Ислам тарИхИндәкИ ролу Мө`минләр анасы Ајишәнин


Ҹамаатын е`тиразы вә Әли ™-ын ҹавабыбет16/20
Дата17.07.2016
өлшемі0.65 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Ҹамаатын е`тиразы вә Әли ™-ын ҹавабы


Әли ™-ын әсҝәрләри о Һәзрәтин гәләбәдән сонракы фәрманына е`тираз едәрәк дедиләр: –

“Еј Әли! Сән дүнән бунларын ганыны бизә һалал едирдин. Амма бу ҝүн онларын гадынлары вә малларыны бизә һарам едирсән?”

Әли ™ бујурду: Ислам дининин гиблә әһли вә заһирдә мүсәлман оланлар ҝөстәриши мәним онлар һагда иҹра етдијим һөкм кимидир.

Анҹаг бә`зиләри бу ҹавабла гане олмадылар. Һәзрәт онлары гане етмәк үчүн бујурду: Ҹамаат! Сиз исрар едирсиниз ки, дүшмәнлә мүшрик вә кафирләр кими рәфтар едилсин. Бәс онда ҝәлин әввәл ордунун командири Ајишә һагда пүшк атаг. Сиз һансынызын адына чыхса, һәмин шәхс Ајишәни апарыб, евиндә кәнис кими ишләтсин.

Бу вахт е`тираз едәнләр бу фәрманын фәлсәфәсини дәрк едиб, өз пешманчылыгларыны билдирдиләр.

Әли ™ беләҹә онлары дәлил, сүбут вә бир виҹдани тәклифлә сакит етди. Анҹаг мәсәләнин даһа да ајдын олмасы үчүн башг бир дәлил ҝәтирди:

“Ајишәнин әсҝәрләри Аллаһ пәрәст вә заһирдә Аллаһын бирлијинә инандыгларына ҝөрә онларын бојнуна миннәт гојуб, мүсәлман кими онларла рәфтар едир вә өвладларыны аталарынын варисләри билирәм”.

"Кәнзул-үммал" ын мүәллифи јазыр: Мүһарибәдән сонра Әли әсҝәрләри үчүн хүтбә охуду. Бу вахт Әммар Јасир ајаға галхыб, деди: –

Еј Әмирәл-Мө`минин! Ҹамаатын сәнә е`тираз вар. Дејирләр ки, биз һәр милләтлә дөјүшсәк онларын мал-дөвләтини гәнимәт, гадын вә ушагларыны исә әсир едә биләрик.

Әммардан сонра Ибаг ибни Гјес адлы бир шәхс јериндән галхыб, Әли ™-а деди: – Еј Әмирәл-Мө`минин! Аллаһа над олсун ки, сән мал-дөвләти бөләндә бәсрәлиләрлә әдаләтә рәфтар етмәдин.

Әли ™ бујурду: Вај олсун сәнә мән неҹә әдаләтлә рәфтар етмәдим?

О деди: – Бәсрәлиләрә фәгәт дөјүшдә әлә ҝәтирдији маллары вердин. Гадын вә ушаглары әсир етмәји исә гадаған етдин.

Әли ™ бүтүн е`тираз едәнләри гане етмәк үчүн о кишијә үз тутуб, бујурду:

Еј гардашым! Мәҝәр сән ислам ганунлары илә таныш дејилсән? Сән билмирсән ки, ҝүнаһсыз ушаглары аталарына ҝөрә ҹәзаландырмаг исламда ҹаиз дејил.

Амма гадынлар вә мал-дөвләтә ҝәлинҹәш Онлар бу мал-дөвләти мүсәлман олдуглары дөврдә газаныблар. Гадынлар исә Ислам гајда-ганунларына әсасән ниҝаһ едибләр. Онларын ушаглары исә ислам әһвал руһијјәси илә бөјүјүбләр. Бу хүсусијјәтләрә ҝөрә мән онлар һагда белә һөкм етдим.

Сиз онларын мал-дөвләтини фәгәт дөјүшдә әлдә етдијиниз гәдәрә гәнимәт апара биләрсиниз. Галан маллар онларын өвладларына мәхсусдур.

Еј гардашым! Мән Пејғәмбәр ¡-ин јериндә отурмушам. Мән мәним әлејһимә глхан, гардаш гырғынына сәбәб олан бәрәлиләрлә Пејғәмбәр ¡ Мәккә фәтһиндә мәккәлиләрлә рәфтар едән кими рәфтар етдим.

Әли ™ сонра әлавә етди: Еј гардашым! Мәҝәр сән билмирсән “Дарулһәрб” (кафирләрин игамәтҝаһы) “Дарулһиҹрәт” лә (мүсәлманларын игамәтҝаһы) фәргләнир. Чүнки “Дарулһәрб” јәни кафирләрлә дөјүш заманы әлә кечән һәр бир шеј гарәт олунур. Амма “Дарул һиҹрәтдә” јәни мүсәлманларла дөјүшдә фәгәт дөјүш мејданында әлә ҝәлән мал-дөвләт гәнимәт апарылыр.

Аллаһ сизә рәһмәт етсин. Сакит олун вә е`тираз етмәјин. Ајишәнин әсҝәрләрини әсир етмәјә исрар етмәјин. Јох са ҝәрәк мәним суалыма ҹаваб верәсиниз. Сизләрдән ким һазырдыр ки, әсирләри бөлүшдүрәндә Ајишә онун пајына дүшсүн вә она кәниз кими өз евинә апарсын?

Әли ™ бу сөзү дејән кими ҹамаат фәрјад едиб, дедиләр: – Биздән һеч ким бу ишә һазыр дејил.

Һеч ким Пејғәмбәр ¡-а гаршы белә бир ҹүрәт едә билмәз.

Онлар әлавә етди: Еј Әмирәл-Мө`минин! Сән һагга әмәл едирсән. Биз сәнә е`тираз етмәкдә хәта вә сәһвә јол веририк.

Әммар бир даһа ајаға галхыб әсҝәрләрлә деди: –

“Ҹамаат! Әлијә итаәт един. Онун әмринәи иҹра един. Аллаһа анд олсун о бүтүн мәрһәләләрдә Пејғәмбәр ¡-ин сүннәсинә әмәл едир. Пејғәмбәр ¡ Әли ™ Һарун кими өз ҹанишини тәјин етди. Һәзрәт бу һагда бујуруб: Ја Әли! Сәнин мәнә олан нисбәтин Һарунун Мусаја олан нисбәти кимидир. Бу фәрглә ки, мәндән сонра Пејғәмбәр ҝәлмәјәҹәк. Еј ҹамаат! Бу бөјүк фәзиләт фәгәт Әлијә мәхсусдур”.

Әммардан сонра Әли ™ јенидән ҹамаата үз тутуб, бујурубду:

Сизә дедикләримизә итаәт един. Чүнки әҝәр мәнә итаәт етсәниз, Аллаһын истәји илә сизи әбәди хошбәхтлијә вә ҹәннәтә һидајәт едәҹәм. Һәрчәнд бу јолда чәтинликләрлә үзләшәҹәксиниз.

Ајишәнин мәнә гаршы олан фикир вә әгидәләри ону мәнимлә дөјүшә вадар етди. Амма мән она һөрмәт етдим. Онун пис вә јахшы әмәлләрин Аллаһа тапшырдым, Аллаһа-таала истәдији шәхси ҝүнаһларына ҝөрә ҹәзаландырар, истидијин әфв едәр. Сонра ҹамаат јерсиз е`тиразларындан пешман олдугларыны билдирдиләр. Сонра онлар сәһфләрини етираф едәрәк, дедиләр: –

Еј Әмирәл-Мө`минин! Аллаһа адн олсун, дөјүш әмлакынны бөләнд сән Аллаһын һөкмүнү иҹра етдин. Амма биз ҹәһаләт үзүндән сәнин әдаләтлә һөкмүнә е`тираз етдик.


Әли ™ нијә ҝөрә Тәлһә вә Зүбејрлә дөјүшдү?

Горхдум ки, Тәлһә вә Зүбејр Аллаһ бәндәләрини өз гуллары етсин.

“Әли ™”


Е`тиразлардан сонра әсҝәрләрдән бири ајаға галхыб, деди: – Еј Әмирәл-Мө`минин! Нијә ҝөрә Тәлһә вә Зүбејрлә мүһарибә етдин?

Әли ™ бујурду: Онлар мәним беј`әтими сындылар вә ҝүнаһсыз инсанлары өлдүрдүләр. Онлар Бәсрәнин бејтулмалынын Сәдри Һәким ибни Ҹәбәләни өлдүрдүләр. Бу ишләрин гаршысында мән неҹә сакит гала биләрәм?

Мәним онларла рәфтарым фәгәт мәнә мәхсус дејил. Әҝәр онлар Әбу Бәкрин вә Өмәрин дөврүндә дә белә ишләр ҝөрсәјдиләр, о ики хәлифә дә мәним кими рәфтар едәрди.

Еј ҹамаат! Һалһазырда Пејғәмбәр ¡-ин сәһабәләри бу ҹәмдә вардыр. Сиз билирсиниз ки, ким Әбу Бәкр вә Өмәрин беј`әтиндән бојун гачырсајды, онлар гылынҹ ҝүҹүнә һәмин шәхси мәҹбур вејәт етдирирдиләр. Неҹә ки, Әбу Бәкрин хилафәти дөврүндә бир дәстә онун беј`әтиндән бојун гачырдылар. Амма Әнсарын беј`әтиндән сонра мәҹбур беј`әт етдиләр. Буна бахмајараг беј`әтләринә һөрмәт едәрәрк, ахырынҹы ҝүны гәдәр ону сындырмадылар. Бәс инди мән нә едим? Тәлһә вә Зүбејр өз истәкләри илә мәнә беј`әт етдиләр.

Онлар Бәсрә вәЈәмәнин һакимијјәтинин арзусунда идиләр. Амма мән онларда тамаһ һисс етдијимә ҝөрә һакимијјәти онлара вермәдим. Онлар мүсәлманларын вар-дөвләтинә ҝөз дикмишдиләр. Онлар мүсәлманлары гул вә көлә етмәк истәјирдиләр. Бу ишләр мәни онларла дөјүшмәјә вадар етди.

Сонра Әли ™ бәсрәлиләрин пис ишләрини мәзәммәт едәрәк, деди: – Еј Бәсрәлиләр! Сиз зәиф әхлага малик вә әһд сындыран инсансыныз сизин ајининиз нифаг ајиндир. Мүтләг бу хүсусијјәтләр Бәсрәнин сакинләри олдуғунуз үчүн сиздә мејдана ҝәлиб.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет