Математика факультетінің магистрантыДата27.06.2016
өлшемі63 Kb.
#161524
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

математика факультетінің магистранты

Минбаева Сымбат Рахатовнаның

Жарғақтың кернеулік және деформациялық күйі”тақырыбындағы магистерлік диссертациясының

рефераты

Зерттеудің актуалдылығы: Үлкен аралықты конструкцияны қолдану материалдың көтерімділік қасиетін максималды түрде қолдануға мүмкіндік береді. Құрылымдар мен имараттардың массасының азаюы құрылыстың негізгі тенденциясы б.т. Массасының азаюы материалдың көлемі, оны шығару, өңдеу, транспортілеу және монтаждаудың азаюын білдіреді. Жеңіл жабыншақтарды қолдану ғимараттар мен имараттарға жаңа әр түрлі формаларды беруге мүмкіндік береді, сондықтан, әрине, құрылысшылар мен сәулетшілерді конструкциялардың жаңа түрлері қызықтырады. Сонымен бірге тәжірибе статикалық және динамикалық жүктемелерге шектеу бар екенін көрсетеді, осыдан аспалы жүйелерді есептеген кезде статикалық және динамикалық есептеулермен байланысты қиындықтар туады. Жарғақтық жүйелер негізінен жұқа металлдық парақтардан жасалған контур бойынша бекітілген кеңістіктік конструкцияларға жатады. Мысалы, Мәскеуде аралығы 200 м жарғақты жабыншақтарды қолдануымен әлемдегі ең үлкен олимптық құрылымдар, Санкт - Петербургтегі диаметрі 160 м универслды зал, ал Бишкектегі спорт Сарайы мен Харьковтағы бассейні аралығы 60 м жабыншқтарымен қапталған.

Жарғақты жабыншақтар тек қана бірігей иматтарды салғанда қолданылмай, сонымен бірге жаппай салынатын ғимарттарды тұрғызғанда қолданылады, мысалы, универсалды типтегі киноконцертті немесе спортты залдарды, үлкен дүкендерді, нарықтарды, жабық стадиондарды, көрме павильондарды және т.б. салғанда қолданылады. Олар өндірістік ғиматтарда аспалы кран немесе көпірлі крандар сияқты құрылғыларынсыз қойма жайларында, гараждарда, ангарларда, резервуарларда т.б. қолданылады.

Жарғақты жабыншақты конструкцияларды құрылыс практикасына кең қолдануға енгізу үшін олардың кернеулік және деформациялық күйлерінің сипаттамаларын анықтау кезінде факторлады тез әрі оңай әдіспен анықтау қажеттілігі туады. Диссертациялық жұмыста Грин әдісі көмегімен анықталған сипаттамалары мен факторлардың мәндерінің дұрыстығын дәлелдеу үшін басқа әдістер арқылы анықталған сипаттамалар және мәндермен салыстырылған.

Жұмыстың мақсаты: Ұсынған жұмыстың мақсаты – жарғақтардың кернеулі – деформациялық күйлерін сипаттайтын қазіргі уақыттағы инженерлік әдістерді қолданып есептеу жолдарын қарастыру, олардың көмегімен конструкциялардың сипаттамаларын анықтау болып табылады.

Зерттеу объектісі: Жарғақтардың кернеулік және деформациялық күйі.

Зерттеу әдісі: Әсер сызықтары мен аналитикалық әдіс.

Ғылыми жаңалығы: Жарғақтарды есептеу теориясында бұрында ескерілмеген факторларды анықтау.

Теориялық маңыздығы: . Кез келген жүктеме әсеріне есептеуді жүргізуге мүмкіндік беретін Грин функциясына негізделген, жарғақтардың көлденең ығысу, қысылым және қысымды ескеретін К.А.Тұрсыновтың жаңа теориясы қарастырылған. Майысқақ жарғақтар үшін «жүктеме-иілу» тәуелділігі есептелінген.

Практикалық маңыздылығы: Ғимараттар мен имарттарды салудың алдында болашақ құрылымды қоршаған ортаға сай, яғни, сырттан әсер ететін күштерге (қардан, желден болатын жүктемелерге) шыдамдылығын анықтау қажетті. Жабыншақты конструкциялар әр түрлі материалдардан жасалған жарғақтардан құрылуы мүмкін, сонымен қатар өзіндік конструктивтік және серпімділік қасиеттеріне сай есептеулер жүргізілуі тиіс. Сондықтан жарғақты құрылымдардың кернеулік және деформациялық күйлерін алдын ала анықтау өте маңызды.

Апробация: Диссертацияның негізгі тұжырымдары конференцияларда, ғылыми семинарларда баяндалды.

Жұмыс кіріспеден, үш тараудан, 22 суреттен, 2 кестеден және қорытындыдан тұрады.

Жұмыстың жалпы көлемі – 80 бет.

Қолданылған әдебиеттер тізімі – 31 кітап.Негізгі қолданылған термин сөздер:

Сыртқы көлденең жүктемені қабылдауға арналған өте жұқа жазық дене жарғақ деп аталады.

Материалдың беріктілігін білу үшін ішкі күштердің қарқындылығын анықтау керек, оны кернеу деп атайды.

Денеге әсер ететін күштер өзгергенде дененің пішіні өзгереді, яғни, деформацияланады.

Басты жазықтықтар арасындағы бұрыштарды қақ бөлетін қималарда басты кернеулер жұмыс жасайды .

Бейтарап жазықтықтың нүктелері осы жазықтыққа перпендикуляр алатын жылжуларды майысулар деп аталады.

Көлденең ығысу материалдың талшықтарына перпендикуляр ығысу.

Қарастырылатын нүкте арқылы өтетін бағыттары әр түрлі сызықты деформациялардың және әр түрлі жазықтықтар бойынша бағытталған бұрыштық деформациялардың жиынтығы өзімен осы нүктедегі деформациялық күйді білдіреді.

Иілуге қатаңдығы тым аз өзек майысқақ жіп деп аталады.

Иілу – сыртқы күштердің (мысалы, салмақтың) немесе теператураның әсерінен денелердің деформацияға ұшырауы.

Конструктивтік материалдар – машиналр мен механизмдердің, үйлердің, транспорт құрылғыларының, ғамараттардың, аспаптардың және басқа техникалық объектілердің бөлшектерін жасауға пайдаланылатын атериалдар.
Диссертант Минбаева С.Р.

Реферат

магистерской диссертации на тему “Напряженное и деформированное состояния мембраны” магистранта математического факультета

Карагандинского Государственного Университета им. Е.А.Букетова

Минбаевой Сымбат Рахатовны

Актуальность изучения: Технический прогресс выдвигает перед строителями требования, Без выполнения которых немыслим дальнейший рост капитального строительства. Основные из них - снижение стоимости строительных конструкций, трудоемкости изготовления и монтажа, уменьшение расхода материалов. Этим требованиям успешно удовлетворяют пространственные металлические конструкции, одним из эффективных типов которых являются висячие тонколистовые системы, позволяющие создавать конструкции с высокими технико-экономическими показателями.

Мембранные системы представляют собой пространственную конструкцию из тонкого металлического листа, закрепленного на контуре. Например, в Москве возведены одни из крупнейших в мире олим­пийские сооружения с мембранными покрытиями пропетом до 200 м. В Санкт-Петербурге построен универсальный спортивный зал диаметром 160 м, перекрытый тонколистовой оболочкой. Мембранные покрытия пролетом около 60 м применены во Дворце спорта в Бишкеке и в плавательном бассейне в Харькове.

Мембранные покрытия применяются не только при сооружении уникальных сооружений (крытых стадионов, выставочных павильонов), но и при возведении зданий массового строительства, киноконцертных и спортивных залов универсального типа, больших магазинов, рынков. Они могут использоваться в промышленных зданиях без подвесного кранового оборудования, с мостовыми кранами или напольным транспортом, в складских помещениях, гаражах, ангарах, резервуарах, отстойниках и т.д. Мембранные системы могут быть также широко использованы в ограждающих конструкциях стен, кровель, подвесных потолков. Областью применения мембран являются и специальные сооружения различного назначения.

Для широкого внедрения мембранных конструкций в практику строительства возникла необходимость рассмотрения более быстрого и точного метода решений задач для определения напряженного и деформированного состояния мембран. Так, в диссертации был рассмотрен метод с применением функции Грина, выводы которого были сравнены с выводами полученными аналитическим методом.Цель работы: Целью предложеной работы является определение напряженного и деформированного состояния мембраны. Определение характеристик, получение численных данных и сравнение их с ранее полученными данными другими методами и сравнение их между собой.

Обьект исследования: Напряженное и деформированное состояния мембраны.

Метод исследования: Метод линий влияния и аналитический метод.

Научная новизна: Определение ранее не учитываемых факторов в теории расчетов мембран.

Теоретическая значимость: Общепринятая классическая теория расчета, не учитывающая такие факторы, как поперечный сдвиг, обжатие, давление слоев, основана на математическом аппарате, реализация которого представляет собой определенную трудность. Новый метод К.А.Турсунова основаный н использовании функции Грина направлена на решение этой проблеы. Произведены расчеты мембран на действие произвольной распределенной нагрузки и на действие сосредоточенной силы с использованием функции Грина. Для гибкой мембраны получена зависимость "нагрузка-прогиб".

Апробация: Концепции примененные в диссертации были изложены в конференциях и научных семинарах.

Работа состоит из трех глав, 22 рисунка, 2 таблиц и вывода,обьем работы – 0 страниц, использованные источники - 31 книгаПеречень ключевых слов:

Сдвиг - в сопротивлении материалов - деформация упругого тела, характеризующаяся взаимным смещением параллельных слоев (или волокон) материала под действием приложенных сил при неизменном расстоянии между слоями.

Очень тонкое плоское тело, предназначенное для восприятия внешней поперечной нагрузки, называется мембраной.

Поперечное сжатие - сжатие перпендикулярно волокнам материала.

Изгиб - в сопротивлении материалов - вид деформации бруса, балки, плиты, оболочки или другого объекта, характеризующийся изменением кривизны оси или срединной поверхности деформируемого объекта под действием внешних сил или температуры.

Поперечный изгиб - изгиб, возникающий при наличии изгибающих моментов и поперечных сил.

Прогиб - дефект деформации пиломатериалов; результат неправильного складирования

Деформация - изменение формы и объема тела под действием внешних сил. Деформация связана с изменением относительного положения частиц тела и, обычно, сопровождается изменением величин междуатомных сил, мерой которого является упругое напряжение.

Волокно - длинная узкая клетка или группа клеток, из которых (в основном) состоит древесина.

Механическое напряжениемера внутренних сил, возникающих в деформируемом теле под влиянием внешних воздействий.

График, изображающий закон изменения какого-либо одного фактора (изгибающего момента, поперечной силы, опорной реакции) для одного определенного сечения в зависимостси от положения единичного груза, который без толчков и ускорений медленно движется по сооружению, называется линией влияния этого фактора.

Упругой системой называют такую ситему, которая после удаления нагрузки возвращается в начальное недоформированное состояние.

Возможными перемещениями называются ничтожно малые упругие перемещения, вызываемые какими-либо силами, температурой или перемещениями опор, которые по своему характеру принимаются как бесконечно малые.

Динамическая нагрузка – это нагрузка, при действии которой силы инерции сооружения будут настолько велики, что их надо учитывать при расчете.

При динамической нагрузке любой элемент конструкций в каждый момент времени можно рассматривать как находящийся в состоянии равновесия под действием внешних сил, включая опорные реакции, усилий и сил инерции. Это положение носит название принципа Даламбера.

Диссертант Минбаева С.Р.
Abstract
of Master dissertation (MPhil) on theme “Stress and strained membrane state” of postgraduate by specialty 6N0603 - Mechanics of mathematical faculty of E.A. Buketov Karaganda State University

Minbaeva Symbat Rakhatovna
Actuality of research: Technical progress advance claims for builders without fulfilling them further increasing of capital construction is inconceivable. Main ones are – reduction of building structures price, labour-intensiveness of manufacture and mounting, reduction of material consumption. Spatial metal constructions successfully meet these demands one of the effective types of which are hanging thin-sheet systems allowing to make constructions with high technical and economical results.

Membrane systems represent spatial construction from thin metal sheet, fixed on the edge. For example in Moscow one of the largest in the world Olympic constructions with membrane covering with span of 200 m is built. In St.Petersburg universal sport hall with diameter 160 m spanned by thin-sheet cover was built. Membrane platings with span about 60m are used in Palace of Sport in Bishkek and in swimming pool in Kharkov.

Membrane platings are used not only in constructing of unique buildings (roofed stadiums, exhibition hall), but under the building of mass construction, cinema and concert and sport halls of universal types, large shops, markets. They can be used in industrial buildings without hanging crane equipment, with bridge cranes or floor-level transport, in storage rooms, garages, hangars, reservoirs, sediment bulbs etc. membrane systems can widely be used in walling, roofing, counter ceiling. The branch of usage of membrane is special constructions of different purposes.

For wide introduction of membrane constructions in building practice the necessity of quick and exact method consideration of solving problems for stress and strained membrane state determination appeared. Thus in the dissertation method of Green function application was considered, conclusions of which were compared with conclusions obtained by analytical methods.Aim of work: aim of this work is determination of stress and strained membrane state. Determination of characteristics, numeral data organization and their comparison with obtained earlier data by other methods and comparison with each other.

Object of work: stress and strained membrane state.

Method of research: influence line method and analytical method.

Scientific novelty: determination of previously negligible factors in the theory of membrane calculations.

Theoretical significance: Conventional classical theory of calculation not considering such factors as in-plane shear, draught, pressing of layers is based on mathematical equipment, realization of which present definite difficulty. K.A. Tursunov’s new method based on the application of Green method is directed to the solution of this problem. Membrane calculations on optional distributed load operation and concentrated force operation with Green method are made. For flexible membrane dependence “load- deflection” is found.

Approbation: Conceptions used in dissertation were expounded in conferences and scientific seminars.

The work consists of three chapters, pictures, 2 tables and conclusion. Volume of work 80 pages, used literature - 31 books.List of key words:

Displacement in strength of materials is a deformation of elastic solid, characterized by mutual displacement of parallel layers (or filaments) of material under the action of applied force by constant distance between layers.

Lateral contraction is a contraction perpendicularly material filaments.

Bending in strength of materials is a type of beam, carrier, flagstone, covering or other object deformation, characterized by changing of axes curvature or middle surface of deformed object under external force or temperature.

Cross-bending is bending, appearing under the moment of deflection and shearing forces.

Deflection is stuffs defect deformation; the result of wrong storing.

Deformation is form and volume of solid changing under applied forces.

Deformation is connected with changing of relative position of solid fractions and is usually attended by changing of between atom forces measure of which is elastic loading.Filament is long thin cell or group of cells from which (in general) wood is considered.

Mechanical stress is a measure of internal forces, appearing in deformed body under influence of external action.
Каталог: files -> Faculties -> Mathematical -> Autoreferat
Autoreferat -> Реферат диссертацияның көлемі мен құрылымы
Autoreferat -> ТҰжырым жұмыстың жалпы сипаттамасы
Autoreferat -> "Ақпараттық пішіндеу мен MetaTrader 4 терминалында құрылган механикалық сауда жүйесі" атты тақырыбына жазылған
Autoreferat -> Ақырлы өрістегі арнайы группалар 6N0601–Математика ғылымының магистрі академиялық дәрежесін алу үшін ұсынылған диссертация Реферат
Autoreferat -> Диссертацияның көлемі мен құрылымы
Autoreferat -> Математика факультетінің магистранты
Autoreferat -> Диссертация на соискание академической степени магистра математики Реферат Общая характеристика работы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет