсас істерді шешуде жалпыға бірдей міндетті болып шығатын құқық нысаны қалай аталады:A) Заң.

B)& Сот немесе әкімшілік прецедент.

C) Құқықтық әдет-ғұрып.

D) Мононорма.

E) Нормативтік шарт.

*****


Заң дегеніміз...

A) Қоғамның барлық мүшелерінің өздерінің ерік-ықтиярлары бойынша жасасқан келісімі.

B)& Маңызды қоғамдық қатынастарды реттейтін, жоғары заң күші бар нормативтік акт.

C) Тараптардың өзара жасасқан келісімі (шарты). Оның орындалуы екі жақтың (тараптардың) уағдаластықтары арқылы қамтамасыз етіледі.

D) Мемлекет органдарының ресми түрде қабылдаған кез-келген құжаты.

E) Қоғамда әлденеше рет қайталанып тұратын тәртіп реті.

*****

Заң кең және тар мағынада түсіндіріледі. Заңның мына анықтамасы: «Заң дегеніміз – мемлекеттік биліктің ең жоғары органдары қабылдаған, ең жоғары заңдық күші бар нормативтік құқықтық акт» қай мағынада түсініледі:A)& Заңды тар мағынада түсінуге жатады.

B) Заңды кең мағынада түсінуге жатады.

C) Екеуіне де жатады.

D) Ешқайсысына да жатпайды.

E) Жаратылыс заңдарын түсінуге жатады.

*****


Аталған нормативтік актілердің қайсысының заңдық күші жоғарырақ болады:

A) Жергілікті органдар шешімінің.

B)& Үкімет қаулысының.

C) Министр бұйрығының.

D) Министрлік нұсқаудың.

E) Премьер-министр өкімінің.

*****

Қазақстан Республикасының қазіргі кезде күші бар Конституциясы қашан қабылданды:A) 1991 жылы 16 желтоқсанда.

B) 1993 жылы 28 қаңтарда.

C) 1990 жылы 25 қазанда.

D)& 1995 жылы 30 тамызда.

E) 1996 жылы 1 қыркүйекте.

*****


Төмендегі анықтамалардың қайсысы нормативтік-құқықтық актінің мағынасын дұрыс түрде түсіндіреді:

A) Құқықты қолдану ісінде қабылдаған нақты ұйғарым.

B) Жалпыға бірдей міндетті, қоғамдық қатынастарды реттейтін мінез-құлық ережелері.

C) Өнегелі, ізгілік қатынастарды реттейтін мінез-құлық ережелері.

D)& Жалпыға бірдей міндетті құқық шығармашылық органы қабылдаған құқық нормасы бар ресми акті-құжат.

E) Ерік-ықтиярды білдіретін, адресатына (тағайынынA) орындау міндетті болатын ауызша нұсқау.

*****

Нормативтік-құқықтық актілердің заңдарға, заңға бағынышты актілерге бөлінуіне айырымдық белгі болатындарын атаңыз:A)& Заңи күшіне байланысты.

B) Шығарылу уақытына байланысты.

C) Нормативтік-құқықтық актіні шығарған субъектісіне байланысты.

D) Құқық саласына байланысты.

E) Қандай келістікте қолданылатындығына байланысты.

*****


Қазақстан Республикасы үкіметінің өз құзіретіне жататын мәселелері бойынша шығарған және бүкіл Республика аумағында міндеттілік күші болатын нормативтік актілері қалай аталады:

A) Заңдар.

B) Жарлық.

C) Өкім.


D)& Қаулы.

E) Шарт.


*****

Мына нормативтік-құқықтық актілердің қайсысының ең жоғары заңдық күші бар:

A) Президент жарлығы.

B) Конституциялық заң.

C)& Конституция.

D) Үкіметтің қаулысы.

E) Жоғары сот плениумының қаулысы.

*****


Тәуелсіз егеменді Қазақстанның алғашқы Конституциясы қашан қабылданды:

A) 1995 жылы 30 тамызда.

B) 1991 жылы 16 желтоқсанда.

C) 1990 жылы 25 қазанда.

D)& 1993 жылы 28 қаңтарда.

E) 1992 жылы 1 қыркүйекте.

*****

Қазақстан Республикасы Президентінің заңдар қабылдауға құқығы бар ма:A) Заң қабылдауға құқығы жоқ.

B) Заң қабылдауға құқығы бар.

C)& Тек Конституцияда көрсетілген жағдайларда заңдарды қабылдауға құқығы бар.

D) Қазақстан Республикасы Президенті заңдарды тек өзінің шешімі бойынша қабылдауға құқығы бар.

E) Қазақстан Республикасы Президенті тек соғыс жағдайларында ғана заң қабылдауға құқығы бар.

*****


«Заңның кері күші болмайды» дегенді қалай түсінуге болады:

A) Заң белгілі топтағы тұлғаларға өз ықпалын жүргізеді.

B) Заң белгілі бір мерзім өткеннен соң күшіне (әрекетке) енеді.

C)& Заңның күші өзі қабылданғанға дейін туындаған қатынастарға жүрмейді.

D) Заңның күші өзінде тікелей көрсетілген қатынастарға ғана жүреді.

E) Заң тәртібін сақтау және оны орындау керек.

*****

Әлеуметтік нормаларды кім орнықтырады:A) Мемлекеттік заң шығару органы.

B) Құдай.

C) Президент.

D) Сот.


E)& Қоғам.

*****


Құқықтың алғашқы құрамдық бөлігі (элементі) мінез-құлық ережесі, яғни, ұйғарымы, рұқсаты, тыйымы деген анықтама мына ұғымдардың қайсысына жатады:

A) Құқықтың түрі (типі).

B) Құқық нысаны.

C) Құқықтың қызметі.

D) Құқық принципі.

E)& Құқық нормасы.

*****

Құқық нормалары құқық салалары бойынша қалай сараланады:A) Бланкеттік, сілтемелі.

B)& Азаматтық-құқықтық, қылмыстық-құқықтық және т.с.с.

C) Заңдық, заң негізінде жасалған және өкілдік түріндегі нормалар.

D) Реттеуші қорғау.

E) Жалпылық және арнайы.

*****


Құқық пен моральдің бірлігі қандай көрініс табады:

A) Мемлекет таниды, қамтамасыз етеді.

B)& Екеуі де әлеуметтік норма.

C) Мемлекетпен орнықтырылады.

D) Парламент қабылдайды.

E) Мемлекет актілерінде рәсімделінеді.

*****

Құқықтың пайда болуының қайнар көздерін атаңыз:A) Әдет-ғұрып.

B)& Табу, әдет-ғұрып, мораль, дін.

C) Мораль.

D) Дін.


E) Табу.

*****


Заң дегеніміз:

A) Қоғам мүшелерінің ерікті келісімі.

B)& Жоғарғы заң күші бар нормативтік акт.

C) Тараптардың келісімімен қамтамасыз етілетін шарт.

D) Құқықтың белгісі.

E) Мемлекет пен оның азаматы арасындағы құқықтық байланыс.

*****

Қазіргі Англияда құқық нысандарының қайсысы басымдылықта:A) Құқықтық әдет-ғұрып.

B)& Сот прецеденті.

C) Нормативтік-құқықтық акт.

D) Діни нанымдар.

E) Рәсімдер.

*****


Сот прецедентінің және нормативтік құқықтық акт ұғымдарының ортақ атауы:

A) Құқықтағы.

B) Құқық қолдану актісі.

C) Құқықты талқылау актісі.

D) Құқық функциясы.

E)& Құқықтың қайнар көздері (нысаны).

*****

Актілерді заңдар, заңға тәуелді НҚА-лер деп бөліп, негізін көрсетіңіз:A) Бағытына байланысты.

B) Шығу мерзіміне байланысты.

C)& НҚА-ның заңдық күшіне қарай.

D) Құқық саласына байланысты.

E) Таралу кеңістігіне байланысты.

*****


Құқық нормасын бұзушыға қолайсыз шара қолдануды белгілейтін құқық нормасының элементі қалай аталады:

A) Диспозиция.

B)& Санкция.

C) Гипотеза.

D) Презумпция.

E) Аксиома.

*****

Құқық нормасының жүзеге асырылуының шарты мен іс-әрекет жағдайын анықтайтын құқық нормасының элементін атаңыз:A)& Гипотеза.

B) Диспозиция.

C) Преюдиция.

D) Презумпция.

E) Функция.

*****


Құқықтық реттеу тәсілдері бойынша құқық нормаларының түрлерін анықтаңыз:

A)& Императивтік, диспозитивтік, көтермелеу (мадақтық), ұсыныстық нормалар.

B) Заңдық және заң негізінде жасалған нормалар.

C) Жалпы сипаттағы және шектеулі сипаты бар нормалар.

D) Материалдық нормалар мен іс жүргізу нормалары.

E) Өкілеттікті білдіретін, міндеттейтін, тыйым салатын нормалар.

*****

Конституциялық заң дегеніміз:A) Уақытша заңдар.

B) Жай заң.

C)& Қоғамның, мемлекеттің негізін бекітетін, басқа заңдарға заңдық база болатын заң.

D) Жергілікті органдардың құрылу тәртібін анықтайтын заң.

E) Заңдастылық актілер.

*****


Қазақстан Республикасы аумағында ең жоғары заңдық күші бар құқықтық актілерді шығаруға қандай органның құқығы бар:

A) Қазақстан Республикасының Үкіметінің.

B)& Қазақстан Республикасының Парламентінің.

C) Қазақстан Республикасының Президентінің.

D) Министрліктердің.

E) Комитеттер мен ведомствалардың.

*****

Құқық шығармашылық принциптерінің бірі демократизм. Бұл дегеніміз...A)& Халықтың ерік-ықтияры мен мүдделерінің міндетті түрде құқық нормаларынан табылуы және олардың онда біріктірілуі.

B) Актілерді қабылдау рәсімі, құзіреттіліктің мүлтіксіз сақталуы.

C) Актілердің дәлелділігі, ғылыми, социологиялық мағлұматтардың ескерілгендігі, құқықтық актілердің қолданылуы барысында туындайтын салдардың болжанғандығы, ескерілгендігі.

D) Заң жобаларын даярлау және қабылдау тұстарында заңи және жалпы сауаттылық, құзырлылық таныту.

E) Актілерді даярлау және қабылдау мерзімдерін дәл басу және дұрыс анықтау. Реттелінуге тиісті қоғамдық қатынастардың дамып жетілу дәрежесін есептеп отыру, ескеру.

*****


Құқық шығармашылық принциптерінің бірі – заңдылық. Бұл дегеніміз...

A) Халықтың ерік-ықтияры мен мүдделерінің міндетті түрде құқық нормаларынан табылуы және олардың онда біріктірілуі

B)& Актілерді қабылдау рәсімі, құзіреттіліктің мүлтіксіз сақталуы

C) Актілердің дәлелділігі, ғылыми, социологиялық мағлұматтардың ескерілгендігі, құқықтық актілердің қолданылуы барысында туындайтын салдардың болжанғандығы, ескерілгендігі.

D) Заң жобаларын даярлау және қабылдау тұстарында заңи және жалпы сауаттылық, құзырлылық таныту.

E) Актілерді даярлау және қабылдау мерзімдерін дәл басу және дұрыс анықтау. Реттелінуге тиісті қоғамдық қатынастардың дамып жетілу дәрежесін есептеп отыру, ескеру.

*****

Құқық шығармашылық принциптерінің бірі – ғылымилық. Бұл дегеніміз...A) Халықтың ерік-ықтияры мен мүдделерінің міндетті түрде құқық нормаларынан табылуы және олардың онда біріктірілуі

B) Актілерді қабылдау рәсімі, құзіреттіліктің мүлтіксіз сақталуы

C)& Актілердің дәлелділігі, ғылыми, социологиялық мағлұматтардың ескерілгендігі, құқықтық актілердің қолданылуы барысында туындайтын салдардың болжанғандығы, ескерілгендігі.

D) Заң жобаларын даярлау және қабылдау тұстарында заңи және жалпы сауаттылық, құзырлылық таныту.

E) Актілерді даярлау және қабылдау мерзімдерін дәл басу және дұрыс анықтау. Реттелінуге тиісті қоғамдық қатынастардың дамып жетілу дәрежесін есептеп отыру, ескеру.

*****


Құқық шығармашылық принциптерінің бірі – кәсібилік. Бұл дегеніміз...

A) Халықтың ерік-ықтияры мен мүдделерінің міндетті түрде құқық нормаларынан табылуы және олардың онда біріктірілуі

B) Актілерді қабылдау рәсімі, құзіреттіліктің мүлтіксіз сақталуы

C) Актілердің дәлелділігі, ғылыми, социологиялық мағлұматтардың ескерілгендігі, құқықтық актілердің қолданылуы барысында туындайтын салдардың болжанғандығы, ескерілгендігі.

D)& Заң жобаларын даярлау және қабылдау тұстарында заңи және жалпы сауаттылық, құзырлылық таныту.

E) Актілерді даярлау және қабылдау мерзімдерін дәл басу және дұрыс анықтау. Реттелінуге тиісті қоғамдық қатынастардың дамып жетілу дәрежесін есептеп отыру, ескеру.

*****

Құқық шығармашылық принциптерінің бірі – заңның дер кезінде шығарылуы. Бұл дегеніміз...A) Халықтың ерік-ықтияры мен мүдделерінің міндетті түрде құқық нормаларынан табылуы және олардың онда біріктірілуі

B) Актілерді қабылдау рәсімі, құзіреттіліктің мүлтіксіз сақталуы

C) Актілердің дәлелділігі, ғылыми, социологиялық мағлұматтардың ескерілгендігі, құқықтық актілердің қолданылуы барысында туындайтын салдардың болжанғандығы, ескерілгендігі.

D) Заң жобаларын даярлау және қабылдау тұстарында заңи және жалпы сауаттылық, құзырлылық таныту.

E)& Актілерді даярлау және қабылдау мерзімдерін дәл басу және дұрыс анықтау. Реттелінуге тиісті қоғамдық қатынастардың дамып жетілу дәрежесін есептеп отыру, ескеру.

*****


Тәуке ханның «Жеті Жарғысы» құқық нысанының қайсысына жатады:

A) Нормативтік құқықтық акт.

B)& Құқықтық әдет-ғұрып.

C) Сот президенті.

D) Нормативтік шарт.

E) Мораль нормасы.

*****

Сот әкімшілік органының нақты іске байланысты шешімін табуға міндетті үлгі болып табылатын құқық нысаны қалай аталады:A)& Сот немесе әкімшілік прецедент.

B) Заңнама.

C) Құқықтық әдет-ғұрып.

D) Мононорма.

E) Нормативтік шарт.

*****


Қазақстан Республикасында қандай құқық нысаны негізгі болып табылады:

A) Нормативтік шарт.

B)& Нормативтік құқықтық акт.

C) Құқықтық әдет-ғұрып.

D) Сот прецеденті.

E) Мононорма.

*****

Қазақстан Республикасының Үкіметінің өкілетіндегі мәселелер бойынша шығаратын нормативтік құқықтық актісін қалай атайды:A) Шарттар.

B) Жарлықтар.

C) Өкімдер.

D) Заңдар.

E)& Қаулылар.

*****


Құқық шығармашылық ісінің сатысын атаңыз:

A)& Заң шығару бастамасы.

B) Істің нақты жағдайын анықтау.

C) Құқық нормасын таңдау.

D) Нақты шешім шығару.

E) Құқық қолдану актісінің бұзылмауын қадағалау.

*****

Заңдарды жүйелеудің барысында олардағы нормативтік материалдарды жинақтаудың хронологиялық, пәндік және басқа да белгілері бойынша жүргізілетін түрлерінің бірін атаңдар.A) Легитимдендіру.

B) Криминализациялау.

C)& Инкорпорациялау.

D) Кодификациялау.

E) Преюдиция.

*****


«Нормативтік құқықтық актілердің мазмұндарын іштей және сырттай өңдеу, тәртіптеу, біртұтастыққа келтіру ісі» деген анықтамаға сай келетін ұғымды табыңыз:

A) Құқық жүйесі.

B) Құқықтық жүйе.

C)& Кодификация.

D) Құқықтық норма.

E) Презумпция.

*****

Нормативтік-құқықтық актілер сатысын бұзып тұрған актіні табыңыз:A) Конституция, заңдар.

B)& Жергілікті атқарушы орган шешімі.

C) Президент жарлығы.

D) Үкімет қаулысы.

E) Министрліктің бұйрығы.

*****


Аталған құқық салаларының қайсысы жеке құқыққа жатады:

A) Қылмыстық құқық.

B) Конституциялық құқық.

C) Қылмыстық істі жүргізу құқығы.

D) Қаржы құқығы.

E)& Азаматтық құқық.

*****

Құқық институты дегеніміз...A) Құқықтың ең алғашқы клеткасы (жасушасы), яғни, құқықтық норма.

B) Құқық саласы.

C) Толығымен бүтіндей алғандағы құқық.

D)& Белгілі қоғамдық қатынастардың белгілі бір түрін реттейтін, тұрақты нормалар топтамасы.

E) Құқықтың қызметі.

*****


Қандай құқықтық норма өзінің әрекет етуінде басқа актіге сілтеме жасайды:

A) Отбасы құқықтық.

B) Азаматтық құқықтық.

C) Императивті.

D)& Сілтемелі.

E) Диспозитивті.

*****

Заңның түрлерін анықтаңыз:A) Жоғарғы заңдық күші бар нормативтік құқықтық акт.

B) Парламент.

C)& Конституциялық және жәй заңдар

D) Жоғарғы өкілді орган актісі.

E) Референдуммен қабылдана алынатын жоғарғы заңдық акт.

*****


Еңбек демалысын ақшалай құнмен өтеуге тыйым салатын еңбек құқығының нормасы қайсы:

A) Диспозитивті.

B) Реттеуші.

C)& Императивті.

D) Қорғаушы.

E) Ұсынушы.

*****

Құқықтық норма диспозициясының түріне жатпайды:A) Жақтылық.

B)& Абстрактылы

C) Сипаттаушы.

D) Бланкетті.

E) Баламалы.

*****


Құқық жүйесінің салаларға бөлінуінің негізгі айырым белгілері қандай:

A) Заң шығарушының (құқық шығармашылығы ісімен шұғылданатын органның) шешіміне байланысты.

B)& Құқықтық реттеудің пәні мен әдісі.

C) Құқық негіздерінің сипаты.

D) Құқықтық сана.

E) Іс жүзінде (практикадA) қолданылуына байланысты.

*****

Мемлекеттік биліктің жоғарғы органдарының құрылымы мен құзырын бекітетін, азаматтардың негізгі құқықтары мен бостандықтарын реттейтін құқық салаларының бірін атаңыз:A) Әкімшілік құқық.

B)& Конституциялық құқық.

C) Азаматтық құқық.

D) Қылмыстық құқық.

E) Қаржы құқығы.

*****


Мүліктік және онымен байланысты мүліктік емес жекелік қатынастарды құқықтың қай саласының нормалары реттейді:

A) Жер құқығының нормалары.

B) Қаржы (қаражат) құқығының нормалары.

C)& Азаматтық құқық нормалары.

D) Әкімшілік құқық нормалары.

E) Қылмыстық құқық нормалары.

*****

Құқықтық нормаларға тән емес белгіні ата:A)& Дінге негізделуі.

B) Жалпыға міндеттілік.

C) Формальды анықтылық.

D) Көпшілікке арналғандығы.

E) Мемлекетпен кепілденгендігі.

*****


Құқықты ұсынатын және заң міндетін жүктейтін ереже құқықтық норманың қандай элементіне жатады:

A)& Диспозиция.

B) Заң қызметі.

C) Презумпция.

D) Гипотеза.

E) Санкция.

*****

Құқықтық әдет-ғұрып:A)& Мемлекеттің мәжбүрлеу күшімен қамтамасыз етілетін міндетті әдет-ғұрыптар.

B) Діни ережелер.

C) Моральдік нормалар.

D) Мәжбүрлеусіз, ерікті түрде жасалатын адамдардың іс-әрекеттері.

E) Барлық әдет-ғұрыптар.

*****


Құқық бұзушыға жағымсыз әсер ететін шараларды бекітетін ереже норманың қандай элементіне жатады:

A)& Санкция.

B) Диспозиция.

C) Гипотеза.

D) Презумпция.

E) Аксиома.

*****

Құқықтық сана құрылымын атап көрсетіңіз:A)& Құқықтық психология және идеология.

B) Құқық жөніндегі білімдер, құқықтық көзқарастар мен сенім-нанымдар.

C) Құқықтық сезімдер, көңіл-күй ауғандары.

D) Құқықтық күшті сезімдер, бағалаулар.

E) Құқықтық дүниетаным, көңіл-күй ауғандары, адамдардың өз қалауындағы және нақты болмыстағы бар құқықтар жөніндегі пайымдаулары.

*****


«Қазіргі күші бар және жақсаруы тиіс құбылыстарға қатысты ықыластары мен тілектерін білдірудегі адамдардың түсінік-сезімдері, көзқарастары және көңіл-күйлері, бағалаулары мен мақсатты ұстанымдарының жиынтығы» деген анықтама төмендегі ұғымдардың қайсысына дәл келеді:

A) Саяси сана.

B) Құқықтық мәдениет.

C)& Құқықтық сана.

D) Құқықтық немқұрайлылық.

E) Құқықтық мінез-құлық.

*****

Құқықтық сана дегеніміз...A)& Күші бар және тілегіне сай құқықтарға адамдардың қатысын білдіретін түсініктері мен сезімдерінің жиынтығы.

B) Құқыққа теріс көзқарасын білдіруі.

C) Құқыққа оң көзқарас, құқықты құрмет тұту және дұрыс бағалау.

D) Субъектінің заңды жүріс-тұрысы.

E) Субъектінің заңға теріс келетін жүріс-тұрыстары.

*****


Құқықтың нақты функциясына не жатады:

A) Саяси және ақпараттық.

B) Мәдени және экономикалық.

C)& Реттеуші және қорғаушы.

D) Реттеуші және ақпараттық.

E) Саяси және қорғаушы.

*****

Мемлекеттік мәжбүрлеумен қамтамасыз етілген әлеуметтік нормалардың бір түрін көрсетіңіз:A) Дәстүр нормалары.

B) Мораль нормалары.

C)& Әдет-ғұрып нормалары.

D) Діни нормалар.

E) Құқық нормасы.

*****


Заңды білмеу заң алдында жауапты болудан босата ма:

A) Босатады.

B) Тек қана кәмелетке толмағандарды босатады.

C)& Жоқ, босатпайды.

D) Заңда көрсетілген жекелеген азаматтарды ғана босата алады.

E) Мүгедектер мен халықтың кедей топтарын босатады.

*****

Құқықтық норманы іске асыратын іс-әрекеттердің мән-жайын және шартын анықтайтын ереже норманың қандай элементіне жатады:A)& Гипотеза.

B) Диспозиция.

C) Санкция.

D) Презумпция.

E) Функция.

*****


Санкциялар нақтылы дәрежесі бойынша бөлінеді:

A) Материалдық және жеке тұлғалық.

B)& Абсолютті анық және баламалық анық.

C) Азаматтық, қылмыстық құқықтық.

D) Әкімшілік құқықтық және тәртіптік.

E) Айыптаушы және қалпына келтіруші.

*****

Құқық салаларына байланысты нормалар жіктелінеді:A)& Азаматтық құқықтық, қылмыстық құқықтық.

B) Бланкеттік, сілтемелі.

C) Заң шығарушы, заңға сәйкес.

D) Реттеуші, қорғаушы нормалар.

E) Жалпы және арнайы.

*****


Құқық нормасының мазмұнына қарай түрлері:

A) Жалпы және арнайы.

B) Заң шығарушы, заңға сәйкес.

C) Материалдық және процессуалдық.

D)& Тыйым салушы, міндеттеуші, құқық беруші

E) Императивті, диспозитивті.

*****

«Құқық нормасы мен заңдық фактілерге сәйкес болатын ерікті қоғамдық қатынастар» дегеніміз не:A)& Құқықтық қатынастар.

B) Қоғамдық қатынастар.

C) Діни қатынастар.

D) Моральдік қатынастар.

E) Саяси қатынастар.

*****


Құқықтың қандай субъектілерінде құқыққабілеттілік және әрекетқабілеттілік бір уақытта пайда болады:

A) Екеуінде де бір уақытта пайда болмайды.

B) Жеке тұлғаларда.

C) Екеуінде де.

D)& Заңды тұлғаларда.

E) Жекелеген жағдайларда жеке тұлғаларда.

*****

Тұлғаның өз әрекетерімен құқықтар мен міндеттерге ие бола алу және оны жүзеге асыра алу қабілеттілігі дегеніміз не:A)& Әрекетқабілеттілік.

B) Құқыққабілеттілік.

C) Құқықсубъектілік.

D) Субъективтік құқық.

E) Деликтқабілеттілік.

*****


Құқықтық мәдениет дегеніміз:

A)& Құқықты түсіну және білу.

B) Құқықта белгіленген заңдық айғақтардың (фактілердің) бар немесе жоқ екендігін білдіретін болжамдар.

C) Құқықтың негізгі болжамдары.

D) Құқықтың негізгі қызметтері (функциялары).

E) Құқық нысандары (формалары).

*****

Қандай нормалар міндетті нормаға жатады:A) Тыйым салушы.

B) Азаматтардың құқықтық мәртебесін анықтайтын.

C)& Заңда көрсетілген..

D) Әрекеттерді жасаудың алдын алатын

E) Жағымды әрекеттерді жасауға міндеттейтін.

*****


Нормативтік-құқықтық актілердің ішкі немесе сыртқы мазмұнын жаңғырту арқылы бір жүйеге келтіру процесі дегеніміз не:

A) Құқық жүйесі.

B) Құқықтық жүйе.

C)& Заңдарды жүйелеу.

D) Консолидация.

E) Презумпция.

*****

Кодекс ұғымы нені білдіреді:A) Мораль нормалары бар жинақ.

B) Дінге сенушілер ережелері.

C)& Ұқсас қоғамдық қатынастарды реттейтін біртұтас нормативтік акт.

D) Заңдарды түсіндіру.

E) Құқықты талқылау.

*****


Заңды білу презумпциясы дегеніміз..

A)& Қоғамның әрбір мүшесі өз елінің заңын біледі (немесе қалай болғанда да білуі тиіс) дегенді болжау.

B) Әрбір азамат адал (тазA), өнегелі (қайырымды) және белгіленген заң тәртібі бойынша басқаша екендігі дәлелденбейінше ешқандай да күнәсі жоқ (күнәлі емес) деп болжамдау.

C) Кімнің ақиқат және дәлелденгендігі жөнінде болжау.

D) Басқалай әйтеуір қандай болмасын айғақтардың (фактілердің), оқиғалардың бар екендігі жөніде болжам жасау.

E) Келтірілгендердің бәрі.

*****

Күнәсіздік презумпциясы дегеніміз..A) ) Қоғамның әрбір мүшесі өз елінің заңын біледі (немесе қалай болғанда да білуі тиіс) дегенді болжау.

B)& Әрбір азамат адал (тазA), өнегелі (қайырымды) және белгіленген заң тәртібі бойынша басқаша екендігі дәлелденбейінше ешқандай да күнәсі жоқ (күнәлі емес) дегенді білдіреді.

C) Кімнің ақиқат және дәлелденгендігі жөнінде болжау.

D) Басқалай әйтеуір қандай болмасын айғақтардың (фактілердің), оқиғалардың бар екендігі жөніде болжам жасау.

E) Келтірілгендердің бәрі.

*****


Құқықтық нигилизм дегеніміз...

A)& Құқықтың мүмкіншіліктеріне сенбеушілік, құқықтың құнының, заңдылықтың қадірін төмендету, заңдарды ескермеу, елемеу, құқықтың әлеуметтік және тұлғалық құндылықтарын жоққа шығару.

B) Қоғамдағы құқықтық болмыстың сапалы жағдайы, көрінісі, құқықтық актілердің, құқық қолдану қызметтерінің, жеке тұлғаның құқықты құрмет тұтуы мен құқық дамуының кемелденгендігінің деңгейі.

C) Қоғамға құқықтың қажеттілігін негіздейтін қоғамдық ой-пікірдің бағыттары.

D) Мемлекеттің пайда болуы туралы теория.

E) Құқықтың негізгі принциптері.

*****

Құқық субъектісінің еркі мен санасына тәуелсіз заңдық фактіні атаңыз:A) Жоғарғы оқу орнына қабылдау туралы бұйрық.

B) Өрттің жасалынуы.

C) Некеде болу.

D) Тұлғаға зейнетақы тағайындау туралы жеке шешім.

E)& Табиғи апаттың болуы.

*****


Жеке тұлғалардың әрекетқабілеттілігі қай кезден басталады:

A)& Заңмен белгіленген жасқа толған кезден.

B) Туылған кезінен.

C) Орта мектепті бітірген кезден.

D) Құқық бұзушылық жасаған кезден.

E) Кез-келген уақыттан.

*****

Заңды тұлғалардың әрекетқабілеттілігі қай кезден басталады:A)& Құқыққабілеттілікпен қатар.

B) Құқықтық қатынасқа түскен кезден.

C) Заңды тұлғаны тіркеуге арыз берген кезден.

D) Мәміле жасалған кезден бастап.

E) Кез-келген сәттен.

*****


Құқықтың қайнар көзінің ең алғашқы түрі:

A)& Әдет-ғұрып нормалары.

B) Нормативтік акт.

C) Сот прецеденті.

D) Халықаралық шарт.

E) Құқықтық доктрина.

*****

Юрисдикция дегеніміз не:A)& Құзіретті органдардың істерге қатысты шешім қабылдау қызметі.

B) Құқықтың жүзеге асырылу нысаны.

C) Құқықтық норманың өмірде қолдану тәжірибесі.

D) Заңды қолдануға байланысты өмірлік жағдай.

E) Құқықшығармашылық процесінің сатысы.

*****


«Қатысушылардың субъективтік құқықтары мен заңда көрсетілген міндеттері болатын, құқық нормалары мен заңда көрсетілген айғақтар негізінде туындайтын, ерік-ықтиярды білдіретін қоғамдық қатынастар» деген анықтама қай ұғымға сәйкес келеді:

A) Адамгершілік қатынастар ұғымына.

B)& Құқықтық қатынастар ұғымына.

C) Діни қатынастар ұғымына.

D) Өнегелік қатынастар ұғымына.

E) Саяси қатынастар ұғымына.

*****

«Оқшауланған өзіне ғана тиесілі мүлкі бар, өз атынан қажетті құқықтар мен міндеттер алуға қабілеті бар, сотта талапкер және жауапкер бола алатын тұлға» деген анықтама қайсы ұғымға жатады:A)& Заңды тұлға.

B) Жауапқа қабілетті тұлға.

C) Жеке тұлға.

D) Әрекетқабілеттілігі бар тұлға.

E) Құқыққабілеттілігі бар тұлға.

*****


«Мемлекеттік биліктің белгілі бір нысандарда сырттай көрініс табуы» деген анықтама неге қатысты берілген:

A) Саяси декларацияға.

B)& Құқықтың қайнар көзіне.

C) Моральдік қағидаға.

D) Мемлекеттік ерікке.

E) Құқықтық қағидаға.

*****

Деликтқабілеттілік дегеніміз...A) Органдардың әртүрлі әрекеттер жасай алуы.

B) Отбасын құра алуы.

C)& Құқықбұзушылық үшін өз әрекеттерімен жауап бере алу қабілеттілігі.

D) Міндеттерге ие бола алуы.

E) Мүліктік шарттар жасай алуы.

*****


Заңдық фактілер еріктік критерий бойынша қандай түрлерге бөлінеді:

A) Заңдық актіге және зандық әрекетке.

B) Құқыққа сәйкес және құқыққа сәйкес емес.

C)& Оқиға және әрекетке.

D) Әрекет және актіге.

E) Құқықтүзуші, құқықөзгертуші.

*****

Заңдық фактілер ішінен әрекетті табыңыз:A) Адамның аурудан қайтыс болуы.

B) Жер сілкіну.

C)& Жоғарғы оқу орнына қабылдау туралы бұйрық.

D) Электрлік қысқа түйықталудан өрттің болуы.

E) Ақауларға байланысты ұшақтың апатқа ұшырауы.

*****


Құқықсубъектілік дегеніміз:

A) Құқыққабілеттілік синонимі.

B) Әрекетқабілеттілік синонимі.

C)& Құқыққабілеттілік пен әрекетқабілеттіліктің біртұтастығы.

D) Деликтқабілеттілік синонимі.

E) Заңдық міндеттер синонимі.

*****

Арнайы құқыққабілеттілік дегеніміз:A) Құқықтар мен міндеттерге ие бола алу.

B) Бір саладағы міндеттерге ие болу.

C) Кез-келген құқыққа ие болу.

D) Заңдық жауапкершілікке ие болу.

E)& Арнайы таным мен дарынды талап ететін қабілеттілік.

*****


Жоғары өкілдік орган шығаратын мемлекет ішінде ең маңызды мәселелерге қатысты қабылданатын нормативтік акт.

A) Бұйрықтар.

B) Нұсқаулықтар.

C)& Жоғары заң күші бар нормативтік акт.

D) Жергілікті органдар қабылдаған акт.

E) Сот шешімдері.

*****

Құқықты қолдану актісіне жатады:A) Жолжүру ережесі.

B) Конституция.

C)& Сот үкімі

D) Президенттің Жолдауы

E) Министрліктің нұсқауы

*****


*****

Күнделікті өмірде қайталану барысында қалыптасқан мемлекеттік мәжбүрлік күшке ие жалпыға міндетті ережелер:

A) Сот прецеденті.

B) Қарапайым әдет-ғұрыптар.

C) Нормативтік акт.

D)& Құқықтық әдет-ғұрыптар.

E) Құқықтық доктрина.

*****


Құқықтық қатынастардың қайсы элементіне мына құқықтық өкілеттіктері жатады: 1) құқықты өкілетті тұлғада белгіленген мінез-құлықтың болуының мүмкіндігі. 2) міндетті тұлғадан белгіленген әрекетке баруын талап етудің мүмкіндігі. 3) мемлекеттің құзырлы орындарына арыздану арқылы тұлғаның өз міндетін орындауға мәжбүр етудің мүмкіндігі.

A)& Субъективтік құқыққа.

B) Объективтік құқыққа.

C) Заң белгілеген міндетке.

D) Заңды тұлғаға.

E) Жеке тұлғаға.

*****

«Тұлғаның орындауына ұйғарылған және ол құқықтық өкілеттігі бартұлғаның мүддесіне бола орындауы қажет болатын, әрі мемлекеттің мәжбүрлеу мүмкіндігі күшімен қамтамасыз етілген болуы тиісті мінез-құлқының шегі» деген анықтамаға сәйкес келетін ұғымды көрсетіңіз:

A) Объективтік құқық.

B)& Заңды міндет.

C) Құқықтық мәдениет.

D) Субъективтік құқық.

E) Заңи жауаптылық.

*****

Құқық субъектілерінің қайсыларында құқык қабілеттілігі мен әрекеткабілеттілігі бір мезгілде пайда болады:

A)& Заңды тұлғаларда.

B) Жеке тұлғаларда.

C) Екеуінде де.

D) Ешқайсысында да бір мезгілде пайда болмайды.

E) Кейбір жағдайларда жеке тұлғаларда ғана.

*****

«Құқық нормаларында алдын ала ескерілуі бойынша өз әрекеттерінің


аркасында құқыққа иелену және міндеттер алу, сондай-ақ, осы құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыру қабілеті» деген анықтама қай ұғымға жатады:

A) Құқық кабілеттілігі

B) Әрекет қабілеттілігі.

C)& Құқық субъектілігі.

D) Субъективтік құқық.

E) Деликт қабілеттілік.

*****

Құқыктық қатынастарға қатысушылардың құқық субъектілігін қалай түсіну жөн:A)& Құқықтық қатынастарға қатысушылардың құқық кабілеттілігі мен әрекет

қабілеттілігін қоса алғанда деп.

B) Құқықтық қатынастарға қатысушылардың құқық қабілеттілігі.

C) Құқықтық қатынастарға катысушьлардың әрекет қабілеттілігі.

D) Құқықтық қатынастарға қатысушълардың деликт қабілеттілігі.

E) Субъектілердің құқықтарын жүзеге асыру және заңды міндеттерін орындау қабілеті.

*****

Құқықтық катынастарға катысушы болу үшін құқық субъектілері қайзаңдық қасиеттерге ие болуға тиіс:

A) Олар өзара бағынышты жағдайда болуы тиіс.

B)& Олардың құқық, әрекет қабілеттіліктері болуы тиіс.

C) Өздерінің әрекеттерін бір-бірімен келісе отырып атқаруы тиіс.

D) Өз ерік-ықтиярларын, мұқтаждықтарын, мүдделерін білдіруге мүмкіншіліктері болуы тиіс.

E) Өздерінің құқықтарын канағаттандыруды талап етуге мүмкіншіліктері бар болуы қажет.

*****

Жеке тұлғаның құқық қабілеттігін кім шеттей алады:A)& Ешкім шектей алмайды.

B) Өкілеттігі бар мемлекеттік орган шектей алады.

C) Тек заң ғана шектсй алады.

D) Тек халықаралық шарт қана шектей алады.

E) Кез келген адам да шектей алады.

*****


«Орындалмаған жағдайда заң алдындағы жауаптылығы туындатуы мүмкін заңда көрсетілген мінез-құлық шамасының шегі» деген анықтама қай ұғымға жатады:

A) Субъективтік құқықка.

B) Объективтік құқыққа.

C) Табиғи жаратылыстық құқық.

D)& Заңдық міндетке.

E) Заң алдындагы жауаптылыққа.

*****

«Құқық өкілеттігі бар субъект тарапынан болатын белгілі мінез-құлықмүмкіндігі, баска жауапты тұлғалар тарапынан белгілі мінез-құлықты талап ету мүмкіндігі, сондай-ақ бұзылған жөне таласты қылмысты қорғау үшін мемлекеттік мәжбүрлеу күшімен қамтамасыз ету мүмкіндігі» қағидасы құқықтық қатынастары құрамының қай элементіне жатады:

A) Субъективтік құқыққа.

B) Объективтік құқыққа.

C) Заңды жауаптылыққа.

D)& Заңды міндетке.

E) Табиғи жаратылыстық құқыққа.

*****

«Заңдарда баяндалған, мемлекет арқылы қамтамасыз етілетін, болуы мүмкін мінез-құлық шегі» деген анықтама қайсы ұғымға жатадыA)& Субъективтік құқыққа.

B) Объективтік құқыққа.

C) Табиғи жаратылыстық құқыққа.

D) Заңды міндетке

E) Заңды жауаптылыққа.

*****


Жеке тұлғаны көрсетіңіз:

A) мекеме.

B)& апатрид

C) заңды тұлға

D) мемлекеттік орган

E) саяси партия

*****

Адамдардың әрекет қабілеттілігі толық түрде қай жастан басталады:A) 16 жастан.

B) 14 жастан.

C) 14-18 жастан.

D) 12 жастан.

E)& 18 жастан.

*****


Құқықтық катынастардың объектілерін көрсетіңіз.

A) Азаматтар, тұтастай алынған мемлекет.

B) Занды тұлғалар.

C) Субъективтік құқық және занды міндеттер.

D)& Адамдардың әрекеттері, іс-қылықтары, мүліктік жоне мүліктік емес игіліктер, құнды қағаздар мен құжаттар.

E) Заңды айғақгар.

*****

Тұлғалардың әрекет қабілеттілігін мемлекет органдарының қайсысы шектеуі мүмкін:A) Прокуратура.

B) Милиция.

C) Ұлттық қауіпсіздік органдары.

D)& Сот органдары.

E) Нотариат органы.

*****


Жеке тұлғада қай кезден бастап құқық қабілеттілігі пайда болады:

A) Кәмелетке толған кезден бастап.

B) 15 жастан бастап.

C)& Тумысынан бастап.

D) Әрекет-қабілеттілігі пайда болған кезбен бір мезгілде.

E) Деликт қабілеттілігімен қатарласа бірге пайда болады.

*****

Ерікке байланысты заңды фактілер қандай топтарға жіктелінеді:A)& Оқиға және әрекеттер.

B) Заңды және заңсыз.

C) Зандық актілер мен заңдық іс-әрекеттер.

D) Әрекеттер мен актілер.

E) Құқықты жасаушы, өзгертуші жөне құқықты тоқтатушы.

*****


Құқық субъектісінің ерік-ықтияры мен санасынан тысқары болатын заңдық фактіні көрсетіңіз:

A) Некеде тұру.

B) Әдейі өрт қоюдан бөгде біреудің мүлкінің бүлініп жойылуы.

C)& Қауіпсіздендірілген мүліктің табиғат апатынан опат болып жойылуы,

мерзімнің ескіруіне байланысты белгілі құқықтар мен міндеттердің туындауы.

D) Қасақаналықпен дене жарақатын салу, тәнді зақымдау.

E) Жоғары оқу орнына алу туралы бұйрықтың шығарылуы.

*****


Заң белгілеген айғақтардың әрекеттерге жататынын көрсетіңіз.

A) Жер сілкінісі.

B)& Абитуриенттің жоғары оқу орнына алынуы жөнінде бұйрықтың шығарылуы.

C) Адамның аурудан қаза болып өмірден озуы.

D) Кысқа тұйықталудың салдарынан өрттің шығуы.

E) Техникалық себептерден ұшақтың апатқа ұшырауы.

*****

Заңдық факті нені білдіреді:A)& Құқықтық қатынастардың туындауы үшін қажет алғышарт.

B) Құқық нормаларының, құқықтық қатынастардың және құқықтық сананың

жиынтығы.

C) Құқықтық қатынастардың түрін.

D) Құқық субьектілерінде құқық қабілеттілігінің және әрекет кабілеттілігінің болуы.

E) Құқық бүзушылықтың белгі-нышандарының жиынтығы.

*****

Адамның ерік-ықтиярынсыз бола беретін заңды айғақ қалай аталынады:A) Құқықка сай немесе заңды әрекет.

B) Қарапайым заңды айғақ.

C) Күрделі заңды айғақ.

D)& Айғақ ретіндегі оқиға.

E) Заңсыз әрекет

*****


«Құзіретті органдардың құқық жасау ісін аяқтаудағы арнайы атқарылатын іс-әрекеттері, соның нәтижесінде жасалған құқық ресми күшіне ие болады, сөйтіп заң күшіне енеді» деген анықтама қайсы ұғымды білдіреді:

A) Құқықты жүзеге асыру.

B) Құқық бұзушылық.

C)& Құқық шығармашылық ісі.

D) Құқықтық мәжбүрлеу.

E) Құқыктық мінез-құлық, жүру-тұру.

*****

Құқықтық қатынас дегеніміз:A) Діни нормалармен реттелген қоғамдық қатынастар.

B) Моральмен реттелетін қатынастар.

C) Адамдар арасында қатынастар.

D)& Мемлекет күшімен қамтамасыз етілген қоғамдық қатынастар.

E) Әдет-ғұрып қатынастары.

*****


Құқықты қолдану дегеніміз:

A) Құқық нормасын жүзеге асыру.

B)& Жеке шешім шығарылатын мемлекет органының ерекше қызметі.

C) Актының қабылдануы.

D) Заң шығарушы органдардың қызметі.

E) Азаматтардың өз кұқықтарын жүзеге асыруы.

*****

Құқықтағы олқылықтар дегеніміз:A) Лауазымды тұлғаның болмауы.

B)& Нақты істің шешімін табатын құқық нормасының болмауы.

C) Мемлекеттік органның жоқ болуы.

D) Мемлекеттің егемендігінің болмауы.

E) Құқықтағы қайшылықтардың болмауы.

Азаматтардың әрекетқабілеттілігі қандай жағдайларда шектелінуі мүмкін:

*****

«Өмірдің нақты бір жағдайына өз органдары арқылы мемлекеттің құқықты жүзеге асыру нысаны» деген анықтама нені білдіреді:A) Құқықтық сана.

B) Құқықшығармашылық.

C)& Құқық қолдану. .

D) Құқықтық мәдениет.

E) Құқық бұзушылық.

*****


Заңды ұқсастығына қарай қолдану дегеніміз:

A) Әдет-ғұрыпты қолдану.

B) Құқықтың негізгі қағидаларына сәйкес істі шешу.

C) Сот прецедентін қолдану.

D) Мораль нормаларын қолдану.

E)& Мазмұны жағынан едәуір ұқсас норманы қолдану,

*****

Құқықты ұқсастығына қарай қолдану дегеніміз:A) Сот прецедентін колдану.

B) Едәуір ұқсас норманы қолдану.

C)& Құқықтың жалпы қағидаларын қолдану.

D) Мораль нормаларын қолдану.

E) Әдет-ғұрыпты қолдану.

*****


Құқық нормасын талқылау дегеніміз:

A) Заң мәтінімен танысу.

B) Ақпарат құралдарында заңның жарық көруі.

C)& Заң мағьнасын түсіндіру.

D) Заңдық кеңес беру.

E) Өкімнің мазмұнын түсіндіру.

*****

Кәсібилік құқықшығармашылықтың бір қағидасы ретінде нені білдіреді:A) Актілерді қабылдаудың процедурасын сақтау.

B) Құқықта халықтың еркін және мүддесін көрсету.

C) Қабылданған актілердің негізділігі.

D)& Заң шығаруда құзіреттілік.

E) Актілер қабылдаудағы даярлау уақытын анықтау.

*****


Нормативтік актілерді қабылдау кезінде колданатын заң шығару техникасы дегеніміз, ол:

A) Тергеу-криминалистикалық әрекеттер жиынтығы.

B) Іс жүзіндегі арнайы тәсілдер жиынтығы.

C) Заңдарды жариялау тәсілдері.

D) Сот өндірісінң тәсілдері.

E)& Актілерді жасау кезіндегі тәсілдер мен ережелер жиынтығы.

*****

Құқықтық нормалар мазмұны бойынша өзгеріссіз жинаққа біріктірілуінормативтік актілерді жүйелендірудің қандай түріне жатады:

A) Консолидация.

B) Кодификация.

C) Оптимизация.

D) Конкретизация.

E)& Инкорпация.

*****

Мына актілердің қайсысы құқық қолдану актілеріне жатады:A) Қазақстан Респбуликасының Конституциясы, «Мемлекеттік қызмет туралы».

B) «Жол жүру ережелері».

C) Қазақстан Республикасы Президентінің «Мемлекеттік органдар жүйесін

реформалаудың кезекті шаралары туралы» деген жарлығы.

D) Жеке тұлғалардан салықтар алудың тәртібі туралы Қаржы министрлігінің

нұсқауы.

E)& Қазақстан Республикасы Президентінің «Нақты тұлғаларды ордендермен марапаттау туралы» жарлығы, соттың шешімі және үкімі, жұмысқа қабылдау жөніндегі бұйрық.

*****


«Мемлекеттің өз органдары арқылы құқық нормаларын болмыстағы нақты жағдайларға байланысты жүзеге асыруының нысандары» деген анықтамаға төмендегі ұғымдардың қайсысы сәйкес келеді:

A)& Құқық қолдану.

B) Құқық шығармашылық ісі.

C) Құқықтық сана.

D) Құқықтық мәдениет.

E) Құқық бұзушылық.

*****

Құқықты қолдану дегеніміз...A) Барлық құқық субъектілерінің құқық нормаларын болмыста жүзеге асырудағы іс-әрекеті.

B)& Мемлекет органдарыньң нақты іс бойынша атқаратын биліктік айрықша

қызметі, соның нәтижесінде дербес шешім қабылдануы.

C) Заң шығарушы органдардың атқаратын ерекше қызметі, соның нәтижесінде заң күші бар нормативтік акт қабылдануы.

D) Құқықтар мен бостандықтарды жүзеге асырудағы қоғамдық ұйымдар, саяси партиялар мен қозғалыстардың атқарар іс-әрекеттері.

E) Азаматтардың сөздерінің құқықтары, бостандықтары жөне міндеттерін

орындаудағы іс-әрекеттерімен қызметтері.

*****


Мұнда құқық қолдану үрдістерінің қандай сатысы аталып көрсетілген:

A) Нормативтік-құқықтық актінің жариялануы.

B) Нормативтік-құқықтық актіні талқылау.

C)& Істі шешу және құқық қолдану актісін шығару.

D) Заң бастамасы.

E) Нормативтік-құқықтық актіні қабылдау.

*****

Құқық нормасын түсіндіру деген не:A) Бұл - заң мәтінімен танысу.

B) Бұл – заң мәтінінің көпшілік ақпарат құралдарында жариялануы.

C) Бұл - заң мазмұнының мағынасын пайымдау.

D)& Бұл - билік органдарының айрықша қызметі, соның нәтижесінде

нақтыланған, жеке қолданылатын дербес акт шығарылуы.

E) Бұл - мемлекеттік органдардың үкімдер мен санкциялар шығарудағы

атқаратын ерекше қызметтері.

*****


Заң нормаларының дәлме-дәл мәтіні мен оның толық мазмұнының арақатынастылығына байланысты болып келетін құқықты көлеміне қарай

түсіндірудің түрлерін атаңыз.

A)& Дәлме-дәл, кеңейтілген, шектеулі тусіндіру.

B) Легалды жоне аутентикалық.

C) ғылыми жолмен түсіндіру және үйреншікті жолмен түсіндіру.

D) Ресми және бейресми.

E) Нормативтік жөне казуалды.

*****


Ғалымдардың «Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне түсіндірмелері» түсінік берудің қай түріне жатады:

A) Ресми түсіндіруге.

B)& Бейресми түсіндіруге.

C) Легалдық түсіндіруге.

D) Аутентикалық түсіндіруге.

E) Нормативтік түсіндіруге.

*****

Құқықтық аналогия дегеніміз не:A) Діни нормалармен реттеу.

B) Мазмұны бойынша ұқсас нормамен реттеу.

C)& Құқықтың жалпы қағидаларымен реттеу.

D) Мораль нормаларымен реттеу.

E) Әдет-ғұрып нормаларымен реттеу.

*****


Кодекс деген құқықтық тұрғыда қалай түсініледі:

A) Ұйғарымдарды орындау үшін шығарылатын акт.

B) Моралъдік нормалар жиынтығы.

C) Діни адамдар арасындағы қатынастарды реттейтін нормалар.

D)& Бірыңғай қатынастарды реттейтін жүйеленген нормалардың жиынтығы.

E) Қоғамдық бірлестіктің қызметін реттейтін акт,

*****

Өкілетті мемлекеттік органдардың құқықтық нормаларды бекіту, өзгерту және жоюға қатысты арнайы қызметі:A) Инкорпорация.

B)& құқықшығармашылық.

C) Құқық қолдану.

D) Құқық пайдалану.

E) Құқық қорғау қызметі.

*****


«Адамдардың құқыққа деген ойлары мен сезімдері, көзқарастары мен

эмоциялары» деген анықтама қай ұғымға сай:

A) Құқықтық нигилизм.

B) Құқықтық мәдениет

C) Саяси сана.

D)& Құқықтық сана.

E) Құқыкқа сәйкес жүріс-тұрыс.

*****


Құқықтық нигилизм:

A) Құқықтық жүйенің даму ахуалы.

B)& Құқыққа сенімсіздікпен қарау, құқықты, заңдылықты жоққа шығару.

C) Құқықтың қажет екендігі туралы ой.

D) Мемлекеттің пайда болуы туралы теория.

E) Құқықтың негізгі қағидасы.

*****

Құқық жүйесі қандай элементтерден тұрады:A) Құқықтық нормалар мен құқық санасынан.

B) Нормативтік актілердің баптарынан.

C) Әдет-ғүрыптар мен сот прецеденті.

D)& Құқықтық норма, институт және саладан.

E) Әдет-ғұрып нормалары.

*****


Объективті құқық дегеніміз,ол:

A) Заң тәжірибесі.

B) Қоғамныің құқықтық жүйесі.

C) Құқықтар мсн бостандықтар кешені.

D) Идеялар мсн көзқарастардың жиынтығы.

E)& Заң жүйесіндегі құқықтық нормалар жүйесі.

*****

Жеке құқық болып табылады:A) Қылмыстық құқық.

B)& Азаматтық құқық.

C) Конституциялық құқық

D) Қылмыстық іс жүргізу құқығы.

E) әкімшілік құқық

*****


Құқықтық нормаларды мазмұнын өзгертіп бірыңғай жүйеге келтіріп, біркелкі тұтас мағынадағы бір нормативтік актіге жүйелендіру қалай аталады:

A) Криминализация.

B) Легализация.

C)& Кодификация.

D) Инкорпарация.

E) Преюдиция.

*****

Құқық бұзушылық болғандағы қатынастарды реттейтін іс жүргізу барысында қолданатын нормалар жиынтығы:A) Объективтік құқық.

B) Материалдық құқық.

C)& Процессуалдық құқық.

D) Субъективтік құқық.

E) Табиғи құқық.

*****


Консолидация ол: нормативтік құқықтық актілерді жүйелеудің бір түрі, ол жерде:

A) Барлық нормативтік актілер біріктіріледі.

B) Нормативтік актілер бір кітапқа жинақталады.

C)& Бір мәселеге қатысты нормалардың бірыңғай актіге жинақталуы.

D) Электрондық жүйеге келтіріледі.

E) Нормативтік актілердің мазмұны қайта жасалады.

*****

Биліктің жоғарғы органдарының құрылымы мен құзіреттілігін жәнеазаматтардың негізгі құқықтары мен бостандықтарын бекітетін құқық саласы:

A) Қаржылык құқық.

B) Әкімшілік құқық.

C) Азаматтық құқық.

D) Қылмыстық құқық.

E)& Конституциялық құқық.

*****

Жұмыскер мен жұмыс берушінің арасындағы қатынастарды реттейтін құқық саласы:A) Әкімшілік құқық.

B) Азаматтық құқық.

C)& Еңбек құқығы.

D) Қаржылық құқық.

E) Жер құқығы.

*****


Сот немесе басқа да құзырлы органның нақты іс бойынша құқық нормасы мағынасын түсіндіру туралы жасаған және оның өзі заңды түрде

қарастырылғанда ғана міндетті болатын ресми түсіндірудегі мәлімдемесі қалай аталады:

A) Нормативті түсінік беру

B) Легалды түсінік беру

C)& Казуалды түсінік беру

D) Кәсіби түсінік беру

E) Ғылыми түсінік беру

*****


Мына органдардың қайсысының Қазақстан Республикасы Конституциясының нормаларына ресми түсіндірулер беруге құқығы бар:

A) Прокуратураның.

B) Жоғарғы Соттың.

C)& Конституциялық кеңестің|.

D) Президенттің.

E) Парламенттің.

*****

Құқықтағы кемістіктерді жоюдың және тікелей құқық қолдану іс-әрекеттерінің барысында оны болдырмаудың тәсілдерін атаймыз.A) Салыстырмалы құқықтану.

B) Заңды білу презумпциясы.

C)& Заң ұқсастығы және құқық ұксастығы.

D) Жариялылық принципі мен құқықтағы демократизм.

E) Заңдылық пен құқықтық тәртіп.

*****


Құқықтағы кемістіктер дегеніміз...

A) Мемлекеттік органның болмауы.

B) Лауазымды тұлғаның өзінің жұмыс орнында болмауы.

C)& Накты істің шешімін табу үшін қажет нақтыланған заң құралдарының құқықтық нормалардың болмауы.

D) Мемлекеттің егеменділігінің болмауы.

E) Құқық нормаларында қайшылықтардың болмауы.

*****

Заң ұқсастығы дегеніміз...A)& Істің шешімін мазмұны жағынан ең жақын келетін құқық нормасы негізінде табу.

B) Істің шешімін құқықтық реттеудің жалпы бастаулары мен принциптері

негізінде табу.

C) Істің шешімін сот үлгі ісі негізінде табу.

D) Істің шешімін өнеге нормасы негізінде табу.

E) Істің шешімін әдет-ғұрып негізінде табу.

*****

Құқық ұқсастығы дегеніміз не:A) Істі құқық нормасы мазмұнына жақын келетін негізде шешу.

B)& Істің шешімін құқықтың ортақ принциптерін пайдалана отырып табу.

C) Істің шешімін өнегелік нормалар негізінде табу.

D) Істің шешімін діни нормалар негізінде табу.

E) Істің шешімін әдет-ғүрып нормалар негізінде табу.

*****


Теориялық жөне ғылыми тұрғыда құқықты тану дегеніміз,ол:

A)& Құқыктың жүйеленген теориясын танудағы идеялар, концепциялар.

B) Заңгерлердің арасында қалыптасқан идеалар мен концепциялар.

C) Құқыққа деген жаппай түсінік.

D) Жүріс-тұрыстың құқықтық ережелері.

E) Құқықтың қағидалары.

*****

Мәжбүрлеу шараларының қайсысы заңдық жауапкершілікке жатады:A)& Азаматтың тұрғылықты жерінен шығуына тыйым салынуы.

B) Көлік полициясының транспортты тоқтатуы.

C) Кедендік тексеру.

D) Ата-ананың тыйым салуы.

E) Моральдық тыйым салу.

*****


Заңдық жауапкершіліктің туындауының негізін атаңыз:

A)& Құқық бұзушылық туралы заңдық факт.

B) Құқық субъектілерінің мәмле жасауының негізі.

C) Азаматтың өз құқықтарын білмеуі.

D) Мораль нормасын бұзу.

E) Кез-келген тәртіп бұзу.

*****

Келесі жауапкершіліктердің қайсысы заңдық жауапкершілік болып


табылады:

A) Діни.

B) Моральдық, ұнамдылық.

C) Діни, саяси.

D) Этикалық, моральдық, ұнамдылық.

E)& Қылмыстық, әкімшілік, азаматтық, төртіптік.

*****

Қылмыстың субъективті жағын не құрайды:A)& Ішкі белгілердің жиынтығы: мақсат, кінә, ниет.

B) Қылмыстың бағытталған заты.

C) Қылмыстың сыртқы белгілері.

D) Белгіленген жасқа жеткен есі дұрыс жеке түлға.

E) Субъективті құқықтар.

*****


Құқықтанудың элементтерін атаңыз:

A) Диспозиция.

B)& Құқықтық идеология.

C) Санкция.

D) Құқықтық мәдениет.

E) Құқықтық жүріс-тұрыс.

*****

Құқықтық нормаларды түсіндіру дегеніміз:A) Заңның мәтінімен таныстыру.

B)& Заң мазмұнының мағынасын түсіндіру.

C) Заңның мәтінін жариялау.

D) Заңның қолдауын түсіндіру.

E) Мемлекеттік органдардың жауапкершілікке қатысты түсіндіруі.

*****


Қылмыстық кодекске Парламенттің түсіндіру жасауы түсіндірудің қай түріне жатады:

A)& Аутентикалық.

B) Ресми.

C) Ресми емес.

D) Легалдық.

E) Нормативтік.

*****

Құқыққа сәйкес іс-әрекеттің белсенділікке байланысты түрлері:A)& Активті, пассивті

B) Ерікті, еріксіз..

C) Жеке және ұжымдық.

D) Қасақаналық жөне абайсыздық.

E) Маргиналдық, конформистік.

*****


Қайсысы құқықбұзушылықтың маңызды, анықтаушы жоне негізгі белгісі болып табылады:

A)& Құқыққа қайшылық.

B) Діни нормаларға қайшылық.

C) Моральға қайшылық.

D) Рәсімдердің бұзылуы.

E) Халық әдеп-ғұрыптарының бұзылуы.

*****

Жеке тұлғалардың толық әрекет қабілеттігінің пайда болатын жасы:A)& 18 жас.

B) 16 жас.

C) 14 жас.

D) 10 жас.

E) 12 жас.

*****


Құқықтық нигилизмге тән емес белгілерді атап көрсетіңіз:

A)& Құқыққа сәйкес жүріс-тұрыс

B) Құқықтың өмірдегі ролінің азаюы.

C) Құқықтық мәдениеттің төмен болуы.

D) Құқықты сыйламау.

E) Құқықты бұрмалау.

*****

Құқыққа сәйкес іс-әрекет дегеніміз:A)& Құқық субъектісінің заң нормасына сәйкес саналы іс-әрекет.

B) Қоғамның мүддесіне сай іс-әрекет.

C) Жеке тұлғаның мүддесіне сай іс-әрекет.

D) Пайдалы іс -әрекет.

E) Әдеттегі іс-әрекет.

*****


Төменде көрсетілген жауапкершіліктің қайсысы заңдық жауапкершілік

болып табылады:

A)& Тәртіптік.

B) Саяси.

C) Моральдік.

D) Діни.


E) Ұнамдылық.

*****


Құқық бұзушылық субъектісінің өз әрекетіне психикалық қатынасы

дегеніміз:

A)& Құқық бұзушылықтың субъективтік жағы.

B) Субъективтік міндет.

C) Құқық бұзушының жауапкершілігі.

D) Деликткдбілеттілік.

E) Құқыққа кайшылық.

*****


Заңдық жауапкершілік:

A)& Құқық бұзушыны жазалауға міндеттеу, санкцияларды қолдану.

B) Жауапкершілік туындайтынын түсіну.

C) Заңда белгіленген санкциялар.

D) Мораль негізінде жауапкершілікке тарту.

E) Дінге негізделген жауапкершілік.

*****

Қылмыс ол:A)& Қылмыстық құқықтық нормаларды бұзу.

B) Ұнамдылық нормаларды бұзу.

C) Жалпы арналған ережелерді бұзу.

D) Азаматтық, еңбек жөне әкімшілік нормаларды бұзу.

E) Моральдік нормаларды бұзу.

*****


Реттеу пәніне қарай құқықтық қатынастардың түрі:

A)& Әкімшілік құқықтық, қылмыстық құқықтық және т.б.

B) Екі жақты және көп жақты.

C) Қорғаушы және реттеуші.

D) Белсенді және бәсең.

E) Абсолютті және қатысты (салыстырмалы).

*****

Қылмыс дегеніміз ол:A)& Кінәлі, қоғамға қауіпті, құқыққа қайшы, жазаланатын әрекет.

B) Моральға қайшы әрекет.

C) Жалпыға танылған жүріс-тұрыс ережелерін бүзу.

D) Азаматтық құқық бұзушылық.

E) Адамгершілікке қарсы әрекет.

*****


Англо-саксондық құқықтық жүйеге тән сипаттар:

A)& Сот прецедентінің болуы.

B) Құқықтың жеке және жариялы болып бөлінбеуі.

C) Нормативтік актілер негізгі қайнар көз болып табылады.

D) Әдет-ғұрыптар негізгі кайнар көз болып табылады.

E) Рим құқығының рецепциясы.

*****

Қандай елде англо:саксондық құқықтық жүйе дамыған:A)& АҚШ.

B) Австрия.

C) Жапония.

D) Ресей.

E) Чехия

*****Каталог: docs
docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет