Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбебет2/3
Дата29.06.2016
өлшемі0.5 Mb.
түріПрограмма
1   2   3

42

Иялек килеш.

1

яңа белемнәр формалаштыру

исемнәргә сорау кую; иялек килеш төшенчәсе, сораулары, кушымча-ры; калын һәм нечкә төр-ш

Д.82б., 164 нче күнегү-кушым. куеп язар, кагыйдә

12.12
43

Юнәлеш килеш.

1

яңа белемнәр формалаштыру

исемнәргә сорау кую; юнәл, төшем килешләре төшенчәсе, сораулары, кушымчал-ы; калын һәм нечкә төрләнеш; саңгырау һәм яңгырау тартыкларга, сузык авазга беткән исемгә кушымча ялгау

Д.84б., 168 нче күнегү-исемнәр-нең санын, килешен билгеләргә, кагыйдә

17.12
44

Төшем килеш.

1

яңа белемнәр формалаштыру

Д.88б., 172 нче күнегү-ребусны чишәргә, кагыйдә

18.12
45

Чыгыш килеш.
яңа белемнәр формалаштыру

исемнәргә сорау кую; чыгыш килеш төшенчә-се, сораулары, кушымча-лары; калын һәм нечкә төрләнеш; борын аваз-ларына беткән исемнәргә чыгыш килеш кушымчасы ялгау

Д.87б., 175 нче күнегү-чыгыш ки-лешенә ку-еп язарга, кагыйдә

19.12
46

Урын-вакыт килеше.
яңа белемнәр формалаштыру

исемнәргә сорау кую; урын-вакыт килеше төшенчәсе, сораулары, ку-шымчалары; калын һәм нечкә төрләнеш

бирелгән сүзләрне килешләр б-н төрлән-дерергә

24.12
47

“Чыршы бәй-рәмендә”. Рәсем буенча хикәя төзү.

1

яңа белемнәр формалаштыру

картина буенча укучыларның тормыш тәҗрибәсе, күзәтүләренә бәйле хикәя төзү, өйрәнелгән сүзләр куллану, эзлеклелек, дөрес язылыш

эшли белергә тиеш:

шәхси тәҗрибәгә, сю-жетлы картинага таянып (алдан әзерлек белән), хикәя төзеп язахикәяне дәфтәргә күчерергә

25.12
48

Исем тем буен. Гр.бир. контр диктант.

Бал дәвалый”1

яңа белемнәр формалаштыру

орфограммаларны кулланып диктант язу; сүз төркемен, килешләрне билгеләү

эшли белергә тиеш:

үтелгән орфограмма-лар кергән текстны, җөмлә ахырында ти-ешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп яза; хаталарны табып төзәтә һәм шул кагыйдәгә мисаллар

китерә

26.12
49

Хаталар өстендә эш. Кабатлау. Исем сүз төр-кеме.

1

белем һәм күнекмәләрне коррекцияләү һәм контрольдә тоту

орфограммаларны кабатлау; яңгырау һәм саңгырауга, сузык авазга, борын авазына беткән исемнәр,аларны төрләндерү, анализлау

бирелгән исемнәрнең килешләрен билгеләргә

14.1
50

Фигыль. Сай-ланма диктант.

1

катнаш

фигыль төшенчәсе, мәгънәсе, сораулары, эшне, хәрәкәтне, хәлне белдерүче фигыльләр; җөмләдәге роле

белергә тиеш: фи-гыльнең белдерелешен, сорауларын, грамматик билгеләрен

эшли белергә тиеш:

фигыль сүз төркемен аера, затын, санын, барлык һәм юклык төрен билгели, үзгәртә, сөйләмдә кулланаД.6б., 4 нче күнегү-кроссворд чишәргә, кагыйдә

15.1
51

Фигыльләрнең барлыкта һәм юклыкта килүе.

1

яңа белемнәр формалаштыру

барлык һәм юклык тө-шенчәсе, сорау кую, фи-гыльнең барлык, юклык төрен билгеләү; басым; язылыш

бирелгән фигыль-ләрнең юк-лык төрен ясарга

16.1
52

Фигыльләрнең зат-сан белән төрләнүе.

1

яңа белемнәр формалаштыру

зат һәм сан төшенчәсе, фигыльләрнең төрләнеше; ия белән фигыльнең ярашуы

Д.10б., 11 нче күнегү-җөмләләр төзергә, ка-гыйдә

21.1
53

Контроль күчереп язу.

Якты талант”1

белем һәм күнекмәләрне практикада куллану.

текстны грамоталы һәм каллиграфик дөрес итеп күчереп язу


эшли белергә тиеш:

текстны грамоталы һәм каллиграфик дөрес итеп күчереп яза


22.1
54

Хикәя фигыль.

1

яңа белемнәр формалаштыру

хикәя фигыль төшенчәсе, мәгънәсе, сораулары, төрләнешебелергә тиеш: хикәя фигыльнең белдере-лешен, сорауларын

эшли белергә тиеш:

хикәя фигыльне текстта таный һәм сөйләмдә кулланахикәя фи-гыль кергән 3 җөмлә язарга

23.1
55

Хикәя фигыльнең за-ман белән төрләнүе. Хә-зерге заман. Сайланма диктант.

1

яңа белемнәр формалаштыру


заман төрләре, хәзерге заман хикәя фигыльнең белдерелеше, сораулары, ясалышы, юклык төр ку-шымчалары, сөйләмдә аларны аера белү

белергә тиеш: хикәя

фигыльнең заман формаларын,сорауларын, кушымчаларын эшли белергә тиеш:

хәзерге заман хикәя фигыльнең кушымча-ларын күрсәтә; хикәя фигыльнең заман формаларын билгели, төрле заманнарга куя; зат-сан, барлык-юклык белән төрләндерә; дөрес язаД.13б., 17 нче күнегү-барлыкта һәм юклыкта язарга, кагыйдә

28.156

Тартык аваз-ларга беткән фигыльләр хәзерге заманда.

1

катнаш

тартык авазга беткән фи-гыльләргә ялганучы ку-шымчалар, калын һәм нечкә төрләнеш, зат-сан белән төрләндерү

Д. 15б., 21 нче күнегү-фигыльнең заманын билгеләргә

29.1
57

Сузык авазларга беткән фигыльләр хәзерге заманда.

1

катнаш

сузык авазга беткән фи-гыльләргә ялганучы ку-шымчалар; калын һәм нечкә төрләнеш; зат-сан белән төрләндерү

Д.16б., 23 нче күнегү-язарга һәм истә кал-дырырга, кагыйдә

30.1
58

[п], [къ], [к] авазларына беткән фи-гыльләр хәзерге заманда

1

катнаш

тамырда авазлар чират-лашуы; дөрес язу күнекмәләре

эшли белергә тиеш:

[п], [къ], [к] авазларына беткән хәзерге заман фигыльләрен төрләндергәндә тамырдагы аваз чиратлашуларын дөрес язаД.18б., 26 нчы күнегү-кушымчалар куеп язарга, кагыйдә

4.2
59

“Кышкы уен-нар”. Рәсем буенча хикәя төзү.


белем һәм күнекмәләрне практикада кул-

лану.


картина буенча укучы-ларның тормыш тәҗри-бәсе, күзәтүләренә бәйле хикәя төзү; өйрәнелгән сүзләр куллану, эзлек-лелек, дөрес язылыш

эшли белергә тиеш:

шәхси тәҗрибәгә, сю-жетлы картинага таянып (алдан әзерлек белән), хикәя төзеп язахикәяне дәфтәргә язарга

5.2
60

Үткән заман. Иҗади диктант.

1

яңа белемнәр формалаштыру

үткән заман хикәя фигыльнең белдерелеше, сораулары, сөйләмдә аларны аера белү

эшли белергә тиеш:

I, II төр үткән заман хикәя фигыль ку-шымчаларын билгели, фигыльләрне шул төрләргә куя; зат-сан, барлык-юклык белән төрләндерә; дөрес язаД.21б., 30 нчы күнегү, төркемләп язар, кагыйдә

6.2
61

Үткән заман хикәя фигыльнең төрләре, барлык һәм юклык формалары.

1

катнаш

билгеле һәм билгесез үткән заман, аның кушымчалары, язылышы

Д.23б., 35 нче күнегү-тиешле фи-гыльләрне куеп язарга

11.2
62

Үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше.

1

катнаш

үткән заман хикәя фигыльне дөрес, урынлы файдалану, төрләндерү

Д. 25б., 37 нче күнегү-фиг.заманын үзгәртергә

12.2
63


Киләчәк заман. Аңлатмалы диктант.

1


яңа белемнәр формалаштыру

киләчәк заман хикәя фи-гыльнең белдерелеше, сораулары, кушымчалары; сөйләмдә аларны аера белү

эшли белергә тиеш:

I, II төр киләчәк за-ман хикәя фигыль ку-шымчаларын билгели, фигыльләрне шул төрләргә куя, зат-сан, барлык-юклык белән төрләндерә, дөрес язаД.27б., 41 нче күнегү-төрләндереп язарга, кагыйдә

13.2
64

Киләчәк заман хикәя фигыльнең беренче һәм икенче төре

1

катнаш

киләчәк заман хикәя фи-гыльнең икенче төре; калын һәм нечкә төрләнеш; тамырда авазлар чиратлашуы

Д. 30б., 49 нчы күнегү-дөресләп язарга, кагыйдә

18.2
65

Фигыльләрнең күп мәгънәле булуы.

1

ныгыту, система-лаштыру

синоним, антоним фи-гыльләр; туры һәм күчерелмә мәгънә; сөйләмдә куллану
Д.33б., 55 нче күнегү-тиешлесен куеп язарга

19.2
66

Фиг.тем.буен. гр.бир. контр. дикт. “Кошчык” 2011,№4

1

белем һәм күнекмәләрне практикада кул-

лану.


орфограммаларны кулланып диктант язу; фигыльнең заманнарын билгеләү

эшли белергә тиеш:

үтелгән орфограмма-лар кергән текстны, тиешле тыныш бил-геләрен куеп, диктант итеп яза, хаталарны табып төзәтә һәм шул кагыйдәгә мисаллар китерә


20/2
67

Хаталар өстендә эш. Фигыль. Сыйфат

1

ныгыту, система-лаштыру

синоним, антоним фи-гыльләр һәм сыйфатлар, сөйләмдә куллану

белергә тиеш:

эшли белергә тиеш:

җөмләдә сыйфат сүз төркемен аера, төрләрен билгели, язуда күрсәтә, ул бәйләнгән исемне ачыклый, сыйфатларның антонимнарын таба, сөй-ләмдә кулланаД.33б., 55 нче күнегү-тиешлесен куеп язарга

25.2

68.

Сыйфат . Сайланма диктант

1

яңа белемнәр формалаштыру

сыйфат төшенчәсе, мәгъ-нәсе, сораулары, җөмләдәге роле, аларны билгели алу

Д. 37б., 61 күнегү- тиеш

исем б-н язар, кагыйдә26.2
69

Сыйфатларның төркемнәре.

1

катнаш

сыйфатны төркемләү, аларның төзелеше, анализлау

Д.39б.,64 нче күнегү-сыйфат-ның аслар сызарга

27.2
70

Антоним сый-фатлар. Иҗади диктант.

1

катнаш

антоним сыйфатларны карау, сөйләмдә куллану

Д.41б.,68

нче күнегү4.3
71

Контроль күчереп язу.

Күңелле экс-курсия” 83б Хәс1

белем һәм күнекмәләрне практикада куллану.

текстны грамоталы һәм каллиграфик дөрес итеп күчереп язу

эшли белергә тиеш:

текстны грамоталы һәм каллиграфик дөрес итеп күчереп яза

5.3
72

Хаталар өстендә эш. Сыйфатлар-ның сөйләмдәге әһәмия-те.

1

ныгыту һәм гому-миләштерүхезмәтләрне коррекцияләү; сыйфатның сөйләмдәге әһәмиятен билгеләү, кулланылышын карауэшли белергә тиеш:

алган белемнәрне кулланасыйфатлар кергән 5 җөмлә язарга

6.3

73Алмашлык. Зат алмашлыклары.1яңа белемнәр формалаштыру

алмашлык төшенчәсе, белдерелеше; I, II, III төр зат алмашлыклары, берлек һәм күплек төре; сөйләмдәге роле

эшли белергә тиеш:

зат алмашлыкларын таный, аларга сорау-лар куя, килешләр, сан белән төрләндерә, дөрес язаД.43б., 71 нче күнегү-сүзләр уйлап язарга, кагыйдә

11.3

74

Берлек санда-гы зат алмаш-лыкларының килеш белән төрләнеше.

1

катнаш

берлек сандагы зат ал-машлыкларын килеш белән төрләндерү; дөрес әйтелеш һәм язылыш

төрләнешне ятларга, 43б.

12.3

75

Күплек сандагы зат алмашлык-ларының килеш белән төрләнеше.

1

катнаш

күплек сандагы зат ал-машлыкларын килеш белән төрләндеү; дөрес язылыш өстендә эшләүД.45б., 76 нчы күнегү-без алмашлы-гын куеп язар

13.3

76

Ныгыту. Зат алмашлыклары

1

ныгыту һәм гому-миләштерү

зат алмашлыкларын табу, сөйләмдә куллану, тикшерү

Д.46б.,78 нче күнегү-хикәя төзеп язарга

18.3
77

Исем, зат алмашлыклары һәм кисәкчәләр.

1

Яңа белемнәр формалаштыру

зат алмашлыкларын табу, сөйләмдә куллану, тикшерү, кисәкчәләрне билгеләү
Карточка белән эш

19.3
78

Кисәкчә. Искәртмәле диктант.

1

яңа белемнәр формалаштыру

да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ич, бит,ук,үк кисәкчәләре, аларның мәгънәләре

эшли белергә тиеш:

кисәкчәләрне кушым-чадан аера, таный, калын һәм нечкә әйтелешне билгели, дөрес яза, сөйләмдә кулланаД.49б.,82 нче күнегү-дөрес итеп күчерер, кагыйдә

20.3
79

Кисәкчәнең сөйләмдәге роле, язылышы

1

кабатлау

кисәкчәләрнең кулланы-лышы, язылышы, аерым сүз булуы; калын һәм нечкә әйтелешле кисәк-чәләр

Д.51б.,85 нче күнегү- җөмләләр төзеп язарга

25.3
80

Ныгыту. Ки-сәкчәләр.

1

ныгыту һәм систе-малаштыру

төрле сүзләр янында килүе; текстта кисәкчәләрне таба белү, куллану

кисәкчәләр кергән җөмләләр язарга

26.3
81

Кисәкчә тем. буен. контроль диктант. “Кисәтү” 88 б. Хәсәнова

1

белем һәм күнекмә-ләрне прак-тикада кул-

лану.


орфограммаларны кулланып диктант язу, сүз төркемнәрен билгеләү


эшли белергә тиеш:

үтелгән орфограммалар кергән текстны, тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп яза


27.3
82

Хаталар өстендә эш. Бәйлекләр.

1

яңа белемнәр формалаштыру

хезмәтләрне анализлау, ярдәмче сүз төркеме буларак бәйлек; җөмләдәге роле

эшли белергә тиеш: бәйлекне таный, сөй-ләмдә куллана һәм дөрес яза

Д.52б., 88 нче күнегү- рәсем ясарга

15.4
83

Бәйлекләрнең исемнәр һәм алмашлыклар белән килүе

1

яңа белемнәр формалаштыру

Бәйлекнең җөмләдәге роле

эшли белергә тиеш: бәйлекне таный, сөй-ләмдә куллана һәм дөрес яза

Бәйлекләр белән хикәя язарга “Язгы урман”

16.4
84

Нәрсә ул җөмлә. Иҗади диктант.

1

катнаш

җөмлә төшенчәсе; укылыш, тавыш куелышын тыныш билгесенә карап билгеләү; тасвирлау, фикер йөртү элементлары кертү

Каталог: upload -> images -> files
files -> Выплата выходного пособия работающим пенсионерам при увольнении
files -> Рабочая программа по математике для обучающихся 6-х классов муниципального общеобразовательного учреждения
files -> Рабочая программа по математике мбоу кудашевская оош
files -> Рабочая программа по математике для 6 класса моу- большеметескинской средней общеобразовательной школы имени Фатиха Хусни
files -> Л. Ф. Хабирова Приказ №8/6 от 29. 08. 2015г. Положение
files -> Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чес- ноков, С. И. Шварцбурд. Казан. " Мәгариф " нәшрияты, 2007
files -> Рабочая программа по математике для обучающихся 5 А, 5 Б, 5 в классов муниципального общеобразовательного учреждения


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет