K- кеңістік аймағынын ішінде, кристалдық электрондарының энергиясының квазиүздіксіз өзгеруін қалай атайды?Дата24.02.2016
өлшемі203.52 Kb.
#17981
k- кеңістік аймағынын ішінде, кристалдық электрондарының энергиясының квазиүздіксіз өзгеруін қалай атайды?

Ферми беті

Бриллюэна беті

Зона

Валенттік зона

Диэлектриктер

Атомның негізгі күйінде валенттік электрондары орналасқан деңгейден пайда болған рұқсат етілген зонаны қалай атайды?

Валенттік зона

Тиым салынған зона

Электрлі зона

Өткізгіш зона

Металдық зона

Тиым салынған зонаның ені w үлкен болса, онда жылулық қозғалыс байқалған мөлшердегі электрондарды бос зонаға көшіре алмайды. Бұл жағдайда кристалды қалай атайды?

Диэлектриктер

Зоналар

Металл

Валенттік зона

Ферми беті

Валенттік электрондарға жоғарғы босаған деңгейге көшуге мүмкіндік туады, мұндай затты қалай атаймыз?

Электрондық жартылай өткізгіш

Валенттік зона

Диэлектриктер

Өткізгіш зона

Бриллюэна беті

Валенттік зоналары электрондармен толығымен толған тиым салынған зонасының ені үлкен емес өткізгіш қалай аталады?

Жартылай өткізгіш

Өткізгіш

Диэлектрик

Ферромагнетик

Парамагнетик

Ішінде қоспасы жоқ жартылай өткізгіштіктің өткізгіштігін қалай атайды?

Меншікті

Қоспалы

Акцепторлы

Донорлы

Квазиүздіксіз

Кристалдағы еркін электрондарға жақын валенттік электрондардың энергиясы өзгеретінін қалай анықтайды?

Квазиүздіксіз

Меншікті

Қоспалы

Акцепторлы

Донорлы

Ақау дегеніміз не?

Кристалл құрылымының жекеленген түрліше текте бұзылуын айтады

Құрылымының дұрыстығын түрліше текте бұзылуын айтады

Жылжу деген мағынаны береді

Дұрыс жауап жоқ

Барлығы дұрыс

Дислокацияның түрін көрсет?

Ваканттық, бұрандалық

Шектік

Ваканттық

Бұрандалық

Шектік, ваканттық

Дислокация қандай мағына береді?

Жылжу

Ақау

Кемтік

Шектік

Бұрандалық

Бұрандалық дислокация калай пайда болады?

Ерітінде, не кортпада кристалдардың өсу процесінде пайда болады

Ерітінде, не қортпада кристалдардың кему процесінде пайда болады

Дислокация қоспалары кезінде

Процестерді жүргізуге қажетті күшті есептегенде

Дұрыс жауап жоқ

Жанамалық күштің әсерінен шекті дислокацияның неше түрі көрсетілген?

4

2

3

1

8

Ең кем дегенде қоспаның неше пайызы дислокацияны бекіту үшін жеткілікті?

0,01%

0,03%

0,15%

0,08%

0,05%

Кристалдардың тәртіппен орналасқан түйіндерінің арасында, тиісті бөлшектер орын алмаған түйіндер кездеседі, ол кандай түйіндер?

Ваканттық

Нүктелік

Қоспаның орынды басуы

Дислокация

Шектік

Тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылықтың өрнегі қандай?Кванттық тербеліс энергиясын есепке алатын кристалдық денелердің жылу сыйымдылық теориясын кім жасады?

Эйнштейн

Ферми Дирак

Френель

Планк

Штерн

Эйнштейн планктің гармоникалық осциллятор үшін қандай энергиясының мәнін алды?квази серпімді күшінің әсерінен бір өлшемді қозғалыс жасайтын бөлшекті қалай айтады?

Гармониялық осциллятор

Базондар

Фонондар

Жартылай өткізгіштер

Квазибөлшектер

Төменгі температураларда жылу сыйымдылықтың өрнегі қандай болады?Жылу өткізгіштік коэффициенті қалай өлшенеді?

Вт/мК

Вт/м

Вт/К

Вт

Км/Вт

Қай газ молекулаларының жылу түрінде тасымалданатын энергиясын сипаттайды және оны француз физигі Фурьенің жылу өткізгіштік заңы деп атайды.Газдардың молекула кинетикалық теориясына байланысты жылу өткізгіштік коэффициентінің формуласы?Макроскопиялық тұрғыдан қарағанда жылу мөлшерінің жылырақ қабаттан суығырақ қабатқа ауысу құбылысын қалай айтады?

Жылу өткізгіштік құбылыс

Диффузия құбылысы

Ішкі үйкеліс құбылысы

Конвекция

Дұрыс жауабы жоқ

Температура градиенті қай формуламен анықталады?Егер U=0 болса, онда еркін электрондар үшін Шредингер теңдеуі былай жазылады:

-ħ²Δψ/2m=Wψ;

ħ²Δψ/2m=Wψ;

ħ²Δψ/m=Wψ;

-ħ²Δψ/m=Wψ;

дұрыс жауап жоқ;

Электронның толқындық вектордың энергиямен байланысы:

W=p²/2m=ħ²k²/2m;

W=(p/2m)(1/2)=(ħk/2m)(1/2);

W=p²/8m=ħ²k²/8m;

W=p²/4m=ħ²k²/4m;

W=p²/m=ħ²k²/m;

Периодты функциясы пси-функция шекаралық шартты қанағаттандыратын болса, x,y,z бойынша периоды нешеге тең болуы керек?

L;

L²;

L³;

L/2;

0;

Абсолют нөл температурада электрондардың өткізгіштігінің орташа энергиясы нешеге тең болады?

3 эВ;

36 эВ;

12 эВ;

9 эВ;

6 эВ;

Электрондардың өткізгіштігінің барлық энергиясының қосындысы неге тең:

∫ Wg(W)dW;

0;

1;

1/2 ∫ Wg(W)dW;

1/m ∫ Wg(W)dW;

Металды қыздыру процесінде шамамен қанша электрондардың үлесі қатысады?

T/T;

C(T/T);

T;

CT;

T/2;

Көптеген соқтығысулар процестерінің нәтижесінде атом қоспасының энергиясы ε деңгейден, энергиясы қандай деңгейге көшеді?

0;

ε˳;

1;

-1;

- ε˳;

Температураның мәніне байланыссыз W=Wᵩ болғанда f(W) функциясы неге тең болады?

1/2;

1;

0;

1/3;

2;

Металдағы электрондық газ азғындаған болады, егер оның балқу температурасының шамасы нешеге жақын болғанда?

10³ K;

10² K;

10(1/2)K;

10(1/3)K;

0;

Нөлдік энергияның мәнін көрсет:

W˳=ħω/2;

W˳=ħω/2m;

W˳=ħω/4m;

W˳=ħω/m;

W˳=ħω/4;

Тор өрісін ескеретін Шредингер теңдеуінің түрі:

D.Е.

Блоктың дәлелдеуі бойынша потенциал периодтты болатын Шредингер теңдеуінің шешуі қай түрде жазамыз?Валенттік зонаның төбесінен бастап санаған меншікті жартылай өткізгіштің Ферми деңгейінің мәні қай түрде болады?Егер кристалда фонон бұрыннан қоздырылған болса, онда кристалға түскен фотон оны жұтып, соның нәтижесінде оның энергиясы артады.Бұл кезде қандай құбылыс пайда болады?

Күлгін серік

Қызыл серік

Фотон

Фонон

Фотоэффект

Нөлдік тербеліс энергиясын шегергенде , ωі жиілікті тербелістің қалыпты энергиясы εi=ħωi шамасының порцияларының қосындысынан тұрады.Бұл порция қалай аталады ?

Фонон

Фотон

Липтон

Адрондар

Антибөлшек

Фононның пайда болуы және өмір сүруі үшін белгілі бір орта қажет. Мұндай текті бөлшектерді қалай атайды ?

Антибөлшек

Кварктер

Квазибөлшек

Липтондар

Адрондар

 бұл байланыс фонондар үшін қандай өрнек?

Квазиимпульс

Квазижылдамдық

Антиимпульс

Квазиүдеу

Дұрыс жауабы жоқ

Бозе-Эйнштейн таралулардың дербес жағдайы болып таралады ?Фотон өзінің энергиясын жұмсағандықтан оның жиілігі азаяды,соның нәтижесінде қандай құбылыс пайда болады?

Қызыл серік

Күлгін серік

Фотон

Фонон

Антибөлшек

Бозе-Эйнштейн статистикасына бағынатын бөлшектерді қалай атайды?

Бозондар

Фотон

Фонон

Липтондар

Адрондар

Кристалдарда фотондар мен фонондардың өзара әсерлесуі деп...?

Жарықтың комбинациялық шашырауы

Фотоэффект теориясы

Бозе – Эйнштейн

Ферми -Дирак

Комптон эффектісі

μ-?

Химиялық потенциял

Жарық жылдамдығы

Атомдық нөмір

Нейтрон массасы

Электрон массасы

Бозе-Эйнштейн статистикасына негізделген өрнек?Температура тұрақты болғанда термодинамикалық жүйе күйінің өзгеру процесін қалай атайды?

Изотермиялық

Изохоралық

Изабаралық

Адиабата

Дұрыс жауабы жоқ

Қысым тұрақты болғанда,термодинамикалық жүйе күйінің озгеру процесін калай атайды?

Изобара

Изохора

Изотермия

Адиабата

Дұрыс жауабы жоқ

Көлем тұрақты болғанда термодинамикалық жүйе күйінің өзгеру процесі калай атайды?

Изохора

Изотермия

Изобара

Адиабата

Дұрыс жаубы жоқ

Сұйықта немесе газда қандай да бір қатты заттың өте ұсақ бөлшектерінің сұйық немесе газ молекулаларының соққыларының әрекетінен бейберекет қозғалуы калай аталады?

Броуындық қозғалыс

Идеал газ

Диффузия

Деформация

Қозғалыс

Молекулалары шексіз аз көлем алатын серпімді шариктер болып табылатын және өзара әрекеттесуі тек олардың бір бірімен тікелей немесе ыдыстың қабырғасымен соқтығысуы кезінде ғана білінетін қандай газ болып табылады?

Идеал

Диффузия

Деформация

Көлем

Қысым

Кристалдық ақаулардың түрлері?

Нүктелік және дислокация,жазық

Шектік және бұрандылық,жазық

Дислокация және шектік,жазық

Нүктелік және бұрандылық, жазық

Нүктелік және бұрандылық, шектік

Кристалдық идеал құрылымының бұзылуы тек нүктеде ғана жүрмей сызық және жазықтық бойымен жүретін,мұндай түрдегі құрылымының бұзылуын қалай атайды?

Дислокация ақау

Нүктелік ақау

Бұрандылық ақау

Дұрыс жауабы жоқ

Кристалдық ақау

Кристалдың өзі құрылымдық элементтің үш әр түрлі бағыт бойынша,көп ретті қайталануынан алынады.ол құрылымдық элементті қалай атайды?

Элементар кристалдық ұя

Кристалдық тордың симетриясы

Жабайы ұя

Дұрыс жауабы жоқ

Кристалдық тор

Кристалдың кеністікте орын ауыстырғанда,өзіне-өзі сәйкес келуін калай атайды?

Кристалдық тордың симетриясы

Жабайы ұя

Кристалдық ұя

Жауаптардын бәрі дұрыс

Элементар кристалдық ұя

Кристалдық торлардың физикалық түрлері.

Иондық,атомдық,металдық,молекулалық

Гетерополярлық,иондық

Кубтік,моноклиндік

Дұрыс жауабы жоқ

Металдық және молекулалық

Электронның меншікті механикалық моменті қала аталады?

Спин

Момент

Магнит

Электрон

Ядро

Кристалл ұяшығы дегеніміз?

Модулдері кристалл периодтарына тең болатын а, в және с үш векторларына түрғызылған параллелипед болып табылады.

Заттардағы атомдардың, иондардың, молекулалардың белгілі бір ретпен орналасуы.

Түйіндеріндегі бөлшектер белгілі бір ара қашықтықтан кейін жүйелі қайталанатын ретті құрылымды айтамыз.

К және басқа анизотропты орталардың физикалық қасиеттерін және оларға сыртқы жағдайлардың әсерін, кристалдардың нақты құрылымы.

Тордың кейбір кеңістіктік орын ауыстырулар кезінде езді өзімен бірдей түсу қасиеті аталады.

Магнетиктердің ішінде сыртқы магнит өрісі жоқ кездің өзінде де магниттелу бейім заттар болады. Олар қалай аталады?

Ферромагнетик

Парамагнетик

Диамагнетик

Домендер

Магниттелу векторы

Магнетиктердің ішінде сыртқы магнит өрісі бар кезде ғана магниттелуге бейім заттар:

Парамагнетик

Ферромагнетик

Диамагнетик

Домендер

Магниттелу векторы

Магнетиктердің ішінде сыртқы магнит өрісі бар кездің өзінде де магниттелуге бейімсіз заттар:

Диамагнетик

Ферромагнетик

Парамагнетик

Домендер

Магниттелу векторы

Магнитсіздендіру қисықтарының магниттелу қисықтарының артта қалуын немесе кешігуін қалай атаймыз?

Гистерезис

Ферромагнетик

Парамагнетик

Домендер

Магниттелу векторы

Ферромагнитті денелер магниттелгенде олардың сызықтық өлшемдері мен көлемдері де өзгереді, яғни деформацияланады. Бұл құбылысты қалай атаймыз?

Магнитострикция

Домендер

Гистерезис

Парамагнетик

Диамагнетик

Магнитострикция құбылысын 1842 жылы кім ашты?

Джоуль

Я. И. Френкель

В. Гейзенберг

П. Вейс

Л. Ландау

Ферромагнетизм теориясын алғаш ашкан француз физигі?

П. Вейс

Я. И. Френкель

В. Гейзенберг

Джоуль

Л. Ландау

Парамагнетиктер теориясын дамытқан физик?

П. Жанжевен

Я. И. Френкель

Джоуль

П. Вейс

Л. Ландау

Кристалдық тор – дегеніміз:

Заттардағы атомдардың, иондардың, молекулалардың белгілі бір ретпен орналасуы.

Модулдері кристалл периодтарына тең болатын а, в және с үш векторларына түрғызылған параллелипед болып табылады.

Түйіндеріндегі бөлшектер белгілі бір ара қашықтықтан кейін жүйелі қайталанатын ретті құрылымды айтамыз.

К және басқа анизотропты орталардың физикалық қасиеттерін және оларға сыртқы жағдайлардың әсерін, кристалдардың нақты құрылымы.

Тордың кейбір кеңістіктік орын ауыстырулар кезінде езді өзімен бірдей түсу қасиеті аталады.

Жартылай өткізгіш дегеніміз не?

Валенттілік зоналары электронмен толығымен толған;

Модельдердің кристалды периодтардағы тең болатын а,в, және с үш векторыларына туғызылған параллепипед;

Табиғаттағы заттың Холл эффектісінің негізгі сандық сипаты болып табылады;

Заттардағы атомдардың, иондардың, молекулалардың белгілі бір ретпен орналасуы.

Түйіндеріндегі бөлшектер белгілі бір ара қашықтықтан кейін жүйелі қайталанатын ретті құрылымды айтамыз.

Жартылай өткізгіштер нешеге бөлінеді?

2

3

1

4

5

Осы жартылай өткізгіштің ішіндегі меншікті өткізгіштерге қандай жатады?

Химиялық

Валенттілік

Кристалдық

Атомдық

Иондық

Меншікті өткізгіштер қандай өткізгіштерді айтамыз?

Қоспалары жоқ жартылай өткізгіш

Химиялық жартылай өткізгіш

Кристаллдық жартылай өткізгіш

Қоспалы жартылай өткізгіш

Акцепторлы жартылай өткізгіш

 υk Жартылай өткізгіште неге тең болады?

Электрондар жылдамдығынан қосындысына

Жылдамдықтың қатынасына

Олардың қатынасына

Электрон валенттілігіне

Жылдамдық валенттігіне

Қандай өткізгіштердің бірі химиялық жартылай өткізгіштер жатады?

Меншікті жартылай өткізгіштер

Қоспалы жартылай өткізгіштер

Валенттілік жартылай өткізгіштер

Қоспалы жартылай өткізгіш

Акцепторлы жартылай өткізгіш

Қандай жартылай өткізгіштердің ішінде қоспасы жоқ?

Меншікті

Валенттілік

Қоспалы

Донорлы

Акцепторлы

Асқын өткізгіштік құбылысын алғаш рет байқаған ғалым?

Х. Каммерлинг-Оннес

Мейснер

Бозе-Эйнштейн

Л. Купер

Дж. Бардин

Асқын өткізгіштердың қолданылуы.

Магнитогидродинамикалық генераторларда,электромагниттерде, үдеткіш құрылғыларда

Магнитогидродинамикалық генераторларда

Электромагниттерде

Үдеткіш құрылғыларда

Дұрыс жауабы жоқ

Асқын өткізгішті кризистік температурадан төменгі температураға суытұанда, онда магнит өрісінің болмау құбылысы қалай аталады?

Мейснер эффектісі

Л. Куппер эффектісі

Бозе-Эйнштейн статистикасы

Дж. Бардин теоремасы

Х. Каммерлинг-Оннес эффектісі

Асқын өткізгіштік заттың ... эффектісі болып есептеледі.

Макроскопиялық кванттық

Гидродинамикалық

Металдық

Молекулалық

Кванттық

Кейбір өткізгіштерді белгілі бір алмағайып температураға дейін суыту кезінде олардың электрлік кедергісінің секірмелі түрде кенет нөлге дейін төмендеу құбылысы-...

Асқын өткізгіштік

Өткізгіштік

Жартылай өткізгіштік

Меншікті өткізгіштік

Қоспалы өткізгіштік

Асқын өткізгіштің микроскопиялық теориясы жасалған жыл?

1967 ж

1867 ж

1776 ж

1976 ж

1996 ж

Рұқсат етілген зоналар шегінде энергия қалай өзгереді?

Квази үздіксіз

Үздіксіз

Валентті

Валентті емес

Макроскопиялық түрде

Молекула дегеніміз не?

Кішкентай бөлшек

Үлкен бөлшек

Квази бөлшек

Үздіксіз бөлшек

Барлық жауаптар дұрыс

Молекулалардың біртектігі қалай анықталады?

Атомдық өзара байланысымен

Үйкеліс күшімен

Байланыс ұзындығы

Қанығу қасиеті

Дұрыс жауабы жоқ

Молекулалардағы r0 атом аралық қашықтықты ... қалай аталады?

Байланыс ұзындығы

Байланым энергиясы

Байланыс энергиясы

Иондық байланыс

Ион

Молекулалық спектірлер қандай түрде болады?

Жалпақ және жіңішке жолақты спектр

Айналу спектірі

Тербелмелі спектірі

Айнымалы спектр

Дұрыс жауабы жоқ

Атом ядросының ең маңызды қасиеттерінің бірі?

Оның зарядттың саны

Ядроның өлшемі

Атомның массасы

Энергиялық шама

Ядролық өзара әсерлесу

Атомның орталық бөлігі?

Ядро

Нуклон

Протон

Нейтрон

Позитрон

Барлық бағыттар бойынша қасиеттері бірдей болатын денелерді қалай атайды?

Изотропты

Анизотропты

Аморфты

Монокристалды

Поликристалды

Триклиндық жүйе қандай түрде сипатталады?

α≠β≠γ≠900; a≠b≠c;

α=β=γ=900; a=b=c;

α=β=γ=900; a=b≠c;

α=β=γ≠900; a=b=c;

α=β=γ=900; a≠b≠c;

Моноклиндық жүйе қандай түрде сипатталады?

α= β= γ=900; a≠b≠c;

α≠β≠γ≠900; a≠b≠c;

α=β=γ=900; a=b=c;

α=β=γ=900; a=b≠c;

α=β=γ≠900; a=b=c;

Ромб жүйесі қандай түрде сипатталады?

α=β=γ=900; a=b≠c;

α≠β≠γ≠900; a≠b≠c;

α=β=γ=900; a=b=c;

α=β=γ≠900; a=b=c;

α=β=γ=900; a≠b≠c;

Тетрагонольдық жүйе қандай түрде сипатталады?

α≠β≠γ≠900; a≠b≠c;

α=β=γ=900; a=b=c;

α=β=γ=900; a=b≠c;

α=β=γ≠900; a=b=c;

α=β=γ=900; a≠b≠c;

Гексагональдық жүйе қандай түрде сипатталады?

α=β=900; γ=1200; a=b≠c;

α≠β≠γ≠900; a≠b≠c;

α=β=γ=900; a=b=c;

α=β=γ≠900; a=b=c;

α=β=γ=900; a≠b≠c;

Текшелік жүйе қандай түрде сипатталады?

α=β=γ=900; a=b=c;

α≠β≠γ≠900; a≠b≠c;

α=β=γ=900; a=b≠c;

α=β=γ≠900; a=b=c;

α=β=γ=900; a≠b≠c;

Тригональдық жүйе қандай түрде сипатталады?

α=β=γ≠900; a=b=c;

α≠β≠γ≠900; a≠b≠c;

α=β=γ=900; a=b=c;

α=β=γ=900; a=b≠c;

α=β=γ=900; a≠b≠c;

Симметрия жазықтығы –

Айналық шағылуға байланысты торлың өзіне-өзі сәйкес келу жазықтығы.

Кеңістікте орын ауыстырғанда, өзіне-өзі сәйкес келуі.

Барлық бағыттар бойынша қасиеттері бірдей болатын денелерді қалай атайды.

Қалай болса солай орналасқан көптеген ұсақ кристалдардан тұратын және осы ұсақ кристалдардан бір-біріне жабысып өскен деңгей.

Өзара әсерлесу күштері ара қашықтықтың квадратына кері пропорционал.

Қалай болса солай орналасқан көптеген ұсақ кристалдардан тұратын және осы ұсақ кристалдардан бір-біріне жабысып өскен деңгейді қалай атайды?

Поликристалды

Анизотропты

Изотропты

Аморфты

Монокристалды

Еркі электрон мен тесік кездескен жағдайда, олар ...

Рекомбинацияланады (бірігеді)

Изотропты

Аморфты

Монокристалды

Поликристалды

Өткізгіштік электрондарын тудыратын қоспа атомдарын ... деп атайды?

Донорлар

Анизотропты

Қоспа

Кристалл

Акцепторлік

Тесіктің пайда болуын тудыратын қоспаны ... деп атайды?

Акцепторлік

Анизотропты

Қоспа

Донор

Кристалл

Жартылай өткізгіштердің n- түріндегі қоспалық деңгейлерді ... деп атайды.

Донорлық

Анизотропты

Қоспа

Кристалл

Акцепторлік

Жартылай өткізгіштердің p - түріндегі қоспалық деңгейлерді ... деп атайды.

Акцепторлық

Анизотропты

Қоспа

Донорлық

Кристалл

D-?

Байланыс энергиясы

Байланыс ұзындығы

Тартылу күші

Тебілу күші

Өзара әсерлесу күші

Кристалдар мен кристалл заттар туралы ғылым?

Кристаллография

Кристаллофизика

Кристаллохимия

Иондық кристалл

Металдық кристалл

Протон қандай әріппен белгіленеді?

P

А

С

M

N

Массалық сандары А бірдей ядроларды ...

Изобаралар

Изотондар

Изотоптар

Изомерлер

Ядро

Нейтрондар саны бірдей N=A-Z ядроларды ...

Изотоптар

Изотондар

Изомерлер

Изобаралар

Ядро

Егер атомдар бір-бірімен өте алыс қашықтықта тұрса ....

Онда олар әсерлеспейді

Онда олар әсерлеседі

Олар ыдырайды

Күш пайда болады

Иондарға айналады

-?

Молекулалық

Иондық

Атомдық

Металдық

Фотондық

-?

Атомдық

Иондық

Молекулалық

Металдық

Фотондық

-?

Металдық

Иондық

Молекулалық

Атомдық

Фонондық

-?

Иондық

Молекулалық

Атомдық

Металдық

Фонондық

Молекула ұғымы ғалымға .қай жылы. енгізілді.

1860 ж

1896 ж

1875 ж

1975 ж

1960 ж

Спин параллель болғанда-?

Тебілу

Тартылу

Өзара тарту күші

Керілу күші

Нормаль күші

Электрондар бола алмайтын зона:

Тиым салынған зона

Валенттік зона

Өткізгіш зона

Диэлектрлік зона

Электрондық зона

Электрондар бола алатын зона:

Валенттік зона, өткізгіш зона

Валенттік зона, тиым салынған зона

Валенттік зона, өткізгіш зона, тиым салынған зона

Тиым салынған зона

Дұрыс жауап жоқ

Диэлектрик дегеніміз не?

Тиым салынған зонасы 6 эв асатын заттар

Тиым салынған зонасы 6 эв аспайтын заттар

Тиым салынған зонасы 0 эв тен болатын заттар

Тиым салынған зонасы жоқ заттар

Дұрыс жауабы жоқ

Қандай зона өткізгіште жоқ

Тиым салынған зона

Валенттік зона

Өткізгіш зона

Валентік, тиым салынған зоналар

Өткізгіш және тиым салынған зоналар

Қандай зоналар жартылай өткізгіште бар

Валентік, тиым салынған, өткізгіш

Валентік, тиым салынған

Валентік, өткізгіш

Тиым салынған, өткізгіш

Дұрыс жауыбы жоқДостарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет