Жұмыс бағдарламасы 24. 12. 2009 хаттама №2 бекітілген жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірлендіДата07.07.2016
өлшемі291.5 Kb.

Оқу жұмыс бағдарламасының титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Автоматтандыру және басқару кафедрасы

Технологиялық процестер және өндірістер

5В070200 «Автоматтандыру және басқару»
мамандық студенттеріне арналған
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ПавлодарМамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

________Н.Э. Пфейфер

201_ж «___»__________

Құрастырушы: аға оқыт. Исабекова Б.Б.


Автоматтандыру және басқару кафедрасы
Технологиялық процестер және өндірістер

5В070200 «Автоматтандыру және басқару» мамандығынып студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

жұмыс бағдарламасы 24.12.2009 хаттама №2 бекітілген жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 201_ж. «__»________№__ хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________ Хацевский В.Ф. 201_ж. «__»________


Энергетикалық факультеті оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 201_ж. «__»_________ №__ хаттама
ОӘК төрағасы ________________ Кабдуалиева М.М. 201_ж. «__» ________
КЕЛІСІЛДІ

Энергетикалық факультеті деканы _____________ Кислов А.П. 201_ж. «__»________

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ Варакута А.А. 20__ж. «_____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ хаттама  1. Пәннің мақсаты:

- практикалық дағдылармен теориялық білімдердің құруларына және түзеледі техникалық және ұйымдықтарды сұрақтарда өндіріс кешендердің негізгі жабдықтау жұмыстары меңгеріп алу және өнеркәсіпті кіріскен істердің.

«Технологиялық процестер және өндірістер» пәні негізгі орынға ие болады және жоғары оқулық мекемелердің студенттеріне арналған міндетті затпен келеді, арнайы пән не ретінде оқулық жоспарларға қосылады. Өнеркәсіпті кіріскен істердің замандас технологиялық жабдықтау, басқару схемалары жәнеавтоматтандыру пәні зерттеуі затымен келеді.1.1 Пән оқу нәтижесінде студенттер білу қажет:

Диагноздау мен бақылаудың тәжірибелік машықтары болуы керек, сенімділік көрсеткіштерінің бағасын ала білулері тиіс, өнім сапасын статистикалық бақылауының негізгі әдістерін игерулері тиіс және техникалық жүйелердің сапасын басқаруын құруа білулері тиіс.1.2 Пән оқу нәтижесінде студенттер жасай білу қажет:

- Жүйе құрылымдарының таңдауы жанында дербес шешімдер қабылдау және сәйкестікте функциялардың орындау алгоритмдерінің жобалау таңдалған белгілерімен;

- Жады жүйесін, интерфейс жобалау микропроцессорларды жүйелерде аралап шыға техникалық тапсырма талабында.

2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет:  • Физика - тараулары: Электрлік. Магниттілік;

  • Математика - тараулары: Дифференциалдық теңдеулерін шешу. Комплексті айнымалылардың функциялары. Көрсеткіштік функциялары. Дифференциалдық теңдеулер шешунің сандық әтістері. Фурье - Лаплас түрлендіруі. Векторлық амалдар;

  • Информатика – тараулары: Бағдарламалар. ЭЕМ – да теңдеулер жүйелерін шешу әдістері;

  • Электроника – тараулары: Жартылай өткізгіш электроника. Схемотехника негіздері;

3 Постреквизиттер

  • Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:

  • Бағдарламалау технологиясы – тараулары: Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы;

  • Есептеуіш машиналар, жүйелер және желілер;

  • Ақпарат қолданбалы теориясы .4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары
№ р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

Зертханалық

студиялық

жеке

СӨЖ

1

Өнеркәсіпті өндіріс негізгі технологиялық процестері

0,55

2

Өндіріс жүйелердің техникалық құралдары

2

1,5
5

3

Технологиялық жабдықтау тандау негіздері

25

4

Автоматтандырылған учаске басқару құрылымы

2

3
5

5

Өндіріс жүйелердің үлгілеу негіздері

25

6

Басқару жүйелері өндіріс модульдермен, сызықтармен, учаскелермен, цехтермен

2

3
5

7

Иілгіш автоматты сызықтардың құру агрегат – модульдік принцибі

25

8

Құрылысты – құрастырулық иілгіш автоматты сызықтардың схемалардың ықшамдау

2

3
10

9

Иілгіш өндіріс модульдердің құруы

2

3
10

10

Көп операциялық станоктар

2

3
10

11

Жарылыс қорғаулық жабдықтар

2

3
10

12

Технологиялық процестердің ықшамдауы

2

3
15

Пән бойынша ҚОРЫТЫҢДЫ

22,5

22,5
90


4.2 ДӘРІС САБАҒЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

1 тақырып. Өнеркәсіпті өндіріс негізгі технологиялық процестері

Химия – технологиялық процестер. Жоғары температуралы процестер. Сала аралық технологиялық процестер. Құрастырылатын процестердің технологиясы.

2 тақырып. Өндіріс жүйелердің техникалық құралдары

Өндіріс жүйелердің таптастыруы. Технологиялық қамтамасыз ету. Есептеуіш құралдар. Транспорттық - қоймалық құралдар.

3 тақырып. Технологиялық жабдықтау тандау негіздері

Технологиялық жабдықтау тандау концепциясы. Жүйе техникалық синтезі. Виртуалды сапар желілерінің әдісі.

4 тақырып Автоматтандырылған учаске басқару құрылымы

Автоматтанадырылған учаске құрылысты құрамы. Басқару жүйе құрылымы автоматтандырылған учаскені құрастырушылармен. Басқарушы байланыстың учаске автоматтандырылған құрастырушы.

5 тақырып. Өндіріс жүйелердің үлгілеу негіздері

Үлгілеуге жүйелік жақын келу принциптері. Үлгілеу маңызы. Үлгілердің таптастыруы. Өндіріс жүйе обьекті сияқты басқарудың.

6 тақырып. Басқару жүйелері өндіріс модульдермен, сызықтармен, учаскелерме, цехтермен

Өндіріс жүйе басқару обьект және басқару жүйе құрылым. Басқару терминалды жүйелері. Басқару жоғарғы деңгейі. Басқару жүйелері және сенімділік.

7 тақырып. Агрегатно - иілгіш автоматты сызықтардың құру модульдік принцибі

Үлгілер және таптастыру құрылысты - құрастырулық схемалардың. Орынды құрастырулардың ЭЕМ таңдау.

8 тақырып. Ықшамдау құрылысты - құрастырулық иілгіш автоматты сызықтардың схемалардың

Модульдердің берілген терімінен станоктардың құрастыру түрлерінің талдауы. Тандау құрылысты - құрастырулық жабдықтау схемаларының.

9 тақырып. Иілгіш өндіріс модульдердің құруы

Иілгіш өндіріс модульдердің құрылысты құруы. Өндіріс кешендердің үлгілеуі. Өндірістердің әртүрлі түрлердің иілгіш өндіріс модульдердің құру үлгілері. Қосалқы жабдықтау.

10 тақырып. Көп операциялық станоктар

Көп операциялық станоктардың үлгілері. Негіздік бөлшектің. Аспаптардың автоматты алмастыру құрылғылары. Станок жұмысшылар және тиеу автоматтандыруы. Кесетін аспаптар.

11 тақырып. Жарылыс қорғаулық жабдықтау

Жарылыс қорғаулық жабдықтаудың замандас түрлер. Жарылыс қорғаулық жабдықтаудың байқауі. Жарылыс өткір емес жабдықтау конструкция. Жоғары сенімділік жабдықтау конструкциясы.

12 тақырып. Технологиялық процестердің ықшамдауы

Ықшамдаулардың мақсат жалпы орнатып қоюы. Ықшамдаулардың әдістері.
4.3 ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҒЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

Тәжірибе сабақтардың мақсаты – «Технологиялық аппараттар және өндіріс жабдықтары» пәнінен және студенттердің оқуы сан есеп -қисабы әдістеріне және негізгі өндіріс жабдықтау үйлесімді орналастыруының білімдердің бекітуі.

Тәжірибелік жұмыстарда студенттер дара тапсырмалармен жұмыс істейді және көрінуші сұрақтармен кеңестерді алады. Студенттерге орындалулар олардың жанында типтік процедуралардың тәжірибеліктік қолдану дағдылары телінген үшін, әдістердің және инженер есеп-қисап кезендерінің және жобалаудың тапсырмалар дәл осылай қисынға кел.

1 тақырып. Өндіріс жүйелердің техникалық құралдары. Технологиялық жабдықтау тандау әдістері. Технологиялық жабдықтау тандау концепциясы. Үлгілердің талдауы виртуалды сапар желілерінің әдіс қолдануымен.

2 тақырып. Автоматтандырылған учаске басқару құрылымы. Сан есеп-қисабы және техникалық құралдардың үйлесімді орналастыруының. Есеп –қисап әдістері жабдықтау сандары. Техникалық құралдардың орналастыру принцип тандауы.

3 тақырып. Басқару жүйелері өндіріс модульдермен, сызықтармен, учаскелермен, цехтермен. Өндіріс учаскелермен басқару жүйелері. Өндіріс учаскелермен басқару жүйе құрылымы. Басқару жүйесінде басқарушы байланыстың өндіріс учаскелермен.

4 тақырып. Құрылысты – құрастырулық иілгіш автоматты сызықтардың схемалардың ықшамдау. Құрылысты - құрастырулық схемаларының таңдау. Құрылысты - құрастырулық схемаларының талдау. Принциптерді шешімдердің құрастырулықтардың құрулары.

5 тақырып. Иілгіш өндіріс модульдердің құруы. Құрылысты - құрастырулық жабдықтау схемаларының ықшамдау. Әдістерді құрастырулық схемаларының ықшамдаулары.

6 тақырып. Көп операциялық станоктар. Өндіріс кешендердің үлгілеуі. Еліктеу үлгі құруы. Иілгіш өндіріс жүйе жұмыс жасау еліктеу үлгі үлгісі.

7 тақырып. Жарылыс қорғаулық жабдықтар. Технологиялық процестердің ықшамдауы. Ықшамдау үлгілері.

8 тақырып. Технологиялық процестердің ықшамдауы. Өндіріс жабдықтаумен тандау және басқару схемаларының зерттеуі. Өндіріс жабдықтаумен басқару схемаларының құру үлгілері.
4.4 ТӘЛІМГЕРЛЕРдіҢ Өздік жұмысыныҢ мазмҰны

ОӨЖ мазмұны

Күндізгі оқитын студентетердің өздік жұмыстарыОӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысуы

10

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

20

3

Зертхана жұмыстарына дайындық

Қажетті кестелерді дайындау және басқалар

ДС рұқсатнама

20

4

Зертханалық жұмыстарды қорғау және есепті дайындау

Есеп

ЗЖ қорғау

20

5

Бақылау шараларына дайындық
МБ 1, МБ 2, коллоквиум (тестілеу және басқалар)

20

Барлығы:

90

4.5 Өзіндік жұмыстың тақырып тізімі

1 тақырып. Өнеркәсіпті өндіріс технологиялық процестерінің ерекшеліктері.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 5-25 бет; [3], 338-466 бет.

2 тақырып. Өндіріс жүйелердің технологиялық қамтамасыз етуі.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 117-335 бет; [3], 400-496 бет.

3 тақырып. Сан есеп –қисап әдістері және техникалық құралдардың үйлесімді орналастыруының.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 244-251 бет; [2], 322-376 бет.

4 тақырып. Автоматтандырылған учаске құрылымы. Ерекшеліктің оның басқару жүйелері.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 160-164 бет; [4], 210-384 бет.

5 тақырып. Өндіріс жүйелердің үлгілеу ерекшеліктері.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 149-190 бет; [6], 20-139 бет.

6 тақырып. Басқару жүйелерінің сенімділігі өндіріс модульдермен, сызықтармен, учаскелермен, цехтермен.

Ұсынылатын әдебиет: [5], 42-88 бет; [7], 143-179 бет.

7 тақырып. Агрегат- модульдік ерекшеліктері жобалау принцибінің.

Ұсынылатын әдебиет: [5], 305-324 бет; [11], 90-115 бет.

8 тақырып. Құрылысты –құрастырулық жабдықтау схемаларының әдістерді ықшамдаулары.

Ұсынылатын әдебиет: [9], 17-35 бет; [10], 38-66 бет.

9 тақырып. Иілгіш өндіріс модульдердің үлгілеуі.

Ұсынылатын әдебиет: [4], 141-208 бет; [5], 305-325 бет.

10 тақырып. Көп операциялық станоктардың әр түрлері.

Ұсынылатын әдебиет: [8], 321-240 бет; [10], 5-68 бет.

11 тақырып. Жарылыс қорғаулық жабдықтау облыстары қолдану.

Ұсынылатын әдебиет: [7], 300-315 бет; [12], 5-140 бет.

12 тақырып. Технологиялық процестердің ықшамдауы.

Ұсынылатын әдебиет: [6], 275-305 бет; [11], 210-366 бет.


5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1. Иілгіш өндіріс жүйелердің технологиялық негіздері / Редакциямен Ю.М. Соломенцева. – М.: Жоғары мектеп, 2000. – 255 б.

2. Иілгіш өндіріс жүйелердің технологиялық жабдықтауы/ Редакциямен О.И. Аверьянова, А.И. Дащенко – М.: Машина жасау, 2002. – 384 б.


Қосымша

3. Өнеркәсіп өте маңызды бұтақтарының технологиясы/ Редакциямен А.М. Гинберга, В.А. Хохлова. – М.: Жоғары мектеп, 2001. – 496 б.


Мамандық жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/325В070200 «Автоматтандыру және басқару»

мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Технологиялық процестер және өндірістер

Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. САғат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зерт

бар

лығы


ОСӨЖ

Күндізгі база-сындағы іштей

3

135

45

90

7


7

3

45

22,5

22,5
9045


Кафедра меңгерушісі ______ Хацевский В.Ф. 201_ж. «___» ________
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет