Жұмыс оқу бағдарламасының Нысан титулдық парағы пму ұс н 18. 3/30Дата18.07.2016
өлшемі130.21 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының Нысан

титулдық парағы ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Көліктік техника және логистика» кафедрасы


«Вагон жасау және жөндеу технологиясы» пәні бойынша

050713 – Көлік, көліктік техника және технологиялар

мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар
Мамандықтың элективтік пәндер Нысан

каталогының негізінде әзірленген ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

пәннің жұмыс оқу бағдарламасын

бекіту парағы

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор ______Н.Э. Пфейфер

«___»______20__ ж.

Құрастырушы: аға оқытушы, магистр ______________ Балтабекова А.Н.

«Көліктік техника және логистика» кафедрасы«Вагон жасау және жөндеу технологиясы» пәні бойынша

050713 – Көлік, көліктік техника және технологиялар мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

20__ж. ________ «____» бекітілген мамандықтың элективті пәндер каталогының және жұмыс оқу жоспарының негізінде әзірленген.


«Көліктік техника және логистика» кафедрасының отырысында ұсынылған.

Хаттама №__, 2010 жылдың «__» ______


Кафедра меңгерушісі _________________ Е.К. Ордабаев
Металлургия, машина жасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған.
Хаттама №___, 20___ жылдың «___» _______
ОӘК төрағасы _______________Ж.Е. Ахметов

КЕЛІСІЛДІ


Металлургия, машина жасау және көлік

факультетінің деканы _____________Т.Т. Токтағанов 20__ жылдың «__»______


ОҮЖжӘҚБ МАҚҰЛДАДЫ

ОҮЖжӘҚБ бастығы ________ А.А. Варакута 20__ жылдың «__»______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «___»______________ №____ хаттама1 Пєнніњ маќсаттары мен міндеттері

Пєнді оќытудыњ маќсаты

«Вагон жасау және жөндеу технологиясы» пєнін оқытудың мақсаты –вагондарды және олардың құраушы бірліктері мен тетіктерін дайындаудың және жөндеудің өндірістік тәжірибесін оқып білу, талдау.


Пєнді оќытудаѓы міндет

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент келесіні білу керек:

– вагондарды және оның тораптарын дайындау мен жөндеуде қолданылатын заманауи технологиялық үрдістерін және жабдықтарды;

– дайындау мен жөндеудің технологиялық үрдісін жобалауды;

– технологиялық және техникалық құжаттарды өздігінен жобалауды;

– шетелдерде вагондарды дайындаудың және жөндеудің технологиялық үрдістерін жетілдірудің негізгі бағыттарын.Пререквизиттер


Пәнді меңгеру үшін қажет пәндер тізімі: «Вагонды жобалау және есептеу негіздері», «Вагон ішінде ауаны салқындату».

2 Пәннің мазмұны
Пәннің тақырыптық жоспары
Тақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж

СӨЖ

1

Вагондарды жөндеудің өндірістік және технологиялық үрдісі


2

-

8

2

Вагондардың және оның тораптарының тозуы және қалпына келтіру әдістері

2

3

9

3

Вагондарды жөндеуге даярлау

2

-

9

4

Қос доңғалақты дайындау және жөндеу

3

2

8

5

Букса жиынтығын жасау және жөндеу

3

2

8

6

Вагон арбашықтарын дайындау және жөндеу

3

3

8

7

Рессорлы аспаларды дайындау және жөндеу

3

-

8

8

Автоіліністіргіш құрылғыларды дайындау және жөндеу

3

2

8

9

Вагонның шанағын және қаңқасын дайындау және жөндеу

3

3

8

10

Вагонның ішкі жабдықтарын дайындау және жөндеу

3

-

8

11

Вагондар мен оның бөліктерінің қорғаныс жабындары

3

-

8

Барлығы

30

15

90


Дәріс сабақтарының мазмұны


1-тақырып. Вагондарды жөндеудің өндірістік және технологиялық үрдісі.

Кәсіпорындарда іске асатын өндірістік және технологиялық үрдіс туралы түсінік. Олардңың мақсаты. Вагондарды дайындау және жөндеу сапасын қамтамасыз ету жүйесі.2-тақырып. Вагондардың және оның тораптарының тозуы және қалпына келтіру әдістері.

Тозудың түрлері және олардың пайда болу себептері. Бет сапасы және тетіктердің тозуға төзімділігі. Тетіктерді пісіру және балқытып қаптастыру әдістерімен қалпына келтіру. Тетіктерді гальваникалық жабындар арқылы, металдандыру арқылы қалпына келтіру.3-тақырып. Вагондарды жөндеуге даярлау.

Жалпы мағлұматтар. Вагондарды тазалау. Вагонды жөндеуге қою тәртібі және ресімделетін құжаттар. Ақауларды анықтау тәсілдері.4-тақырып. Қос доңғалақты дайындау және жөндеу.

Қаралтым остерді және тұтастай жасалған доңғалақтарды өндіру. Остерді механикалық өңдеу. Қос доңғалақтарды қалыптастыру.

Қос доңғалақтың, оның элементтерінің ақаулары. Қос доңғалақтарды жөндеу.

5-тақырып. Букса жиынтығын дайындау және жөндеу .

Букса тұлғасын дайындау. Роликті буксалардың монтажы және демонтажы. Буксалардың шамадан тыс қызуына, соңынан олардың бұзылуына әкеп соғатын негізгі ақаулар. Буксалардың тұлғасын жөндеу.6-тақырып. Вагон арбашықтарын дайындау және жөндеу.

Жолаушы және жүк вагондарының арбашықтарын дайындау. Арбашық тетіктерінің пайдалану үрдісінде болатын негізгі тозулары мен зақымданулары. Жолаушы және жук вагондарының арбашықтарын жөндеу.7-тақырып. Рессорлы аспаларды дайындау және жөндеу.

Серіппелер мен рессорларды дайындау технологиясы. Рессорлы аспалар элементтерінің негізгі ақаулары. Олардың пайда болу себептері. Серіппелер мен рессорларды жөндеу.8-тақырып. Автоіліністіргіш құрылғыларды дайындау және жөндеу.

Автоіліністіргіш тетіктерін дайындау. Автоіліністіргіш құрылғылардың

негізгі ақауларының талдауы. Олардың пайда болу себептері. Автоіліністіргіш тұлғасын жөндеу.

9-тақырып. Вагонның шанағын және қаңқасын дайындау және

жөндеу.

Вагон тетіктерін прокаттан дайындау технологиясы. Вагон шанағы бөлшектерін дайындау технологиясына пісірудің әсері. Вагонның қаңқасын, төбесін және бүйір қабырғаларын дайындау технологиясы. Шанақтарды аллюминий қорытпаларынан дайындау ерекшеліктері.

Шанақ пен қаңқаның негізгі ақаулары. Жолаушы және рефрижераторлық вагондардың шанағын жөндеу. Жолаушы вагондардың серпімді площадкасын жөндеу. Жүк вагондарының шанағын жөндеу. Вагон қаңқасын жөндеу.

10-тақырып. Вагонның ішкі жабдықтарын жасау және жөндеу

Вагондардың ішкі жабдықтарын дайындау кезінде қолданылатын материалдар. Ішкі жабдықтардың монтажы. Сумен қамтамасыз ету және жылыту жүйесін дайындау және монтажы.

Вагондардың ішкі жабдықтарының негізгі ақаулары. Жылыту, сумен қамтамасыз ету және желдету жүйесін жөндеу.

11-тақырып. Вагондар мен оның бөліктерінің қорғаныс жабындары.

Жалпы мағлұматтар. Бояу жабындары. Вагондарды бояу.Тәжірибелік ж±мыстардыњ мазм±ны

Тєжірибе сабаќтардың маќсаты – дєріс сабаќтарында алынѓан теориялыќ білімді терењдету.

2-тақырып. Вагондардың және оның тораптарының тозуы және қалпына келтіру әдістері.

Тәжірибелік жұмыс №1. Вагон тораптарының тозуының талдауы.

4-тақырып. Қос доңғалақты жөндеу.

Тәжірибелік жұмыс №2. Қос доңғалақтың элементтерін өлшеу және олардың пайдалануға жарамдылығын анықтау.

5-тақырып. Букса жиынтығын жөндеу.

Тәжірибелік жұмыс №3. Букса жиынтығын жөндеу технологиясы.

6-тақырып. Вагон арбашықтарын жөндеу.

Тәжірибелік жұмыс №4. Вагон арбашықтарын жөндеу технологиясы.

8-тақырып. Автоіліністіргіш құрылғыларды жөндеу.

Тәжірибелік жұмыс №5. Автоіліністіргіш құрылғыларды жөндеу технологиясы..

9-тақырып. Вагонның шанағын және қаңқасын жөндеу.

Тәжірибелік жұмыс №6. Вагонның шанағы элементтерін жөндеу технологиясы.


Студенттердің µздік ж±мысы
Студенттердің µздік ж±мысы дєріс таќырыбыныњ жеке с±раќтары бойынша білімді терењдететін материалды µздігімен оќып білуді ќарастырады.О¤Ж т‰рі

Есеп беру т‰рі

Баќылау т‰рі

Саѓаттыќ кµлемі

1

Дєріс сабаќтарына дайындалу

Ж±мыс дєптері

Сабаќтарѓа ќатысу

30

2

Тєжірибелік сабаќтарѓа дайындалу

ж±мыс дєптері

Сабаќтарѓа ќатысу, жұмысты орындау

30

3

Дєріс сабаќтарына кірмей ќалѓан, біраќ оќу баѓдарламасы бойынша міндетті таќырыптарды ќарастыру

Конспектті тапсыру

Конспект тексеру, ауызша с±рау

30

Барлыѓы

90

Студенттің өздік жұмыстарының тақырыптары:

1-тақырып. Вагондарды жөндеудің өндірістік және технологиялық үрдісі.

Вагондарды дайындау мен жөндеудің технологиялық үрдісін жобалау және технологиялық құжаттаманы құрау.

2-тақырып. Вагондардың және оның тораптарының тозуы және қалпына келтіру әдістері.

Электр ұшқынды өңдеу, кесумен өңдеу, пластикалық деформация әдісімен қалпына келтіру.

3-тақырып. Вагондарды жөндеуге даярлау.

Вагондарды ажыратып бөлшектеу.

4-тақырып. Қос доңғалақты дайындау және жөндеу.

Қос доңғалақтың ұзақ уақыттылығын ұлғайту.

5-тақырып. Букса жиынтығын дайындау және жөндеу .

Роликті подшипниктерді жөндеу.

6-тақырып. Вагон арбашықтарын дайындау және жөндеу.

Редукторлы-карданды жетекті жөндеу. Жетекті жөндеу технологиясының негізгі принципі.

7-тақырып. Рессорлы аспаларды дайындау және жөндеу.

Рессорлы аспаларды іріктеу және реттеу. Тербелістерді гидравликалық сөндіргіштерді жөндеу.

8-тақырып. Автоіліністіргіш құрылғыларды дайындау және жөндеу.

Іліністіргіш механизмі тетіктерін жөндеу.

9-тақырып. Вагонның шанағын және қаңқасын дайындау және

жөндеу.


Цистерна қазандарын жөндеу.

10-тақырып. Вагонның ішкі жабдықтарын жасау және жөндеу

Есіктерді, терезелерді және полимер материалдан жасалған тетіктерді жөндеу.

11-тақырып. Вагондар мен оның бөліктерінің қорғаныс жабындары.

Вагон тетіктері жабындарының түрлері.

Пєн бойынша єдістемелік оќу ќ±ралдары

Негізгі


1 Быков Б.В., Пигарев В.Е. Технология ремонта вагонов. – М.:

Желдориздат, 2001 – 559с., ил.

2 Вагоны: Учебник для вузов ж-д. трансп./ Л.А Шадур, И.И. Челноков. 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Желдориздат, 2002.

2. Передовые технологии деповского ремонта пассажирских

вагонов: учебное пособие для вузов / Т.В. Лисевич, Е.В. Александров.– Самара: СамГАПС, 2005. – 80 с.

3. Погорелый Б.Г., Козлов Г.И. «Устройство и ремонт вагонов». – М.: Желдориздат, 1999.


Қосымша

4 Нормы технологического проектирования депо по ремонту грузовых вагонов. ВНТП 08-90/МПС. – М.: Транспорт, 1992.

5 Типовой технологический процесс ремонта тележек грузовых вагонов. Астана, 2006 .

6 Типовые технические обоснованные нормы времени на слесарные работы при деповском ремонте грузовых вагонов с учетом применения поточно-конвейерных линий. 2009.

7 Понамарев В.М., Левицкий А.Л. Безопасность труда на железнодорожном транспорте. – М.: Транспорт, 2002.

Мамандықтың Нысан

жұмыс оқу жоспарынан ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

үзінді көшірме


«Вагон жасау және жөндеу технологиясы» пәні бойынша 050713 – Көлік,
көліктік техника және технологиялар мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

бар-

лығы


дәр

тәж

бар

лығы


ОСӨЖ

ЖОБ негізіндегі күндізгі

3

135

45

90

7

7

3

45

30

15

90

45Кафедра меңгерушісі ____________ Е.К. Ордабаев 20__ж. «___» ________
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет