Ислам тарИхИндәкИ ролу Мө`минләр анасы Ајишәнинбет8/20
Дата17.07.2016
өлшемі0.65 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Әли ™-ын ордусу Зигарда

Мәнә көмәәк едән шәхс һаггын сәсинә ҹаваб вермишди.

“Имам Әли ™”


Әли ™ ордусу илә Рәбәзәдән һәрәкәт едиб, Зигар мәнтәгәсинә јетишди. Ордан Куфә әһлинә башга бир мыктуб јазды. Һәзрәт оғлу Һәсәни Мүҹтәбаны ™ мәмур етди ки, мәктубу онлара чатдырсын Имам оғлуна деди ки, куфәлиләри она көмәјә чағырсын.

Һәзрәт Мүҹтәба ™ Куфәјә ҝедиб, мәктубу онлара охуду вә куфәлиләри атасынын көмәјинә тәшвиг етди. Һәзрәт Һәсән ™-ын

сөзләринин тәсириндән куфәлиләрин чоху Әли ™-ын ордусуна гошулду.

Тәбәри бу һадисни белә нәгл едир: Әбу Лејла дејир.

Әли ™ куфәлиләри мәктуб јазды. Онун мәзмуну белә иди.

“ Аллаһын ады илә. Куфәлиләр! Мән сизин Аллаһа вә Пејғәмбәр ¡-а олан иманыныздан хәбәрдар олдуғумдан, сизи башгаларанындан үстүн тутуб, сизә үз ҝәтирмишәм. Инди сизин шәһәрин јахынлығындајам сизләрдән һәр кәс мәнә көмәк етсә, өз дини вәзифәсинә әмәл етмиш, һагга вә әдаләтә көмәк етмишдир.2

Әбу Түфејл нәгл едир6 Әли ™ куфәлиләрә мәктуб ҝөндәрәндән сонра бизә габагҹадан белә бир хәбәр верди6 Куфәлиләрдән он ики мин бир нәфәр мәним көмәјимә ҝәләҹәк. Әбу Түфејл сонра нәгл едир: Куфәдән ҝәлән орду чох дәгиг хәбәр вермишди. Куфәдән нә аз нә чох Имам ™ дејән мигдарда орду ҝәлди.

Ибни Әдлурәбин дејир: Куфә ҹамааты Әлијә тәрәф сүрәтлә ҝәлдиләр вә Зигар мәнтәгәсиндә онун ордусуна гошулдурлар. Һәзрәт онлар үчүн белә бир хүтбә охуду:

Аллаһын ады илә. Һәмд вә сәна олсун аләмләрин рәббинә. Сонсуз сәна вә рәһмәт олсун пејғәмбәрләрин сонунҹусуна Мәһәммәдә. Ҹамаат! Билин ки, фитнә вә фәсад бӘш`әријјәтә, мәхсусән әрәбләрә һакимоланда, горху вә нараһатлыг һәр јери бүрүјәндә, Аллаһ өз меһрибан пејғәмбәри Мәһәммәди аләмләрә ҝөндәрди. Онун васитә силә фәсадын вә гантөкмәнин гаршысыны алды. Нифагы вә икиүзлүлүјү меһрибанлыг вә вәфадарлыға чевирди. Көһнә дүшмәнликләри вә кинләри мәһв етдиш Сонра ону һәзрәтдән разы һалда өз тәөрәфинә чағырды.

Амма нүбүввәт ҝүнәшинин батмасы илә мүсәлманлары бөјүк бир мүсбәт бүрүдүш Аиләсинин мүсбәти исә даһа да бөјүк олду.

Пејғәмбәр ¡-дән сонра Әбу Бәкр һакимијјәти әлә кечирди. Онун һакимијјәти дөврүндә ҹамаат нисбәтән разы олду вә о ҹамаатла јахшы рәфтар етди.

Әбу Бәкрдән сонра Өмәр һөкүмәт күрсүсүнә отурду вә онун јолуну давам етдирди.

Онлардан сонра Осман хилафәтә ҝәлди. Осман елә бир јол сечди ки, мүсәлманларын гәзәбинә сәбәб олду. Нәһајәт Осман өлдүрдүләр.

Сонра мәнә үз ҝәтирдиниз вә хилафәти гәбул-етмәји мәнә мәҹбур етдиниз вә дединиз: Сәндән башга һеч кими бу мәгама лајиг билмирик. Сиз сусуз вә үрәјијанан дәвәнин суја һүҹум етдији кими мәним евимә һәмлә етдиниз. Нәһајәт мәҹбур галыб сизин тәклифинизи гәбул-етдим вә мәнимлә беј`әт етдиниз

Тәлһә вә зүбејр мәнимлә беј`әт етдиләр. Амма чох кечмәдән Кәбәнин зијарәт етмә бәһанәси илә Мәдинәдән чыхдылар. Амма онлар Кәбәнин әвәзинә Бәсрәјә ҝедиб, фитә галдырдылар. Мүсәлманлары инҹитдиләр вә бә`зисини исә өлдүрдүләр. Аллаһа анд олсун, онлар јахшы билирләр ки, мән кечмиш хәлифәләрдән үстүнәм.

Сонра Имам ™ әлавә етди: Әҝәр һәгигәтән үзүрдән пәрдәни ҝөтүрмәк истәсәјдим, чох сөзләри данышардым вә һәгигәтләри ашкар едәрдим. Һәзрәт сонра сәмаја үз тутуб, деди: – Илаһи өзүн шаһид ол! Онлар мәним беј`әтими сындырдылар. Ҹамаатә мәнимлә дүшмәнчилијә тәшвиг етдиләр. Илаһи! Сән онларын планларыны мәһв ет! Тезликлә онларын пис әмәлләринин ҹәзасыны вер!1


Әли ™-ын Зигардакы башга бир хүтбәси

Онлар һәмин үсјанкар гуруплардырлар. Шүнки мәнимлә беј`әт едиб, сонра беј`әти сындырдылар.

“Имам Әли ™”


Әли ™ Зигарда галма мүддәти баша чатды. Һәзрәт ордан һәрәкәт етмәмишдән әввәл даһа бир хүтбә охуду. Ибни Әбдулбәрр ону белә нәгл едир.

Ҹамаат! Аллаһ-таала ҹиһады бүтүн мүсәлманлара ваҹиб етмишдир. Чүнки ҹиһад Аллаһын дининә көмәк васитәсидир. Ҹамаат үхрәви вә дүнјәви ишләрини ҹиһадсыз ислаһ етмәк олмаз. Ҹамаат! Мән бу ҝүн әл-әлә вермиш дөрд шәхсијјәтин мүгабилиндә гәрар тутмушам.

Тәлһә, Зүбејр, Ајишә вә Јәли ибни Үмәјјә.

Аллаһа анд олсун: Онлар мәнә е`тиразларыни едә билмирләр Чүнки мән пис иш ҝөрмәмишәм, мүсәлманларын малына әл узатмамышам вә нәфсимә табе олмамышам.

Ҹамаат! Онлар өзләри ардан апардыглары һаггы мәндән тәләб едир, өзләри төкдүкләри ганы мәндән истәјирләр. Аллаһа анд олсун Османы онлар өлдүрдүләр. Мән онун гәтлинәдә азаҹыгда олса иштирак етмәмишәм. Онлар һәмин шәхсләрдиләр ки, Пејғәмбәр ™ онлары

فئۃ الباغیۃ” үсјанкар тајфа адландырмышды.

Бу бөјүк зүлм нә да да биләр ки, Осман өлдүрүб, ганыны онун гәтлиндә и.тирак етмәјән ҝүнаһсыз инсанлардан тәләб едәсән?

Бундан бөјүк итаәтсизлик нә да биләт ки, мәним әдаләтимә етираф едиб, беј`әт етдиләр сонра беј`әти сындырдылар?

Фәгәт үрәҝим бунунла сакир олур ки, Аллаһын һөҹҹәти онлара тамамланмышдыр.

Аллаһа анд олсун Тәлһә, Зүбејр вә Ајишә јахшы билиләр ки, мән һаггам. Онлар исә батилдирләр. Амма бунунла белә мән онлары һагга вә әдаләтә табе олмаға вә сүлһә чағырырам. Әҝәр тәклифими гәбул-етсәләр, мән дә онлары бағышлајарам вә ҝүнаһларындан кечәрәм. Әҝәр гәбул-етмәсәләр, ҹавабларыны ити гылынҹларла верәҹәјәм. Чүнки гылынҹ һаггы ән бөјүк дајағә вә батили мәһв едәндир.1


Ајишә! Аллаһдан горх вә евинә гајыт.

“Имам Әли ™”


Әли ™ Зигар мәнтәгәсиндән һәрәкәт едиб. Бәсрә јахынлығындакы Заијә адланан бир јерә јетишди, Һәзрәт бир нечы ҝүн орда галды. Бу мәнтәгәдә дә бир сыра һадисәләр баш верди. О ҹүмләдән:

Әли ™ бу мәнтәгәгдән Бәсрәјә Ајишәнин орду башчыларына мәктуб јазды. Сәбт ибни Ҹози мәктубун мәтнини белә нәгл едир:

Аллаһын ады илә. Бу Әмирәл Мө`минин Әли тәрәфиндән.

Әли ™-ын ордусу Завијә мәнтәгәсиндә


Әли™Зигар мәнтәгәсиндән һәрәкәт едиб Бәсрә јахынлыгындакы Завијә адланан бир јерә јетишди. Һәзрәт бир нечә ҝүн орда галды. Бу мәнтәгәдә дә бир сыра һадисәләр баш верди. О ҹүмләдән:

Әли™ бу мәнтәгәдән Бәсрәјә Ајишәнин орду башчыларына мәктуб јазды. Сәбт ибни Ҹози мәктубун мәтнини белә нәгл едир:

Аллаһын ады илә. Бу Әмирәл Мө`минин Әли тәрәфиндән Тәлһә Вә Зүбејр вә Ајишәјә јазылан мәктубдур. Салам олсун сизә еј Тәлһә вә Зүбејр!

Сиз билирдиниз ки, мән хәлифә олмаг истәмирдим. Амма ҹамаатын исрарына ҝөрә мәҹбур галыб бу бөјүк мәсулијјәти гәбул-етдим. Бу ҝүн мән сиздән бу мәсәләләрә (беј`әт едиб, сонра беј`әти сындырмағыныз) ајдын ҝәтирмәји тәләб едирә. Аллаһдан горхун! Беј`әти сындырдығыныза ҝөрә төвбә един! Әҝәр мәнимлә өз истәјинизлә беј`әт етмәмисинизсә, мәним дә сизә е`тираз етмәјә һаггым вар. Чүнки сизин ики үзлү вә мүнафиг олдуғунуз мә`лум олур.

Еј Тәлһә! Еј мүһаҹирләрин ағсаггалы! Еј зүбејр! Еј Гурејшин иҝид оғлу! Әҝәр сиз мәнимлә беј`әт етмәмишдән әввәл бу иши ҝөрсәјдиниз биабыр олмаздыныз.

Ајишә! Сән дә Аллаһын вә Пејғәмбәрин әмрини ајаг алтда гојуб, евиндән чыхдын. Сән өзүнә аид олмајан иши ҝөрүрсән. Бу јолла Мүсәлманлар арасында сүлһ јарадаҹағыны дүшүнүрсән. Нә, јолуну азмысан.

Ајишә! Де ҝөрүм, гадынларын орду башчылығы илә нә иши вар? Гадын һара, кишиләрлә дөјүшә ҝәлди һара.

Ајишә!Сән Мүсәлманлар арасында фитнә салмаг истәјирсән.

Ајишә!Сән елә билирсән Османын интигамын алмаг үчүн гијам етмисән. Сәнин Османын ганы илә нә ишин вар? Сәнин нәјинә лазымдыр ки, Османын интигамын аласан.Чүнки о Бәни Үмәјјәдән сән Тејм гәбиләсиндәнсән. Мәҝәр Османын гәтлинә дүнән фәрман верән сән дејилдинми? Дејирдин: Өлдүрүн бу ахмаг вә јәһуди сифәт кишини! Өлдүрүн ону! О Исламдан чыхыб. Бу ҝүн исә онун интигамын алмаг үчүн гијам едирсән? Ајишә! Аллаһдан горх!евинә гајыт! Иффәтини гору! Вәссалам.

Бәзи тарихчиләр јазырлар: Ајишә бу мәктубун ҹавабында белә бир мәктуб јазды:

Еј Әбу Талибин оғлу! Бизим ишимиз мәзәммәтдән кечиб. Биз һеч вахт сәнин әмринә бојун әјмәјәҹәјик. Истәдијини ет! Әлиндән ҝәләни бизә ет1.

Тарихи Әсәм Куфидә ҝәлмишдир: Тәлһә вә Зүбејр Әли ™ јазылы ҹаваб вермәдиләр. Амма шифаһи сурәтдә белә бир хәбәр ҝөндәрдиләр:

Еј Әли ™! Сән чох чәтин бир јол тутмусан. О, јолу ҝетмәји өзүнә лазым билирсән. Әҝәр биз сәнин јолуну ҝетмәсәк сән һеч вахт биздән разы олмајаҹагсан.

Биз дә һеч вахт сәнин фәрманына табе олмајаҹағыг. Әли! Өз јолуна давам ет. Биз һаггымызда да нә истәјирсән ет!

Әли ™ вердији нәсиһәтләрин фајда вермәдијини ҝөрүб, Завәјәдән һәрәкәт етди вә Бәсрә шәһәринә дахил олду2.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет