Жұмсақ тін ісіктері. Тератобластома. Құрсақ қуысының ісіктері және жылауықтары. Элективтті пән «Балалар онкологиясы»Дата29.02.2016
өлшемі51 Kb.
Ф КГМУ 4/3-08/01

ПП КГМУ 4/01

Ќараѓанды мемлекеттік медицина университеті


Онкология кафедрасы


Студенттердіњ µзіндік ж±мысы ‰шін єдістемелік н±сќау

Таќырып: Жұмсақ тін ісіктері. Тератобластома. Құрсақ қуысының ісіктері және жылауықтары.

Элективтті пән «Балалар онкологиясы»

051301 «Жалпы медицина» - мамандығы бойынша

Курс: 5
Ќ±растырѓан: профессор В. Б. Сирота


Аударѓан: ассистент Н.А. Кабилдина

Ќараѓанды, 2011


Кафедра отырысында талќыланды жєне бекітілді

29 сәуір 2011 Хаттама № 8

Онкология кафедрасыныњ мењгерушісі, м.ѓ.д., профессор В. Б. Сирота


Таќырып: Жұмсақ тін ісіктері. Тератобластома. Құрсақ қуысының ісіктері және жылауықтары.
Маќсаты: Анатомия, этиология, патогенез, клиникалыќ кµріністердіњ білу негізінде болашаќ мамандарда жұмсақ тін ісіктеріне, тератобластомаға ќатысты онкологиялыќ саќтыќты ќалыптастыру.
Тапсырма - Сабақтың тақырып бойынша презентацияның дайындау.
Орындау т‰рі - презентация.
Тапсырманы орындауѓа ќойылатын талап – Жұмсақ тін ісіктерінің, тератобластоманың жалпы сипаттамасы, этиопатогенезі, ісік алды патологиясы, морфологиялық жіктеуі, клиникасы, диагностикасы жєне емдеу ќаѓидалары бойынша негізгі мєліметтерді беру.

Тапсыру мерзімі – циклдың соңғы екі сабақтары.
Баѓалау мµлшері – ҚММУ қабылданған.
Ұсынылған әдебиеттер:

Негізгі:

1. Абисатов Х. А. Клиническая онкология. – Алматы: «Арыс, 2007». – Том I. – 608 с. – Том II. – 640 с.

2. Сирота В.Б., Букенов А.М. Учебное пособие. Детская онкология. – Караганда: Полиграфмия, 2005. – 251 с.

Ќосымша:


 1. Давыдов М. И., Ганцев Ш. Х. Атлас по онкологии. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. – 416 с.

 2. Чиссов В. И. Онкология: клинические рекомендации. 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 928 с.

 3. Чиссов В. И. Онкология: Учебник с компакт-диском. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 560 с.

 4. Чиссов В. И. Онкология: Нац. рук-во. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1072 с. - (Национальные руководства).

 5. Чиссов В. И. Руководство по онкологии. М. : Мед. информ. агентство, 2008. - 840 с.

 6. Руководство по детской онкологии / Под ред. Л.А. Дурнова. – М.: «Миклош», 2003. – 504 с.

 7. Дурнов Л.А., Голдобенко Г.В. Детская онкология. – М.: Медицина, 2002. – 608 с.


Баќылау:

Ситуациялыќ есептер:

 1. Бір жастаѓы баллада касаѓа ‰сті аймаѓында сипап ќараѓанда ќозѓалуы шектелген, тыѓыз ісік бар. Жиі зәрдіњ бµлінуіне, зєр шыќан кезде ашып, кейбір кезде зєрдіњ журмеуіне шаѓымданды. Сіздіњ диагнозыњыз? Емдеу єдісін тањдањыз.

2. ‡ш жасар баланыњ сегіз кµз-ќ‰йымшаќ аймаѓында сипап ќараѓанда ‰лкен ќµлемді беті тегіс ісік байќалады. Ісік сегіз кµз бен тік ішек арасында орналасќан, терісінде шамалы бµлігінде некроз байќалады. Ішініњ кебуі мен нєжістің µз бетімен бµлінуі байќалады. Баланыњ жалпы жаѓдайы нашарламаѓан. Сіздіњ диагнозыњыз? Ќандай аурумен салыстыру ќажет?


3.Екі жасар балада эпигастрии аймаѓанда сипап ќараѓанда ісік байќалады. Миорелаксанттар жіберіп сипап ќараѓанда бауырда ісік бар, бауырмен бірге ќозѓалмалы, консистенциясы ж±мсаќтау. Рентгенограммада ‰лѓайѓан бауырдыњ кµленкесінде домалаќ кµптеген кальцификаттар аныќталды. Сіздіњ диагнозыњыз? Ќандай аурумен салыстыру ќажет?
Тестілік есептер:

I. С‰йектіњ ќандай патологиясы т‰рі саркома алды ауруына жатады?

1. Гематогенді остеомиелит

2. Остеома

3. Остеобластокластома.
II. Остеосаркоманыњ орналасуына тєн?


 1. Эпифиз

 2. Диафиз

 3. Метафиз.

III. Остеогенді саркоманыњ жиі метастаз беруі? 1. Аймаќтыќ лимфа т‰йіндеріне

 2. ¤кпе

 3. Бауыр

 1. Асќазан-шек ж‰йесі.

IV. Аталѓан ќанќа саркомасыныњ ќандайы с‰йекке метастаз береді?

1. Хондросаркома

2. Юинг саркомасы

3. Остеогенді саркома
V. Аталѓан саркомалардыњ ќандай т‰рімен гематогенді остеомиелитпен салыстырмалы диагноз жургізу ќйын?

1. Хондросаркома

2. Юинг саркомасы

3. Ретикулосаркома

4. Остеогенді саркома.
VI. С‰йек саркомасына диагноз ќоюда ќандай зерттеу тєсілі арнайы, негізгі болып саналады?


 1. Биопсия

 2. Ісіктіњ пункциясы

 3. Абелев-Татаринов реакциясы

 4. Рентгенологиялыќ

VII. Ќандай ж±мсаќ тіндер ќатерлі ісігі жиі кездеседі? 1. липосаркома

 2. ќатерлі шваннома

 3. лейомиосаркома

 4. рабдомиосаркома

 5. фибросаркома

VIII. Ж±мсаќ тіндер клиникасы байланысты 1. ¤су т‰ріне

 2. Гистологиялыќ т‰ріне

 3. Орналасуына

 4. Ісіктіњ жіктелу дєрежесіне

 5. Метастаз беру жолына

IX. Балалардаѓы органоидты тератомаларыныњ жиі орналасуы? 1. Кіндік

 2. Сегіз кµз-ќуйымшақ аймаѓы

 3. Аналыќ бездер

 4. Кеуде ќуысы

5. Тері
X. Аналыќ бездердіњ жетілмеген тератомаларыныњ емі?

 1. химиотерапия

 2. сєулелі терапия + химиотерапия

 3. операция + химиотерапия

 4. операция +сєулелі терапия

 5. сєулелі терапияДостарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет