ЖЕЉезнице рс а. Д. Добо ј Број : I 15658-3 /13. Дана: 18. 09. 2013. Записни кДата20.06.2016
өлшемі85.5 Kb.
ЖЕЉЕЗНИЦЕ РС А.Д.

Д О Б О Ј
Број : I-1. 15658-3 /13.

Дана: 18.09.2013.З А П И С Н И К
Са 8.(осме) ванредне -поновљене сједнице Скупштине акционара Жељезница РС a.д.Добој, одржане дана 18.09.2013. године, у сали Секције за СТД Бања Лука, са почетком рада у 11,00 часова.

По отварању ове сједнице Скупштине акционара, предсједник Скупштине Милан Бешир упознао је присутне да је у Комисију за гласање именовао: Младена Дејановића ( предсједник), Анђу Божиновић и Споменку Медић, те за записничара Драженку Лалић.

Како нико није имао приговора на овај састав радног тијела, предсједник Скупштине акционара прозвао је Младена Дејановића испред Комисије за гласање да изнесе податке о присуству акционара овој сједници. Именовани је том приликом констатовао да је у Књигу акционара на дан 25.08.2013. године уписано 1523 акционара са укупним бројем акција 245.305.786, те да данашњој 8. ванредној сједници Скупштине присуствује 7 акционара са правом гласа и 4 заступаних ( 1 акционар гласао писаним путем) , што укупно износи 199 708 019 гласова или 81,36 % учешћа у основном капиталу и то:

1. Заступник Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС Весна Вожни ( гласала писаним путем)

2.Пуномоћник Пензијског резервног фонда РС, Славко Нинковић ----- 24 530 579 -

тј.10%


3.Милан Бешир-------------------------------------------------------------------------243 863-0,099%

4.Милан Павловић------------------------------------------------------------------- 200 051- тј.0,081%

5. Радинко Малешевић------------------------------------------------------------------- 64 815

0,026 %


6. Славенко Тадић--------------------------------------------------------------------- 83 703 –

0,034 %


7. Сретко Тубак------------------------------------------------------------------------- 6 530- 0,002 %

8. Томо Панчић----------------------------------------------------------------------------271 341- 0, 110 %

9. Стево Срдић ( пуномоћник Радинко Малешевић)---------------------------- 2 310 920 – 0,942 %

10. Радојица Савић------------------------------------------------------------------------ 103 041- 0,042

11. Драженка Тадић ( пуномоћник Радинко Малешевић)----------------------- 110 462-

0,045 %


Осим акционара са правом гласа, Скупштини су присуствовали: Миленко Вуксан- замјеник предсједника НО, Драган Савановић- генерални директор, Драган Субашић, Драженко Тодоровић, Бранислав Ђурица и Миленко Билић- извршни директори, Драженка Лалић-записничар.

С обзиром да је обезбијеђен кворум за пуноважно одлучивање, предсједник Скупштине предложио је сљедећи:


ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање Радног тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2. Усвајање Записника о раду и одлучивању са 28. ( двадесетосме) редовне сједнице Скупштине акционара.

3. Доношење одлука:

- о расписивању јавног конкурса за избор једног члана Надзорног одбора Жељезница РС а.д.Добој испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС

- О утврђивању услова,стандарда и критерија за избор једног члана Надзорног одбора Жељезница РС а.д.Добој испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС

-О именовању Комисије за избор једног члана Надзорног одбора Жељезница РС а.д.Добој испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС.


4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2012. годину.
5. Доношење Ребаланса Плана пословања Жељезница РС а.д.Добој за период 2013-2015 година у 2013. години.
6. Информација о финансијском пословању Друштва за период I- VI 2013.
Дневни ред је једногласно усвојен.
ТАЧКА 1:

Ријешена у претходном поступку, горе наведеном.


ТАЧКА 2: Томо Панчић приговара на Записник сматрајући да је питао Весну Вожни да ли је финансијске извјештаје разматрала Влада , те да је именована одговорила да није. У вези с тим инсистира да се овај дио његове дискусије унесе у записник. Такође постављам питање у вези донесене Одлуке о покрићу губитка, јер сматрам да је иста супротна члану 22. Статута, инсистирам да се Одлука усклади са Статутом. Томо Панчић приговара и на дискусију генералног директора по тачки 12. и исту дискусију упоређује са текстовима објављеним у новинама, „ у будуће немојте прозивати нас двојицу, само добро читајте“.

Славенко Тадић поново поставља питање за „ ONTRACK“, те и за локомотиве, да ли се у возном парку нешто побољшало?

Генерални директор понавља дискусију са прошле сједнице Скупштине по питању „ ONTRACK“ наглашавајући да стечај још није завршен.

Драженко Тодоровић објашњава да је од 33 електро локомотиве -17 у саобраћају, те да за сљедећу годину планирају оспособити исти број локомотива, 11 је дизел локомотива, а остале су маневарске.

Радинко Малешевић- актуеализира питање накнаде бивших радника ЖАС-а, инсистирајући да се настави процес појединачних захтјева. Такође пита шта значи констатација генералног директора по тачки 4. да је држава власник инфраструктуре, да ли је дошло до неког цјепања?

Генерални дирктор, ја сам парафразирао оно што би требало да јесте. Инфраструктура треба да буде у власништву Републике, сада то није тако, јер су акционари власници.

Послије ове дискусије једногласно је усвојен Записник о раду и одлучивању са 28.

( двадесетосме) редовне сједнице Скупштине акционара са напријед изнесеним примједбама.
ТАЧКА 3: Извјестилац- Миленко Билић

У краћем излагању Билић објашњава да је истекао мандат за два члана Надзорног одбора, али да треба расписати конкурс само за једног члана како би се ускладио број чланова са Статутом.Милан Бешир чита приједлог Комисије испред Министарства: Весна Вожни, Рајка Вукаљевић и Мила Којић.

Без дискусије, једногласно су донесене:


О Д Л У К А
О утврђивању услова,стандарда и критерија

за избор једног члана Надзорног одбора Жељезница

РС а.д.Добој испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС

I

Сви кандидати за именовање у Надзорни одбор Жељезница РС а.д.Добој испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС дужни су да испуњавају опште и посебне услове,онако како слиједи:ОПШТИ УСЛОВИ

-да су старији од 18 година

- да су држављани БиХ са пребивалиштем у РС

- да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања јавног огласа за избор овог органа

- да нису осуђивани за кривично дјело и да се против њих не води кривични поступак

-да нису под оптужницом међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији

-да нису чланови извршног органа у политичкој странци или чланови органа законодавне, извршне или судске власти и чланови Управног односно Надзорног одбора предузећа или било којег другог облика организовања које се бави истом дјелатношћу

- да немају приватни (финансијски) интерес у Предузећу

-да нису запослени у Предузећу.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- да имају најмање завршену високу стручну спрему техничке, правне или економске струке

-да имају најмање пет година радног искуства

-да познају проблематику рада Жељезница РС а.д.Добој

-да познају садржај и начин рада органа акционарског друштва.
II

Приликом расписивања Јавног конкурса, именована Комисија за избор дужна се придржавати утврђених стандарда и критеријума ове одлуке, те и других законских прописа који се односе на избор и именовање .


III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.О Д Л У К А

О расписивању јавног конкурса за избор једног члана Надзорног одбора Жељезница

РС а.д.Добој испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС

I

Задужује се Комисија именована Одлуком Скупштине акционара бр I-1. 15098-6/13 од 18.09.2013. године да распише јавни конкурс за избор једног члана Надзорног одбора Жељезница РС а.д.Добој испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС.II

Комисија ће јавни конкурс расписати у дневном листу „Независне новине“ РС и у Службеном гласнику РС.III

Конкурс расписати за избор једног члана Надзорног одбора на период до истека рока мандата предсједника и замјеника предсједника Надзорног одбора тј. закључно са 22.09.2014. године, према условима, стандардима и критеријумима утврђеним Одлуком Скупштине акционара Жељезница РС a.д.Добој бр. I-1. 15098-5 /13 oд 18.09.2013. године и сходно другим законским прописима који се односе на избор и именовање чланова Надзорног одбора.


IV

Рок за подношење пријава не смије бити краћи од 14 (четрнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у Службеном гласнику РС.

Рок за спровођење јавног конкурса и цјелокупне процедуре с тим у вези је 30 (тридесет) дана од дана објаве у Службеном гласнику РС.
V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
О Д Л У К А

О именовању Комисије за избор једног члана

Надзорног одбора Жељезница РС АД.Добој испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС


I

Именује се Комисија за избор једног члана Надзорног одбора Жељезница РС а.д.Добој испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС у сљедећем саставу:


1. Урош Илић, дипл.ецц.----------------------- предсједник

2. Далибор Ђурђић, дипл.правник--------------- члан

3. Весна Вожни (Министарст.саоб. и веза) ---- члан

4. Рајка Вукаљевић (Министарст.саоб. и веза)- члан

5. Мила Којић (Министарст.саоб. и веза)-------- члан
II

Комисија за избор је дужна:1. Да распише јавни конкурс за избор једног члана Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС на основу одлука Скупштине акционара Жељезница РС а.д.Добој бр. I-1. 15098-4 /13 и бр. I-1 15098-5 /13 од 18.09.2013. на период до истека рока мандата предсједника и замјеника предсједника Надзорног одбора тј. закључно са 22.09.2014. године

2. Прикупља и прегледа све пријаве које стигну у року

3. Састави листу пријављених кандидата који испуњавају услове јавног конкурса.

4. Позове све кандидате који су ушли у ужи избор на интервју.

5. Након обављеног интервјуа и приложене документације, путем писмене препоруке предложи Скупштини акционара ранг листу са најбољим кандидатима .

III

Комисија ће спровести поступак у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса.IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.ТАЧКА 4: Милан Бешир чита изјашњење Весне Вожни- Банка констатује да НО није уважио став Банке, односно Извјештај о свом раду за 2012. годину није кориговао подацима који су према мишљењу Банке неопходни код годишњег извјештавања Скупштине акционара. У складу с тим, те чињеницом да улазимо у девети мјесец 2013. године, препорука Банке је да се Скупштина акционара не изјашњава, те да орган надзора за 2013. годину припреми Извјештај о свом раду за 2013. годину у којем би били укључени сви параметри које је Банка констатовала као неопходне када је у питању годишње извјештавање Скупштине акционара од стране Надзорног одбора.

Томо Панчић- ја стварно немам ријечи за овај Извјештај, неко са 8.разреда основне школе боље би написао, они су сами себе овдје оптужили. Они овдје оптужују претходно руководство, а заборавили су да су 8 година у Надзорном одбору. Три пута хвале нову Управу, а нису чак били у стању ни да преброје и саберу одржане сједнице. Само су ставили тачке Дневног реда, ни шта су усвојили, ни шта нису. Ја имам овдје Рјешење републичке Управе за инспекцијске послове и Рјешење Министарства рада и борачко инвалидске заштите по топлом оброку и своје примједбе на Извјештај Надзорног одбора које ћу дати и новинарима, те све то прилажем уз записник са ове сједнице.

Радинко Малешевић- ово све што причамо нико не уважава. Надзорни одбор није донио Одлуку о инвестирању, а на претходној сједници усвојили смо Извјештај Одбора за ревизију. Надзорни одбор доноси одлуку о оснивању ПЈ Брчко, какви су ефекти? Шта је са шинама које сам ја лично товарио, шта је отпис штете, ни то није образложено. Надзорни одбор утврђује цијену акције? Шта ако ови добију на Суду, ко ће одговарати. Изнајмљујемо машине, ја имам права да знам. Шта се чека са репрограмом. Надзорни одбор сноси највећу одговорност јер није правилно надзирао.

Славенко Тадић тражи појашњење , ако смо усвојили Дневни ред и ову тачку такође, како можемо сада да се по истој не изјашњавамо?

Драган Савановић објашњава да је Дневни ред једногласно усвојен, а о тачки се може расправљати, дискусија није забрањена, само што је представник државног капитала писмено доставио да се неће изјашњавати.

Славенко Тадић поново тражи од извршног директора Правних послова тумачење тренутно настале ситуације, усвојена тачка, а акционари се не изјашњавају?

Миленко Билић- тачка је кандидована у складу са Законом и општима актима Друштва, али је мало непромишљено Скупштина доведена у пат позицију, јер није ни цјелисходно расправљати на крају 2013. године о Извјештају за 2012. годину. Иначе, Банка понекад има различита тумачења, вјероватно то зависи и од тога ко обрађује предмет, као примјер наводим тумачење одредаба Закона о привредним друшвима у погледу „располагања имовином велике вриједности“ да ли се под 30 % мисли на појединачне одлуке или кумулативно располагање имовином, те смо из тих разлога затражили и званично тумачење од доносиоца Закона. Што се тиче оснивања ПЈ објашњава да је иста основана из формално- правних разлога наметнутих прописима Брчко дистрикта, јер је Друштво доведено у ситуацију да не може исплатити плату радницима станице Брчко. Код отписа штете, ради се о штетама проузрокованим од непознатог лица, вишом силом или услијед дотрајалости материјала, а у сврху бољег књижења исте ради се Правилник који ће то децидније дефинисати .

Миленко Вуксан- ја и Војислав Марић ишли смо у ИРБ и они су имали своје захтјеве шта тај Извјештај треба да садржи, тако да је тај Извјештај писао наш правни савјетник. Ово неслагање око тумачења одредаба Закона „ располагање имовином велике вриједности“ можда јесте главни разлог што се овај Извјештај не усваја. Надзорни одбор није никада ништа урадио мимо Закона.

Томо Панчић- нисте све радили по закону. Када неко добије отказ, треба да се жали НО, таква му је и правна поука. Надзорни одбор је овластио неку Комисију и ви дозволите да предсједник Комисије одбије жалбу, иако инспектор рада каже другачије.

Након дуже дискусије да ли гласати или не, предсједник Скупштине даје на гласање приједлог Весне Вожни који је усвојен са:


196 563 685 ЗА 80, 356 %

2 757 538 ПРОТИВ 1, 124 %

386 795 СУЗДРЖАН 0, 157 %
ТАЧКА 5: Извјестилац- Бранислав Ђурица

У краћем излагању Ђурица је нагласио да је оквир остао исти, само су промијењене ставке у Плану Операција и Плану инфраструктуре. Потреба Ребаланса је настала због колосјека у Омарској и моноблок точкова.Томо Панчић- ја бих ово назвао списком добрих жеља. Неко се овдје понаша као да живимо у Америци. Радионице као да немају ни брусилице, ни бушилице, све ново набављамо. Тражио сам Уговор од генералног директора за оправку два дизел моторна воза за коју је потрошено 500 000 КМ, а нама на Скупштини је презентовано да је потрошен милион конвертибилних марака. Модернизација локомотива 661, ово је ван сваке памети шта је написано. Страна 38. „модернизација 5 путничких вагона“, па колико коштају нова кола?

Радинко Малешевић- ми хоћемо нешто да учинимо, а пара нема. Ово су планови радних јединица достављени Управи. Чланови Надзорног одбора траже дневницу, то није реално, исто као и да ја тражим за долазак на Скупштину. Ми не можемо напријед без инвестирања, видите ово за аута, отпада точак, немају се чиме возити. Ја само једно видим да ће у реорганизацији моје акције расти.

Томо Панчић инсистира да у записник уђе његова дискусија- све набавке ради врх Републике Српске, упознао сам ја њих све, овдје се ради о организованом узимању пара и ситни акционари ће остати без својих акција. Влада ће рећи покривам губитак, а ти Томо иди кући. Неко „дебело“ гура тих 10 локомотива, а 500 000 су зарадили на преси.

Послије ове дискусије, донесена је :О Д Л У К А

о доношењу Ребаланса Плана пословања Жељезница РС а.д.Добој

за период 2013-2015 у 2013. години

I

Доноси се Ребаланс План пословања Жељезница РС а.д.Добој за период 2013-2015 у 2013. години према приједлогу Управе Друштва бр. I-4.15657/13 од 05.08.2013. године.II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.


III

Одлука ступа на снагу даном доношења.


199 352 975 ЗА 81, 369 %

271 341 ПРОТИВ 0, 110 %

83 703 СУЗДРЖАН 0, 034 %


ТАЧКА 6: Извјестилац- Бранислав Ђурица
У краћем излагању Бранислав Ђурица је између осталог навео да је :

- смањен број превезених путника

- настављен тренд пораста превоза роба

- трошак зарада већи за 9 % од планираних, а 1 % нижи од остварених у истом периоду прошле године

- потписан репрограм пореских обавеза 2007- 2011

- губитак је 7 440 457 , мањи за 9 % од планираног, а већи од оствареног у истом периоду прошле године због мање наплаћених осталих прихода у односу на прошлу годину, из редовног пословања је мањи за 2 милиона

- текуће обавезе редовно измирујемо

- наплата потраживања преко 90 %- број радника смањен у односу на исти период прошле године.

Пуномоћник ПРЕФ-а тражи да се објасни „исправка вриједности“.

Бранислав Ђурица објашњава да се исправка односи на потраживања од „Алумине“ за стари дуг, а да се новонастале обавезе редовно измирују. Расходи и исправка грешака по основу нових рачуноводствених политика, то се односи на корекцију обрачуна РИВ-а за које фактуре долазе са 3 мјесеца закашњења.

Томо Панчић- лажирани финансијски извјештаји. Зашто нису резервисани радни спорови од 9 милиона, ви сматрате да сте Закон.

Бранислав Ђурица- о томе ће суд рећи своју ријеч, када пресуди то ће бити унесено у резултат.

Славенко Тадић тражи објашњење зашто су повећани трошкови енергије? „ Прије мјесец дана истоварен је туцаник на прузи Рамићи- Ивањска - Поткозарје и на том дијелу пруге преко 1000 возова је саобраћало самњеном брзином. И док чека туцаник, наши радници раде на индустријском колосјеку. Да ли је већа профит од индустријског колосјека, од губитка који је настао за тих мјесец дана колико саобраћају возови лаганом вожњом и шта је са наплатом штете од „Маргела“?

Драган Савановић предлаже да Послови инфраструктуре одговоре на ова питања писаним путем.

Радинко Малешевић- неке ставке указују шта можемо урадити, трошкови зарада су већи за 7 % од плана, шта ту предвиђате? Када радник оде на чекање, другачије ће размишљати о послу. Да ли ће то Влада радити или не?

Драган Савановић- наступа ли Томо Панчић као акционар или бивши синдикалиста. Просјечна плата на Жељезницама је 630 КМ плус топли оброк. То што Томо заступа да радник мора примити 185 КМ, то је опорезовано и износи по раднику преко 300 КМ, а то исто кошта Тому Панчића као акционара. Наша је процјена да је 185 КМ у бруту сасвим довољно да се радник прехрани, а са том исплатом уштеда је до 5 милиона КМ на годишњем нивоу. Поставља се онда питање шта је функција топлог оброка, зарада или да је радник сит. Ако је функција да фирма пропадне, ова Управа је против тога и ја се уздам у Суд да ће правилно процијенити. За реорганизацију ми смо спремни и Програм реструктуирања смо предали у Владу још у октобру прошле године. И даље је процјена Управе да не треба више од 3 000 радника. Отказе су у међувремену добили само неки због дисциплинских разлога, или због пензионисања, а имали смо и један случај отказа раднику ангажованом на 4 сата.

Томо Панчић- ја сам прије 4 године тражио измјену Закона о раду, да се топли оброк смањи, али сам да се испоштује Закон.
Након оштре дискусије између Томе Панчића и Мленка Вуксана, сједница је завршена у 12, 45 часова.

ЗАПИСНИЧАР ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драженка Лалић, дипл.правник Милан Бешир, дипл.инг.саоб.
ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

  1. Милан Павловић

  2. Радојица Савић
Каталог: site -> files -> docver
files -> Учебно-методический комплекс ростов-на-Дону 2010
files -> Рабочая программа дисциплины
files -> Методические рекомендации по изучению дисциплины 21 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 22
files -> Клинические и хронобиологические характеристики экстрасистолической аритмии у больных ишемической болезнью сердца 14. 01. 04 внутренние болезни
files -> Учебно-методический комплекс дисциплины теоретичекая фонетика современного английского языка ростов-на-Дону 2010
files -> Учебно-методический комплекс по дисциплине «Социальная психология» для студентов очной формы обучения


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет