Информатиканың теориялық негіздеріДата14.11.2019
өлшемі18.17 Kb.
#447468
ГОС каз-рус Информатиканың теориялық негіздері
оқу бағд. аймақтану, umkdfile(43119), Силлабус СМНИ 2020, Силлабус СМНИ 2020, Дәріс 5, Силлабус ХБАӘ 2020-21, Силлабус ХМРА, 1 Д, -2014909440, -2014909440, Лекция 1, file-9903 (1), sro(20200818-27355), Все лекции (1) (1) (1)
Информатиканың теориялық негіздері

 1. Информатика пәні және мақсаттары. Теориялық информатика. Информатиканың пайда болуы және дамуы.

 2. Есептеу техникасының даму тарихы. Информатиканың ғылым ретінде пайда болуы.

 3. Информатика құрылымы. Информатиканың мақсаттары мен есептері.

 4. Теориялық информатикадағы зерттеулердің бағыттары.

 5. Ақпарат және оның қасиеттері. Ақпарат философиялық категория ретінде.

 6. Ақпаратты түрлендіру. Хабар - ақпаратты жеткізуші. Хабарды сигналдар көмегімен жеткізу.

 7. Ақпараттар көзі, ақпарат қабылдаушы және жеткізу каналы. Хабарды дискретизациялау.

 8. Ақпаратты өрнектеу формалары. Статикалық. Динамикалық. Кодтау. Декодтау. Ақпаратты өлшеу.

 9. Автомат ақпараттық жүйенің негізгі элементі ретінде. Абстракциялық автоматтар. ЭЕМ-программалық басқарылатын цифрлы автомат. Тьюринг машинасы. Пост машинасы.

 10. Алгоритм ұғымы. Алгоритмдер теориясынын негізгі ұғымдары. Тьюринг машинасы және Пост машинасы көмегімен алгоритм ұғымын айқындау.

 11. Марковтың нормальды алгоритмдері. Маккарти бойынша рекурсивті алгоримдер. Алгоримдер арқылы шешілмейтін есептер.

 12. Сандық машиналардың арифметикалық және логикалық негіздері. Есептеуіш техниканың даму тарихы, қазіргі заманғы компьютерлердің даму кезеңдері.

 13. Санау жүйесі, сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне ауыстыру.

 14. Ақпаратты кодтау тәсілдері, компьютерде ақпараттың берілуі.

 15. Компьютердің логикалық негіздері, элементтері және түйіндері.

 16. ЭЕМ-ды функциональдық ұйымдастыру. ЭЕМ архитектурасы туралы базалық түсінік. Фон Нейман принципі.

 17. Архитектуралар типтері. Процессор, процессордың архитектуралық ұйымдастырылуы. Процессордың командалық циклы.

 18. Команда форматтары. Адрестеу тәсілдері. Амалдар жүйесі.

 19. Процесстер класы (CISC, RISC, VLIW).

 20. Арифметика-логикалық құрылғы (АЛҚ). АЛҚ классификациясы.

 21. Интерфейстері. Интерфейстер классификациясы. Ішкі интерфейстер. Сыртқы интерфейстер.

 22. Сыртқы құрылғылар. Ақпарат массивтерін жинақтауыштар (СЕСҚ).

 23. Перефериялық құрылғылар: мәтіндік, графикалық, мультимедиалық ақпараттарды енгізу-шығару. Мәні және техникалық мінездемесі.

 24. Жадының иерархиялық моделі. Тура және ассоциативті қатынасты жоғары жедел жады (ROM және кэш-жады).

 25. Виртуальды жады. Бір процессорлы ЭЕМ-дерде жадыны ұйымдастыру. Көп процессорлы жүйелердің иерархиялық жадысы.


Теоретические основы информатики

 1. Предмет и задачи информатики. Теоретическая информатика. Появление и развитие информатики.

 2. История развития вычислительной техники. Появление информатики как науки.

 3. Структура информатики. Цели и задачи информатики.

 4. Направления исследований теоретической информатики.

 5. Информация и ее свойства. Информация как философская категория.

 6. Преобразование информации. Сообщение – носитель информации. Передача сообщений с помощью сигналов.

 7. Источник информации, приемник информации и канал передачи. Дискретизация сообщений.

 8. Формы представления информации. Статическая. Динамическая. Кодирование. Декодирование. Измерение информации.

 9. Автомат как основной элемент информационных систем. Абстрактные автоматы. ЭВМ – программно-управляемый цифровой автомат. Машина Тьюринга. Машина Поста.

 10. Понятие алгоритма. Основные понятия теории алгоритмов. Уточнение понятия «алгоритм» с помощью машин Тьюринга и Поста.

 11. Нормальные алгоритмы Маркова. Рекурсивные алгоритмы по Маккарти. Алгоритмически неразрешимые задачи.

 12. Арифметические и логические основы цифровых машин. История развития вычислительной техники. Классы вычислительных машин.

 13. Системы счисления, представление чисел в различных системах счисления.

 14. Представление информации в компьютере, методы кодирования информации.

 15. Логические основы компьютера, элементы и узлы.

 16. Функциональная организация ЭВМ. Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы фон Неймана.

 17. Типы архитектур. Процессор, структура и функционирование. Командный цикл процессора.

 18. Форматы команд. Способы адресации. Система операций.

 19. Классы процессов (CISC, RISC, VLIW).

 20. Арифметико-логическое устройство (АЛУ). Классификация АЛУ.

 21. Интерфейсы. Классификация интерфейсов. Внутренние интерфейсы. Внешние интерфейсы.

 22. Внешние устройства. Накопители массивов информации (ВЗУ).

 23. Периферийные устройства: ввод-вывод текстовой, графической, мультимедиа информации. Назначение и технические характеристики.

 24. Иерархическая модель памяти. Сверхоперативная память с прямым и ассоциативным доступом (РОН и кэш-память).

 25. Виртуальная память. Организация памяти в однопроцессорных ЭВМ. Иерархическая память многопроцессорных систем.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет