Жұмыс бағдарламасы мамандықтың 050602 «Информатика»Дата09.07.2016
өлшемі123.44 Kb.
#186721
түріЖұмыс бағдарламасыЖұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Жасанды интеллект жүйелері пәнінен

5В060200 Информатика мамандықтарының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫПавлодар
Мамандықтың мемлекеттік жалпыға білім беру стандартының негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/33
БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор

___________ Н.Э. Пфейфер

«___»_____________2012ж.


Құрастырушы: ___________ аға оқытушы Жақсылықов Ә.Е.Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы


5В060200 Информатика мамандығының


Жасанды интеллект жүйелері пәні бойынша
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы мамандықтың 050602 «Информатика», мамандығының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес (ҚР МЖМБС 3.08.317-2006) негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы ПМУ-дің Ғылыми кеңесінің отырысында «___» ____20___ ж. №____ Хаттама бекітілді.
Кафедра отырысында ұсынылды «____» 2012ж. №____ хаттама
Кафедра меңгерушісі ____________Н.Н.Оспанова 2012ж. «___»________

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің оқу әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2012ж. «___»__________№___ хаттама.


ОӘК төрағасы _______________ А.Б.Искакова 2012ж. «___»__________
КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы ___________ Н.А.Испулов 20__ж. «___»_____________МАҚҰЛДАНДЫ

ОӘБ бастығы ____________ Жуманкулова Е.Н. 20__ж. «___»__________


Университеттің оқу- әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2012ж. «___»__________№___ хаттама.
1. Курстың мақсаты және міндеті, оның оқу үрдісіндегі орны:

1.1 Пәнді оқыту мақсаттары:

Студенттерді жасанды интеллект жүйелерінің негізгі қасиеттері мен классификациясымен таныстыру.Эксперттік жүйе және интеллектуальды жүйе саласында еркін бағытталуды үйрету. Нейрондық желілері мен эксперттік жүйелердің орны мен ерекшеліктері туралы мағлұмат беру. Студенттерді осы саладағы білгерлігін арттыру.


1.2 Пәннің міндеттері:
Адамның ойлау қабілеті туралы білімдерін, ой - өрістерін толықтыру және осы саланы компьютерлендіруді қарастыру мәселесіне көңіл аудару:

- эксперттік жүйе және интеллектуальды жүйелер саласын оқып үйрену;

- білімді беру әдістерін және заңдарды түсіндіру (интерпретациялау) әдістерін оқып үйрену;

- эксперттік жүйенің білім қорын және шешімдерді іздеуді моделдеу

- нейрондық желілерінің негізгі моделдерін оқып білу.
1.3 Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:
- жасанды интеллект жүйелерінің түрлері туралы білу керек;

- білімнің берілуінің әр түрлі әдістерін білу керек, және сол әдістер арасында көшуді білу қажет.


1.4 Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:

- білімнің берілуінің әр түрлі әдістерін пайдаланып экспертердің білімін формальдау;

- дедукция, индукция, аналогия негізіндерін талқылау;

- білім қорын ұйымдастыру;

- программалық қосымшаларда нейрондық желілердің моделдерін пайдалана білу.
1.5 Пререквизиттер:

- Сызықтық алгебра

- Математикалық логика

- Программалау тілдері

- Информатика.

Пәннің тақырыптық

жоспары

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.2/10

2 Пәннің тақырыптық жоспары

2.1 Сырттай ОКБ негізінде оқитын студенттерге арналған «Жасанды интеллект жүйелері» курсының тақырыптық жоспары


№ т/н

Мазмұны


Сағат саны

Дәріс

Тәжір

СӨЖ

1.

Жасанды интелекттің концепциялық негіздері. Жасанды интеллектің базалық түсініктері.Жасанды интеллектің есептері және әдістері.

1

1

12

2.

Мәліметтерді көрсету әдістері. Бірінші ретті логика предикаттары. Білім және мәліметтер. Семантикалық желілердің негізгі түсініктері.

2

12

3.

Экспертті жүйелер. Экспертті жүйелердің архитектурасы.

Экспертті жүйелердің мінездемесі.1

2

16

4.

Анықталмағандық түрлерінің классификациясы. Сенімділік коэффициенттері негізіндегі логикалық әдіс.

2

16

5.

Нейронды желілер. Жасанды және табиғи нейронды желілер және нейрондыр жайлы негізгі түсініктер. Нейрондық желілердің класиффикациясы. Нейрондық желілердің программалық және ақпараттық жүзеге асуы.

1

2

22

Барлығы

3

9

78


3 Теориялық курс мазмұны

3.1 Дәрістік сабақтардың мазмұны
Тақырып №1 Жасанды интелекттің концепциялық негіздері. Жасанды интеллектің базалық түсініктері.Жасанды интеллектің есептері және әдістері.

Терминология. Жасанды философиялық аспектілері. Жасанды интеллект жүйелерінің даму тарихы. интеллект жүйелерінің Ақпараттық технологиядағы жасанды интеллектің орны. Жасанды интеллект жүйелерінің даму тенденциясы. Бейнелерді тану.Тақырып №2 Мәліметтерді көрсету әдістері. Бірінші ретті логика предикаттары. Білім және мәліметтер. Семантикалық желілердің негізгі түсініктері.

Ережелер-өнімдер. Ережелер-өнімдер құрылымы. Логикалық нәтиже әдістері:тура және кері. Логикалық нәтижедегі таңдау ережелерінің стратегиялары. Ережелер-өнімдер білімді көрсету әдісіндегі кемшіліктер мен жетістіктер.

Семантикалық желілердегі қатынас түрлері. Семантикалық желілердегі ақпаратты өңдеу принциптері.

Тақырып №3. Экспертті жүйелер. Экспертті жүйелердің архитектурасы. Экспертті жүйелердің мінездемесі.

Эксперттік жүйелерді құру сатылары. Эксперттік жүйелерді құрудағы оның модификациясы. Эксперттік жүйелерді құрудағы инструменттік құралдар. Күй кеңістігінде шешімді іздеу әдістері.

Шешімді іздеу әдістерінің классификациясы. Бір күй кеңістігінде іздеудің қарапайым әдістері. Тереңдікке толық таңдау әдісімен іздеу. Қайтару механизмі.

Тақырып №4 Анықталмағандық түрлерінің классификациясы. Сенімділік коэффициенттері негізіндегі логикалық әдіс.

Байес формуласы және ықтималдылық теориясы негізіндегі логикалық нәтижелер. Тиістілік функциясының түсінігі және оның аңықтамасы мен қасиеттері. Шынайы қатынас және оның негізіндегі логикалық нәтиже. Оларды логикалық шешімді қолдану мүмкіндіктері.Тақырып №5 Нейронды желілер. Жасанды және табиғи нейронды желілер және нейрондыр жайлы негізгі түсініктер.

Нейрондық желілердің класиффикациясы. Нейрондық желілердің программалық және ақпараттық жүзеге асуы. Кездеспелі таралу желілері. Хопфилд моделі. Кохоннен моделі. Нейронды желілер модельдерінде айқын емес білімдерді қолдану. Нейрондық желілердің программалық және ақпараттық жүзеге асуы.

Перцептрондар. Бірқабатты перцептрондар. Көпқабатты перцептрондар. Перцептрондарды оқыту
3.2 Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны
Тақырып №1 Жасанды интелекттің концепциялық негіздері. Жасанды интеллектің базалық түсініктері. Жасанды интеллектің есептері және әдістері.

ТЖ1 Пролог тілінде программалау ортасы.Тақырып №2 Жасанды интелекттің концепциялық негіздері. Жасанды интеллектің базалық түсініктері.Жасанды интеллектің есептері және әдістері.

Visual Prolog ортасында экспертті жүйелерді құру. Есептің қойылуы.

Пәндік аймақтың идентификациясы. Концептуализация. Формализация және жүзеге асу. Тестілеу.


Тақырып №3. Экспертті жүйелер. Экспертті жүйелердің архитектурасы. Экспертті жүйелердің мінездемесі.

Компьютер ақаулығы диагностикасы үшін экспертті жүйе құру;

Автомобиль ақаулығы диагностикасы үшін экспертті жүйе құру;

Тақырып №4 Анықталмағандық түрлерінің классификациясы. Сенімділік коэффициенттері негізіндегі логикалық әдіс.

Бейнелерді тану. Бейнелерді тану есебінің қойылуы. Бейнелерді тануға арналған статистикалық әдістер. Кластерлік талдау. Бейнелерді талдаудағы синтаксистік (құрылымдылық) тәсіл. Үшөлшемді объектілерді тану.

Тақырып №5 Нейронды желілер. Жасанды және табиғи нейронды желілер және нейрондыр жайлы негізгі түсініктер.

Нейрондық желілер.Нейрондық желінің үйретілуі. Қатенің кері таралуының алгоритмі. Кохоннен моделі.

Бейнелерді тану есебі үшін қатені қайта тарату алгоритмі.


3.3 СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат саны

сырттай


1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысу

10

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, ұй жұмыстарын әзірлеу.

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу

20

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалдарды оқу

Конспект т.б

Коллоквиум т.б

20

4

Семестріллік тапсырмаларды орындау

Реферат т.б

СТ қорғау

16

5

Бақылау жұмыстарына дайындық
МБ1,МБ2, коллоквиум (тест және т.б)

12
Барлығы78


СӨЖ мазмұны

Тақырып №1 Жасанды интелекттің концепциялық негіздері.

Терминология. Жасанды философиялық аспектілері. Жасанды интеллект жүйелерінің даму тарихы. интеллект жүйелерінің [1], [2]Тақырып №2 Мәліметтерді көрсету әдістері. Семантикалық желілердің негізгі түсініктері.

Ережелер-өнімдер. Логикалық нәтиже әдістері:тура және кері.

Семантикалық желілердегі қатынас түрлері [2], [3], [4]

Тақырып №3. Экспертті жүйелер. Экспертті жүйелердің архитектурасы.

Эксперттік жүйелерді құру сатылары. Эксперттік жүйелерді құрудағы оның модификациясы. [3], [5], [6], [10]Тақырып №4 Анықталмағандық түрлерінің классификациясы.

Байес формуласы және ықтималдылық теориясы негізіндегі логикалық нәтижелер.Тақырып №5 Нейронды желілер.

Нейрондық желілердің класиффикациясы. Нейрондық желілердің программалық және ақпараттық жүзеге асуы. [7], [8], [9], [10]Қолданылатын әдебиеттер
Негізгі:

  1. Балдин К.В., Уткин В.Б, Информатика. Учебник для вузов.- М.: Проект, 2003. С.304

  2. Симонович С., Евсеев Г. Практическая информатика: универсальный курс. – М.: АСТ – Пресс; Инфорком – Пресс, 1999. –480с.

  3. Острейковский В.А. Информатика: учебник для ВУЗов. – М., Высшая школа, 1999. –511с.:ил.

  4. Экспертные системы: принципы работы и примеры. //под ред. Р. Форсайта. –М.: Радио и связь, 1987. –223 с.

  5. Люгер, Джордж, Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем, 4-е издание. : Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильяме", 2003. - 864 с.-С. 777-840.

Қосымша әдебиеттер

  1. Болотова Л.С., Комаров М.А., Смольянинов А.А. Системы искусственного интеллекта. Теоретические основы СИИ и формальные модели представления знаний: Учеб. пособие - М.: МИРЭА, 1998. - 108 с.

  2. Искуственный интеллект. Кн.1 Системы общения и экспертные системы/ Под ред. Э.В.Попова. – М.: Радио и связь,2000Мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Нысан


Ф СО ПГУ 7.18.3/32
5В060200 Информатика мамандығына арналған оқу жұмыс

жоспарынан көшірме

түскен жылы 2011Оқу формасы

Пәннің жұмыс көлемі

Семестрлер бойынша бақылау түрі

сем-естр

студенттердің семестр бойынша жұмыс көлемі

Кре-дит саны

Академиялық сағат

Кре-дит саны

Аудиториялық сағаттар

СӨЖ

барлығы

Ауд.

СӨЖ

емтихан

барлығы

Дәріс

Тәж.

Зерт

барлығы

СОӨЖ

ОКБ

сырттай оқу2

90

12

78
4
6

3

3
78

18

5

5
6
6

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет