Національна академія наук України інститут демографії та соціальних досліджень міграційнібет1/33
Дата11.06.2016
өлшемі4.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


міжнародна організація міграційНаціональна академія

наук України

інститут демографії та

соціальних досліджень


МІГРАЦІЙНІ

ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ:

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ


За науковою редакцією к.е.н. Позняка О.В.

Умань – 2007


УДК 314.7
Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи. /

За ред. О.В.Позняка. – Умань, 2007. – 276 с.

ISBN 978-966-96664-9-9
В монографії розглядаються теоретичні та прикладні проблеми міграцій населення в контексті загальної соціально-демографічної та демоекономічної ситуації. Досліджується перебіг міграцій, пов'язаних із зміною місця проживання, зовнішніх трудових міграцій громадян України, внутрідержавної трудової міграції на основі відомостей державної статистики та спеціальних вибіркових обстежень мігрантів. Викладено розроблені авторами методичні підходи до оцінки вкладу міграцій у демографічний, соціально-економічний та етнічний розвиток, прогнозування міграційних процесів та етнодемографічної ситуації. Запропоновано концептуальні основи моніторингу міграційних процесів та пропозиції щодо формування міграційної політики.

Для наукових працівників (демографів, економістів, географів, соціологів, правників), державних службовців, викладачів та студентів вузів, всіх, хто цікавиться міграційними проблемами.
Рецензенти: чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф. Лібанова Е.М.

д.н.держ.упр. Малиновська О.А.


Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (протокол № 9 від 6.11.2006 р.)

Видано за сприяння Міжнародної організації міграцій


ISBN 978-966-96664-9-9 © О.В. Позняк

ЗМІСТ

Ї

ВСТУП 4

1. Теоретичні засади міграційних та етнодемографічних досліджень 6

1.1 Міграція як об'єкт наукового пізнання та чинник соціально-економічного розвитку 6

1.2 Підходи до аналізу етнічного розвитку в контексті демографічних досліджень 31

2. Інформаційне забезпечення аналізу міграцій і етнічного складу населення та шляхи його вдосконалення 41

2.1 Напрями вдосконалення міграційної статистики 41

2.2 Проблеми моніторингу трудових міграцій 50

2.3 Напрямки розвитку статистики етнічного складу населення 553. Розвиток міграцій населення в Україні 58

3.1 Сучасні тенденції міграційних процесів 58

3.2 Регіональна диференціація міграційної ситуації 72

3.3 Розвиток міграційних контактів із країнами, що розвиваються 82

3.4 Тенденції зовнішніх трудових міграцій та економічного туризму 92

3.5 Внутрідержавна трудова міграція 1124. Вплив міграцій на соціально-демографічний розвиток 127

4.1 Оцінка впливу міграцій на динаміку чисельності та структури населення 127

4.2 Міграція як чинник урбанізації 131

4.3 Вплив міграцій на освітній рівень населення та інтелектуальний потенціал нації 133

4.4 Зовнішньотрудовий потенціал населення 135

4.5 Міграційні чинники розвитку ринку праці 137

4.6 Трудова міграція як джерело валютних надходжень 140

5. Міграція в системі чиників етнічного розвитку 148

5.1 Особливості сучасної етнодемографічної ситуації 148Розділ 5. Міграція в системі чиників етнічного розвитку 152

Розділ 5. Міграція в системі чиників етнічного розвитку 151

5.2 Проблеми повернення та розселення представників раніше депортованих народів 154

5.3 Динаміка етнічного складу населення та її чинники 160

Розділ 5. Міграція в системі чиників етнічного розвитку 169

Розділ 5. Міграція в системі чиників етнічного розвитку 170

Розділ 5. Міграція в системі чиників етнічного розвитку 171

5.4 Соціально-економічний статус етнічних меншин 171Розділ 5. Міграція в системі чиників етнічного розвитку 172

5.5 Расовий та релігійний склад населення 1786. Прогнозування міграційної ситуації в Україні 182

Розділ 5. Міграція в системі чиників етнічного розвитку 182

6.1 Методика прогнозування міграцій населення 182Розділ 5. Міграція в системі чиників етнічного розвитку 185

6.2 Гіпотези перспективних тенденцій міграцій населення до 2050 р. 187

6.3 Прогноз міграцій населення регіонів до 2025 р. 196

6.4. Прогнозування етнічного складу населення України до 2026 р. 2077. Проблеми міграційної політики 214

7.1 Міжнародний досвід регулювання міграцій та стан міграційної політики в Україні 214

7.2 Напрями вдосконалення політики регулювання міграцій 228

7.3 Етнодемографічна політика 237ВИСНОВКИ 245

ВЫВОДЫ 253

SUMMARY 261

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 268

ВСТУПМіграція як комплексний процес пов’язана з багатьма демографічними та соціально-економічними процесами, тому міграційним проблемам приділяється велика увага у світовій науці. Зокрема, роль міграції як чинника соціально-демографічного розвитку відмічена в доповіді Глобальної комісії ООН по міжнародній міграції "Міграція у взаємозв’язаному світі: нові напрями діяльності". Важливим досягненням світової соціально-економічної науки і відповіддю на тенденції депопуляції, що охопили переважну більшість країн Європи, стала концепція "замісної" міграції, розроблена відділом народонаселення ООН. Згідно з цією концепцією, підтримка стабільної кількості населення та прийнятного рівня співвідношення між чисельностями різних вікових груп в економічно розвинених країнах є можливою завдяки міграційному притоку населення з країн, що розвиваються. Думки науковців щодо цієї проблеми розходяться: у світовій економічній науці відмічається як позитивна роль імміграції, так і висловлюються сумніви щодо неї.

Суттєвою проблемою міграційних досліджень є недосконалість їх інформаційного забезпечення. Вказане стосується не лише України, але й держав із високо розвиненою статистикою. Наявні джерела інформації про міграційні переміщення населення дають менш достовірні відомості, ніж джерела даних про інші демографічні процеси. Тому пошук шляхів оптимізації та розробка конкретних рекомендацій по реформуванню системи інформаційного забезпечення аналізу міграцій населення є надзвичайно актуальним завданням. Для України першочергової ваги набуває проблема отримання достовірної інформації про перебіг зовнішніх (міждержавних) трудових міграцій.


Після розпаду СРСР Україна, як незалежна держава, зіткнулася з необхідністю формування національної міграційної політики у відповідь на принципово нові тенденції міграційних процесів. Хоча у вітчизняній науці проблемам міграцій приділяється достатньо уваги, глибокого теоретичного обґрунтування міграційної політики у пострадянський період не здійснювалося.

У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. в Україні відбулися різкі зміни тенденцій міграцій населення: протягом одинадцяти років (1994-2004 рр.) Україна була країною еміграції (такого тривалого періоду переваги вибуття над прибуттям у післявоєнній історії країни не відмічалося), зменшилася інтенсивність міграцій, пов'язаних із зміною місця проживання, натомість широкого поширення набули нові для України види міграційних переміщень: зовнішня трудова міграція, нелегальна міграція, рух біженців. Протягом 14-річного періоду незалежності в Україні прийнято ряд законів, спрямованих на регулювання міграційних процесів, однак в цілому міграційна політика держави досі залишається не розробленою.

Ситуація ускладнюється наявністю негативних тенденцій демографічного розвитку. В Україні внаслідок вичерпання потенціалу демографічного зростання неминучим є подальше зменшення загальної чисельності населення, передусім у працездатному віці. У цих умовах залучення мігрантів ("замісна імміграція") залишається чи не єдиною можливістю нарощення загальної кількості населення України та забезпечення збалансування його статево-вікової структури.

Важлива роль міграцій як чинника соціально-демографічного розвитку, недостатня вивченість нових явищ у сфері міграції, відсутність теоретичного обґрунтування міграційної політики та необхідність удосконалення інформаційного забезпечення міграційних досліджень обумовили актуальність проведення комплексного дослідження міграційних процесів.

Наукові дослідження щодо оцінки тенденцій міграційних процесів, їхніх перспектив та можливостей регулювання, вкладу в демографічний та соціально-економічний розвиток розглядаються як аналітична база формування державної політики у сфері міграцій та етнодемографічного розвитку. Результати досліджень, викладені в монографії можуть бути використані в наукових дослідженнях у сфері міграцій та суміжних сферах, а також у практичній діяльності органів державної влади при формуванні державної міграційної політики та для удосконалення статистичного обліку мігрантів.


Монографія підготовлена творчим колективом у складі: к.е.н., с.н.с. О.В.Позняка (вступ, розділ 1, параграфи 1, 2 розділу 2, параграфи 1, 2, 3, 4 розділу 3, параграфи 1, 2, 3, 4, 5 розділу 4, параграфи 1, 3, 5 розділу 5, розділ 6, розділ 7, висновки), к.е.н. Т.А.Драгунової (параграф 1 розділу 1, параграф 1 розділу 2, параграфи 1, 2, 5 розділу 3, параграф 3 розділу 6, параграф 1 розділу 7), д.г.н., проф. О.У.Хомри (параграф 1 розділу 2, параграф 4 розділу 3), І.П.Майданік (параграф 1 розділу 1, параграф 4 розділу 3, параграфи 5, 6 розділу 4, параграф 1 розділу 7), Л.Я.Шишкіної (параграф 2 розділу 1, параграф 3 розділу 2, параграфи 1, 2, 3, 4 розділу 5, параграф 4 розділу 6, параграф 3 розділу 7), Н.В.Рубльової (параграф 1 розділу 2, параграф 4 розділу 3), В.В.Свінціцького (параграф 3 розділу 3), А.О.Шури (параграф 3 розділу 3).

Монографію видано за сприяння та фінансової підтримки Міжнародної організації міграцій. Авторський колектив висловлює щиру подяку представництву МОМ в Україні.Каталог: files -> pages
pages -> Мазмұны мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері
pages -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
pages -> Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің 2012 ж мәжілісінің
pages -> 1 есеп. “Фишкалар”
pages -> Оңтүстік Қазақстан облысының 2014 – 2018 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы Кіріспе
pages -> 2. Мақсаттарға жету және іс-шараларды орындау
pages -> 2015 жылдың 9 айға су көлігі қызметіне талдау Теңіз көлігі
pages -> Бағдарламасы Бағдарламаның паспорты Атауы
pages -> Бәйдібек ауданының 2015-2017 жылдарға арналған Азаматтық бюджеті


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет