Механика- математика факультетіДата11.06.2016
өлшемі220.42 Kb.
ӘЛ- ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
МЕХАНИКА- МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

Механика-математика

факультетінің ғылыми кеңесінде

«____» ____________ 2009 ж. № ________хаттама

“БЕКІТІЛДІ”

Ғылыми кеңесінің төрағасы

Қалтаев А. ________________
6N0603-Механика

мамандығы бойынша магистратураға түсу үшін
Е М ТИ Х А Н Б А Ғ Д А Р Л А М А С Ы

Алматы - 2009

1. Теориялық механика
1. Материалдық нүкте қозғалысының берілу тәсілі. Нүкте жылдамдығы және үдеу.

2. Нүкте үдеуін радиалдық және трансверсалдық құраушыларға жіктеуі.

3. Нүкте үдеуін табиғи үшжақ осьтеріне жіктеу.

4. Қатты дененің айналмалы қозғалысы. Бұрыштық жылдамдық және бұрыштық үдеу. Айналмалы қозғалыстағы дене нүктелерінің жылдамдықтары және үдеулері.

5. Жазық фигура нүктелерінің жылдамдығы. Лездік жылдамдық центрінің көмегімен жазық фигураның кез-келген нүктесінің жылдамдығын анықтау. Жылдамдықтар проекциялары туралы теорема.

6. Жазық фигураның нүктелерінің үдеуі. Лездік үдеулер центрі.

7. Қатты дененің қозғалысы. Ілгерілемелі жылдамдықтарды қосу. Бір нүктеде қиылысатын бұрыштық жылдамдықтарды қосу.

8. Параллель және антипараллель бұрыштық жылдамдықтарды қосу. Айналу жұбы.

9. Бұрыштық және ілгерілемелі жылдамдықтарды олардың әр түрлі орналасу жағдайларында қосу.

10. Нүктенің күрделі қозғалысы. Нүктенің абсолютті, салыстырмалы және тасымал қозғалысы. Жылдамдықтарды қосу.

11. Үдеулерді қосу туралы Кориолис теоремасы. Кориолис үдеулерінің бағытын анықтау.

12. Жинақталатын күштер жүйесіндегі тең әсер етуші күш. Үш күш туралы теорема.

13. Нүктеге және оське қатысты күш моменті.

14. Ауырлық центрі. Ауырлық центрінің координаталарын табу әдістері.

15. Жазықтықтағы және кеңістіктегі кез келген және параллель күштер жүйесінің тепе-теңдік шарттары.

16. Жылжығыш векторлар жүйесін келтіру. Бас вектор және бас момент.

17. Келтіру центрін өзгерту. Келтіру инварианттары.

18. Материалдық нүктенің қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теорема. Бірінші интегралдары.

19. Материалдық нүктелер жүйесінің қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теорема. Бірінші интегралы.

20. Материалдық нүктенің қозғалыс мөлшері моментінің өзгеруі туралы теорема. Бірінші интегралы.

21. Материалдық нүктенің кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы теоремасы. Бірінші интегралы.

22. Кедергі жылдамдыққа пропорционал болғандағы материалдық нүктенің еркін өшетін тербелістері.

23. Нүктенің мәжбүрлі тербелістері. Резонанс.

24. Кедергі жылдамдыққа пропорционал болғандағы материалдық нүктенің мәжбүрлі тербелістері.

25. Ауырлық күштер әсеріндегі материалдық нүкте қозғалысының дифференциалдық теңдеуі.

26. Материалдық нүктелер жүйесінің массалар центрінің қозғалысы туралы теорема. Бірінші интегралдары.

27. Механикалық жүйенің кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы теоремасы. Энергияның интегралы.

28. Материалдық нүкте жүйелері үшін Даламбер принципі. Инерция күштері. Инерция күштерін бас векторға және бас моментке келтіру.

29. Лагранждың І-ші ретті теңдеуі.

30. Лагранждың ІI-ші ретті теңдеуі.

31. Параллель шоқ осьтеріне қатысты инерция моменттері.

32. Берілген нүктеден шыққан шоқ осьтеріне қатысты инерция моменті. Инерция тензоры.

33. Инерция эллипсоиды. Инерцияның бас осьтері. Инерция бас осьтерінің қасиеттері.

34. Абсолют қатты дененің қозғалмайтын ось төңірегіндегі қозғалыс теңдеулері.

35. Абсолют қатты дененің бір нүктесі бекітілген қозғалысындағы Эйлердің кинематикалық теңдеулері. Эйлер бұрыштары.

36. Эйлердің динамикалық теңдеулері.

37. Бір нүктесі бекітілген ауыр қатты дененің қозғалысы туралы есептің қойылуы. Эйлер, Лагранж, Ковалевская жағдайлары.

38. Виртуалды орын ауыстыру принципі.

39. Динамиканың жалпы теңдеулері.

40. Материалдық нүктелер жүйесінің қозғалыс мөлшері моментінің өзгеруі туралы теорема. Бірінші интегралдары.


2. Тұтас орта механикасы
41. Тұтас орта қозғалысын оқып -үйренудегі Лагранж және Эйлер тәсілдері.

42. Деформация тензоры және оның компоненттерінің геометриялық мағынасы.

43.Деформация жылдамдықтарының тензоры және оның компоненттерінің механикалық мағынасы.

44. Коши-Гельмгольц теоремасы мен формуласы.

45. Массаның сақталу заңы. Лагранж және Эйлер айнымалыларындағы үздіксіздік теңдеуі.

46. Көлемдік және беттік күштер. Кернеулер тензоры және оның компоненттерінің мағынасы.

47. “Кернеумен” өрнектелген тұтас орта динамикасының теңдеуі. Тұтас ортаның тепе-теңдік

теңдеуі.


48. Тұтас орта термодинамикасының негізгі ұғымдары. Термодинамиканың бірінші заңы. Жылу ағысының теңдеуі.

49. Термодинамиканың екінші заңы және энтропия жөнінде түсінік.

50. Классикалық термодинамикалық процестер. Клапейрон формуласы. Пуассон адиабатасының теңдеуі.

51. Идеал және сығылмайтын тұтқыр сұйықтың модельдері. Навье-Стокс заңы.

52. Серпімді ортаның моделі. Гуктің серпімді сызықты денесі. Гук заңы.

53. Гидростатика теңдеулері. Газдың баротропты тепе-теңдік теңдеулерінің интегралы.

54. Сығылмайтын ауыр сұйықтың тепе-теңдігі. Архимед заңы.

55. Бернулли интегралы және теоремасы.

56. Қарапайым баротропты процестер үшін Бернулли интегралының дербес жағдайы.

57. Идеал газдың адиабаталық қозғалысындағы энергия теңдеуі. Энергия интегралы.

58. Идеалды ортаның құйынсыз қозғалысы. Лагранж-Коши интегралы.

59. Сығылмайтын сұйықтың жазық құйынсыз қозғалысы. Қарапайым ағындардың комплекстік потенциалдары (біртекті ағын, бұлақ, құйма, құйын).

60. Идеалды газдағы аз қоздырудың таралу жылдамдығы. Дыбыс жылдамдығы. Мах саны.

61. Тұтқыр сығылмайтын сұйықтың қозғалысы үшін Навье-Стокс теңдеуі. Рейнольдс саны.

62. Дөңгелек, цилиндрлік құбырдағы тұтқыр, сығылмайтын сұйықтың қозғалысы жөніндегі есеп. Пуазейль заңы.

63. Шекаралық қабат және сыртқы ағын. Жазық стационар шекаралық қабаттың Прандтль теңдеуі.

64. Блазиус есебі. Шекаралық қабаттың қалыңдығы. Үйкеліс коэффициенті.

65. Рейнольдстің дағдарыс саны. Сығылмайтын сұйықтардың орташаланған турбуленттік қозғалысының Рейнольдс теңдеулері.

66. Гриффитс есептері.

67. Сызат маңайындағы кернеулік күй.

68. Сен-Венан принципі. Құбыр үшін Ламе есебі.

69. Кернеулер концентрациясы. Кирш есебі.

70. Жазық толқындар. Рэлей беттік толқындары.

71. Мор диаграммасы. Кернеулер қарқындылығы.

72. Пластикалық жүктеу және жүксіз процесін анықтау. Пластикалық деформациялық теориясы туралы түсініктер. Негізгі жорамалдар.

73. Клапейрон формуласы. Кирхгофф теоремасы.

74. Жазық есеп. Эридің кернеу функциясы.

75. Кернеу девиаторы. Деформация девиаторы. Гук заңдары. Девиаторлық жазықтық.

76. Сызықты серпімділік теориясының негізгі қатынастары.

77. Серпімді және термосерпімді ортаның потенциалдары.


3. Конструкция элементтерінің механикасы
78. Сырық қимасындағы ішкі күштер-бойлық, көлденең күштер, бұралушы және июші моменттер.

79. Көлденең ию. Арқалықтың Q және М эпюралары.

80. Сырықтың сығылуы және созылуы. Кернеулік-деформациялық күй. Қор коэффициенті. Беріктік шарты.

81. Жақтау есептеуіндегі күш әдісі.

82. Металдардың және басқа материалдардың созылуы-сығылуының типтік диаграммалары. Материалдардың қасиеттері және механикалық сипаттамасы.

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

"БЕКІТІЛГЕН"

механика-математика

факультетінің ғылыми кеңесінде

200__ ж. _______________"___"

Хаттама №_____

Ғылыми кеңестің төрағасы

___________ Қалтаев А.Ж.
Ақпараттық жүйелер
мамандығының магистратураға түсушілерге арналған
Е М Т И Х А Н
Б А Ғ Д А Р Л А М А С Ы

Алматы, 20091. Èíôîðìàòèêà

1. Ақпарат ұғымы, ақпараттардың жіктелуі және олардың қасиеттері. 1. Информатика пәні және оның негізгі міндеттері.

 2. Ақпаратты өңдеудің программалық құралдары. ЭЕМ программалық жабдықтама­ларының жіктелуі.

 3. Мәтіндік процессорлар және олардың қолданылу ерекшеліктері.

 4. Кестелік процессорлар және олардың қолданылу ерекшеліктері.

 5. Дербес компьютердің архитектурасы.

 6. Жүйелік программалар. Операциялық жүйелер және олардың ерекшеліктері.

 7. Программалау тілдерінің трансляторлары мен интерпретаторлары.

 8. ЭЕМ-де ақпарат бейнелеу тәсілдері.

 9. Ақпаратты кодтау. ЭЕМ-дегі сандық мәліметтерді бейнелеудің түрлері мен форматтары.


Әдебиеттер

 1. Информатика. Учебник для вузов. Под редакцией Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2004. –740 с.

 2. Под редакцией С.В. Симоновича Информатика. Базовый курс. Учебник для ВУЗов 2001, 640 с.

 3. Microsoft Excel, справочник. Под ред. Ю.Колесникова., 1999. 480 с.

 4. Microsoft Office, справочник. Под ред. Ю.Колесникова. 1999.

 5. Microsoft Word, справочник. Под ред. Ю.Колесникова., 1999. 352 с.

 6. Борланд Р. Эффективная работа с Word 2000., -М.: 2000.

7. Могилев А.В., Пак Н.И., Ханкер Е.К. Информатика, -М.:, 2000.

 1. Тайц А.М., Тайц А.И. CorelDRAW 9: Краткий курс., 1999, 608 с.

 2. Додж М., Кината К., Стинсон К. Эффективная работа с Excel 2000, 1999, 816с.

 3. Франка П.С, С++: Учебный курс, 1999, 528 с.

2. Дискретті математика
1. Логика алгебрасының функциялары. Формулалардың эквиваленттілігі. Элементар функцияның қасиеттері.

2. Екілік функциялар. Екілік принципі.Мысалдар.

3. Кемелденген д.н.ф. және к.н.ф. Жегалкин полиномы. Мысалдар.

4. Қысқартылған және тұйық д.н.ф., құру алгоритмдері. Мысалдар.

5. Функциялардың толықтығы және тұйықтылығы. Толық жүйелер мысалы. Маңызды тұйық кластар. Пост нәтижелері.

6. Графтар. Параллельді доғалардың, көрші төбелердің, іргелес қабырғалардың тұйықталған төбелері туралы түсінік.

7. Графтардың түрлері. Екі жақты графтар. Мысалдар.

8. Функционалды элементтерден тұратын схемалар. Функционалды элементтер схемасы синтезінің проблемасы.. Шеннон теоремасы.

9. Кодтау теориясының мәселелері. Бірмәнді кодалаудың критериі.

Әдебиеттер


 1. Яблонский С.В. введение в дискретную математику. М., Наука, 1986, 384 с.

 2. Дискретная математика и математические вопросы кибернетики. М., Наука, 1974, Т.1, 312 с.

 3. Кристофидес Н. Теория графов: алгоритмический подход. М., Мир, 1978.

 4. Липский В. Комбинаторика для программистов. М., Мир, 1988.

 5. Евстигнеев В.А. Применение теории графов в программировании. М., Наука, 1989.

 6. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математике. М., Наука, 1977, 368 с.

 7. Сихова С.Б. Задачи по дискретной математике. Уч.пособие, Алматы, КазГУ, 1998, 88 с.

3. Web-технологиялар

1. Қазіргі Web-технологияларға шолу. Базалық анықтаулар мен түсініктер. Клиент-сервер архитектурасы, WWW, URL (Uniform Resource Locator), HTTP (HyperText Transfer Protocol).

2. HTML (HyperText Markup Lan­guage) гипермәтінінің белгілеу тілі. HTML-құжаттың структурасы. Символдар мен контейнерлерді қолдану және автономды тегтер. Атрибуттар.

3. HTML-құжатында web-палитраларды қолдану арқылы графиктерді өңдеу. Web-құжатта қолданылатын түстер және өлшем бірліктер. Графикалық бейнелердің форматтары және олардың ерекшеліктері.

4. Web-құжаттағы CSS стиліндегі каскадты кестелер. Ережелер синтаксисі. CSS қасиеттеріне шолу.

5. Web-құжаттарын құру үшін Javascript тілі. Сценарилерге мысалдар. Тілдің басқару конструкциясы.

6. Javascript тілінің кластары және объектілері. Тілдің тұрғызу объектілері (Date, Array, window, document). Әдістер мен қасиеттерге мүмкіндік (доступ).

7. Web-құжаттарын құру үшін PHP тілін қолдану. Тілдің синтаксисі мен грамматикасы. Сайт құруда тілдің тәсілдерін қолдану.


Әдебиеттер


 1. Дженифер Нидерст. Web-мастеринг для профессионалов. -СПб.: Питер, 2001. -576 с.

 2. Шапошников И.В. Самоучитель HTML 4. –СПб.: БХВ-Петер­бург, 2001. -288 с.

 3. Питер Вейнер. Языки программирования Java и Javascript. – М: Лори 1998. -242 с.

 4. Кирсанов Д. Веб-дизайн. -СПб.: Символ-Плюс, 2001. -376 с.

 5. Прохоренок Н.А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Учебн. набор для web-мастера. –СПб.: БХВ-Петербург, 2008. -640 с.

 1. Савельева Н.В. Основы программирования на РНР: курс лекций для ст-тов. -М.: Интернет-университет информационных технологий, 2005. -264 с.

 2. Мазуркевич А. РНР: настольная книга программиста.–М.: Но­вое знание, 2004. -479 с.

 3. Дуванов А.А. Web-констуирование DHTML. –СПб.: БХВ-Пе­т­ер­бург, 2003. –512 с.

 4. Джамса Крис. Эффективный самоучитель по креативному Web-дизайну. HTML, XHTML, CSS, Javascript, PHP, ASP, ActiveX. Пер. с англ./Крис Джамса, Конрад Кинг, Энди Андерсен. –М.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005. –672 с.4. Мәліметтер қорлары жүйелері

1. Мәліметтер қорының түсінігі мен анықтамасы.

2. МҚ-ның архитектурасы туралы түсінігі.

3. Мәліметтер үлгілерінің классификациясы.

4. Мәліметтердің желілік үлгісі.Үлгінің сипаттамалары.

5. Мәліметтердің тармақтық үлгісі. Үлгінің сипаттамалары.

6. Мәліметтердің қатынастық үлгісі. Үлгінің сипаттамалары.

7. Қатынастарды норамалау.

8. Атрибуттардың функционалдық тәуелділігі.

9. SQL-сұраныстар тілі. Тілдің негізгі құралдары.

10. Инфологиялық үлгілеудің инструменталдық құралдары.
Әдебиеттер

1. Майер Д. Теория реляционных базы данных. М., Мир, 1987.

2. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных и информационных систем. –М.: Финансы и статистика, 1989.

3. Мартин Д. Организация базы данных в вычислительных системах. М., Мир, 1987.

4. Информатика: учебник//Под ред. проф. Н.В.Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2000.

5. Озкарахан Э. Машины баз данных и управление базами данных. М., Наука, 1989.

6. Дейт К. Введение в системы базы данных. М., Наука, Главное изд-во физ-мат. литературы, 1980.


 1. Алгебра және геометрия
 1. Комплекс сандар өрісі. Комплекс сандарды дәрежелеу және олардаң түбір табу.


 2. Сызықты кеңістіктегі сызықтық тәуелділік. Базис, сызықты кеңістіктің өлшемі. Базистегі векторлар координаттары.

 3. Квадраттық форма. Квадраттық форманы канондық түрге келтіру. Квадраттық форманың инерциялық заңы.

 4. Ортонормаланған базис және ортогонализация процесі.

 5. Меншікті мән және меншікті векторлар, сызықты операторлардың характеристикалық көпмүшелігі.

 6. Векторлардың скалярлық және векторлық көбейтінділері мен олардың геометриялық мағынасы.

 7. Векторлардың аралас және векторлық көбейтінділері мен олардың геометриялық мағынасы.

 8. Эллипстің канондық теңдеуін қорыту.

 9. Гиперболаның канондық теңдеуін қорыту.

 10. Параболаның канондық теңдеуін қорыту.

 11. Екінші ретті қисықтардың жанамаларының теңдеулері.


Әдебиеттер

 1. Бадаев С. А., Сызықтық алгебра мен аналитикалық геометрия. – Алматы: Қазақ университеті, 2002.

 2. Курош А. Г., Курс высшей алгебры.

 3. Александров П.С. Лекции по аналитической геометрии

 4. Моденов П.С., Аналитическая геометрия. – М.: Изд-во МГУ, 1969.

 5. Кострикин А.И., Введение в алгебру. Т.1 Основы алгебры. – М.: Физматгиз, 2001.

 6. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – М.: Наука, 1978.

 7. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. – М.: Наука, 1982.

 8. Цубербиллер О.Н., Задачи и упражнения по аналитической геометрии. – М.: Наука, 1970.
 1. Математикалық талдау
 1. Жинақты сандық тізбектердің қасиеттері

 2. Бір айнымалыға тәуелді функциялар үшін Тейлор формуласы

 3. Анықталмаған интегралдың орта мәні туралы теорема

 4. Кесіндідегі үзіліссіз функциялардың қасиеттері

 5. Функционалдық қатарлардың жинақтылығының қажетті шарты

 6. Тұрақты бейімділікті функциялар

 7. Бір айнымалыға тәуелді функцияның туындысының экономикалық мағынасы

 8. Пайыздардың үзіліссіз тағайындалуы

 9. Ең кіші квадраттар әдісі туралы ұғым

 10. Анықталмаған интегралдың экономикалық мағынасы


Әдебиеттер

Íåãiçãi:


 1. В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. Основы математического анализа,ч.1,2, 1973 г.

 2. В.А. Ильин, В.А. Садовничий, Б.Х. Сендов. Математический анализ, 1979 г.

 3. Òåìið¹àëèåâ Í.Ò. Ìàòåìàòèêàëûº àíàëèç. 1-2 á¼ëiì, Àëìàòû, Ìåêòåï, 1987 æ.

 4. Г.Н. Берман. Сборник задач по курсу математического анализа, 1985 г.

 5. А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, А.В. Браилов, И.Г. Шандра. Математика в экономике, ч. 2, М. 2003 г.

 6. Л.Э.Эльсгольц. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М. 1965.

қîñûìøà.

7. Г.М.Фихтенгольц. Основы математического анализа, т.1,2, 1968 г.

8. Б.П.Демидович. Сборник задач и упражнений по математическому анализу, 1990 г.

9. В.С. Шипачев. Высшая математика, 1990 г.


8. Ûқòèìàëäûқòàð òåîðèÿñû æәíå ìàòåìàòèêàëûқ ñòàòèñòèêà


 1. Øàðòòû ûқòèìàëäûқ. Ûқòèìàëäûқòàðäû êөáåéòó ôîðìóëàñû.

 2. Òîëûқ ûқòèìàëäûқòàð ôîðìóëàñû. Áàéåñ ôîðìóëàëàðû.

 3. Êåçäåéñîқ øàìàëàð. Êåçäåéñîқ øàìàíûң үëåñòiðiì çàңû ìåí ôóíêöèÿñû. Äèñêðåòòi æәíå үçiëiññiç êåçäåéñîқ øàìàëàð.

 4. Êåçäåéñîқ øàìàíûң ìàòåìàòèêàëûқ êүòiìi ìåí äèñïåðñèÿñû. Қàñèåòòåði.

 5. Ковариация. Корреляция коэффициенті. Қасиеттері

 6. Îðòàëûқ øåêòiê òåîðåìà.

 7. Ýìïèðèêàëûқ үëåñòiðiì ôóíêöèÿñû. Òàңäàìàëûқ îðòà æәíå òàңäàìàëûқ äèñïåðñèÿ.

 8. Áàғàëàð. Áàғàëàðäûң сұрыптамасы (ûғûñòûðûëìàғàíäûқ, òèÿíàқòûëûқ, ýôôåêòèâòiëiê).Әдебиеттер

  1. Кремер Н.Ш., Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИТИ,1000.

  2. Колемаев В.А. и др., Теория вероятностей и математическая статистика. – 1991

  3. Агапов Г.И.Задачник по теории вероятностей– М.:ВЦ,1988


ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

Информатика мамандығының

магистратурасына түсуге арналған емтихан бағдарламасы

Алматы, 2008
Информатика


 1. Деректер схемасы. Байланыс типтері. Қарапайым және құрама (күрделі) кілттер.

 2. Сұраныс ұғымы. Деректер қорына сұраныс құру. Деректерді сұрыптауға,

жаңартуға, толықтыруға және өшіруге арналған сұраныстар.

 1. Динамикалық сұраныстар. Параметрлі сұраныстар. Қабаттасқан сұраныстар.

 2. SQL-сұраныстарындағы агрегаттық функциялар. SQL-сұраныстарға мысалдар келтіріңіз.

 3. Деректердің қатынастық моделіндегі біртұтастықты қолдану принциптері.

Деректер қорына есеп құру. Деректерді топтау.

 1. Деректер қоры және ақпараттық жүйелер. Деректер қорларын басқару жүйелері (ДҚБЖ).

 2. Қатынастық деректер қорлары. Деректердің қатынастық моделі.

 3. Қатынастардың нормалды формалары.

 4. Индекстеу, кестелерді байланыстыру, деректердің біртұтастығын бақылау.

 5. Әдістер. Әдістерді анықтау және жариялау. Формалды және нақты

аргументтер. Әдісті шақыру. Статикалық әдістер.

 1. Объектіге-бағытталған программалаудың бес принципі. Класс, өріс, әдіс түсінігі.

 2. Эксперттік жүйелердің негізгі функциясы және негізгі қолданылу аймақтары.

 3. Программалық жабдықтар архитектурасы. Операциялық жүйелер.

Операциялық жүйелер құрылымы, есептерді басқару, утилиталар. Трансляторлар,

компиляторлар, интерпретаторлар. 1. Түрпаттар (типтер) мен нысандар қасиеттері. Деректер нысандары,

айнымалылар және тұрақтылар. Деректер түрпаттары, оларды жариялау,

деректердің сандық түрпаттары. Логикалық мәндер, саналымдар,

символдар. Символдар жолдары. Сілтемелер. Файлдар және енгізу-шығару.


 1. Мұрагерлік, полиморфизм және инкапсуляция. Құру ережесі және негізгі

әртүрліліктер.

 1. Деректер құрылымы: стектер, деректер, кезектер, тізімдер, бұтақтар.

Топологиялық сұрыптау.

 1. Тізбектерді өңдеудің негізгі алгоритмдері: көру, іздеу, сұрыптау, реттелген тізбектерді қосу.

 2. Модулдік программалау. Функциялар және әдістер. Программа мысалы.

 3. Күрделі-аралас, көптік, файлдық-мәліметтер түрпаттарын қолданып программалау.

 4. Динамикалық құрылымдарды программалау.

 5. Абстракты класстар. Оқиғаны тыңдауды объектіге-бағытталған тілде жүзеге асыру.

 6. Көрсеткіштер. Көрсеткіштерді жариялау және инициализациялау.

Көрсеткіштерге қолданылатын амалдар. Көрсеткіштер мен массивтер

арасындағы байланыс. Көрсеткіштерден тұратын массивтер. 1. Деректерді сақтауды ұйымдастыру тәсілдері: массивтер және коллекциялар (тізімтер, жиындар ассоциативті массивтер).

 2. Концептуалды, логикалық және физикалық деректер қорын құру сатылары.

 3. Ақпараттарды кодтау алгортмі. Хэмминг, Шеннон және Хафман кодтары.

 4. Графтар. Шың, қабырға, доға түсінігі. Графтарды экстремалды есептерді шығару үшін қолдану.

 5. Пост және Тьюрингтің абстрактті машиналары.

 6. PHP мәліметтер тұрпаттары. Операторлар, массивтер және құрылымдар.

Деректер қорына қосылу. MySQL.

 1. Формалар. Форманың негізгі элементтері. Ақпаратты серверге жіберу әдістері.

 2. MySQL деректер қорын құру. MySQL деректерінің түрпаттары.

Кестелерді, сұратуларды құру, кесте құрылымын өзгерту.

 1. Компьютерлік желі ұғымы, желі түрлері. Деректер алмастыру ортасы. Деректер пакетінің құрылымы. Қатынау әдістері.

 2. DNCP түйінінің динамикалық конфигурациясының протоколы.

 3. Token Ring желілік архитектурасы. Token Ring желісінің аппараттық

құрауыштары.

 1. Ethernet топологиясы. Ethernet желілік архитектурасы.

 2. Базалық топологиялар. Топологияны таңдау.

 3. Сыныпсыз модель. Ішкі желі қалқасының ұғымы. Ішкі желіліерге бөлу.

Ішкі желіліреді адрестеу.

 1. TCP/IP хаттамалары, негізгі функциялары.

 2. OSI желілік моделі. Деңгейлер сипаттамасы.

 3. Компьютерлік желілердің аппараттық және программалық жабдықтары.

 4. Интернет-технологиялар. PHP-технологиялар, MySQL деректер қоры.

 5. SQL-сұраныстарда кестелерді біріктіру. Жазбаларға қолданылатын

амалдар. Индекстерге қолданылатын амалдар.

 1. Деректер қорына қосылу. Қосылу үшін негізгі драйвер түрпаттары.

 2. Ақпараттық қауіпсіздік ұғымы. Негізгі құраушылар мен анықтамалар.

Комьпютерлік ақпараттың кеміп-азаю каналдары.

 1. Деректермен алмасу ортасының негіздері. Деректермен алмасу желілері.

 2. Ақпараттық желілердегі байланыс негіздері. Сымсыз желілер.

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

«БЕКІТІЛДІ»

Механика-математика факультетінің

ғылыми кеңесінде

«18» желтоқсан 2008 ж.

Факультет ғылыми кеңесінің

төрағасы, ф.-м.ғ.д., профессор

___________________ А.Ж. Қалтаев6N0705 – «Математикалық және компьютерлік пішіндеу» мамандығының магистратурасына түсуге арналған

Е М Т И Х А Н Б А Ғ Д А Р Л А М А С Ы

Алматы 2009 ж

Математикалық талдау


 1. Шек және бір айнымалы мен көп айнымалы функциялардың үзіліссіздігі.

 2. Үзіліссіз функциялар қасиеттері, бірқалыпты үзіліссіздік.

 3. Бір айнымалы және көп айнымалы функциялардың дифференциалдануы.

 4. Көп айнымалы функциялардың дифференциалдануының қажетті, жеткілікті шарттары.

 5. Бағыт бойынша туынды, градиент.

 6. Функциялар экстремумының қажетті, жеткілікті шарттары.

 7. Анықталған интеграл және оның қасиеттері.

 8. Орта мән туралы теорема. Ньютон-Лейбниц формуласы.

 9. Грин, Стокс және Остроградский формулалары

 10. Сандық қатарлар. Абсолют және шартты жинақтылық. Сандық қатарлар жинақтылығының белгілері.

 11. Функциялық қатарлар. Бірқалыпты жинақталатын қатарлар қасиеттері. Вейерштрасс белгісі.

 12. Дәрежелік қатарлар. Тейлор қатарлары.

 13. Ортонормаланған жүйелер бойынша Фурье қатары.

 14. Бессель теңсіздігі. Парсеваль теңдігі.

 15. Коши интегралдық формуласы.

 16. Оқшауланған ерекше нүктелер. Лоран қатары.

 17. Анықталмаған интеграл: алғашқы функция, анықталмаған интегралдың қасиеттері. Бөліктеп интегралдау.


Программалау тілдері.


 1. Машиналық тіл, ассемблер тілі және С/С++ тілдері туралы түсінік. Тілдер арасындағы өзара қарым қатынас. Программалау тілдерінің жетістіктері мен кемшіліктері.

 2. Мәліметтерді түрлендіру, жад кластары, операциялар, операциялардың артықшылықтары, С және С++ стандартты кітапханалары.

 3. Басқару операторлары: шартты операторлар, циклдік операторлар.

 4. Функциялардың жазылуы және қолданылуы: функциялардың прототипі және оларды жазу стилі, функциялардың аргументтері мен типтері, main () функциясының аргументтері.

 5. Массивтер: С++ тілінің массивтері, массивтерді хабарлау, массивтерді инициализациялау, массив элементтеріне қатынау, массивтің өлшемін есептеу, көпөлшемді массивтер.

 6. Көрсеткіштер: айнымалы көрсеткіштерді анықтау, функциядағы көрсеткіштер, динамикалық жады, көрсеткіштер мен массивтер, С++ - тегі сілтемелік типтер.

 7. Енгізу және шығару: ағындық функциялар, төмен деңгейлі енгізу мен шығару, форматталған енгізу/шығару.

 8. Құрылымдар, бірлесу және өзге құралдар: С/С++ құрылымдары, синтаксис және ережелер, бірлесу, көмекші құралдар.

 9. Объектілі – бағытталған бағдарламалау: С++ және объектілі бағытталған бағдарламалау, терминология.

 10. Кластар: синтаксис және ережелер, кластардың ерекшеліктері, операциялардың артық жіктелуі, аралық кластар.

 11. Динамикалық қосылатын кітапханалардың құрылуы.

 12. Windows ағыны негізіндегі көп есептілік: қосымшалар деңгейіндегі қарапайым көп есептілік, ағыстар жұмысын синхрондау.

 13. Тапсырмалардың паралелді орындалуы.

 14. Шығарулар, шаблондар және С++ тілінің соңғы модификациясы.


Дифференциалдық теңдеулер


 1. Бірінші ретті сызықтық емес дифференциалдық теңдеулер үшін Коши есебі шешімінің бар болуы және жалғыздық теорема.

 2. Сызықтық ДТ және сызықтық ДТ жүйелері үшін жалпы шешімнің құрылымы.

 3. Тұрақты коэффициентті сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеулердің шешімі.

 4. Тұрақты коэффициентті сызықтық біртекті ДТ жүйесінің фундаменталды шешімдер жүйесін құру Характеристикалық теңдеудің әртүрлі түбірлері болатын жағдай.

 5. Сызықтық біртексіз ДТ және сызықтық ДТ жүйелері үшін жалпы шешімнің құрылымы. Лагранждың тұрақтыны вариациялау әдісі.

 6. Коши функциясы көмегімен сызықтық біртексіз дифференциалдық теңдеулер үшін Коши есебінің шешімі.

 7. Шешімдер жүйесінің вронскианы және Остроградский-Лиувилль формуласы.


Математикалық физика теңдеулері


 1. Екінші ретті дербес туындылы дифференциалдық теңдеудің классификациясы.

 2. Бір өлшемді толқын теңдеуі үшін Коши есебі.

 3. Біртекті жылуөткізгіштік теңдеулерге қойылған аралас шеттік есебін шешудің айнымалыларды ажырату (Фурье) әдісі.

 4. Біртекті емес жылуөткізгіштік теңдеу үшін Коши есебі.

 5. Жылуөткізгіштік теңдеу үшін экстремум қағидасы және оның қолданылуы.

 6. Біртекті емес жылуөткізгіштік теңдеулерге қойылған аралас шеттік есепті шешудің (айнымалыларды ажырату) Фурье әдісі.

 7. Гармоникалық функциялардың қасиеттері.

 8. Лаплас теңдеуі үшін шеттік есептің қойылуы және шешімдердің жалғыздығы.

 9. Лаплас теңдеуі үшін Грин функциясы әдісі.

 10. Шар үшін Пуассон формуласы.Математикалық және компьютерлік пішіндеудің негіздері

 1. Табиғаттың іргелі заңдары. Варияциялық қағидалар. Пішінді құру кезіндегі аналогтарды қолдану.

 2. Пішіндердің иерархиялығы. Берілген сыртқы күштердің әсер ету варианттары.

 3. Пішіндердің иерархиялығы. Табиғаттың іргелі заңдарынан алынатын пішіндер.

 4. Негізгі физикалық заңдар және олардың математикалық өрнегі.

 5. Бірнеше іргелі заңдардың бірге қолданылуы. Ньютон формасындағы механикалық жүйенің қозғалысының теңдеуі.

 6. Қиын қалыптасатын объектілердің пішіндері.

 7. Максимум принциптері және салыстыру теоремасы. Кейбір салдарлары.

 8. Автомодельдік әдістерді кеңейту. Орташаландыру әдісі. Бейсызықты ортадағы құрылым аймағы.

 9. Орташаландырудың әртүрлі тәсілі. Дискретті пішінге көшу.

 10. Ірі масштабты атмосфералық қозғалыстарды болжаудың есебінің қойылымы.

 11. Атмосферадағы толқындық үрдістер.

 12. Бірінші, екінші және үшінші ретті реакциялардың кинетикалық теңдеулері.

 13. Атмосфераның динамикалық пішінінің жалпы негіздері.


Дифференциалдық және математикалық физика теңдеулерін шешудің сандық әдістері


 1. Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің дәл және итерациялық әдісі.

Квадрат түбірлер әдісі. Халецкий әдісі. Зейдел және итрация әдісі.

 1. Сызықты емес және транцендентті теңдеулерді шешудің итерациялық әдісі. Ньютон және бөліктеу, итерация әдісі.

 2. Функцияның интерполяциясы. Лагранж, Ньютон және Гаусстың интерполяциялық флормулалары.

 3. Сандық интегралдау. Ньютон – Котестің квадратуралық формуласы. Симпсон формуласы және оның қалдық мүшесі.

 4. Нормаланған кеңістіктің аппроксимациясы. Ішкі және сыртқы аппроксимация. Дифференциалды операторлардың аппроксимациясы.

 5. Екінші ретті қарапайым дифференциалдық теңдеулер үшін шекаралық есепті шешуге арналған қуалау әдісі.

 6. Жылуөткізгіштік теңдеуіне арналған айқын және айқындалмаған сұлбалар. Аппроксимациясы және орнықтылығы. Жинақтылығы.

 7. Тербеліс теңдеуіне арналған айқын және айқындалмаған сұлбалар. Аппроксимациясы және орнықтылығы. Жинақтылығы.

 8. Пуассон теңдеуіне арналған айырымды Дирихле есебін шешімін орнатудың айқындалған әдісі. Жинақтылық шарты. Айнымалы бағыттың қарапайым екі қабатты сұлбасы.

 9. Математикалық физика есептерін вариациялық әдіспен шешу.Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет