Жұмыс оқу бағдарламасының Нысан титулдық парағы пму ұс н 18. 4/18Дата02.07.2016
өлшемі320.38 Kb.
Жұмыс оқу бағдарламасының Нысан

титулдық парағы ПМУ ҰС Н 7.18.4/18


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Кәсіптік оқыту және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы

«Өнеркәсіптік желдету» пәнінен


5В073100- «Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығының студенттеріне арналған

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар, 2013 ж.

Оқу жұмыс бағдарламасын Нысан

бекіту парағы ПМУ ҰС Н 7.18.3/34
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_________________ Н.Э. Пфейфер

20__ж. «___»_____________
Құрастырушы: ___________ аға оқытушы Тілеулесов А.К.
«Кәсіптік оқыту және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы

«Өнеркәсіптік желдету» пәні бойынша


5В073100- «Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығының студенттеріне арналған
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Оқу жұмыс бағдарламасы 5В073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 3.08.357-2006 ҚР МЖМБС негізінде әзірленді
Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»_________ №_____ Хаттама.

Кафедра меңгерушісі ____________ Қ. Ш. Арынғазин

Сәулет-құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


20__ ж. «__»______ №___хаттама
Кафедра отырысында ұсынылған 20__ ж. «___»___________ № хаттама
Кафедра меңгерушісі ______ Қ.Ш.Арынғазин 20__ ж. «___»___________
СҚ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды
20__ ж. «___»___________ № ____ хаттама
СҚ факультетінің оқу - әдістемелік ОӘК төрайымы _______ Г.А. Жукенова
20__ ж. «___»___________
ОӘБ бастығы ____________ Е.Н.Жұманқұлова
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды
20__ж. «___»______________ №____ Хаттама
1 Оқу пәннің паспорты

Пән атауы: «Өнеркәсіптік желдету»

МЖМБС компонентінің пәніОқу мерзімі және кредит саны

Барлығы – 4 кредит

Курс: 2

Семестр: 4Жалпы аудиторияда оқу сағаты – 60 сағат

Дәрістер - 30 сағат

Тәжрибелік /семинарлық оқу сағаттары - 30 сағат

Зертханалық - жоқ

СӨЖ – 120 сағат

оның құрамында СОӨЖ – 30 сағат

Жалпы көлемі - 180 сағат

Бақылау формасы

емтихан – 4 семестрде


2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: «Жоғары математика», «Физика», «Өндірістік санитария».Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: «Техника және технология қауіпсіздігі», «Қоршаған ортаның мониторингі», «Еңбек қорғау».


3. Пән, мақсаттар мен міндеттер

Пән нысаны: «Өнеркәсіптік желдету» пәні Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 3.08.357-2006 ҚР МЖМБС бойынша міндетті компонентіне жатады

Пән мақсаты: - студенттердің өнеркәсіптік желдетуді жобалау теория мен практикасының негіздері бойынша білім жүйесін қалыптастыру, қалыпты атмосфералық жағдайларды жасау мен қолданудың ғылыми негіздерімен, техникалық құралдарымен және практикалық тәсілдермен және өндіріс жағдайларында адамның мекендау ортасында және жұмыс орындарында ауа тазалығының талап етілетін дәрежесімен таныстыру

Өндіріс жағдайларында адамның жұмыс орыны мен мекендеу ортасында ауа тазалығының талап етілетін дәрежесімен, қалыпты атмосфералық жағдайларды жасау мен қолданудың ғылыми негіздерімен

– формирование у студентов системы знаний по основам теории и практики проектирования промышленной вентиляции, ознакомление с научными основами, техническими средствами и практическими способами создания и поддержки нормальных атмосферных условий и требуемой степени чистоты воздуха на рабочих местах и в зоне обитания человека в условиях производства.
желдету құралдарының көмегімен жұмыс орындарында атмосфералық шарттарды құру үшін құралдар мен тәсілдер жайлы студенттерде ұғымдарды қалыптастыру;

- өнеркәсіптік кәсіпорындардың атмосферасын оңтайландырудың негізгі бағыттарын оқыту.


Пән міндеттері: Пәнді игеруде студент материалдық денелердің тепе-теңдігін жалпы заңдарың білу керек, типтік технологиялық конструкциялардың жұмысқа қабілеттілік бас критерйлермен қоса есеп алгоритмдердін және модельдердін құрастыру. Бұл – сала жаңа жабдықтарды құрастыру немесе істеп тұрған жабдықтардың сенімділігін жоғарылату жұмыстарының негізгі бөлімі.

Пәннің мақсаты болып болашақ мамандарды келесі әрекеттер үшін қажетті теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдылармен қамтамассыз ету табылады:

- желдету құралдарының көмегімен жұмыс орындарында атмосфералық шарттарды құру үшін құралдар мен тәсілдер жайлы студенттерде ұғымдарды қалыптастыру;

- өнеркәсіптік кәсіпорындардың атмосферасын оңтайландырудың негізгі бағыттарын оқыту.Пәннің тапсырмалары:

- өндірістің желдету құрылғыларының жұмыс қағидасын оқыту;

- биосфераға кері әсерді болдырмайтын ауа атмосферасының химиялық құрамының теориялық негізін меңгеру;

- ластанған өндірістік ауаны тазарту тәсілдерін оқыту;

- өндірістік ортаның ластану және ластануының пайда болу көздері.
5. Білімге, икемділікке және дағдымашықтарға қойылатын талаптар

Білу керек:

050731 - «Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғкау» мамандығына арналған білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа сәйкес пәнді оқу нәтижесінде студент:

Білуі қажет:

- желдету құралдарының көмегімен жұмыс орындарында атмосфералық шарттарды құру құралдар мен тәсілдері;

- өндірістік ластанудың негізгі көздері;

- өнеркәсіптік желдету тапсырмаларын шешу әдістері;

- желдету ағындарының қазіргі заманғы агромеханикалық жағдайы;

- желдету ағындарының, ауаөткізгіштердің аэродинамикалық қарсыласуының, тарту көздерінің, желдету жүйелерінің аэродинамикасы;

- желдету жүйелерін пайдалану мен техникалық сынау.

Істей білуі:

- қазіргі заманғы негативті факторларды талдау;

- желдету құралдарының көмегімен жұмыс орындарында атмосфералық шарттарды құру үшін есептерді жүргізу;- өнеркәсіптік кәсіпорындардың техногендік әсер етуінің күшеюінің нәтижелілігін болжау.
6 Пререквизиттер: «Өнеркәсіптік желдету» пәннің бағдарламасы басқа пәндермен негізденеді:

 • математика, химия, өмір тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, химиялық және биологиялық қаупсіздігінің негіздері; өрт қаупсіздігі; экология..


7 Постреквизиттер:Пәнде мынадай мэәселелердің жәй-күйі мен жағымсыз факторлары қаралады: -тіршілік ортасының жәй-күйі мен жағымсыз факторлары;

8 Тақырыптық жоспар
п/п

Тақырып атауы

Сағаттың саны

Дәріс

Тәж

Зерт

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе

1

-

-

4

2

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың атмосферасы

2

-

4

10

3

Желдету ағындарының аэродинамикасы

1

-

4

10

4

Ауа өткізгіштердің аэродинамикалық кедергісі

2

4

-

10

5

Тартым көздері

1

3

-

12

6

Желдетуші тораптары

2

-

4

12

7

Желдетуші тораптағы ауаның таралуын басқару

2

4

-

12

8

Жергілікті желдету

2

-

3

10

9

Желдетуші жүйелерді техникалық сынау және пайдалану

2

4

-

10

БАРЛЫҒЫ:

15

15

15

90


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

9.1 Теориялық курстың мазмұны

Дәрістер мазмұны
1 Кіріспе

Ауа адамның барлық өмірі өтетін және оның көніл-күйі, денсаулығы тәуелді болатын орта болып табылады.

Бұл жағдайларда желдетпенің міндеті денсаулыққа зиянды әсерін тигізбейтін және өнеркәсіп кәсіпорынның жұмысының нормалы тәртібін бұзбайтын адамдардың ұзақ уақыт болатын орындарда ауа ортасының осындай құрамын қамтамасыз ету болады.

Ауаның таралуы және таралуын ауа ағымдарынан басқаруды талдау.

Еңбектің қауіпсіз және сауықтыжағдайларын қамтамасыз етуде «Өнеркәсіптік желдетпе» пәнінің маңызы және міндеттері.

2 тақырып Өнеркәсіптік кәсіпорындардың атмосферасы

Ауа атмосферасы және оның құрамы. Өнеркәсіп бөлмелерінде ауа құрамының өзгеруі. Бөлмелерде ауаға бөлінетін зиянды шығымдардың негізгі түрлері және олардың адам организміне тигізетін әсері. Шығатын зияндылықтардың мөлшерін есептеу. Шығатын зияндылықтардың мөлшерін есептеу. Нормативтік еселік және зияндылықтар көздерінің бірлігіне келетін нормалар бойынша ауа алмасуын есептеу.

3 тақырып Желдету ағындарының аэродинамикасы

Аэродинамиканың негізгі ұғымдары мен зандары. Қысым түрлері мен ауа қозғалысының тәртібі. Рейнольдс саны. Бернулли тендігі. Желдетпе ағындарын аэродинамикалық үлгілеу.

4 тақырып Ауа өткізгіштердің аэродинамикалық кедергісі

Кедергі зандары. Аэродинамикалық кедергінің тегі және түрлері. Ауа өткізгіштерде үйкеліске қысымның шығыны.

5 тақырып Тартым көздері

Табиғи тартым (аэрация, инфильтрация). Оны қолдану облысы. Табиғи тартымын есептеу және өошеу. Желдетпе торабына желдеткіштердін жұмысы. Жалпы желдетпе торабына желдеткіштердін бірлескен жұмысы.

6 тақырып Желдетуші тораптары

Желдетпе қосылыстарының топтасуы. Желдетпе тораптарының заңдары. Ауа өткізгіштердің тізбекті, қатарлас және құрамды қосылыстарың есептеу. Күрделі желдетпе қосылыстарын есептеу. Желдетпе тораптарының есептік үлгілері және олардың өзгертуы.

7 тақырып Желдетуші тораптағы ауаның таралуын басқару

Желдетпе торабында желдеткіштің жұмыс тәртібін өзгерту, тармақтардың кедергісін үлкейту немесе азайту. Осы тәсілдерді бірге қолдану арқылы ауа шығысын реттеу. Желдетпе торабынды ауа ағындарының өзара байланыстығы. Реттегіштердің басқарылытын ауа ағындарына тигізетін әсерін бағалау.

8 тақырып Жергілікті желдетпе

Жергілікті сорма желдетпе. Жергілікті сорымдарға қойылатын санитарлық-гигиеналық және құрылмалық талаптар. Әр типті жергілікті сорымдардан кететін ауаның мөлшерін анықтау. Жергілікті сорымдардың тиімділігін бағалау.Жергілікті үрлеме желдетпе. Ауа душтары. Пайдалану облысы. Жобалау нормалары. Ауа душтарын есептеу. Ауа бүркемелері. Жұмыс істеу тәртібі, арналуы және қолдану облысы. Ауа бүркемелерін есептеу.

9 тақырып Желдетуші жүйелерді техникалық сынау және пайдалану

Желдетпе жүйлерін сынау және жөнге келтіру. Шумен және дірілмен күресу. Шуды нормалау. Желдетпе жүйесін бақылау және оның тиімдлігін бағалау.

Зертханалық жұмыстардың мазмұны

2 тақырып Өнеркәсіптік кәсіпорындардың атмосферасы

- Зиянды заттардың шектік рұқсат жиналымың өлшеу.

3 тақырып Желдету ағындарының аэродинамикасы

- Ауа ағымының жылдамдығын өлшеу.

6 тақырып Желдетуші тораптары

- Бағытты таңдау негізінде желдетпе торабын өлшеу.

8 тақырып Жергілікті желдетпе

- Кедергі занының көрсеткіштерін өлшеу
Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны
4 тақырып Ауа өткізгіштердің аэродинамикалық кедергісі

- Ауа ағардың кедергісін өлщеу

5 тақырып Тартым көздері

- Табиғи тарту күші дерессиясын өлшеу

7 тақырып Желдетуші тораптағы ауаның таралуын басқару

- Қысым, дымқылдылығын , салмағын өлшеу

9 тақырып Желдетуші жүйелерді техникалық сынау және пайдалану

- Желдетпе және техникалық тастамдарды тазарту9.3 СӨЖ мазмұны


п/п

СӨЖ түрі

Есеп тарсыру түрі

Бақылаудың түрлері

Сағаттың

өлшемі

1

2

3

4

5

1

Дәріс сабақтарға дайындалуы

Ауызша сұрау

Сабаққа қатынасу

7,5

2

Зерттеу сабақтарға дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатынасу

7,5

3

Зерттеу жұмыстарын қорғау

Конспектер

Қорғау

7,5

4

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатынасу

7,5

5

Тәжірибелік жұмыстарын қорғау

Конспектер

Қорғау

7,5

6

Аудиториалық сабақтардың мазмұнына кірмеген тапсырмаларды дайындау

Конспектер

Ауызша тапсыру

22,5

7

Курстық жобаны жасау және қорғау

АЖ, А-1 форматта сызбалар

Қорғау

25

8

Бақылау жұмыстарына дайындалу

Бақылау жұмыс

РБ1, РБ2, тест тапсыру

5

Барлығы:

90


9.4 Өздігінен меңгеру үшін білім алушыларға ұсынылатын тақырыптарды сипаттау үлгісі
Өздік оқуға арналған тақырыптар өздiк жұмыcтapы

1 тақырып Кіріспе

Негізгі бөліктеріне азот, оттегі, көмір қышқыл газы және инерті газдан басқа, адамның өндіріс әрекетімен байланысты шан және аэрозольдік қоспалар болады. Адамның осындай ортада болуы зиянды болмақ түгіл, оның денсаулығына қаупті.

Қазіргі заманғы желдетпе жүйелері, олардың баяндау түрлері, шешу әдістері, мүмкіндік қателіктері және оларды жою жолдары туралы түсінігі болуы керек.

2 тақырып Өнеркәсіптік кәсіпорындардың атмосферасы

Артық жылулық. Артық ылғалдық. Улы газдар мен булар, шаң. Зиянды заттардың шектік рұқсат жиналымы. Адамдардан, күн радиациясынан, жарықтан, электрқозғалтқыштарынан тағы басқа технологиялық көздерден шығатын жылу.

3 тақырып Желдету ағындарының аэродинамикасы

Ауа ағындарының түрлері және олардың сипаттамасы. Масса және энергияның сақталу зандары. Ұқсастық критериі.4 тақырып Ауа өткізгіштердің аэродинамикалық кедергісі

Жергілікті кедергілер және олардың түрлері. Желдетпе жүйесінің жалпы кедергісі.5 тақырып Тартым көздері

Желдеткіштердін сипаттамасы. Жұмысының тұрақтылығы және төзімділігі. Желдеткіштерді өнеркәсіптік пайдалану облысы.

6 тақырып Желдетуші тораптары

Басты магистралдық бағытты таңдау негізінде желдетпе торабын есептеу. Торап тармақтарында қысымды үйлестіру.7 тақырып Желдетуші тораптағы ауаның таралуын басқару

Ауа шығыстарының таралуын реттейтін техникалық құралдар және олардың сипаттамасы. Желдеткішті таңдау үшін қысым мөлшерін анықтау.8 тақырып Жергілікті желдетпе

Жергілікті сорымдардың топтасуы. Ашық, жартылай ашық және жабық типті жергілікті сорымдар. Олардың қолданылатын облысы.

Төмен ағатын ауа ағыны секілді жұмыс істетін ауа оазистері. Ауа бүркемелерінің құрылмасы.

9 тақырып Желдетуші жүйелерді техникалық сынау және пайдалану

Өртке қарсы және жарылыс қауіпсіз шаралар. Желдетпе және техникалық тастамдарды тазарту.


Курстік жобасы «Өнеркәсіптік желдету» пәннің мақсаты өнеркәсіп желдетпесін жобалаудың техникасы мен тәжірибесінің негіздері жөнінде студенттердің білім жүйесін қалыптастыру, қалыпты атмосфералық жағдайларды және жұмыс орындары мен адамдар болатын аймақ ауасының керекті тазалық дәрежесін жасаудың және қолдаудың ғылыми негіздерімен, техникалық құралдарымен және тәжірибелік тәсілдерімен таныстыру.

п/п

Курстік жобаның мазмұны

Тапсырманы дайындауға берілген уақыт, сағат

1

Кіріспе

1

2

Өнеркәсіп ғимараттардың желдетпеге берілінетің мінездемесі (шахтаның желдетпесің, карьераның желдетпесің).

4

3

Желдетпенің есебі (табиғи, карьераның т.б.) рудниктін

12,5

4

Желдетпенің және т.б. графикалық бөлімі.

3

5

Жасау және қорғау

4,5

Барлығы:

25


«Өнеркәсіптік желдету» пәннің курстік жобаларының тақырыптары


 1. Шахтаның тармақталған желдетуші торабын есептеу.

 2. Тартым көздері.

 3. Кеніштіғ желдетуші торабын есептеу.

 4. Жергілікті желдетушіні есептеу.

 5. Желдетуші торабын аэродинамикалық есептеу.

 6. Өнеркәсіптік ғимаратты табиғи желдетуді есептеу.

 7. Өнеркәсіптік ғимараттардың бөлмелердың аэрация.

 8. Ауа бүркемелері.

 9. Карьерді (тілікті) желдетуді есептеу.


10 Курстың компоненттері: Күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесінің үлгілері. СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және бағдарламалау мамандығы бойынша күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг (4 семестр)

апта


1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Бақылау түріне максим. балл

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

ОӨЖ түрі

ҰТ 1

ҰТ 2

ҰТ 2

ҰТ 3

ҰТ 4

ҰТ 4

ҰТ 5

ҰТ 6

24

бақылау форм

А

А

А

А

Макс.балдар

3

3

3

3

3

3

3

3

Тәжірибелік жұмыстарды қатысу және дайындау

ОӨЖ түрі

-

ТД 1

-

ТД 1

-

ТД 2

-

ТД 3

12

бақылау форм

-

Қ

-

Қ

-

Қ

-

Қ

Макс.балдар

-

3

-

3

-

3

-

3

Тәжірибелік жұмыстарды істеу және қорғау.

ОӨЖ түрі

-

-
А

-

А
-

12

бақылау форм

-

ТҚ1
ТҚ 2

Макс.балдар

-

-
6

-

6
-

Зертханалық жұмыстарды қатысу және дайындау

ОӨЖ түрі

ЗД 1

-

ЗД 1

-

ЗД 2

-

ЗД 2

-

12

бақылау форм

Ж

Ж

Ж
Макс.балдар

2
4

-

2

-

4

-

Зертханалық жұмыстарды істеу және қорғау.

ОӨЖ түрі

-

-
СБ

-СБ

12

бақылау форм
ТҚ1

-

ТҚ 2

Макс.балдар

-

-
6

-6

Курстік жобаны істеу және қорғау.

ОӨЖ түрі

-

-

-

КЖ1Б

-

-

КЖ2Б
28

бақылау форм

-

Б

-

Б

Макс.балдар

-

-

10

-

18

2 рейтинг (4 семестр)

апта

9

10

11

12

13

14

15

Барлығы

Бақылау түріне максим. балл


100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

ОӨЖ түрі

ҰТ 6

ҰТ 7

ҰТ 7

ҰТ 8

ҰТ 8

ҰТ 9

ҰТ 9

21

бақылау форм

А

А

А

А

Макс.балдар

3

3

3

3

3

3

3

Зертханалық жұмыстарды қатысу және дайындау

ОӨЖ түрі

-

ЗД 3

-

ЗД 3

-

ЗД 4

-

11

бақылау формасы

Ж

Ж

Ж

-

Макс.балдар

-

3

-

4

-

4

-

Зертханалық жұмыстарды істеу және қорғау.

ОӨЖ түрі

-

-

-

-

СБ
СБ

13

бақылау форм

-

3Л3

-

3Л4

Макс.балдар

-

-

-

-

7
6

Тәжірибелік жұмыстарды қатысу және дайындау

ОӨЖ түрі

-

ТД 3

-

ТД 4

-

ТД 4

-

9

бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

-

Макс.балдар

-

3

-

3

-

3

-

Тәжірибелік жұмыстарды істеу және қорғау.

ОӨЖ түрі
-

А

-
-

А

13

бақылау форм

-

ТҚ 3

-

ТҚ 4

Макс.балдар
-

6

-
-

7

Курстік жобаны істеу және қорғау.

ОӨЖ түрі

КЖ3Б

-
КЖ4Б


33

бақылау форм

Б

Б

КЖҚ
Макс.балдар

10

-
10
13Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ – №1 дәріске дайындалу үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін берілетін үй тапсырмасы; 1 зертх.ҮТ – №1 зертханалық сабаққа дайындалу үшін берілетін үй тапсырмасы; Ж – жіберілу; Е – есеп; 1ЗҚ – №1 зертханалық жұмысты қорғау; КЖБ 1– курстық жұмыстың №1 бөлімі; Т – тексеру; ӨМҮТ1 – материалды өздігінен меңгерудің №1 үй тапсырмасы; К – коллоквиум; 1Т – №1 тест.


Кафедра отырысында ұсынылды 20____ж. «___»_____№_____ Хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ Арынгазин К.Ш. 20___ж. «____» _____
11 Курстың саясаты

Салмақтық үлестердің қорытынды бақылау және күнделікті үлгерімі бойынша бөлінуі
Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрлері

Салмақтық үлестер

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Күнделікті үлгерімді тексеру

0,6

Оқушылардың білімдерін бағалау

Пән бойынша қорытынды баға (қосынды баға) сабаққа дайындалуда алынған, тәжірибелік және зертханалық сабақтарда белсенді жұмыс істеуде алынған, бақылау тапсырмаларын сапалы және мерзімінде орындауда алынған, қорытынды емтиханда алынған балдардан (салмақтық үлестерін есепке алғанда) құралады.1 Семестрдің ортасы мен соңында 100 балдық шкала бойынша ағымды үлгерімнің (АҮ) бағасы анықталады. Бұл баға келесі бағалардан тұрады:

-сабаққа дайындалу,топта белсенді жұмыс істеу және сабақтардағы бақылау шараларына қатынасу;-зертханалық жұмыстар мен өздік жұмыстарын мерзімінде және сапалы орындау және қорғау.

2 Аралық бақылау (АБ) бағасы да 100 балдық шкала бойынша анықталады.

Пән бойынша жүргізілетін аралық бақылауға АҮ балдары бар студенттер ғана жіберіледі3 АҮ мен АБ бағаларының нәтижелері бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады

Р1(2) = АҮ1(2)*0,7 + АБ1(2)*0,3

Егер студент АБ қатынаспаса немесе АБ-да 50 балдан төмен баға алса, оның рейтингі анықталмайды. Бұл жағдайда декан АБ-ды тапсырудың жеке мерзімдерін тағайындайды.

4 Студенттің пән бойынша семестр үшін рұқсат рейтингі

РР = (Р1 + Р2)/2

Пәннің қорытынды бақылауына (ҚБ) жұмыс оқу бағдарламасының барлық талаптарын орындаған және рұқсат рейтингін жинаған (50 балдан төмен емес) студенттер жіберіледі.

5 Студенттердің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі РРСҮ (ВДРД) есепке алып, массалық үлестерін есепке алумен РР және ҚБ бағаларынан және қорытынды бағамен (Қ) анықталады

Қ = РР * РРСҮ + Қ * ҚБСҮ

Әрбір студент дәрістік, практикалық және тәжірбелік сабақтарда қатысу керек. Сабақты өз еркімен босатуды, сабаққа кешікпеуді сұраймын, бұндай жағдайлар топтастарының сабақ оқуына бөгет болады. Сабаққа жауапкершіліксіз қарау, (сабаққа кешігіп келу, тәртіп бұзу, сабаққа дайынбаушылық) оқытушылардың алаптарын орындамауы түрлі шаралар орындалады,дәрісханадан қуылуына және күнтізбелік тізбегінің баллдары бойынша баллдардың төмендеуіне әкеп соғады. Күнтізбелік жоспар пәндік тақырыптық жоспармен дайындалады.

Рейтингтің 1; 2 апталары бойынша күнтізбелік жоспардың баллдары төмендегілер бойынша бөлінеді:

Дәрістерге міндетті түрде қатысу 3 балды құрайды.

Сабақтан себепсіз қалу, кешігіп келу немесе сабақ кезінде басқа жұмыстармен айналысу 0 балмен бағаланады. Төмендетілген бағаны студент дәрістерді көшіріп және оқытушының алдында жауап берумен ғана қайта қойылады.

Әр тәжірбелік жұмыс 3 балдан бағаланады. Екі балл жұмыстың орындалуына және қорғалуына қосымша қойылады. Алғашқы сабақ танысу мен тапсырма берумен өтеді.

- Әр зертханалық жұмыс 2-4 балдан бағаланады

Қосымша материалдармен жұмыс 5 балмен бағаланады.

Егер сіз 1,5 баллмен бағаланатын бақылау жұмысына белгілі бір себептермен болмасаңыз, онда сізге келесі сабақтың басында орындауға мүмкіндік беріледі, қарсы жағдайда 0 деген баға аласыз.

Бірінші РК1 және екінші РК2 межелік бақылаулары 6 cұраққа жауап берумен және әрбір дұрыс жауабы 6 баллмен бағаланады.

Экзамен жазбаша түрде қабылданады және 100 баллдық шкала бойынша бағаланады. Әр экзаменациондық билет 3 сұрақтан тұрады және 33,3 балмен бағаланады.Қорытынды баға (Қ)

Баллдың цифрлық баламасы (Ц)

Әріп жүйесі бойынша баға (Ә)

Дәстүрлі жүйемен баға (Д)

Емтихан,
95 – 100

4

А

Өте жақсы
90 – 94

3,67

А-

85 – 89

3,33

В+

Жақсы

80 – 84

3

В

75 – 79

2,67

В-

70 – 74

2,33

С+

Қанағаттанарлық

65 – 69

2

С

60 – 64

1,67

С-

55 – 59

1,33

D+

50 – 54

1

D

0 – 49

0

Ғ

Қанағаттанарлықсыз
Пән бойынша қорытынды баға келесі формула бойынша есептеледі:
Қ = ·0,6 +Е· 0,4
Р1, Р2 − 1-2 рейтингілерде алынған баллдар;

Е − емтиханда алынған баға;

0,4 және 0,6 − университеттің Ғылыми кеңесімен тағайындалған салмақтық үлестер.Егер Сіз емтиханда «қанағаттанғысыз» баға алсаңыз (50 баллдан төмен), онда Сіздің қорытынды рейтингіңіз анықталмайды және ведемостьке «қанағаттанғысыз» бағасы қойылады.

Жақсы жетістіктер тілеймін!


12 Әдебиеттер тізімі
Негізгі:


 1. Дроздов В.Ф. Промышленная вентиляция. М.: 1988. 263с.

 2. Калинушкин М.П. Вентиляторные установки. –Москва: Высшая школа, 1979. – 223с.

 3. Серкин В.Т. «Техника и технология защиты воздушного бассейна». КазГАСА. Алматы. 2000. 145с.

 4. Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. КАЗЭКОЭКСП, Алматы, 1996.

 5. Руководство по расчету загрязнения воздуха на промплощадках. Стройиздат. М.:-1997.Қосымша

 1. Әкімбеков Ә.Қ. Кеніштік аэрология: Оқу құралы. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2000. – 93б.

 2. Левицкий Ж.Г. Промышленная вентиляция: Учебное пособие. – караганда: КарГТУ, 2005. – 128с.

 3. Отопление и вентиляция/Богословский В.Н. и др. – Москва: Стройиздат, 1976. – 258с.

 4. Справочник проектировщика /ч.2.: Вентиляция и кондиционирование воздуха. – Москва: Стройиздат, 1976. – 456с.

 5. Руководство по проветриванию вентиляции угольных шахт. – Алматы: 1997. – 258с.

 6. Ушаков К.З., Михайлов В.А. Аэрология карьеров. – Москва: Недра, 1985. – 272с.

 7. Битколов И.З., Медведев И.И. Аэрология карьеров. – Москва: Недра, 1992. – 264с.

 8. Гращенков Н.Ф., Левицкий Ж.Г. Аэрология горных предприятий: Учебное пособие. – Караганда: КарГТУ, 1998. – 136с.

 9. Левицкий Ж.Г. Аэромеханика вентиляционных потоков. – Караганда: КарГТУ, 2003. – 228с.

 10. Левицкий Ж.Г. Аэромеханика вентиляционных потоков в примерах и задачах: Учебное пособие. – Караганда: КарГТУ, 2004. – 93с.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет