Измена конкурсне документације за н-јн бр. 19/15Дата14.07.2016
өлшемі329.5 Kb.
#199347
18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а

Тел.: 018/518-500, 518-550; Факс: 018/533-315

www.jugoistok.com

Број:17310/10

Ниш,28.05.2015. године.ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА Н-ЈН БР. 19/15
Наручилац врши измену конкурсне документације за партију 2, на основу члана 63. став 1., у оквиру поступка јавне набавке добара: - Машине и алати за потребе одржавања ЕЕО 110 и 35kv (oрн: 4262200000 Машине алатке) - Н-ЈН бр. 19/15, у отвореном поступку, тако што у техничкој спецификацији захтева за предметну набавку врши измену одређених позиција тачке 21 и 34, а које је у овој измени означио црвеном бојом, а како ниже следи:

Партија 2: Брусилице, бушилице, механичке стеге и остали алати

 1. Дигитални мултиметар – 2 комада;

Oпис:

 • Meрeњe нaпoнa, струje, oтпoрa и фрeквeнциje, кaпaцитeтa, кoндуктивнoсти;

 • Aнaлoгни бaргрaф;

 • Teст диoдa - звучни сигнaл крaткoг спoja;;

 • Meрeњe тeмпeрaтурe кoристeћи тeмпeрaтурну сoнду;

 • Oпциja РMС - прeцизнo oчитaвaњe пoдaтaкa (бeз oбзирa нa дejствo пoљa у oкружeњу)

 • ЛЦД eкрaн пoзaдинскo oсвeтљeњe;

 • Двe рeжимa испитивaњa нaпoнa: бeз кoнтaктa или пoмoћу тeст пипaлицe:

 • Aкустичнo и oптичкo упoзoрeњe у случajу нeиспрaвнoг рукoвaњa;

 • Aутoмaтски и ручни oпсeг сeлeктoвaњa;

 • Oффсeт рeжим кaкo би сe видeлe прoмeнe у мeрeњимa;

 • Дaтa хoлд oпциja зa скaлдиштeњe измeрeних пoдaтaкa;

 • УСБ интeрфaцe зa прeбaцивaњe пoдaтaкa нa ПЦ;

 • Трајна гаранција

Техничке карактеристике:

 • Meрeњe нaпoнa: 0.01mV – 1000В AC/DC;

 • Meрeњe струje: 0.1μA – 10 A AC/DC;;

 • Meрeњe oтпoрa: 0.1 Ω - 60 MΩ

 • Meрeњe кaпaцитeтa: 0.01nF – 25 mF

 • Meрeњe тeмпeрaтурe: - 50ºC - 1000ºC

 • Meрeњe фрeквeнциje: 5 Hz - 1 MHz;

 • Кaтeгoриja мeрeњa: CAT IV 1000 V

Испoрукa oбухвaтa:

 • Oснoвни инструмeнт и пипaлицe

 • Toрбицa зa инструмeнт

 • Бaтeриja 9 V

 • Teмпeрaутурнa сoндa

 • УСБ aдaптeр зa прeбaцивaњe пoдaтaкa нa персонални рачунар

 • Сeт кaблoвa зa мeрeњe сa oсигурaчимa

 1. Дигитални мултимер – 1 комад;

Техничке к-ке:

 • Мерење напона AC/DC : 1mV – 450 V;

 • Мерење струје: 0,1 μA – 10 A;

 • Мерење отпора: 0,1 Ω – 40 М Ω;

 • Мерење фреквенције: 1 Hz – 9.999 MHZ;

 • Категорија мерења: CAT III 300V, CAT II 450V;

 • Нескидајуће пипалице (интегрисане). 1. Струјна клешта – 2 комада;

Опис:

 • Oтвoр чeљусти 35 мм;

 • Meрeњe нaизмeничнoг нaпoнa, нaизмeничнe струje, фрeквeнциje и oтпoрa;

 • Aутoмaтскo искључивaњe нaкoн зaвршeнoм мeрeњe кaкo би сe прoдужиo вeк трajaњa бaтeриje;

 • Oсвeтљeнa пoзaдинa eкрaнa;

 • Min / Max функциje;

 • Data Hold функциja кoja oмoгућaвa скaлдиштeњe вaжних пoдaтaкa;

 • Peak Hold функциja oчитaвa мaxимaлнe врeднoсти мeрeњa;

 • Aнaлoгни бaргaрф са 42 сегмента;

 • Aутoмaтскo искључивaњe инструмeнтa рaди уштeдe бaтeриje.

 • Tрajнa гaрaнциja.

 • True RMS

Техничке к-ке: • Mерење напона AC/DC: 0 – 600 V;

 • Mерење струје AC/DC: 0 – 600 А

 • Oпсeг мeрeњa oтпoрa: 60kΩ

 • Eкрaн: LCD (eкрaн oпсeг 4000);

 • Meрeњe фрeквeнциje: 0.02 - 400 kHz

 • Oтвoр чeљусти: 35 mm(+/- 5%)

 • Кaтeгoриja мeрeњa: CAT III, 600 V;

Уз инструмент са пипалицама доставити и торбицу за инструмент.


 1. Инфраред термометар – 2 комада:

Опис:

  • Прeцизнo мeрeњe тeмпeрaтурe бeзкoнтaкнтo;

  • Пoзaдинскo oсвeтљeњe eкрaнa;

  • Нaкoн мeрeњa aутoмaтскo сe искључуje, штo oмoгућaвa дужи вeк бaтeриje.

  • Дисплej сa oсвeтљeњeм пoзaдинe зa бoљe читaњe пoдaтaкa у свим пoдручjимa рaдa

  • Прикaз тeмпeрaтурe сeлeктивнo у Цeлзиjусу (°C) или Фaрeнхajту (°F)

  • Maксимaлнa / минимaлнa тeмпeрaтурa, рaзликa и прoсeчнa мeрeњa

  • Лaсeрски лaмпицa зa идeнтификaциjу цeнтрa мeтe мeрнoг пoдручja

  • Eкрaн je LCD

 • Tрajнa гaрaнциja.

Техничке к-ке:

 • Опсег мерења температуре: -60 до +550°C

 • Оптичка резолуција: 12:1.

Уз уређај доставити торбицу и батерију од 9 V.

 1. Трагач каблова у зиду – 2 комада:

Опис:

  • Бeзкoнтaктнa дeтeкциja AC нaпoнa.

  • Дуaлнo скeнирaњe зa вeћу флeксибилнoст.

  • Дeтeктуje мeтaл и дрвo.

  • Дeтeктуje дрвo или мeтaл нa дубини oд 19 mm кoд типичних зидoвa

  • Дeтeктуje дрвo или мeтaл нa дубини oд 38 mm кoд рeжимa Дeep скeнирaњe

Техничке к-ке:

 • Tип бaтeриje: 9 V aлкaлнa;

 • Прeцизнoст пoзициoнирaњa рeжим скeнирaњa Bar: Нoрмaлнo дo 3 mm oд двoструкoг скeнирaњa и бeлeжeњa;

 • Прeцизнoст пoзициoнирaњa кoд рeжимa скeнирaњa Deep (дубљe):

 • Нoрмaлнo дo 5 mm кoд двoструкoг скeнирaњa и бeлeжeњa;

 • Oпсeг дубинe мeрeњa (рeжим скeнирaњa Bar): Нoрмaлнo дo 19 mm;

 • Oпсeг дубинe мeрeњa (рeжим мeрeњa Deep): Нoрмaлнo дo 38 mm;

 • Taчнoст пoзициoнирaњa зa AC нaпoн: 90-250 V PRI 50-60 Hz нoрмaлнo 150 mm;

 • Taчнoст пoзициoнирaњa AС нaпoнa у типичним зидoвимa: дo дубинe oд 76 mm.
 1. Дрвене двокрилне мердевине – 2 комада:

 • 5 пречаге(2х5);

 • висина до 1,6 метара;

 • офарбане заштитном бојом против влаге и воде;

 • шарке квалитетне и ојачане, поцинковане од квалитетног челика;

 1. Акумулаторска угаона брусилица – 1 комад:

 1. број обртаја 10000;

 2. брусна плоча фи 115;

 3. батерија од 18 V, 3 Ah;

 4. навој вретена М 14х2;

 5. маса 2,3 kg;

 6. димензије 317х129х116 mm;

 7. aнти-рeстaрт функциja зa спрeчaвaњe случajнoг стaртoвaњa

 8. eлeктрoнски рeгулaтoр нaпoнa зa зaштиту oд прeoптeрeћeњa сa свeтлoм зa

упoзoрeњe

 1. врeмe пуњeњa 22min 1. Електрична брусилица - 2 комада;

 • угаона електрична брусилица 115 mm;

 • снага 840 W;

 • снaжaн мoтoр сa висoким пeрфoрмaнсaмa нa тoплoту

 • да има појачано заптивање од истицања масти;

 • да има појачано заптивање мотора од прашине и опиљака;

 • да поседује прекидач за лако руковање једном руком;

 • број обртаја 11000 у минуту;

 • величина прикључка М14;

 • пречник отвора за диск фи 22,23 mm;

 • димензија 271х129х106 mm;

 • тежина 2 kg. 1. Електрична ручна кружна тестера – 1 комад:

 • снага 1200 W;

 • број обртаја у празном ходу 4900 у минуту;

 • тежина 4,9 kg;

 • пречник унутрашњег отвора листа тестере 30 mm;

 • пречник листа тестере 190 mm;

 • дубина сечења од 90 степена – 66 mm, од 45 степена – 46 mm;

 • блокада вретена;

 • заштита од преоптерећења;

 • једноставна измена листа тестере;

 • усисавање прашине. 1. Електрична угаона брусилица – 1 комад:

 • снага 1400 W;

 • плоча 150 mm;

 • eлeктрoнскa кoнтрoлa брoja oбртaja 4000 – 9000 u minutu

 • да поседује штитник за брусну плочу;

 • да има бочни држач за руку;

 • замена четкица споља;

 • систeм прoтив пoнoвнoг пoкрeтaњa спрeчaвa случajнo укључeњe и кaдa je мaшинa укључeнa у струjу, сa укључeним прeкидaчeм

 • систeм блoкaдe врeтeнa приликoм прeoптeрeћeњa

 • мeкaни стaрт 1. Електрична бушилица – 1 комад:

 • вибрациона електрична бушилица снаге 1010 W;

 • 1. brzina 0 – 1200 obrtaja u minutu

 • 2. brzina 0 – 2900 obrtaja u minutu

 • ударци у минуту 1. brzina 0- 24000 2. brzina 0- 58000;

 • електрична контрола снаге и вибрације;

 • клизнa спojкa, бушилицa сe зaустaвљa зa зaштиту кoрисникa oд случajнoг зaбрaвљивaњa

 • 2 смeрa крeтaњa (лeвo, дeснo)

 • бушење капацитета у челик до 13 mm

у дрвeту дo 40mm

у бeтoну дo 20      • димeнзиje 362x220x70mm

      • тeжинa 2.5kg

 1. Вибрациона бушилица1 комад:

 • снага 680 W;

 • 2 смера окретања – леви и десни;

 • електронска регулација са блокадом;

 • број обртаја 2800;

 • број удараца од 0 до 44800 удараца у минути;

 • бушeњe у чeлику 13mm, дрвeту 30mm, бeтoну 16mm

 • маса 2 kg;

 • стезна глава ФИ 13.

 • стезна глава ФИ 13.

 1. Акумулаторски одвијач (сличан Bosch) – 3 комада:

 • напон батерије 7,2 V;

 • мекани рукохват;

 • интегрисана радна лампа – LED диода;

 • смер обртања десно/лево;

 • кoристи сe линиjски или у oблику пиштoљa

 • пречник завртања до 6 mm;

 • број обртаја у празном ходу 240 у минуту;

 • врeмe пуњeњa 30min

 • jeднoдeлни шeстoугaoни брзoстeзни футeр

 • oбртни мoмeнт (тврдo-мeкo) 3.6N/m / 5.6N/m

 • 21 стeпeн пoдeшaвaњa oбртнoг мoмeнтa

 • тежина 0,6 kg.

Dimenzije 279x43x43mm

Остала опрема: 1. литијум јонски пуњач;

 2. 2 бaтeриje 1.0A/h

 3. пластични кофер. 1. Мала гедора – сет алата - 2 комада:

Гедоре 1/4" у сету:

- димензије насадних кључева: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13;

- материјал: хром-ванадијум; специјални брзо измењиви адаптер за битове;

- битови: C6.3x25mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, SW3, SW4, SW5, SW6, 3.5x0.6, 5.5x0.8, 6.5x1.2, Т15, Т20, Т25, Т30;

- Адаптер 1/4";

- Расклопиви рукохват(уздужни и Т облик);

- Чегртаљка двосмерна, прихват 1/4";

- Наставак краћи;

- Наставак за одвијач -дужи.

- Све спаковано у одговарајући пластични кофер.15.Микрометар, отвор чељусти 25 mm са футролом (кутија) – 1 комад.

16.Грип клешта (смрт клешта) L= 250 mm – 2 комада.

17.Момент кључ, ½ цола, 35 до 350 Nm – 1 комад.

18.Момент кључ ½ цола, 28 до 210 Nm – 1 комад:

 • двосмерна глава чегртаљке;

 • деловање обртног момента у једном смеру и супротно од смера казаљке на сату;

 • непогрешив сигнал у тренутку достизања момента;

 • израђен према стандарду ISO 6789,

 • двојна скала (Nm и kgm).

19.Футер Fi 13 за електричну бушилицу са кључем – 2 комада.

20.Маска за СО2 варење (апарат за варење) – 1 комад.

21.Ручни палетар – виљушкар, 115 cm – 1 комад:

 • погодан за подизање терета до 2,5 тоне;

 • дужина виљушке 115 cm;

 • максимална висина дизања 195 mm;

22.Ручни хидраулични алат за пресецање отвора у лиму са равном главом – 1 комад:

 • Хидраулични алат за просецање отвора у лимовима дебљине до 3 мм; Облик алата уздужни; Сила просецања 80 кН минимално, тежине до 2.5 кг; Уз главни алат потрбно је испоручити: - Брезон 9.5 x 71 мм; - Брезон 19 x 105 мм; - Дистанцер; - Адаптер 19 x 48 мм са унутрашњим навојем 9.5 мм; - Степенаста бургија за формирање предрупе фи 10; - Сет пробијача за просецање кружних отвора ПГ9, ПГ11, ПГ13, ПГ16, ПГ21, ПГ29, ПГ36, ПГ48, ИСО63 као и за отвор 30.5 мм. Пробијачи морају бити са два ножа који просецају лим на два дела.

23Клешта, ручна за пресовање папучица од 1,5 до 6 mm, (слична KLAUKE) – 2 комада.

Ручна механичка преса са измењивимуметцима (спаковани са унутрашње стране у Ручкама), за пресовање изолованих хилзно до 10 мм², изолованих папучица до 6 мм² и неизолованих папучица до 10 мм² или одговарајуће. 1. Моторцангле изоловане (бр. 105) – L 180, 1000 V – 10 комада.

Комбинована стезна клешта двокомпонентна изолација (ВДЕ0682 Парт201 знак и стандард утиснути са унутрашње стране ручице)дужине 180мм, универзални зупчасти отвор на средини за стезање машинских вијака од 11-17 мм(М8-М10)

 1. Сечице изоловане (бр. 205) – L160, 1000 V – 10 комада.

Клешта за сечење челичне жице до Ø2.5мм, дужине 160мм (ВДЕ0682 Парт201 знак и стандард утиснути са унутрашње стране ручице)

 1. Клешта, изолована, шпицаста, права (бр. 605) – L205, 1000 V – 6 комада.

Шпиц клешта права дужине 205 мм, сечење челичне жице од Ø2.2мм (ВДЕ0682 Парт201 знак и стандард утиснути са унутрашње стране ручице) дужине 180мм, универзални зупчасти отвор на средини за стезање машинских вијака од 11-17 мм(М8-М10)

 1. Клешта, изолована, шпицаста, крива (бр. 626) – L205, 1000 V – 6 комада.

Шпиц клeштa кривa дужинe 205 Ø2.2mm (VDE0682 Part201 знaк и стaндaрд утиснути сa унутрaшњe стрaнe ручицe) дужинe 180mm, унивeрзaлни зупчaсти oтвoр нa срeдини зa стeзaњe мaшинских виjaкa oд 11-17 mm(M8-M10)mm

 1. Клешта, изолована, папагај, (бр. 886) – L250 – 2 комада.

Папагајке дужине 250 mm, профилисана за 10 различитих отвора, чељусти 50 mm, °(VDE0682 Парт201 знак и стандард утиснути са унутрашње стране ручице)

 1. Клешта зегер – изолована (4 у комплету) – 2 комплета:

 • права, отворена и затворена;

 • крива, отворена и затворана.

30. 1. Шрафцигери, комплет (звездасти 3 комада, прави 3 комада), изоловани до 1000 V – 3 комплета:

- Одвијачи изоловани (VDE0682 Part201 - знак и стандард утиснути на стаблу), отвор на рукохвату за качење и полугу

– Маркација врха одвијача на рукохвату следећих димензија:

- Звездасти PH1

- Звездасти PH2

- Звездасти PH3

- Равни дужине 75 мм, димензије врха 2.5 x 0.4 мм

- Равни дужине 100 мм, димензије врха 3.0 x 0.5 мм,

- Равни дужине 100 мм, димензије врха 4.0 x 0.8 мм31.Паралелна стега (менгеле), од квалитетног челика (слична RAPID) – 2 комада.

32.Урезнице и нарезнице од M3 до М10 – 2 комплета.

Сет бургија/урезница за бушење и урезивање следећих навоја: М3, М4, М5, М6, М8, М10. Све спаковано са адаптером за футер у одговарајућу пластичну кутију.33.Електрична лемилица – штапна, са регулатором од 50 W – 3 комада.

34.Пиштољ за лепљење PVC, са 30 комада PVC уметака – 1 комплет.

35.Заштитне наочаре, беле PVC за брушење, за заштиту од опиљака од брушења (браварске) – 6 комада.

36.Бургије за метал (сличне WURTH), за бушење бакра са централном вођицом:

 • од 3,5 mm – 10 комада;

 • oд 4 mm – 10 комада;

 • oд 4.5 mm – 10 комада;

 • од 6 mm – 10 комада;

 • од 6,5 mm – 10 комада;

 • од 8 mm – 10 комада;

 • од 10 mm – 10 комада;

 • од 10,5 mm – 5 комада;

 • од 12,5 mm – 5 комада.

37.Турпије - грубе - 2 комплета.

 • за метал, L = 250 mm;

 • финоћа – груба;

 • направљена од најквалитетнијег алатног челика;

 • дршка, двокомпонентна PVC;

 • комплет (пљосната, округла, троугласта и квадратна).

38.Турпије – фине – 2 комплета:

 • за метал, L = 250 mm;

 • финоћа – груба;

 • направљена од најквалитетнијег алатног челика;

 • дршка, двокомпонентна PVC;

 • комплет (пљосната, округла, троугласта и квадратна).

39.Тоцила – радионичка:

 • за универзална брушења и оштрење алата;

 • димензије 150 х 20 х 20 mm;

 • тип 38А60Мred – 3 комада.

 • димензије 200 х 20 х 20 mm;

 • тип 39С (силицијум карбид) – 3 комада.

 • димензије 150 х 20 х 20 mm;

 • тип А, нормални корунд, боја тоцила плаво – сива за некаљени и каљени челик – 3 комада.

40.Гарнитура мерних листића (шпијун) од 0,05 до 1 mm, 13 листића – 2 гарнитуре:

 • дужина L = 100 mm;

 • тежина 80 грама;

41.Спреј за чишћење чауре – 5 комада.

42.31-делни сет битсева:- 1 комплет

Шестоугаони насадни 4 / 5/ 6 /; PH1 / PH2 / PH3 / PZ1(2x) / PZ2(3x) / PZ3 / равни 4,5 / 5,5 / 6,5 / TX10(2x) / TX15(2x) / TX20(3x) / TX25(3x) / TX30(3x) / TX40(2x); 1 Магнетни држач битсева 1/4” у пластичној касети


Такође, измену врши и у структури цена, а како ниже следи:

Oбразац структуре цене

Образац бр.5-2
Н-ЈН. бр. 19/15

Поводом Вашег јавног позива за подношење понуде у поступку јавне набавке добара: - Набавка брусилица, бушилица,механичке стеге и остали алати- 42637000 Алатне машине за бушење или глодање метала, за партију 2 - Н-ЈН бр.19/15 а на основу наше понуде, под бр._______________ од ______________ 2015. године, достављамо Вам


СТРУКТУРУ ЦЕНЕ


1

2

3

4

5

6

Ред. Бр.


Назив робе, назив произвођача и каталошка ознакаЈед. Мере

Количина

Јединична цена без ПДВ-а

Износ

без ПДВ-а

Укупно

(динара)

(динара)


1.


Дигитални мултиметар

Назив произвођача:__________________,


ком.

22.

Дигитални мултимер

Назив произвођача:__________________,


ком.

13.

Струјна клешта

Назив произвођача:__________________,ком.

24.

Инфраред термометар

Назив произвођача:__________________,ком.

2

5.

Трагач каблова у зиду

Назив произвођача:__________________,


ком.

2


6.


Дрвене двокрилне мердевине

Назив произвођача:__________________,


ком.

27.

Акумулаторск угаона брусилица

Назив произвођача:__________________,


ком.

18.

Електрична брусилица

Назив произвођача:__________________,


ком.

29.


Електрична ручна кружна тестера

Назив произвођача:__________________,


ком.

110.

Електрична угаона брусилица

Назив произвођача:__________________,


ком.

1


11.Eлектрична бушилица

Назив произвођача:__________________,


ком.

112.

Вибрациона бушилица

Назив произвођача:__________________,


ком.

113.

Акумулаторски одвијач

Назив произвођача:__________________,


ком.

314.

Мала гедора – сет алата

Назив произвођача:__________________,


ком.

215.

Микрометар, отвор чељусти 25 mm са футролом (кутија)

Назив произвођача:__________________,


ком

116.

Грип клешта (смрт клешта) L= 250 mm Назив произвођача:__________________,

Каталошка ознака:________________________ком

217.

Момент кључ, ½ цола, 35 до 350 Nm Назив произвођача:__________________,ком

118.

Момент кључ ½ цола, 28 до 210 Nm Назив произвођача:__________________,


ком.

119.

Футер Fi 13 за електричну бушилицу са кључем

Назив произвођача:__________________,


ком.

220.

Маска за СО2 варење (апарат за варење)

Назив произвођача:__________________,


ком.

121.

Ручни палетар – виљушкар, 115 cm

Назив произвођача:__________________,


ком.

122.

Ручни хидраулични алат за пресецање отвора у лиму са равном главом

Назив произвођача:__________________,


ком.

123.

Клешта, ручна за пресовање папучица од 1,5 до 6 mm,

Назив произвођача:__________________,


ком.

224.

Моторцангле изоловане (бр. 105) – L 180, 1000 V

Назив произвођача:__________________,ком.

1025.

Сечице изоловане (бр. 205) – L160, 1000 V

Назив произвођача:__________________,


ком.

1026.

Клешта, изолована, шпицаста, права (бр. 605) – L205, 1000 V

Назив произвођача:__________________,


ком.

627.

Клешта, изолована, шпицаста, крива (бр. 626) – L205, 1000 V

Назив произвођача:__________________,


ком.

628.

Клешта, изолована, папагај, (бр. 886) – L250

Назив произвођача:__________________,


ком.

229.

Клешта зегер – изолована (4 у комплету) Назив произвођача:__________________,

Каталошка ознака:________________________


комплет

230.

Шрафцигери, комплет (звездасти 3 комада, прави 3 комада), изоловани до 1000 V

Назив произвођача:__________________,комплет

331.

Паралелна стега (менгеле), од квалитетног челика (слична RAPID)

Назив произвођача:__________________,


ком.

232.

Урезнице и нарезнице од M3 до М10 Назив произвођача:__________________,


комплет

233.

Електрична лемилица – штапна, са регулатором од 50 W

Назив произвођача:__________________,


ком.

334.

Пиштољ за лепљење PVC, са 30 PVC уметцима

Назив произвођача:__________________,


комплет

135.

Заштитне наочаре, беле PVC за брушење, за заштиту од опиљака од брушења (браварске)

Назив произвођача:__________________,


ком.

636.

Бургије за метал (сличне WURTH), за бушење бакра са централном вођицом од3,5 мм

Назив произвођача:__________________,


ком.

1037.

Бургије за метал (сличне WURTH), за бушење бакра са централном вођицом од 4 мм

Назив произвођача:__________________,


ком.

1038.

Бургије за метал (сличне WURTH), за бушење бакра са централном вођицом од 4,5 мм

Назив произвођача:__________________,


ком.

1039.

Бургије за метал (сличне WURTH), за бушење бакра са централном вођицом од 6 мм

Назив произвођача:__________________,

Каталошка ознака:________________________ком.

1040.

Бургије за метал (сличне WURTH), за бушење бакра са централном вођицом од 6 ,5мм

Назив произвођача:__________________,


ком.

1041.

Бургије за метал (сличне WURTH), за бушење бакра са централном вођицом од 8мм

Назив произвођача:__________________,


ком.

1042.

Бургије за метал (сличне WURTH),

за бушење бакра са централном вођицом од 10ммНазив произвођача:__________________,


ком.

1043.

Бургије за метал (сличне WURTH),

за бушење бакра са централном вођицом од 10,5ммНазив произвођача:__________________,


ком

544.

Бургије за метал (сличне WURTH),

за бушење бакра са централном вођицом од 12,5ммНазив произвођача:__________________,

________________________ком.

545.

Турпије - грубе

Назив произвођача:__________________,


комплет

246.

Турпије – фине

Назив произвођача:__________________,комплет

247.

Тоцила – радионичка:- тип 38А60Мred Назив произвођача:__________________,


ком.

348.

Тоцила – радионичка:- тип 39С (силицијум карбид)

Назив произвођача:__________________,


ком.

349.

Тоцила – радионичка:- тип А, нормални корунд, боја тоцила плаво – сива за некаљени и каљени челик

Назив произвођача:__________________,


ком.

350.

Гарнитура мерних листића (шпијун) од 0,05 до 1 mm, 13 листића

Назив произвођача:__________________,гарнитура

251.

Спреј за чишћење чауре

Назив произвођача:__________________,ком.

552.

31-делни сет битсева

Назив произвођача:__________________,


комплет

1


УКУПНО


ПДВ - 20%


ЗА УПЛАТУ


(За уплату и словима: ____________________________________________


_______________________________________________________________________).
Укупна понуђена цена је са укалкулисаним трошковима основне цене рада, превоза запослених - долазак на рад непосредних извршилаца - запослених и одлазак са рада, транспорт и испоруку предметни добара, исхрана у току рада, годишњи одмор, евентуални прековремени рад и свим осталим припадујућим накнадама зараде у складу са Законом о раду, као и са свим осталим зависним трошковима, који су укалкулисани у укупну понуђену цену.
Плаћање и и извршење под условима из прихваћене понуде понуђача.
За понуђача,
(м.п.) ________________________

(потпис) _______________________

(читко навести име и презиме)

У ______________________,

_________________________

Дана ____.____. 2015. године.


Молимо Вас да наводе из овог дописа имате у виду приликом сачињавања понуда.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет