Жоғары оқу орындары үшінДата18.01.2020
өлшемі39 Kb.
1-қосымша

(жоғары оқу орындары үшін)

«Қазақстан Республикасы Тұңғыш

Президенті - Елбасының Қоры» ЖҚ

________ курс студенті ________

_______________________________кафедрасы

_______________________________факультетіОқу орнының толық атауы

_______________________________Өтініш берушінің ФАӘ _____________ (толық)

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті - Елбасы Қорының стипендиясын алу үшін конкурсқа қатысуға рұқсат етуіңізді сұраймын. Студенттік стипендиялар беру ережесімен таныстым.

Жоғары оқу орнының ғылыми кеңесінің 2018 жылғы «____ » ______________ мен Қордың 2018-2019 оқу жылындағы стипендиясын алу үшін конкурсқа қатысуға ұсынылдым. Конкурстық комиссияға келесі құжаттарды жолдаймын:


  1. факультеттің ғылыми кеңесі төрағасының және хатшысының қолымен расталған факультеттің ғылыми кеңесі отырысының стипендия алуға ұсыну туралы хаттамасынан үзінді;

  2. оқу орнының үміткердің жетістіктерін сипаттайтын (кафедра және факультет меңгерушісінің қолы қойылған) дәлелді өтініші;

  3. уәкілетті құрылымдық бөлімшенің мөрімен және қолымен расталған жоғары академиялық үлгерімді растайтын алдыңғы екі жылдағы сынақ кітапшасынан көшірме немесе транскрипт;

  4. үміткердің конференцияларға, пәндік олимиадаларға және конкурстарға қатысуын және жетістіктерін растайтын құжаттар, төмендегілерді қоса алғанда:

  • үміткердің (жеке өзі немесе бірлескен авторлықпен) жариялаған ғылыми жұмыстарының (бар болса) тізімі;

  • ғылыми конференциялардағы, симпозиумдардағы сөйлеген сөздерінің тақырыбының тізімі, өткізілген орны мен уақытын көрсете отырып;

  • республикалық халықаралық фестивальдар мен конкурстарға қатысуымды және жетістіктерімды растайтын құжаттар;

  1. жеке куәлігімнің көшірмесі (2 дана);

  2. үміткерді ұсынған оқу орнының (ғылыми жұмыс жөніндегі проректордың қолымен) ілеспе хаты.

Күні _____________ қолы __________


Байланыс:

Үйінің мекенжайы (пошталық индекспен)________________________________________

____________________________________________________________________________

Үй телефоны (қала кодымен)____________________________________________

Кафедра тел: (ғылыми басшысы)______________________________________

Ұялы телефон____________________________________________________________

Факс (кафедра, басшы)_________________________________________________

e-mail (жеке)______________________________________________________________

e-mail (басшының, ата-анасының және т.б) __________________________________________


Приложение 1

(для высших учебных заведений)


В конкурсную комиссию

«Фонда Первого Президента Республики

Казахстан – Елбасы»

от студента ________ курса

кафедры _______________________________

факультета ____________________________Полное название ВУЗа

ФИО заявителя полностью
Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на соискание стипендий Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. С Положением конкурса ознакомлен.

Решением Ученого совета факультета от «____ » ______________ 2018 г. я рекомендован(а) к участию в конкурсе на соискание стипендий Фонда в 201__/201__ учебном году. Направляю в конкурсную комиссию следующие документы:
1) выписка из протокола заседания ученого совета факультета о выдвижении студента на соискание стипендии, заверенная подписью председателя и ученого секретаря совета факультета;

2) мотивированное ходатайство учебного заведения (за подписью заведующего кафедрой и декана факультета), характеризующее достижения претендента;

3) транскрипт, подтверждающий высокую академическую успеваемость, заверенный печатью и подписью уполномоченного структурного подразделения;

4) копии документов, подтверждающих участие и достижения претендента на конференциях, предметных олимпиадах и конкурсах, включая:

- список опубликованных претендентом (единолично или в соавторстве) научных работ (при наличии таковых);

- список тем выступлений на научных конференциях, симпозиумах, с указанием их места и времени проведения;

- другие документы, подтверждающие участие претендента в научно-исследовательской работе и творческих состязаниях;

5) копию удостоверения личности (2 шт);

6) сопроводительное письмо учебного заведения (за подписью проректора по научной работе), выдвинувшего соискателя.


дата _____________ подпись __________
Контактная информация:

Домашний адрес (почтовый с индексом)________________________________________

_____________________________________________________________________________Телефон домашний (с кодом города)_____________________________________________

Телефон кафедры (научного руководителя)_______________________________________

Факс (кафедры, руководителя) __________________________________________________

Телефон сотовый соискателя _________________________________________________

e-mail (личный)______________________________________________________________

e-mail (руководителя, родителей и т.п.)__________________________________________

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет