Конкурснa документацијА Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар Зајечар Николе Пашића 68, Зајечарбет1/7
Дата11.03.2016
өлшемі0.73 Mb.
түріКонкурс
  1   2   3   4   5   6   7

Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар, Николе Пашића 68, 19000 Зајечар

Тел. 019/425 788
Број: 2-440/XIII

Датум: 26.11.2015.г.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар

Николе Пашића 68, Зајечар

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге поправке и одржавања одређених делова возила
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.XIII


Новембар 2015. године
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број XIII, број 2-433/XIII од 23.11.2015.г. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број XIII, број 2-434/XIII од 23.11.2015.г., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – услуге поправке и одржавања одређених делова возила
ЈН бр.XIII/2015

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

III


Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.

5

IV


Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

11


V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

17

VI

Образац понуде

28

VII

Образац структуре цене са упутством како да се попуни

44

VIII

Модел уговора

50

IX

Образац трошкова припреме понуде

66

X

Образац изјаве о независној понуди

67


I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар

Адреса: Николе Пашића 68, Зајечар

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број XIII су услуге – услуге поправке и одржавања одређених делова возила.


4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.


5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.


6. Контакт (лице или служба)

Велибор Ристић,

Тел.: 062/88 46 556

Е-mail: risticvelibor@gmail.com


Васиљевић Дејан,

Тел.: 019/421 074,

Е-mail: dejanvasiljevic2508@gmail.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су услуге поправке и одржавања одређених делова возила.

Назив ОРН: Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила.

Ознака ОРН: 50116000


2. Партије

Предметна јавна набавка је обликован у 4 партије.


Партија бр.1

Машинска обрада појединих елемената мотора на специјалним комуналним, теретним и путничким возилима и пружање других механичарских и електричарских услуга.


Партија бр.2

Ремонт вентилатора, компресора и телескопских хидрауличких цилиндара на специјалним комуналним возилима.


Партија бр.3

Услужна израда и машинска обрада елемената шасија и мотора на специјалним комуналним возилима и булдозеру ТГ80 као и уређаја у систему даљинског грејања.


Партија бр.4

Услуге поправке хидрауличних система, склопова и аутоматике на надградњама специјалних комуналних возила.III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Понуђач је дужан да за потребе наручиоца понуди следеће услуге:
Партија бр.1

Машинска обрада појединих елемената мотора на специјалним комуналним, теретним и путничким возилима и пружање других механичарских и електричарских услуга.
Тип возила на коме се врши услуга

Опис услуге

Предвиђени број радних сати

Специјална и теретна возила

ФАП 1921 БД/48

ФАП 1620 БД

ФАП 1318 Б/36

ФАП МЕРЦЕДЕС 1213

ФАП 1314

ФАП 1414 СК

ТАМ 130 Т11

ТАМ 80/75 Т3

ИВЕКО МЛ 90 Е17


Бушење блока мотора

75

Хилзнирање блока мотора

50

Егализирање радилице

45

Обрада главе мотора

70

Обрада чаура малих песница

45

Трновање блока мотора

35

Обрада сицева вентила

25

Поправка хладњака за воду

40

Поправка и штеловање бош пумпи са дизнама

65

Обрада и ремонт карданских вратила

70

Бикснирање предњег трапа

20

Ремонт алнасера

40

Ремонт алтернатора

15

Провера ваздушне инсталације кочионог система

20

Контрола рада пумпи за уље

20

Поправка мотора грејача кабина

25

Остале нередвиђене механичарске и електричарске услуге

30

Путничка и доставна возила

ЗАСТАВА ЈУГО 55 ПОЛИМашинска обрада радилице

30

Машинска обрада стублине

30

Репарација главе мотора

25

Узубљење мотора

10

Контрола рада карбуратора

5

Провера компресије мотора

5

ЗАСТАВА КОРАЛ ИН

Штеловање дизни на систему за ТНГ

5

Ремонт алнасера

10

ЗАСТАВА СКАЛА 1.1 ПОЛИ

Поправка аблендера за светла

5

ШЕВРОЛЕТ КАЛОС 1.6

ОПЕЛ АСТРА КЛАСИК 1.4
Пуњење аутоклиме фреоном са провером расхладне инсталације

10

Замена селен блокова

5

Компијутерска дијагностика рада мотора

5

Испитивање система за убризгавање горива

5
Реглажа предњег трапа путничких возила

10
Остале нередвиђене механичарске и електричарске услуге

30

Укупан предвиђени број радних сати:

880

Приликом преузимања сервисираног елемента или склопа представник наручиоца потписује радни налог чиме потврђује пријем услуге.

Сваки испостављени рачун мора да прати потписан и оверен радни налог.

Гаранција на извршене услуге је минимум 6 месеци.

Мосто извршења услуге је сервисни погон понуђача на територији Града Зајечара.

Време одзива понуђача је 1 дан од тренутка пријаве квара.

Рок извршења услуге не може бити дужи од 5 дана од преузимања уређаја или склопа на сервис.

Пружање услуге врши се сукцесивно у периоду децембар 2015.г. – децембар 2016.г. према стварним потребама наручиоца.

Предвиђени број радних сати је орјентациони у сврху исказивања цене и оцене понуда.
РЕКЛАМАЦИЈА

У случају утврђених недостатака, након преузимања сервисираног уређаја или склопа, наручилац сачињава записник и упућује приговор сервисеру. Сервисер је дужан да изврши поновни ремонт или сервис рекламираног уређаја или склопа.

Партија бр.2

Ремонт вентилатора, компресора и телескопских хидрауличких цилиндара на специјалним комуналним возилима.
Тип возила на коме се врши услуга

Опис услуге

Предвиђени број радних сати

ФАП 1921/1620

Ремонт водених пумпи

35

ФАП 1921/1620

Ремонт виско вентилатора

55

ФАП 1921/1620, 1314, 1414

Ремонт компресора за ваздух

45

ФАП 1921/1620, 1318, ТАМ 130Т11

Ремонт пумпе волана

40

ФАП 1314/1414

Ремонт цилиндра квачила

25

ФАП 1921/1620

Ремонт кочионих цилиндара

15

ФАП 1921/1620

Ремонт тристоп цилиндара 20”/20”

20

ФАП 1921/1620

Ремонт ручног вентила у кабини

30

Надградње:

“Ресор” Ниш

“Пријепоље”


Ремонт хидрауличких телескопских цилиндара са брушењем и хромирањем цеви клипњаче

145

Укупан предвиђени број радних сати:

410

Приликом преузимања сервисираног елемента или склопа представник наручиоца потписује радни налог чиме потврђује пријем услуге.

Сваки испостављени рачун мора да прати потписан и оверен радни налог.

Гаранција на извршене услуге је минимум 6 месеци.

Мосто извршења услуге (ремонт пумпи, вентилатора, компресора и телескопских цилиндара) је сервисни погон понуђача.

Превоз уређаја или склопа је обавеза сервисера.

Рок за преузимање појединачног уређаја или склопа на сервис је 1 дан од момента пријаве квара од стране наручиоца.

Рок извршења услуге и испоруке сервисираног уређаја или склопа не може бити дужи од 5 дана од момента преузимања уређаја или склопа на сервис.

Место преузимања, испоруке је франко магацин наручиоца на адреси Јавно комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, Сектор „Чистоћа“, Генерала Гамбете бб, 19000 Зајечар.

Постоји могућност слања уређаја или склопа на сервис, брзом поштом, о трошку сервисера. Сервисер уговара превоз и шаље превозника на место преузимања. У случају слања уређаја или склопа брзом поштом сматра се да је у тренутку предаје уређаја или склопа превознику сервисер преузео уређај или склоп на сервис.

Пружање услуге врши се сукцесивно у периоду децембар 2015.г. – децембар 2016.г. према стварним потребама наручиоца.

Предвиђени број радних сати је орјентациони у сврху исказивања цене и оцене понуда.


РЕКЛАМАЦИЈА

У случају утврђених недостатака, након преузимања сервисираног уређаја или склопа, наручилац сачињава записник и упућује приговор сервисеру. Сервисер је дужан да изврши поновни ремонт или сервис рекламираног уређаја или склопа.

Партија бр.3

Услужна израда и машинска обрада елемената шасија и мотора на специјалним комуналним возилима и булдозеру ТГ80 као и уређаја у систему даљинског грејања.
Тип возила или опреме-уређаја у систему даљинског грејања на коме се врши услуга

Опис услуге

Предвиђени број радних сати

ТГ 80

Прорезивање навоја на осовинама редуктора са израдом матица

10

АС, АП, КИПЕРИ

Израда осовина са навојем (М6 - М20)

5

АС, АП, КИПЕРИ

Бикснирање клипова на телескопским цилиндрима

25

АС, АП, КИПЕРИ

Разбушивање рупа у различитим деловима шасије са урезивањем навоја (М10 - М20)

15

АС, АП

Обрада колектора на алтернаторима

20

АС, АП, КИПЕРИ, ТГ 80

Израда штоплија од месинга

5

АС

Израда центар штафова вођица на клизачима у надградњи

15

АС, АП, КИПЕРИ, ТГ 80

Балансирање виска на хладњацима

5

АС

Бушење рупа за штопли, израда редуцира и заптивање картера на камионима

20

АС, АП, КИПЕРИ

Израда одстојних прстенова на осовинама

5

ТГ 80

Израда болцна за гусенице

5

КИПЕРИ

Обрада звона мењача

10

Парни измењивач у подстаници „Пивара“

Обрада декле измењивача

140

Цеви

Резање навоја на цевима

30

Вентили

Машинска обрада разних елемената вентила

20

Вентилатори

Машинска обрада разних елемената вентилатора

20

Горионици

Машинска обрада разних елемената горионика

20
Друге непланиране машинске обраде

10

Укупан предвиђени број радних сати:

380

Приликом преузимања обрађеног елемента или склопа представник наручиоца потписује радни налог чиме потврђује пријем услуге.

Сваки испостављени рачун мора да прати потписан и оверен радни налог.

Мосто извршења услуге је погон за машинску обраду понуђача на територији Града Зајечара.

Време одзива понуђача је 1 дан од тренутка пријаве квара.

Рок извршења услуге не може бити дужи од 5 дана од преузимања елемента или склопа на обраду.

Пружање услуге врши се сукцесивно у периоду децембар 2015.г. – децембар 2016.г. према стварним потребама наручиоца.

Предвиђени број радних сати је орјентациони у сврху исказивања цене и оцене понуда.


РЕКЛАМАЦИЈА

У случају утврђених недостатака, након преузимања обрађеног елемента или склопа, наручилац сачињава записник и упућује приговор сервисеру. Сервисер је дужан да изврши поновну обраду рекламираног елемента или склопа.

Партија бр.4

Услуге поправке хидрауличних система, склопова и аутоматике на надградњама специјалних комуналних возила.
Тип надградње на којој се врши услуга

Опис услуге

Предвиђени број радних сати

“Ресор”

“Пријепоље”Утврђивање дефектаже приликом квара

15

Ремонт хидрауличних клипно - аксијалних двострујних пумпи (лева и десна) – HDS

95

Ремонт електромагнетних хидрауличких разводника за аутоматско укључивање система за подизање контејнера

70

Ремонт вентила: сигурносних, блокирајућих, неповратних, брзоиспусних и пригушних

55

Ремонт регулатора притиска

20

Ремонт комплетних јединица за припрему ваздуха

35

Ремонт хидромотора

30

Испитивање и штеловање притиска у хидрауличком и пнеуматском систему

10

Други непланирани радови

20

Укупан предвиђени број радних сати:

330

Утврђивање дефектаже и узрока квара на надградњи возила као и испитивање и штеловање притиска у хидрауличком и пнеуматском систему врши се ф-цо РЈ “Механизација” - Генерала Гамбете бб, 19000 Зајечар

Сви трошкови доласка ради утврђивања дефектаже падају на терет понуђача.

Мосто извршења услуге (сервис поквареног елемента, уређаја или склопа) је сервисни погон понуђача или ако је то могуће на лицу места.

Гаранција на извршене услуге је минимум 6 месеци.

Превоз уређаја или склопа је обавеза понуђача и све евентуалне трошкове брзе поште сноси понуђач.

Време одзива понуђача је 1 дан од тренутка пријаве квара.

Рок извршења услуге не може бити дужи од 5 дана од преузимања уређаја или склопа на сервис.

Сваки испостављени рачун мора да прати потписан и оверен радни налог.

Пружање услуге врши се сукцесивно у периоду децембар 2015.г. – децембар 2016.г. према стварним потребама наручиоца.

Предвиђени број радних сати је орјентациони у сврху исказивања цене и оцене понуда.
РЕКЛАМАЦИЈА

У случају утврђених недостатака, након преузимања сервисираног уређаја или склопа, наручилац сачињава записник и упућује приговор сервисеру. Сервисер је дужан да изврши поновни ремонт или сервис рекламираног уређаја или склопа.IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
  1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

 3. Услов је обрисан (чл. 37. ст. 1. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС“ број 68/2015)

 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

 5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
  1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона и то:

Технички капацитет:

1) За Партију бр.1

- Да у моменту подношења понуде на територији Града Зајечара поседује, тј. користи најмање један сервисни објекат у коме пружа услуге поправке и одржавања возила.

2) За Партију бр.3

- Да у моменту подношења понуде на територији Града Зајечара поседује, тј. користи најмање један погон за машинску обраду у коме пружа услуге машинске обраде.


  1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
  1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача:

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.


Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем:

Понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.


Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.


Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

Каталог: dokumenti
dokumenti -> Проект планировки объекта культурного наследия регионального значения «государственная историко-культурная заповедная территория «крепостная гора»
dokumenti -> Перевод текста со старорусского на современный язык
dokumenti -> Закона о јавним набавкама(Службени гласник рс бр. 124/121)
dokumenti -> Закона о јавним набавкама(Службени гласник рс бр. 124/121)
dokumenti -> Конкурсна документацијА у отвореном поступак за јавну набавку добара- резни алат јН бр. 586/14-409


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет