Жұбаева О. ҚАзақ тілінің когнитивті грамматикасыбет85/85
Дата23.06.2022
өлшемі1.82 Mb.
#459438
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   85
Жұбаева монография

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ:

 1. Байтұрсынұлы А. Ақ жол: өлеңдер мен тәржімелер, публицистикалық мақалалар және әдеби зерттеу. – Алматы: Жалын, 1991. – 464 б.

 2. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. – Алматы: Ғылым, 1999. – 581 б.

 3. 3олотова Г.А. Аспекты изучения категории глагольного времени // Известия Академии наук СССР. – Серия лит-ры и языка. – 1975. – Т. 34, №3. – С. 248-258.

 4. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. – 2-е изд. – М.: Прогресс, 2000. – 400 с.

 5. Қайдар Ә. Этнолингвистика // Білім және еңбек. – 1985. – №10. – Б.18-26.

 6. Балақаев М. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2008. – 592 б.

 7. Уәли Н. Қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері: филол. ғыл. докт... дис.: 10.02.02. – Алматы, 2007. – 329 б.

 8. Қалиұлы Б., Исақова С. Танымдық қазақ тіл. – Алматы, 2009. – 132 б.

 9. Мұсаева Н.Р. Қазақ философиясындағы адам мәселесі: филос. ғыл. докт. ... дис.: 09.00.00. – Алматы, 1998. – 263 б.

 10. Нұрышева Г. Адам өмірі мәні мәселесінің қазақ философиясындағы көрінісі: филос. ғыл. докт. ... дис.: 09.00.00. – Алматы, 2002. – 270 б.

 11. Садуов Б. Махмуд Қашқари мұрасындағы «Адам – әлем» қатынасы мәселесі: филос. ғыл. канд. ... дис.: 09.00.00. – Алматы, 2007. – 120 б.

 12. Боқаев Б. Адам болмысының даралық, ерекшелік және жалпылық деңгейлері: филос. ғыл. канд. ... дис.: 09.00.00. – Алматы, 2006. – 120б.

 13. Әбдірәсілова Г.З. Ш.Құдайбердіұлы философиясындағы адам мәселесі: филос. ғыл. канд. ... дис.: 09.00.00. – Алматы, 1988. – 148 б.

 14. Ашекеева Қ.Н. А.Байтұрсынұлының философиялық көзқарастары: филос. ғыл. канд. ... дис. : 09.00.00. – Алматы, 2003. – 129 б.

 15. Қалыбекова Б.К. Мұхаммед Хайдар Дулати шығармашылығындағы адам мәселесін философиялық тұрғыдан талдау: филос. ғыл. канд. ... дис.: 09.00.00. – Алматы, 2006. – 150 б.

 16. Халықов Қ. Адам мәнінің бейнелеу өнеріндегі көрінісі: филос. ғыл. докт. ... дис.: 09.00.00. – Алматы, 2004. – 150 б.

 17. Мұстафа Х. Абай мен Бәдиүззаман дүниетанымындағы адам проблемасы: филос. ғыл. канд. ... дис.: 09.00.00. – Алматы, 2001. – 118 б.

 18. Аитова Н. Қазақ тіліндегі түр-түс атауларының когнитивтік семантикасы: филол. ғыл. канд... автореф.: 10.02.02. – Алматы, 2005. – 26 б.

 19. Жаркынбекова Ш.К. Языковая концептуализация мира цвета казахской и русской лингвокультурах: дис. ... докт. филол. наук: 10.02.20. – Алматы, 2004. – 287 с.

 20. Сыздықова Р. Сөзді орнымен қолдана білсек // Сөз өнері. – Алматы: Ғылым, 1978. – 184 б.

 21. Ахметжанова З.К. Ядерные концепты казахской культуры как основа казахской языковой картины мира // Этнос және тіл. Академик Ә.Қайдардың 85 жылдық мерейтойына арналған халықар. конф. материалдары. – Алматы, 2009. – Б.175-179.

 22. Кадина Ж.З. «Ділімділік», «ділім» концептілерінің әлемнің тілдік суретіндегі көрінісі: филол. ғыл. канд... автореф.: 10.02.19. – Көкшетау, 2010. – 28 б.

 23. Оразбаева Ф. Тіл әлемі. Мақалалар, зерттеулер. – Алматы: Ан Арыс, 2009. – 368 б.

 24. Манкеева Ж. Қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық негіздері. – Алматы, 2010. – 382 б.

 25. Исаев С. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2008. – 624 б.

 26. Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. – М., 1988. – С. 8-69.

 27. Ислам А. Ұлттық мәдениет контексіндегі дүниенің тілдік суреті (салыстырмалы - салғастырмалы лингвомәдени сараптама): филол. ғыл. докт. ... дис. : 10.02.19. – Алматы, 2004. – 338 б.

 28. Академик Нығмет Сауранбаевтың еңбектері. – Алматы, 2000. – 3-т. – 400 б.

 29. Краткий словарь когнитивных терминов /Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкратц, Л.Г. Лузина. – М., 1996. – 245 с.

 30. Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. – М., 1997. – С. 267-279.

 31. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия АН СССР. Сер. лит-ры и языка. – 1993. – № 1. – С. 3-9.

 32. Колесов В.В. Язык и ментальность // Русистика и современность. – СПб., 2005. – Т.1. – С. 12-16.

 33. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М., 1996. – 284 с.

 34. Қайдар А. Халық даналығы. – Алматы: Тоғанай, 2004. – 560 б.

 35. Копыленко М.М. Основы этнолингвистики. – Алматы, 2005. – 178 с.

 36. Ахметжанова З.К. Сопоставительное языкознание: казахский и русский языки. – Алматы, 2005. – 408 с.

 37. Жаманбаева Қ. Тіл қолданысының когнитивтік негіздері: эмоция, символ, тілдік сана. – Алматы: Ғылым, 1998. – 140 б.

 38. Рысберген Қ. Қ. Қазақ топонимиясының лингвокогнитивтік және этномәдени негіздері: филол. ғыл. докт. ...дис.: 10.02.02. – Алматы, 2010. – 267 б.

 39. Смағұлова Г. Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық мәдени аспектілері. – Алматы: Ғылым, 1998. – 196 б.

 40. Шойбеков Р. Қазақ зергерлік өнерінің лексикасы. – Алматы: Қазақстан, 1993. – 203 б.

 41. Ахметов А. К. Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемиздер салыстырмалы этнолингвистикалық зерделеу: филол. ғыл. докт. ... дис.: 10.02.06. – Алматы, 1998. – 256 б.

 42. Оразалиева Э. Когнитивтік лингвистика: қалыптасуы мен дамуы. – Алматы: Ан-Арыс, 2006. – 312 б.

 43. Сейілхан А. Қазақ тіліндегі этнографизмдердің лингво-мәдениеттанымдық мәні: филол. ғыл. канд. ... автореф..: 10.02.02. – Алматы, 2001. – 28 б.

 44. Жапақов С. Эпикалық фразеологизмдердің когнитивтік негіздері: филол. ғыл. канд. ... автореф..: 10.02.02. – Алматы, 2003. – 28 б.

 45. Күштаева М.Т. «Тары» концептісінің семантикалық құрылымы мен лингвомәдени мазмұны: филол. ғыл. канд. ... автореф.: 10.02.02. – Алматы, 2003. – Алматы, 2003. – 27 б.

 46. Айтпаева Ә.Ж. Бесік жырларының этнолингвистикалық сипаттамасы (қазақ, орыс, неміс тілдерінің материалдары бойынша): филол. ғыл. канд. ... автореф.: 10.02.02. – Алматы, 2006 – 28 б.

 47. Климова Ю.А. Имя прилагательное как репрезант концепта «качество» в русской языковой картине мира: дис. .. канд. филол. наук: 10.02.01. – Белгород, 2008. – 197 с.

 48. Архипкина Г.Д. Когнитивные основания и антропоцентрические параметры грамматической категории числа: дис. .. докт. филол. наук: 10.02.19. – Ростов-на-Дону, 2006. – 302 с.

 49. Афанасьева О.В. Имена прилагательные в системе кардинальных частей речи английского языка. – М.: Прометей, 1992. – 95 с.

 50. Қайдаров Ә., Ахтамбердиева 3., Өмірбекова Б. Түр түстердің тілдегі көрінісі. – Алматы: Ана тілі, 1992. – 160 б.

 51. Исаев С., Назарғалиева К., Дәулетбекова Ж. Қазақ тілі. Жалпы білім беретін мектептің 6-сыныбына арналған оқулық. – Алматы: Атамұра, 2002. – 208 б.

 52. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. – Алматы: Ана тілі, 1992. – 448 б.

 53. Момынова Б. Қазақ тіліндегі қоғамдық-саяси лексика: әлеуметтік-бағалауыштық сөзжасам. – Алматы: Қазақ университеті, 2005. – 140 б.

 54. Павиленис Р.И. Проблема смысла (Современный логико-философский анализ языка). – М.: Мысль, 1983. – 286 с.

 55. Бондарко А.В. Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. – Л., 1987. – 352 с.

 56. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. – М., 1997. – 330 с.

 57. Жұбатова Б.Н. Қазақ тіліндегі араб, парсылық кірме фразеологизмдер: фил. ғыл. докт. ... автореф.: 10.02.02. – Алматы, 2010. – 48 б.

 58. Садирова К. Қазақ тіліндегі көп пропозициялы дискурстың құрылымдық негіздері. – Алматы, 2009. – 298 б.

 59. Беседина Н.А. Морфология как способ концептуализации языкового знания // Вестник Тамбовского университета. – Серия гуманитарные науки. – Тамбов, 2006. – Вып. 4 (44). – С. 469-475.

 60. Беляевская, Е.Г. О характере когнитивных оснований языковых категорий // Когнитивные аспекты языковой категоризации. – Рязань, 2000. – С. 9-14.

 61. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. – Тамбов, 2000. – 123 с.

 62. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. –М.: Языки русской культуры, 1999. – 780 с.

 63. Айдарбек Қ. Қазақ терминологиялық аталымының ономасиологиялық негіздері. – Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2010. – 384 б.

 64. Заключение о ходатайстве Джетысуйского ГИНа о переименовании г. Алма-Ата в «Алматы» и е/уезд «Алматинским» // Орталық мемлекеттік мұрағат. – 81-қор. – 1-тізім. – №1313 іс. – 32 б.

 65. Дербишева З.К.Национальный менталитет и его отражение в языке //http://www.univer.gagauzia.ru

 66. Есенова Қ. Қазіргі қазақ медиа-мәтінінің прагматикасы (қазақ баспасөз материалдары негізінде). – Алматы, 2007. – 450 б.

 67. Талми Л. Отношение грамматики к познанию // Вестник Московского университета. – Серия 9. Филология. – 1999. – №1. – С. 88-115.

 68. Болдырев Н.Н., Беседина Н.А. Когнитивные механизмы морфологической репрезентации в языке // Известия РАН. Серия лит-ры и языка. – 2007. – №1. – С. 3-10.

 69. Кубрякова Е.С. Когнитивные аспекты морфологии //В кн.: Язык: Теория, история, типология. – М., 2000. – С. 22-27.

 70. Кошарная С.А. Грамматический род как лингвокультурный концепт //http: //www.philol.msu.ru

 71. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. ­­­– Алматы: Санат, 1993. – 496 б.

 72. Кубрякова Е.С. Проблемы представления знаний в языке // В кн.: Структуры представления знаний в языке. – М., 1994. – С. 5-31.

 73. Жұбаева О. Қ.Кемеңгерұлының тілтанымдық мұрасы және лингвистикалық тұжырымдары: филол. ғыл. канд. ... дис.: 10.02.02. – Алматы, 2002. – 152 б.

 74. Алтынсарин Ы. Екі томдық шығармалар жинағы. – Алматы: Қазығұрт, 2003. – 1-т. – Б. 183-226.

 75. Аманжолов С. Қазақ тілі грамматикасы. – Алматы, 1939. – 104 б.

 76. Маманов Ы. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2007. – 488 б.

 77. Қазақ грамматикасы. – Астана, 2002. – 783 б.

 78. Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі. – Алматы: Ана тілі, 1991. – 382 б.

 79. Стернин И.А. Типы значений и концепт // Концептуальное пространство языка. – Тамбов, 2005. – С. 257-282.

 80. Пауль Г. Принципы истории языка. – М., 1960. – 294 с.

 81. Есперсен О. Философия грамматики. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 408 с.

 82. Мещанинов И.И. Понятийные категории в языке // Труды ВИИЯ. – 1945. – № 1. – С. 5-15.

 83. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. -М., 2001. – 381 с.

 84. Князев Ю.П. Грамматическая семантика: Русский язык в типологической перспективе. – М., Языки славянских культур, 2007. – 704 с.

 85. Потебня А.А. Полное собрание трудов: Мысль и язык. – М.: Лабиринт, 1999. – 300 с.

 86. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. – М., 1958. – 536 с.

 87. Овсянико-Куликовский Д.Н. Синтаксис русского языка. – СПб., 1912. – 322 с.

 88. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. – Л., Учпедгиз, 1941. – 620 с.

 89. Мещанинов И.И. Соотношение логических и грамматических категорий // Язык и мышление. – М., 1967. – С. 7-16.

 90. Якобсон Р.О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. – М.: Наука, 1972. С. 95-113.

 91. Бодуэн де Куртенэ, И.А. Избранные труды по обшему языкознанию. – М.: Изд-во АН СССР, 1963.– Т.1. – 383 с.

 92. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. – М.: Гнозис, 2002. – 284 с.

 93. Кацнельсон С Д. Категории языка и мышления. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 864 с.

 94. Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке // Язык и мышление. – М.: Наука, 1988. – 242 с.

 95. Кобрина Н.А. Понятийные категории и их реализация в языке // Понятийные категории и их языковая реализация. – Л., 1989. – С. 40-49.

 96. Леонтьев А.А. Общение как объект психолингвистического исследования // Методологические проблемы социальной психологии. – М., 1975. – С. 251-261.

 97. Залевская А.А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст // Избранные труды. – М.: Гнозис, 2005. – 543 с.

 98. Пешковский A.M. Русский синтаксис в научном освещении. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 544 с.

 99. Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. – М.: Учпедгиз, 1957. – 188 с.

 100. Бондарко А.В. Теория значения в системе функциональной грамматики: на материале русского языка. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 736 с.

 101. Бондарко А.В. О структуре грамматических категорий (Отношения оппозиции и неоппозитивного различия) // Вопросы языкознания. – 1981. – №6. – С. 17-28.

 102. Болдырев Н.Н. Языковые категории как формат знания // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2006. – № 2. – С. 5-22.

 103. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий. – М.,1976. – 255 с.

 104. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. – М.: Просвещение, 1975. – 271 с.

 105. Кубрякова Е.С. Размышления о судьбах когнитивной лингвистики на рубеже веков // Вопросы филологии. – 2001. – № 1 (7). – С. 28-34.

 106. Қазақстан. Ұлттық энциклопедия.– С-У – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» бас редакциясы, 2006. – 8-т. – 704 б.

 107. Ахметжанова З.К. Функционально-семантические поля русского и казахского языков. – Алма-Ата, 1989. – 108 с.

 108. Жолшаева М. Аспектуалды семантика: форма және мазмұн: филол. ғыл. докт. ...дис.: 10.02.02. – Алматы, 2009. – 268 б.

 109. Ильминский Н.И. Материалы к изучению киргизского наречия. – Казань, 1860. – 172 с.

 110. Терентьев М. Грамматика турецкая, персидская, киргизская, узбекская. – СПб., 1875. – 149 с.

 111. Созонтов Н. Записки по грамматике киргизского языка. – Ташкент‚ 1912. – С.19-27.

 112. Краткая грамматика казак-киргизского языка. Фонетика и этимология. Составил П.М.Мелиоранский. – Часть ІІ. – СПб‚ 1897. – 92 с.

 113. Краткий грамматический очерк казак-киргизского языка // Материалы по казак-киргизскому языку‚ собранные И.Лаптевым. – М.‚ 1900. – С.83-84.

 114. Кемеңгерұлы Қ. Үш томдық шығармалар жинағы. Алматы: Алаш, 2006. – 2-том. – 262 б.

 115. Жұбанұлы Қ. Қазақ тілінің програмы // Қ.Жұбанов. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. – Алматы: Ғылым‚ 1999. – Б. 375-396.

 116. Кеңесбаев І. Қазақ тілі. – Алматы‚ 1939. – 148 б.

 117. Қордабаев Т. Осы шақтың кейбір көрсеткіштері туралы // Халық мұғалімі. – 1953. – №2. – Б. 39-44.

 118. Жаңабекова А. Қазақ тіліндегі уақыт ұғымының тілдік парадигмасы: филол. ғыл. докт. ... автореф.: 10.02.02. – Алматы, 2010. 56 б.

 119. Шонанов Т. Самоучитель казахского языка для русских. – Қызылорда‚ 1929. – 113с.

 120. Сауранбаев Н.С. Семантика и функции деепричастии в казахском языке // Академик Нығмет Сауранбаевтың еңбектері. – Алматы‚ 2000. – І т. – Б.179-250.

 121. Гришко Ф.Т. Прошедшее время в русском и казахском языках. – Алматы‚ 1964. – 28с.

 122. Қордабаев Т. Категория времени в современном казахском языке. – Алматы‚ 1949. – 138 с.

 123. Современный казахский язык. – Алматы‚ 1962. – 453с.

 124. Қазақ тілінің грамматикасы. – Алматы: Ғылым‚ 1967. – 269 б.

 125. Әбуханов Ғ. Қазақ тілі. – Алматы: Мектеп‚ 1982. – 168 б.

 126. Серғалиев М.‚ Айғабылов А.‚ Құлкенова О. Қазіргі қазақ әдеби тілі. – Алматы: Ана тілі‚ 1991. – 216 б.

 127. Бектұров Ш.‚ Серғалиев М. Қазақ тілі. – Алматы: Білім‚ 1994. – 224 б.

 128. Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. – М. – Л., 1948. – 276 с.

 129. Тумашева Д.С. Татарский глагол. – Казань, 1986. – 189 с.

 130. Сулеева Г.О. Формы прошедшего времени со значением типичности в казахском языке // Қазақ ССР ҒА Хабарлары. Филология сериясы. – 1983. – №1. – Б. 41-45.

 131. Маманов Ы. Вспомогательные глаголы в казахском языке. –Алматы‚ 1949. – 97 с.

 132. Оразов М. Етістік. Алматы, 2001. – 392 б.

 133. Қордабаев Т. Қазіргі қазақ тіліндегі етістіктің шақ категориясы. – Алматы, 1953. – 113 б.

 134. Неталиева К. Имена действия в современном казахском языке: автореф. ... канд. филол. наук: 10.02.02. – Алма-Ата, 1963. – 23 б.

 135. Туймебаев Ж. Прошедшее время индикатива в казахском языке. Алматы, 1987. – 21 б.

 136. Ерғалиев Т. Қазақ тіліндегі сөздер мен сөз таптарының құрылысы. – Алматы‚ 1968. – 123 б.

 137. Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. – М., 1975. – 560 с.

 138. Тарасова Е.В. Языковое поле темпоральности в синхронии и диахронии: дис. ... докт. филол. наук: 10.02.19. – Краснодар, 1993. – 321 с.

 139. Слюсарева Н.А. Проблемы функциональной морфологии современного английского языка. – М.: Наука, 1986. – 213 с.

 140. Жанпеисов Е. Модальные слова в современном казахском языке: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02. – Алма-Ата, 1958. – 164 с.

 141. Ищанов К. Повелительное и желательное наклонения в современном казахском языке (с элементами сопоставления с русским языком): автореф. ... канд. филол. наук: 10.02.02. – Алматы, 1963. – 30 с.

 142. Нурмаханова А.Н. Типы предложений по модальности и интонации в тюркских языках: автореф. ... докт. филол. наук: 10.02.06. – Ташкент, 1966. – 48 с.

 143. Төлегенов О. Жалпы модальді және мақсат мәнді жай сөйлем типтері. – Алматы, 1968. – 180 б.

 144. Мамаділов Қ. Қазіргі қазақ тіліндегі етістіктің модальдық құрылымдары: филол. ғыл. канд. ... дис.: 10.02.02. – Алматы, 1996. – 146 б.

 145. Дуйсембекова Л.С. Функционально-семантический аспект категории повелительного наклонения в казахском языке: автореф. ... канд. филол. наук: 10.02.02. – Алматы, 1993. – 21 с.

 146. Доскеева Б.Ж. Қалау райдың тұлғалық жүйесі мен семантикалық ерекшеліктері: филол. ғыл. канд... дисс: 10.02.02. – Алматы, 1999. – 131 б.

 147. Шаймерденова Н.Г. Функционально-семантические микрополя прошедшего времени в русском и казахском языках: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. – Алматы, 1994. – 204 с.

 148. Ермекова Т. Сөйлем: коммуникативтік дербестік және коммуникативтік мақсат: филол. ғыл. докт... дис.: 10.02.02. – Алматы, 2007. – 268 б.

 149. Құлманов С. Қазақ тіліндегі мүмкіндік модалділігінің функционалды-семантикалық өрісі. – Алматы, 2007. – 153 б.

 150. Сауранбаев Н.Т. Қазіргі тіл білімінің проблемалары. – Алматы, 1982. – 352 б.

 151. Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого языка. – М. – Л.‚ 1956. – 298 с.

 152. Мусаев К. Грамматика караимского языка. – М.‚ 1964. – 283 с.

 153. Томанов М. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. – Алматы: Қазақ университеті‚ 1992. – 366 б.

 154. Хасенова А. Етістіктің лексика-грамматикалық сипаты. – Алматы‚ 1971. – 308 б.

 155. Қазақ тілі грамматикасы. – Алматы: Ғылым, 1967. - 386 б.

 156. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. – Алматы, 2007. – 390 б.

 157. Якобсон Р.О. Принципы типологического анализа языков различного строя. - М., 1972.

 158. Бенвенист Э. Общая лингвистика. - М., 1974

 159. Сыздық Р. Ясауи «Хикметтерінің» тілі. - Алматы, 2009.

 160. Тұрышев А. Мәшһүр-Жүсіп шығармалары тілінің әдеби тілге қатысы: оқу әдістемелік құралы. – Павлодар : Кереку, 2009. – 74 б.

 161. Томанов М. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. – Алматы: Мектеп‚ 1988. – 264 б.

 162. Орталық Мемлекеттік мұрағат. 81-қор‚ 1-тізім‚ 1313-іс. - 43-46 б.

 163. Сәдуахасов Ж. Категория лица глагола в казахском языке: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02. – Алма-Ата, 1987. – 164 с.

 164. Мейірманова Г. Есімдіктердің синтаксистік жүйедегі орны: филол. ғыл. канд. ... дис.: 10.02.02. – Алматы, 2008. – 30 б.

 165. Аристотель Сочинения. – М.: Мысль, 1978. – Т.2. – 687 с.

 166. Гегель Г.В. Ф. Наука логики. Учение о сущности – М.: Мысль, 1971. – Т.2. – 248 с.

 167. Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. – Алматы, Қазақ энциклопедиясының» бас редакциясы, 2006, 9-т. – 688 б.

 168. Дыренкова Н.П. Грамматика ойротского языка. – М., -Л.: Изд-во АН СССР, 1940. – 304 с.

 169. Казем-Бек А. Общая грамматика турецко-татарского языка. – Казань: Типография университета, 1846. – 457 б.

 170. Дмитриев М.К. Грамматика кумыкского языка. – М., -Л.: Изд-во АН СССР, 1940. – 205 с.

 171. Батманов И.А. Грамматика киргизского языка. – Вып.1. – Фрунзе‚ 1939. – 210 с. .

 172. Насилов В.М. Учебник уйгурского языка. – М.‚ 1940. – 128 с.

 173. Дыренкова Н.П. Грамматика шорского языка. – М. – Л.‚ 1941. – 145 с.

 174. Хасенова А. Қазақ тіліндегі туынды түбір етістіктер. – Алматы‚ 1959. – 110 б.

 175. Оралбаева Н.‚ Мадина Ғ.‚ Әбілқаев А. Қазақ тілі. – Алматы: Мектеп‚ 1982. – 296 б.

 176. Сыздық Р. Қазақ теледидарының тіл мәдениеті қандай? // Тіл және қоғам. – 2 (4), 2005. – Б. 9­–17.

 177. Худяков А.А. Понятийные категории как объект лингвистического исследования // Лингвистика. Общие вопросы теории и методологии. – М., 2002. С. 2-14.

 178. Омарова А. Қазақ тіліндегі нөлдік морфеманың функционалдық және семантикалық аспектісі: филол. ғыл. докт. ... дис.: 10.02.02. – Алматы, 2006. – 281б.

 179. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі негізгі грамматикалық ұғымдар. – Алматы: Ана тілі‚ 1992. – 144 б.

 180. Қондыбаева К. Қазіргі қазақ тіліндегі жалғаулардың қолданыста ықшамдалуы: филол. ғыл. канд. ...дис.: 10.02.02. – Алматы, 1999. – 114 б.

 181. Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. – Алматы: Ғылым, 1986. – 190 б.

 182. Жигжанова Л.Г. Пространственные падежи в современном казахском литературном языке: автореф... канд. филол. наук: 10.02.20. – М., 1956. – 23с.

 183. Исенгалиева В.А. Употребление падежей в казахском и русском языках. – Алма-Ата, 1961. – 165 с.

 184. Момынова Б., Саткенова Ж. Қазақ тілінің морфологиясы. Есімдер. – Алматы: Арыс, 2007. – 120 б.

 185. Тураева А. Қазақ тіліндегі белгілілік/белгісіздік функционалды-семантикалық категориясы: фил. ғыл. канд. ... дис.: 10.02.02. – Алматы, 2007. – 134 б.

 186. Сабитова З.К. Категория определенности/неопределенности предложения: дис. ... докт. филол. наук: 10.02.19. – Алматы, 1999. – 297 с.

 187. Мещанинов И.И. Прямое дополнение и объектные группы // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка.– М., 1960. – Т. ХІХ. – вып. 4. – С. 273-283.

 188. Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. – М. – Л.‚ 1960. – 305 с.

 189. Закиев М.З. Синтаксический строй татарского языка. –М. –Л.‚ 1963. – С.89.

 190. Севортян Э.В. Крымско-татарский язык // Языки народов СССР. – М.‚ 1966. – С.242

 191. Хабичев М.А. Карачаево-балкарский язык // Языки народов СССР. – П.М.‚ 1966. – С.218.

 192. Баскаков Н.А. Каракалпакский язык // Языки народов СССР. Тюркские языки. –М.: Наука, 1966. –Т.1. –351 с.

 193. Закиев М.З. К вопросу о категории падежа в тюркских языках // Проблемы тюркологии и истории востоковедения. Казань‚ 1964. – С.217.

 194. Балақаев М. Қазақ тілі грамматикасының кейбір мәселелері. – Алматы‚ 1941. – 10 б.

 195. Шаяхметов Қ. -қы/-кі аффиксінің қос қызметі //Қазақ тілі мен әдебиеті. – Алматы‚ 1971. – 8-шығуы. – Б. 14-24.

 196. Орталық Мемлекеттік мұрағат. – 81-қор. – 1-тізім. –№1313 іс. – Б. 43-46.

 197. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Л.: Лабиринт, 1996. – 416 с.

 198. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по обшему языкознанию. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – Т.1. – 383 с.

 199. Долинина И.Б. Количественность в сфере предикатов (категория глагольной множественности) // Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. – СПб.: Наука, 1996. – С.219-245.

 200. Рысалды Қ. Сын дәрежесі категориясы: функционалды-коммуникативтік табиғаты (қазақ және неміс тілдері негізінде): филол. ғыл. докт. ... дис.: 10.02. 20. – Алматы, 2007. – 256 б.

 201. Панфилов В.З. Типология грамматической категории числа и некоторые вопросы ее развития // Вопросы языкознания. – 1976. – №4. – С. 18-38.

 202. Жаботинская С.А. Когнитивные и номинативные аспекты класса числительных. – М., 1992. – 216 с.

 203. Иволгина С. В. Категория количественной квалификации действия в системе английского глагола: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. – Тамбов, 2001. – 187 с.

 204. Алексеева Е.Н. Репрезентация концепта «Неопределенное множество» именами существительными в современном английском языке: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. – Иркутск, 2003. – 143 с.

 205. Беседина Н.А. Морфологически передаваемые концепты: Монография. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. – 214 с.

 206. Галич Г.Г. Когнитивная категория количества и ее реализация в современном немецком языке. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2002. – 208 с.

 207. Бажанова Ю.И. Репрезентация категории количества в современном немецком языке: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. – М., 2004. – 145 с.

 208. Дубовицкая Е.Ю. Категория аппроксимации в современном английском языке: дис. ... канд. филол наук: 10.02.04. – Тамбов, 2006. – 182 с.

 209. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. –Москва: Флинта / Наука, 2004. – 296 с.

 210. Категория количества в современных европейских языках. –Киев: Наукова думка. 1990. 295 с.

 211. Данияров А. Категория множественности в современном казахском языке: автореф. ... канд. филол. наук: 10.02. 02. – Алматы‚ 1965. – 23 с.

 212. Маманов Ы. Қазақ тіліндегі көптік форма // Қазақ тілі мен әдебиеті. – Алматы‚ 1973. 2-шығуы. –Б. 31-36.

 213. Букреева Е.И. Грамматическая категория числа в современном английском и русском языках //Категория количества в современных европейских языках: сб. науч. тр. – Киев: Наукова думка, 1990. – С. 54-66.

 214. Маманов Ы. Қазіргі қазақ тілі (лекциялардың текстері). – Алматы‚ 1973. – 90 б.

 215. Кітап сыны. Қыр баласы // Еңбекші қазақ.– 1925, сәуір 22. – №320.

 216. Шакетова Қ.Ү. Сын есімнің шырай және үдемелілік категориялары жөнінде (қазақ және француз тілдерінің негізінде) // Тіл әлемі.– Алматы, 2005. – 2 т. – Б. 254-260.

 217. Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Алматы: Арыс, 2006. – 1-т. – А – А. – 752 б.

 218. Абай (Ибраһим Құнанбаев) Өлең – сөздің патшасы. Абай шығармаларының біртомдық жинағы. - Жидебай, 2008. 568 б.

 219. Ахметжанова З. К. Принципы сопоставительного функционального исследования казахского и русского языков: дис. ... докт. филол. наук: 10.02.20. – Алматы, 1989. – 288 с.

 220. Маманов Ы. 5-сыныпта сын есімді, оның түрлерін ажырату әдістері // Маманов Ы. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2007. – Б. 455-457.

 221. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. – М. – Л.‚ 1951. – C.194.

 222. Мұсабаев Ғ. Қазақ тіліндегі сын есім шырайлары. Алматы, 1951. – 91 б.

 223. Кемеңгерұлы Қ. Оқу құралы. – 2- кітап – Қызылорда‚ 1929. – 194 б.

 224. Шәкенов Ж. Қазіргі қазақ тіліндегі сын есім категориясы. – Алматы‚ 1961. – 80 б.

 225. Қазақ әдеби тілінің сөздігі. – Алматы: Арыс, 2006. – 2-т. – А – Б. –744 б.

 226. Левицкий А.Э. Функционально-семантическое поле квалификации степени проявления признака: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. – Киев. 1991. – 185с


1 Бұл орайда мысалдарды қазақтың көне дастандарынан, қиссалардан мақсатты түрде алып отырмыз. Сол арқылы тіліміздің даму сипаты да көрінеді. Ал кейінгі өлең-жырларда негізінен алғанда, тіліміздің нақты болмысын көрсететін ерекшеліктер редакция тарапынан «өңделіп, түзетіліп» беріліп отырған. – О.Ж.

2 Сөз етіп отырған мәселеге тілдік дәйек ретінде, ойымызды нақтылау мақсатымен өлең тұтас келтіріліп отыр


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   85
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет