Желдеткіш журналыДата01.07.2016
өлшемі85.79 Kb.
#169939


Жерасты амалымен жұмыстар жүргізу кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына

19-қосымша
Желдеткіш журналы

Ұйым ______________________________________________________________

Шахта ______________________________________________________________

Басталған _____________________

Аяқталған _____________________
Журналды жүргізуге арналған түсіндірме
Шахтаның желдеткіш журналының үш бөлімі болады.
I бөлімде шахта желдеткіші құрылғысының жұмыс режимі қоса тіркелген 1 үлгіге сәйкес тіркеледі.

Әрбір желдеткіш құрылғы үшін журналдың бұл бөлімінде жеке бет арналады. Әрбір резервті желдеткіш үшін, егер желтдеткіштің типі мен мөлшері жұмыс желдеткішінен айырмашылығы болса, ерекше бет арналады.

Желдеткіш өнімділігі желдеткіш каналында орналасқан Пито трубкасы, және сұйықпен (сумен немесе спиртпен) толтырылған U түріндегі трубка арқылы немесе желдеткіштің диффузорында орналасқан ауа жылдамдығын тікелей өлшейді.

Желдеткіш каналындағы ауа жылдамдығын Пито трубкасы арқылы өлшеу кезінде U түріндегі трубка тармақтарындағы су деңгейі трубка ұштары орналасқан ауа толқыны нүктесінде () жылдамдық қысымын береді. Жылдамдық келесі формуламен анықталады:


м/с
Осы жылдамдық бойынша желдеткіш каналындағы ауа қозғалысының орташа жылдамдығын анықтау үшін жылдамдықтан ауа санына ауыстыру коэффициентін белгілеу қажет. Ол үшін қозғалысына өлшеуімен және анықтауышы мен желдеткіш арнасындағы немесе диффузордағы анемометрмен ауа санын өлшеу жүргізіледі.

Коэффициент немесе , анықталады.

Бұл жерден әрі қарай анықталады
немесе

Диффузордағы ауа жылдамдығын өлшеу кезінде өлшеу «нүкте әдісімен» жүргізіледі.

Өлшенген мәліметтер бойынша желдеткіш өнімділігі Q, м / с, мен мм ағынды су депрессиясы:

А = 0,38 м

анықталады.

Бұл жерде А – шахтаның желдеткіш желісі бойынша осы желдеткіштің ауа толқыны жүретін бөлігіне тепе - тең саңылауы.

Тепе - тең саңылаудың мәні 1 бөлімнің 5 бағанында жазылады. Егер желдеткіш құрылғының жұмыс режимі және шахта өрісіне қызмет көрсететін оның бөлігінің тепе - тең саңылауы қанағаттандырылса, онда 6 бағанға шахтаның техникалық басшысы визасын қояды. Егер ол желдеткіштің жұмыс режимін немесе тепе - тең саңылауын, немесе шахтаның аэродинамикалық кедергісін өзгерту қажет деп тапса, онда ол осы бағанда шахтаның бас механигіне, шаң желдету қызметінің бастығына, немесе тиісті участок бастығына тапсырма береді.

Өзіндік жазатын депрессиометр болмаған жағдайда депрессия қарапайым депрессиометрмен өлшенеді. Оның бір тармағы резина труба арқылы статикалық трубкамен немесе саңылауы желдеткіш арнасының қабырғасымен іргелес орналасқан, ал екінші тармағы атмосферамен жалғанған қарапайым газ трубасымен жалғанады.

II бөлімде (2 үлгі) шахтаға түскен ауаның жалпы саны және оның кенжиектері, жыныстар (қабаттар), шахтаның қанаттары және учаскелері арасында бөлу, сонымен қатар учаскелердің, қабаттардың, кенжиектеріндегі шығыс толқындарындағы ауа мөлшері, шахтаға қызмет көрсететін барлық желдеткіштердің бірлескен қызметінен жер бетіне берілетін жалпы ауа мөлшері жазылады. Журналдың бұл бөлімінде бір желдеткіш құрылғымен қызмет көрсетілетін учаскелердің шығыс толқындары мен жалпы шығыс толқынындағы метан, сутегі, күкірт сутегі, күкірт газы, оттегі, көміртегі қышқылы және көмір қышқылдарының құрамы тіркеледі.

II бөлімнің 2 бағанында толқындарға келіп түсетін ауаны өлшеу орны - әрбір түсетін толқын бойынша бірізді көрсетіледі; жоғарыдан ауа келетін шахта бағаны, шурф немесе қазбалар, сондан кейін бірінен кейін бірі ауа толқынына түсетін таратымдар ретінде квершлаг және учаскелік штрек.

6 бағанға забойдан жер бетіне ауа толқыны баратын кен орындарының желдеткіштерінің атауы, сорғыш желдеткіш арнасынан бастап бірізді атауы жазылады: шахта бағаны, желдеткіш жиегінің квершлагы, учаскелік желдеткіш өндірулері. Егер шахта бірнеше желдеткіш құрылғыларымен қызмет көрсетілсе, онда онда 6 бағанда әрбір құрылғы бойынша оның толқындары тармақталуынан бастап, учаскелік желдеткіш өндірулеріне дейінгі жазбалар бірізді жазылады. Кіріс және шығыс толқындардың жазбалары оларды баланстауға болатындай етіп жазылады.

Мысалы: егер шахтаға бір мезгілде түсетін ауа толқынында, шығыс толқынды беруге арналған бірнеше желдеткіш қолданған жағдайда 9 бағанда шығыс толқындардың қосынды мөлшері, ал 5 бағанда шахтаға түсетін ауаның жалпы мөлшері көрсетілуі тиіс. Осылайша 5 бағанда участокқа келетін ауаның саны көрсетіледі, ал 9 бағанда осы участоктан шығатын ауа мөлшері жазылады. Сонымен қатар қанаттар мен кенжиектері бойынша түсетін және шығатын ауа мөлшерін салыстыру қажет. 5 және 9 бағандардағы мәліметтер бойынша басты бағыттар бойынша (учаскелік штрекее дейін) ауаның іс жүзінде өтуі анықталуы тиіс және нәтижелері II бөлімде өлшеу мәліметтеріннен кейін жазылуы тиіс.

10 бағанда учаскенің, қабаттың (пластың), кенжиектің және барлығы шахта бойынша бір ауысымда жер асты жұмыстарындағы жұмыскерлердің максимальді саны тіркеледі, ал 11 бағанда учаскенің, қабаттың (пластың), кенжиектің және барлығы шахта бойынша жер астындағы бір жұмыскерге түсетін ауа мөлшері көрсетіледі.

III бөлімде + 20 ° С артық болғандағы кен орны ауа температурасын өлшеу нәтижесі тіркеледі.

Бұл үлгі бойынша жазба жүргізу температурасы 20 ° С артық немесе пайдалы қазбалары өздігінен жануға бейім шахталарда жүргізіледі.

I бөлім. Шахтаның желдеткіш құрылғыларының жұмыс режимі


Желдеткіш құрылғысы № ____________________________________________

1. Желдеткішті орнату орны __________________________________________

2. Желдеткіш типі ___________________________________________________

3. Желдеткіш жұмыс дөңгелегінің диаметрі _____________________________

4. Желдеткіштің номинальды өнімділігі, м / мин ________________________

5. Желдеткіштің номинальды депрессиясы мм ағын су.____________________

6. Жұмыс дөңгелегінің айналу жылдамдығы мин / айн____________________

___________________________________________________________________
Күні, айы, жылы

Желдеткіштің жұмыс дөңгелегінің айналу жылдамдығы мин/айн

Желдеткіштің өнімділігі, ,м /мин

Депрессия (компрессия), мм су бағ.

Саңылау тепе - теңдігі

0,38 м
Шахтаның техника-лық басшысы-ның нұсқауы

Орындаушының қолы

1

2

3

4

5

6

7

II бөлім. Шахтаның барлық желдеткіш желісін желдету және кен орындары бойынша ауаны тарату сипаттамасы
Күні, айы, жылы

Түсетін ауа толқыны

Шығатын ауа толқыны

Есеп беру айындағы жер астындағы жұмыскер-лердің бір ауысымда-ғы саны
ауа-ны өл-шеу ор-ны

өлшеу стан-циясының және қима-сының нөмірі

ауа жыл-дамдығы, м/с

түсе-тін ауа мөл-шері,

м /минауа-ны өл-шеу орны

өлшеу стан-циясының және қима-сының нөмірі

ауа жыл-дамдығы, м/с

шыға-тын ауа мөлше-рі,

м /мин


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ЖалғасыЖер астында-ғы бір жұмыс-керге арналған шахтаға және участок-қа түсетін ауа мөлшері

м /минЕсеп беру айындағы кен массасын макси-мальді іс жүзіндегі тәуліктік қазу, м

Шахтаға түсетін ауа мөлшері-нің тәуліктік қазуына қатынасы, м

/мин

Шығыс толқынындағы құрамы, %


Шы-ғыс тол-қы-нын-дағы температу-ра және салыстыр-малы ыл-ғал-ды-лық

Шах-таның бас инже-нері-нің (тех. бас-шы) ескер-туі

Ор-ын-даушының қо-лыСН

СО

О

Н

HS

2


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
III бөлім. 20 ° С артық болғандағы кен орны ауа температурасын өлшеу нәтижелерін жазу

Өлшеу күні (күні, айы, жылы)

Кен орны ауасы темпера-турасын өлшеу орны

Кен орны ауасы температурасын өлшеу нәтижесі

Температураны өлшеген тұлғаның лауазымы мен фамилиясы

Өлшеу жүргізген тұлғаның және участок бастығының қолы

1

2

3

4

5_____________________

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет