Ислам тарИхИндәкИ ролу Мө`минләр анасы Ајишәнин


Истифадә олунмуш мәнбәләрбет20/20
Дата17.07.2016
өлшемі0.65 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Истифадә олунмуш мәнбәләр

 1. «Гур`ани Кәрим»

 2. «Әл-имамәту вәс-сијасәт»

 3. «Әл-исабә»

 4. «Әһадису Үммил-мө`минин Ајишә»

 5. «Әл-Әһкамус-султанијјә»

 6. «Истиј`аб»

 7. «Усдул-ғабә»

 8. «Әл-Иштигаг»

 9. «Әл-исабә»(Ибни Һәҹәр)

 10. «Әғани»

 11. «Әмтаул-әсма»

 12. «Әнсабул-әшраф»

 13. «Бәјану мушкилил-асар»

 14. «Бәјану мушкилил-һәдис»

 15. «Әлбәдәу-вәттарих»

 16. «Тә`вилу мухтәләфил-һәдис»

 17. «Таҹул-әрус»

 18. «Тарихи Ибни Әсир» – «Әл-камил»

 19. «Тарихи Ибни Әсәм»

 20. «Тарихи Ибни Хәлдун»

 21. «Тарихи Ибни Әсакир»

 22. «Тарихи Ибни Кәсир»– «Әл-бидајәту вән-нәһајә»

 23. «Тарихи Ибни Әбул-вәфс»

 24. «Тарихи Ибни Хәтиб»

 25. «Тарихи Хәмис»»

 26. «Тарихи Зәһәби»

 27. «Тарихи Тәбәри

 28. «Тарихи Јә`губи»

 29. «Тәҹрид»

 30. «Тәфсири Ибни Кәсир»

 31. «Тәфсири Зәмәхшәри»

 32. «Тәфсири Сујути»

 33. «Тәфсири Тәбәри»

 34. «Тәфсири Гуртуби»

 35. «Тәфсири Ибни Әсакир»

 36. «Ҹәвамиус-сијрә»

 37. «Һилјәтул-овлија» (Әбу Нәим)

 38. «Хутәт» (Мәгризи)

 39. «Даирәтул-мәариф ислами»

 40. «Дуррул-мәнсур»

 41. «Зејлул-мәзил»

 42. «Ровзәтус-сәфа»

 43. «Ријазун-нүзәрә»

 44. «Зәһраул-адаб»

 45. «Сунәни Ибни Маҹә»

 46. «Сунәни Тирмизи»

 47. «Сунәни Нәсаи»

 48. «Сунәни Тарих Тәфсири»

 49. «Сиреји Ибни Һишам»

 50. «Сиреји Һәләби»

 51. «Сиреји Нәблаи»

 52. «Шәрһи Нәһҹул-бәлағә»

 53. «Сәһиһи Бухари»

 54. «Сәһиһи Тирмизи»

 55. «Сәһиһи Мүслим»

 56. «Јүз әлли сахта сәһабә»

 57. «Сиффејн»

 58. «Тәбәгат» (Ибни Сә`д)

 59. «Әбдүллаһ ибни Сәба»

 60. «Әгдул-фәрид»

 61. «Фәрәҹул-ислам»

 62. «Гамусул-луғәт»

 63. «Камил» (Мүбәррәд)

 64. «Китабу тәһарәт»

 65. «Лисанул-Әрәб»

 66. «Тәфсир Мәҹмәул-бәјан»

 67. «Муһбир»

 68. «Мәрасиду-Иттила»

 69. «Мурурҹуз-зәһәб»

 70. «Мустәдрәкус-сәһиһејн»

 71. «Муснәди Әһмәд ибни Һәнбәл»

 72. «Муснәд» (Нәсаи)

 73. «Мәарифи Ибни Гутејбә»

 74. «Мәҹмәул-Булдан» (Һәмәви)

 75. «Мугәддимәту Мир`атул-Угул»

 76. «Мунтәхәбу Кәнзил-Үммал»

 77. «Әл-мунҹид»

 78. «Мән ла јәһзуруһул-фәгиһ»

 79. «Ниһајәту Ибни Әсир»

1-Гуран


2- лимамәту вәсијасәт (Ибн Гутејбеји Дејнәвәри)

3- Әләнсабул әшраф (Булазәри)

4- Нәһҹүл бәлағәнин шәрһи (Ибн Әбил Һәдид)

5- Футуһ Ибн Әсәм

6- Ҹәмәл мүһарибәсинин тарихи Әби Михнәф

7- Әһтафул әшраф

8-Иршад Шејх Мүфид

9- Усдул ғабә

10-Иштигаг Ибн Дәрид

11-Әсабә


12-Әзваун Әләссуннәтилмуһәммәдијјә

13-Истијаб

14-Әғани

15-Бәлағәтунниса

16-Әлбәјан вәттәбәјјун

17- Тарих Ибн Әсир

18-Тарих Ибн Әсакир

19-Тарих Ибн Кәсир

20-Тарихи Бәғдад

21-Тарихи Ҹәмәл

22-Тарихи Тәбәри

23-Тарих Мәдинәти Дәмәшг

24-Тарих Јәгуби

25-Әттәбсир

26-Әттәмһид вәлбәјан

27-Тәнвирулһәвалик

28- Тәһзибуттәһазиб

29-150-сахта сәһабә

30-Даирәтулмәарифи ислами

31-Сејруннубәла

32-Сәһиһи Бухари

33- Сәһиһи Мүслим

34-Тәбәгат Ибн Сәд

35-Ајишә вәссијасәт

36-Османијјә Ҹаһиз

37-Әгдулфәрид

38-Фаиг Зәмәзсәри

39-Футуһулбулдан

40-Әлфәрг бејнәлфирәг

41-Фежрести Ибн Нәдим

42-Камил Ибн Әсир

43-Камил (Мубәррәд)

44-Кәнзулуммал

45-Әлмиләл вәннәһәл

46-Мувәттә ИмамМалик

47-Муруҹуззәһәб

48-Мустәдрәки Һаким

49-Тарихи Мәдаини

50-Әлмуанирәту вәддәсисә

51-Әлмубтәда вәлхәбәр (Ибн Хәлдун)

52-Мәгатилуттали бин.
Мүндәриҹат


Өн сөз 2

Ән һәссас мәгам 2

Гәтл әмри интигам әмринә чеврилди. 4

Беј`әти сындыранлар 6

Беј`әт сындыран Тәлһә вә Зүбејр. 7

Ордунун һазырланмасы 10

Ирага тәрәф 11

Ајишә илә сөһбәт едир. 11

Јолдакы һадисәләрдән мә`лумат. 12

Рәјасәт һагда ихтилаф. 12

Үчүнҹү ихтилаф 13

Һов`әб һадисәси 13

Орду командири 14

Орду башчыларынын чыхышы. 15

Натигләрә е`тираз 17

Ҹәмәл мүһарибәси 19

Биринҹи дөјүш башлајыр 19

Икинҹи мүһарибә башлајыр 20

Дахили мүһарибә башлајыр 21

Һәгигәт ашкар олду 21

Тәлһә вә Зүбеје һәдәфләриндә тәрәддүд едирләр. 22

Ајишәнин ики мәктубу 24

Әли ™-ын ордусу Мәдинәдән һәрәкәт едир 25

Әли ™-ын ордусу Рәбәзәдә 26

Әли ™-ын ордусу Зигарда 27

Әли ™-ын Зигардакы башга бир хүтбәси 28

Әли ™-ын ордусу Завијә мәнтәгәсиндә 29

Мәктублар вә хәбәрләр 31

Тәлһә вә Зүбејрә мәктуб 31

Зүбејрә хәбәр! 31

Ајишәјә хәбәр. 32

Тәлһә вә Ајишәнин ҹавабы 32

Тәһрикләндириҹи сөзләр 33

Абдуллаһ ибни Зүбејрин чыхышы 33

Һәсән ибни Әли ™-ын ҹавабы 33

Әли ™-ын ахрынҹыы хүтбәси 34

Әли ™ дөјүш програмыны е`лан едир. 35

Әли ™ Гур`анла һөҹҹәти тамамлајыр. 35

Әммар Ајишә онун орду башчылары илә сөһбәт едир 36

Әли ™ ахырынҹы дәфә һөҹҹәти тамамлајыр. 37

Әли ™-ын Зүбејрлә ҝөрүшү 38

Һадисәнин ҝениш шәрһи 39

Зүбејрин агибәти 40

Тәлһәнин агибәти 42

Тәлһә неҹә гәтлә јетирилди? 42

Ахырынҹы дөјүш башлајыр 43

Ајишәнин илк үзәнҝитутаны Кә`б Ибни Сур 45

Кәб ибни Сур кимдир? 45

Гәрибә бир һадисә 46

Абдуллаһ вә Әштәрин дөјүшү 47

Дөјүш шиддәтләнир 48

Һәр ики гошунун шүары 49

Мүһарибәнин сону 49

Ајишә илә сөһбәт 50

Әли ™-ын Ајишә илә ҝөрүшү 51

Әммарын Ајишә илә сөһбәти 51

Гәләбәдән сонра бағышлама 51

Ҹамаатын е`тиразы вә Әли ™-ын ҹавабы 52

Әли ™ нијә ҝөрә Тәлһә вә Зүбејрлә дөјүшдү? 54

Ајишә Мәдинәјә гајыдыр 54

Ҹәмәл мүһарибсәнин нәтиҹәләри 57

Фикир ајрылығынын јаранмасы 58

Јаранмыш мүхтәлиф әгидәләр 59

Ајишәнин һәгиги шәхсијјәти илә таныш олаг 59

Ајишәнин үрәкли олмасы 60

Ајишә дүнјанын ән сијасәтчи гадындыр 60

Ајишәнин нитг габиләјјәти 62

Истифадә олунмуш мәнбәләр 71


1 "Тарихи-Тәбәри" ҹ.5.с.167

2 Зүбејрин оғлу Абдуллаһ, Тәлһәнин оғлу Мәһәммәд.

3 Гүрејшин бөјүкләриндән иди.

4 Тәлһә, Зүбејр вә Ајишә

5 Тәбәри ҹ5 с.168-169, Тәбәгат? ҹ5, с,23.

6-Тәбәри ҹ.5.с.178

7 Әл-имамәту вәc-сијасәт ҹ1.с.57. Тәбәри ҹ.5.с.178

8-Әгдул Фәрид, ҹ.3.с.98. Бәлағатунниса. с.9

1 Османын гатилләриндән мәгсәд Әли™-дыр

2 Әлимәмәти вәссијасәј ҹ.1.с.51

1 _ Тәбәри јазыр: Бу вахт “Әбүлгејсәр” гәбиләсинин бир нәфәр етираз едәрәк, дедиләр:

Тәбәри ҹ, 5, с.178
1 Тәбәри, ҹ, 5, с.178


2-Тәбәри ҹ, 5, с. 204

3-Тәбәри ҹ, 5, с.176

4-Тәбәри ҹ, 5, с.176

1 Тәбәри ҹ.5.с.176

1 Тәбәри ҹ. 5. с.178.

2 Бу һадисә “Әгдүл Фәрид” китабында да нәгл олунмушдур.

3 Истиј`аб.

1-Тәбәри ҹ,5, с.182

1 Тәбәри ҹ,5 с,182 "Истиј`аб", Һәкимин тәраимеји-һалы

2 Тәбәри ҹ,5 с,181

1 –Тәбәгат ҹ,5,с,39

1 1-قال رسول الله: عمار مع الحق یدعوهم الی الجنۃ و یدعونه النار تقتل الفئۃ الباغیۃ

Һәдси "Истиј`аб",, Усдулғабә вә Ибни Сәдин Тәбәгат китабында ҝәлмишдир.2 Тәбәри ҹ, 5, с.250

1-Тәбәри ҹ,5.с-184

2-Тәбәри ҹ,5,с,183 Мүстәдрәк ҹ,3,с 372

1 –Әбдул-Фәриг. Ҹучһурәти вә саилиләрәб ҹ, 1, с.379

1-Бәни Үмәјјәнин бә`зи бөјүкләри Ислама иман ҝәтирмәди.

Пејғәмбәр(с) Мәккә фәтһиндә онлары әзиз тутду. Амма онлары өлдүмәјиб азад етди.Әбу Суфјан вә Мүавијә онлардан иди.2 –Мәгсәд тәһрим сурәсидир.

3-Нәһҹүл-бәлағәнин шәрһи (Ибн Әбил һәдид) ҹ.2.с.157


1 –Иршади Шејх Мүфид 118. Нәһҹүл-бәлағәнин 102, 103 вә 107-ҹи хүтбәси.

2 – Муруҹуззәһәб ҹ, 2. с-367

3 Тәбәри ҹ.5 с.186

1 – Тәбәри ҹ, 5, с.189-190

2 –Тәбәри ҹ,5, с.186

1 –Әбдул-Фәрид ҹ, 4, с.318

1 "Истиј`аб",, Әбдул-Фәрди, Ҹәмәл мүһарибәсинин тарихи, Әғани ҹ,11, с.119

1-Әлимамәту вәс-сијасәт ҹ.1.с.55-62 Тарихи Әсәмин тәрҹүмәси. с.174

2 –Әби Михнәфин Ҹәмәл мүһарибәасинин тарихи китабы.

3 –Тәбәри ҹ, 5, с.199

1 –Әбдул_Фәрид ҹ, 4, с.314. Әғани ҹ, 16, с.127

2 –Әгдулфәриг ҹ, 4, с.314. Ибни Әсакирин Тарихи Дәмәшг китабы ҹ, 5, с.263

3-Тарихи Ибни Әсәм с-175

1-Тарихи Ибни Әсәм с-175


1 Тарихи Ибни Әсәмин тәрҹүмәси с.174. Шејх Мүфидин Тарихи-ҹәмәл китабы с.158-159.

1-Тарихи Ибни Әсәмин Тәрҹүмәси с. 175


1 Тәбәри ҹ. 5 . с. 199. Әғани ҹ. 16. с . 126

2 Мүстәдрәк ҹ. 3, с 371. Кәнзул-үммал ҹ. 6. с. 85. 1311-ҹи һәдис

3 –Тарихи Јә`губи ҹ. 2. с. 157-160. Муруҹззәәһәб ҹ. 5. с. 188-201. Әғани ҹ. 16. с. 128. вә с.

1 Кәнзул-үммал ҹ. 5. 85, 313-ҹү һәдис. Тәбәри ҹ. 5. с. 205.

2 Тәбәри ҹ. 5. с. 24. Канҹил (Ибн Әсир) ҹ. 2. с. 104

1 –Тарихи Ибни Әсәмин тәрҹүмәси с, 171-180

1 Тарихи Ибни Әсәмин тәрҹүмәси с. 168. Тәбәри ҹ. 1. с. 1783 авропа чапы Тәбәгат ҹ. 1. с. 491 јазыр: Бу аты Искәндәријјә падшаһы Пејғәмбәр (с)-а һәдијјә етмишди.

1 Тарихи Ибни Әсәм. Шәрһи "Нәһҹүл-бәлағә" (Ибн Әбил Һәдид) ҹ. 2.с.170

1 Зүбејр һагда гејд етдијимиз мәтләбләри ашағысакы мәнбәләрдән нәгл етдик. Тәбәри ҹ. 5. с. 199-204. Әғани ҹ. 16 . с 126. Тарих Әсәм. Мурҹуззәһәб. Мүстәдрәк. ҹ. 3. с. 366-367 Јә`губ. Ҹ. 2. с. 158. Әсабә ҹ.1. с. 527. Кәнзул-үммал ҹ. 6. с. 82-85

1 Ајишәнин ордусу Бәсрәјә дахил олду. Ајишә вә Бәсрәнин. Тәбәри ҹ.5. с. 204 Јә`губи ҹ. 2. с. 158. Тарихи Ибни Әсакир ҹ. 7. с84-87 "Истиј`аб", с. 207-208 Исабә ҹ. 2. с. 222

1 –Тәбәри ҹ. 5. с. 216, "Истиј`аб", с. 221-222, Усдулғабә ҹ. 11, с. 242-243. Әсабә ҹ. 3, с. 297

1 –Муруҹуззәһәб, Камил (Ибн Әсир) ҹ.3. с. 160. Тәбәри ҹ. 5. с. 213

1 –Зүбејр Пејғәмбәр (с)-ын бибиси Сәфијјәнин оғлу иди. Она ҝөрә дә Малик ону өлдүрмәди.

2 Тәбәри ҹ. 5.с. 210-211, Камил Ибни Әсир ҹ. 3. с. 99 Әгдул-фәрид ҹ. 4. с. 326

1 Тәбәри ҹ. 5. с. 207

2 Нәһҹил-бәлағәнин шәрһи (Ибн Әбил Һәдид) ҹ. 2. с. 88

1 – Бу шүардан Пејғәмбәр (с) бә`зи дөјүшләрдә истифадә едирди. Мәнасы исә “Еј аллаһ көмәк едән! Залым дүшмәни өлдүр.

2-Нәһаилбәлағәнин шәрһи (Ибн Әбил Һәдид) ҹ. 1. с. 87

3 –Тәбәри ҹ. 5.с. 218

1 –Тәбәри ҹ. 5. с. 225. Камил (Ибн Әсир) ҹ. 3. с. 102

1 Әгдүл Фәрид ҹ.4. с.328-329. Тарихи Јә`губи ҹ.2.с . 213. Тарихи Әсәм с. 181. Муруҹуззәһәб ҹ. 5. с. 197

1 Абдуллаһ Ибни Зүбејр, Мәрван вә башгалары һәмин евдә ҝизләнмишдиләр.

1 Фүтуһ (Ибн Әсәм) китабынын тәрҹүмәси ҹ.2. с. 339-340

2 Бадуллаһ Ҹәфәрин оғлу иди. О, Әли ™-ын гардашы оғлу иди. Онун атасы Һәбәшистана һиҹрәт етди. Абдуллаһ Һәбәшистанда анадан олду. Абдуллаһ Ҹәфәрлә Мәдинәјә гајытды. Ҹәфәр вәфат едәндән сонра Әбу Бәкр онун анасы Әсма илә ев-ләнди вә Әсмадан Мәһәммәд Ибни Әбу Бәкр дүнјаја ҝәлди. Она ҝөрә дә Абдуллаһ Ибни Ҹәфәр Мәһәммәд Ибни Әбу Бәкрлә ана тәрәфдән гардашдылар.

Усдулғабә ҹ.3.с.133-135 "Истиј`аб", с. 4223 Әгдул-фәрид ҹ.4.с. 328-329 Тарихи әсәм с. 182 Тарихи Јә`губи ҹ.2.с.213. Муруаиззәһаб ҹ.5.с.197

1 –Әләвиләрә Шиә дејирдиләр. Чүнки Шиә мәзһәбинин бүнөврәси Пејғәмбәр (с)-ын дөврүндә гојулмушду.

2 –Китабы Османијјы (Ҹаниз) с. 55-250

3 Әлимиләл ҹ.1.с.176. Әттәбсиз с.27. Әлфәрг бејнәлфирәг с. 58

4 Әттәбсиз с.42/ 3-Әттәбсиз с. 41

1 Нәһҹүл-бәлағәнән шәрһи (Ибн Әбил Һәдид) ҹ.3.с.296 вә ҹ.2. с.448

2 Әлмиләл вә ниһәл ҹ.1с.144. Әлмүфәссәл ҹ. 4.с.153

3 Кәнзул-Үммал ҹ.8.с.215-217

1 Ајишәнин мәгсәди Әли ™ иди

1 "Нәһҹүл-бәлағә"нин шәрһи (Ибн Әбил Һәдид) ҹ.3.с.126

1 –Тәбәри ҹ.5. с. 183-184

1 –Әғани ҹ. 9. с. 142

2 –Тәһзиб. (Ибн Әсакир) ҹ.7. с. 400. шәрһи Нәһҹүлбәлағә ҹ.4.с.482-483

3 –Тәһзиб ҹ.7с.363. Истийаб с.353

1 –Ибн Әсирин һашийәсиндә чап олунмуш Муруҹззәһәб ҹ.5.с. 163-164

2 –Муруҹуззәһәб ҹ.1.с.163.

3 –Јәгуби ҹ.1.с.7-8. Мәсуди ҹ.5.с. 164-165

1 –Әғани ҹ.9.с.6

2 –Истийаб.с.354


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет