Національний педагогічний університет імені М. П. ДрагомановаДата23.07.2016
өлшемі0.56 Mb.Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.htmlНАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТімені М.П. ДРАГОМАНОВА

На правах рукописуКОБИЛЬНИК Тарас Петрович
УДК 519.7(07)

МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата

педагогічних наукНауковий керівник:

Жалдак Мирослав Іванович, доктор педагогічних наук, професор

Київ–2009

ЗМІСТ

ВСТУП......................................................................................................................

4

РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ......................................................................................................

12

1.1. Тлумачення поняття „математична інформатика”………………………

12

1.2. Мотивація навчальної діяльності студентів ..……………………….......

14

1.3. Формування творчого мислення у студентів ……………...……….........

31

1.4. Особистісно-орієнтовані технології навчання …………………….........

44

1.4.1. Організація проблемного навчання математичної інформатики………………………………………………………......……..

45

1.4.2. Використання методу проектів при навчанні математичної інформатики ………………………………..…………………......………...

58

1.4.3. Ситуаційне навчання математичної інформатики.........…………...

67

1.4.4. Модульно-рейтингова система навчання математичної інформатики........…………..…......................................................................

70

1.5. Компетентнісний підхід у навчанні математичної інформатики ...........

76

Висновки до першого розділу…………………………………………………....

83

РОЗДІЛ ІІ. СТВОРЕННЯ ТА УТОЧНЕННЯ КОМПОНЕНТ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ......................................................................................................

86

2.1. Фундаментальність інформатичної освіти у педагогічному університеті...............................................................…………………..…………..

86

2.2. Мета навчання та зміст математичної інформатики в педагогічному університеті…………………………………………………..................................

95

2.3. Компоненти методичної системи навчання дисципліни „Системи комп’ютерної математики”.....................................................................................

100

2.3.1. Цілі та завдання навчання дисципліни „Системи комп’ютерної математики”...........................................................................................................


101

2.3.2. Організаційні форми навчання дисципліни „Систем комп’ютерної математики”………………………………………………………………..

104

2.3.3. Методика навчання розділу „Огляд основних пакетів системи Maple”……………………………………………………………………………....

108

2.3.4. Методичні аспекти навчання дисципліни „Системи комп’ютерної математики”..............................................................................................................

119

2.4. Компоненти методичної системи навчання спецкурсу „Математична інформатика”……………………………………….............................................…

130

2.4.1. Цілі, завдання та організаційні форми проведення занять зі спецкурсу „Математична інформатика”……………....…………...…………….

130

2.4.2. Методика навчання розділу „Формалізація невірогідних і нечітких знань”……………………………………………………………………………….

132

2.4.3. Методичні аспекти навчання спецкурсу „Математична інформатика”.............................................................................................................

157

2.5. Використання міжпредметних зв’язків при навчанні математичної інформатики у педагогічному університеті………………………………….......

182

2.6. Організація і проведення педагогічного експерименту та аналіз його результатів………………………………………………………………….....……

193

Висновки до другого розділу………………………………...............……….......

203

ВИСНОВКИ………………………………………………...…….........................

205

ДОДАТКИ…………………………………………………...…………………….

208

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ….......……....……………………….

235

ВСТУП

Актуальність дослідження. В умовах ускладнення системи соціально-економічних, науково-технічних та культурних відносин суспільство потребує фахівців з фундаментальною базовою підготовкою і знаннями в галузі сучасних інформаційних технологій та вміннями їх застосовувати у практичній діяльності. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів змінюється надзвичайно стрімко, внаслідок чого навички, отримані людиною звичайним повторенням виконання певних дій, що не мають під собою фундаментальної основи, швидко застарівають. Тому студентам ВНЗ необхідні фундаментальні знання, які характеризується загальністю та структурованістю.

Існуючі навчальні програми дисциплін інформатичного циклу, що вивчаються на фізико-математичних факультетах педагогічних університетів, як правило, орієнтовані на навчання студентів практичних навичок роботи з конкретними системними та прикладними програмами. Досить часто навчання зводиться до простого ознайомлення з функціональними можливостями певного прикладного пакету. Тобто студенти, в основному, знайомляться лише з користувацьким аспектом застосування програмного забезпечення і комп’ютерної техніки. Такий підхід призводить до того, що при підготовці майбутніх вчителів інформатики, фахівців у галузі інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) практично не вивчаються теоретичні основи інформатики, питання пов’язані з комп’ютерною математикою, інформаційним моделюванням. Відсутність фундаментальних знань з теоретичнх основ інформатики та ІКТ призводить до часткової або повної незатребованості молодих фахівців на ринку праці.

Актуальність і доцільність впровадження та вивчення математичної інформатики, яка сьогодні є одним з пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи в галузі інформатичних і математичних наук, у педагогічних університетах студентами інформатичних спеціальностей незалежно від їхньої майбутньої професійної діяльності (педагогічної, наукової, прикладної чи практичної) обумовлена:


 • потребами і необхідністю підвищення фундаментальної підготовки студентів інформатичних спеціальностей педагогічних університетів;

 • впровадженням та використанням комп’ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням практично у всі сфери діяльності людини (зокрема у навчальний процес загальноосвітніх шкіл і ВНЗ, у наукову, технічну, економічну діяльність, в заклади охорони здоров’я тощо).

Однією з актуальних проблем вищої освіти є створення таких методичних систем навчання, які б були адаптовані до Болонського процесу, широко використовували сучасні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології, зокрема системи комп’ютерної математики (СКМ), у навчальному процесі. СКМ останні роки широко застосовуються в системах освіти розвинених країн світу, тому науково обгрунтоване і доцільне їх використання у вітчизняних навчальних закладах надасть можливість швидше інтегрувати систему освіти України у світову і говорити про серйозне підвищення ролі фундаментальної інформатичної та математичної освіти.

Аналіз проблем інформатичної освіти, дослідження теоретичних і методичних аспектів навчання інформатики в сучасних умовах знайшли відображення в працях Б. С. Гершунського [37], В.М. Глушкова [39], О. М. Гончарової [41], В. В. Губарєва [43], А. П. Єршова [58], М. І. Жалдака [61; 62; 66; 67], К.К. Коліна [102; 103], В. В. Лаптєва [117], М. П. Лапчика [118], В. М. Монахова [141], Н. В. Морзе [142; 143], О. О. Ракітіної [164], Ю. С. Рамського [166], Є.М. Смирнової-Трибульської [183], Ю. В. Триуса [111; 196], Г. Ю. Цибко [208] та інших.

Дослідження, присвячені психологічним особливостям навчальної діяльності студентів, дидактичним закономірностям формування в них умінь і навичок, здійснювали A. M. Алексюк [6], C. І. Архангельський [12] Ю. К. Бабанський [14], В. М. Галузинський, М. Б. Євтух [35], В. М. Дружинин [51], Л. В. Занков [70; 71], Г. С. Костюк [112], Н. В. Кузьміна [113; 114], І. Я. Лернер [120], М. М. Нечаєв [148], В. В. Сєріков [176], С. Д. Смірнов [182] та інші.

Проблеми створення і впровадження методичних систем навчання природничих наук у вищих навчальних закладах досліджували Т. О. Бороненко [26], М. І. Жалдак [62], В. І. Клочко [87], О. І. Коломок [105], Ю.Г. Лотюк [122], О. В. Співаковський [185], Ю.В. Триус [194; 196; 197], О. Г. Фомкіна [203], Л. О. Черних [209], В. І. Шавальова [213; 214] та інші.

Проблеми використання ІКТ, зокрема систем комп’ютерної математики, у навчанні математичних дисциплін у вищій навчальних закладах досліджувались у роботах В. П. Дьяконова [52-55], М. І. Жалдака [63; 64], Т.В. Капустиної [78], В. І. Клочка [86], Ю. Г. Лотюка [122], С. А. Ракова [165], С. О. Семерікова [173], О. В. Співаковського [185], Ю.В. Триуса [195] та інших.

Різні аспекти проблеми активізації пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів розглядали А. М. Алексюк [6], С. І. Архангельський [12], Д. Б. Богоявленська [20], А. О. Вербицький [28], В. М. Вергасов [30], Є. В. Заїка [68], С. Д. Смирнов [182], Н. Ф. Тализіна [189; l90], Г. І. Щукіна [218] та інші.

Сучасні педагогічні технології та проблеми їх впровадження у навчальний процес вищої школи досліджували А. О. Андрущак [11], А. Ахматова, Д. Гур’є [13], М. І. Башмаков [17], І. М. Богданова [19], В. І. Бондар [22], Є. В. Бондаревська [23], В. В. Давидов [44], І. М. Дичківська [48], О. В. Євдокимов [59], М. Д. Касьяненко [79], В. І. Кириченко [81], М. В. Кларін [83], І. В. Роберт [167], Л. М. Романишина [168], Г. К. Селевко [170], В. В. Сєріков [176], В. Д. Симоненко, Н. В. Фомін [178], М. М. Скаткін [179], О. І. Скафа [180], І. Е. Унт [200], А. В. Фурман [204; 205], Н. І. Шиян [216], І. С. Якиманська [220] та інші.

В інформатичній освіті спостерігаються тенденції, серед яких варто виділити: • поглиблення розриву між рівнем інформатичних знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів і вимогами педагогічних університетів до їхньої інформатично-комп’ютерної підготовки;

 • поглиблення розриву між рівнем інформатичних знань випускників педагогічних університетів і досягненнями сучасної науки, техніки, економіки та інших галузей людської діяльності в умовах широкого впровадження, використання та застосування комп’ютерних інформаційних технологій.

Крім того, в навчальному процесі педагогічних університетів фізико-математичних факультетів можна виділити такі тенденції:

 • недостатня фундаментальна математична та інформатична підготовка студентів інформатичних спеціальностей;

 • недостатні вміння та навички студентів інформатичних спеціальностей у застосуванні СКМ до розв’язування практичних задач.

Виникає потреба у створенні методичних систем навчання дисциплін, які поєднують в собі теоретичний, прикладний та практичний аспекти інформатики.

Актуальність наведених вище проблем, їх недостатня розробленість в теорії та практиці педагогічних університетів зумовила вибір теми дисертаційного дослідження „Методична система навчання математичної інформатики у педагогічному університеті”.Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Обраний напрям досліджень входить до плану науково-дослідної роботи кафедри інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (номер державної реєстрації 0105U000448). Тема дисертації затверджена Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол №7 від 23 лютого 2006 року) та погоджена на засіданні бюро Ради Академії педагогічних наук України з координації наукових досліджень в галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 8 від 30 жовтня 2007 року).

Мета дослідження – створити і теоретично обґрунтувати комп’ютерно-орієнтовану методичну систему навчання математичної інформатики для студентів інформатичних спеціальностей педагогічного університету та експериментально перевірити ефективність її компонент.

У відповідності з метою дослідження розв’язувались такі завдання: • проаналізувати психолого-педагогічні основи навчання математичної інформатики на інформатичних спеціальностях педагогічних університетів;

 • уточнити теоретичні положення і практичні рекомендації щодо поєднання традиційних і особистісно-орієнтованих та інформаційно-комунікаційних технологій навчання як засобу активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів;

 • уточнити зміст поняття „математична інформатика”;

 • визначити зміст математичної інформатики як навчальної дисципліни для студентів інорфматичнипх спеціальностей педагогічних університетів;

 • визначити цілі, методи, засоби і форми організації навчання з математичної інформатики;

 • експериментально перевірити ефективність компонент розробленої методичної системи в процесі навчання курсу „Системи комп’ютерної математики” та спецкурсу „Математична інформатика”;

 • продіагностувати можливість застосування основних результатів дослідження та розроблених компонентів методичної системи навчання математичної інформатики в практиці навчання окремих дисциплін з інформатики та математики студентів педагогічних університетів.

Об’єкт дослідження процес навчання інформатики в педагогічному університеті.

Предмет дослідженняметодична система навчання математичної інформатики на інформатичних спеціальностях педагогічноого університету.

Для розв’язування поставлених завдань застосовувались такі методи досліджень: аналіз наукової, психолого-педагогічної та навчально-методичної літератури з теми дослідження (1.1-1.5 (тут і надалі підрозділи дисертації)); аналіз рівня фундаментальної інформатичної підготовки студентів шляхом аналізу їх відповідей на державних екзаменах на питання з математичних та теоретичних основ інформатики (2.1, 2.6); аналіз нормативних документів, навчальних планів з інформатичних спеціальностей (2.2-2.4, 2.6); методи математичної статистики для опрацювання результатів педагогічного експерименту (2.6).Наукова новизна дослідження полягає в таких результатах, отриманих під час виконання дослідження:

 • уточнено зміст поняття „математична інформатика” та визначено зміст математичної інформатики як навчального предмету для студентів інформатичних спеціальностей педагогічних університетів;

 • розроблено основні компоненти комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання математичної інформатики для студентів інформатичних спеціальностей педагогічних університетів.

Практичне значення дослідження полягає у створенні й впровадженні в практику підготовки майбутніх викладачів інформатики компонентів комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання математичної інформатики, а саме:

 • визначено цілі, методи, засоби і форми організації навчання з математичної інформатики;

 • визначено зміст дисципліни „Системи комп’ютерної математики” та спецкурсу „Математична інформатика” для студентів інформатичних спеціальностей педагогічних університетів;

 • розроблено посібник „Системи комп’ютерної математики: Maple, Mathematica, Maxima”;

 • розроблено методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з дисципліни „Системи комп’ютерної математики” та практичних занять зі спецкурсу „Математична інформатика”.

Особистий внесок здобувача полягає в уточненні змісту поняття „математична інформатика”, обґрунтуванні доцільності впровадження в процес підготовки студентів інформатичних спеціальностей педагогічних університетів дисциплін, де розглядаються моделі, методи і алгоритми математичної інформатики, та розробці комп’ютерно-орієнтованої методичної системи їх навчання.

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес таких ВНЗ: Криворізький державний педагогічний університет (довідка № 373 від 16.04.2008), Криворізького технічного університету (довідка № 413 від 17.04.2008), Криворізький інститут Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій та управління (довідка №619 від 10.09.2008), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (довідка №795-А від 16.09.2008), Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка (довідка №04-11/816 від 26.09.2008)

Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювались в ході:

 • навчання дисципліни „Системи комп’ютерної математики” та спецкурсу „Математична інформатика” в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка;

 • обговорення результатів дослідження на засіданнях кафедри інформатики, звітних наукових конференціях Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

 • публікації результатів дослідження у науково-методичних журналах і збірниках праць;

 • написанні та опублікуванні посібника для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей педагогічного університету „Системи комп’ютерної математики: Maple, Mathematica, Maxima”.

Основні положення і результати дослідження доповідались та обговорювались на другій Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції „Простір і час сучасної науки” (25-27 квітня 2007 року), третій Міжнародній науково-практичній конференції „Наукові дослідження – теорія та експеримент 2007” (м. Полтава, 14-16 травня 2007 року), XIV Всеукраїнській науковій конференції „Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” (м. Львів, 2-4 жовтня 2007 року), Всеукраїнській науково-технічній конференції „Комп’ютерна математика в інженерії, науці, та освіті” (м. Полтава, 28-30 листопада 2007 року), VII Міжнародній науково-практичній конференції „Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі” (м. Кривий Ріг, 17-18 квітня 2008 року).

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано в 13 науково-методичних працях серед них: один посібник для студентів і викладачів інформатики та математики (10 друкованих аркушів), 7 статей – у фахових виданнях (одна з них – у фаховому електронному виданні), 1 стаття – у збірнику наукових праць, 4 тез доповідей – у матеріалах конференцій. Всі публікації одноосібні.

ВИСНОВКИ

У ході проведеного дисертаційного дослідження вирішені усі поставлені на початку дослідження завдання, а саме: • уточнено зміст поняття „математична інформатика” та визначено зміст математичної інформатики як навчального предмету для студентів інформатичних спеціальностей педагогічних університетів;

 • уточнено теоретичні положення і практичні рекомендації щодо поєднання традиційних, особистісно-орієнтованих та інформаційно-комунікаційних технологій навчання як засобу активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів;

 • уточнено цілі, форми, методи та засоби проведення занять з математичної інформатики;

 • експериментально перевірено ефективність розробленої комп’ютерно-орієнтованої методичної системи у процесі навчання дисципліни „Системи комп’ютерної математики” та спецкурсу „Математична інформатика” на інформатичних спеціальностях.

Результати проведеного дослідження методологічних і психолого-педагогічних основ створення методичної системи навчання математичної інформатики для студентів інформатичних спеціальностей педагогічних університетів дають підстави зробити такі висновки:

1. Математична інформатика належить до важливих, фундаментальних основ інформатики, і зміст її не залежить від конкретних комп’ютерних інформаційних технологій.

2. У зв’язку з проникненням інформаційно-комунікаційних технологій у різні галузі науки та практики майбутні фахівці в цій галузі незалежно від роду занять потребують фундаментальної інформатичної підготовки, на що й спрямоване навчання математичної інформатики у педагогічному університеті;

3. Навчання математичної інформатики сприяє суттєвому підвищенню рівня математичної та інформаційної культури, пізнавальної активності і самостійності студентів інформатичних спеціальностей педагогічного університету, що позитивно відображається на якості їхніх знань та вмінь, їхньому інтелектуальному розвиткові, рівні професійної підготовки;

4. У процесі пошуку ефективних шляхів удосконалення навчання інформатики на основі вивчення психолого-педагогічної, науково-методичної і навчальної літератури встановлено, що одним із ефективних чинників навчання математичної інформатики є поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання, завдяки чому у студентів формуються належні знання та вміння з інформатики, відповідні інформатичні компетентності.

5. Аналіз досліджень у галузі теорії і методики навчання інформатики та її математичних і теоретичних аспектів показав, що одним з шляхів підвищення якості професійної підготовки у педагогічному університеті майбутніх фахівців з комп’ютерних наук є впровадження в навчальний процес дисциплін, які поєднують в собі теоретичний, прикладний та практичний аспекти інформатики, що сприяє активізації навчально-пізнавальної, науково-дослідної діяльності студентів, розкриттю їхнього творчого потенціалу, збільшенню ролі самостійної та індивідуальної роботи, широкому впровадженню у навчальний процес сучасних інформаційних технологій, зокрема СКМ.

6. Інформатика неухильно математизується (як і математика інформатизується). Використання методів математики впливає на деякі риси стилю, техніки i змісту інформатичної роботи. Це стосується, зокрема, і використання математичних моделей та їх дослідження за допомогою інформаційних технологій, зокрема СКМ. Тому при підготовці фахівців на інформатичних спеціальностях педагогічних університетів побудові математичних моделей та їх дослідженню за допомогою СКМ слід приділяти особливу увагу. Зростає роль універсальних математичних пакетів (Derive, Maple, Mathcad, Matlab, Mathematica, Maxima та ін.) при дослідженні математичних моделей та розв’язуванні реальних задач. При цьому фахівцям потрібно знати кілька СКМ з метою якомога ефективнішого їх застосування, зокрема створення власних прикладних програм, описаних мовами програмування, вбудованими в системи комп’ютерної математики.

7. Використання СКМ в навчальному процесі сприяє підвищенню фундаментальності інформатичної та математичної освіти. Тому їх вивчення і використання в майбутньому при розв’язуванні задач з дисциплін фізико-математичного циклу сприятиме підвищенню інформатичної, математичної та професійної культури студентів;

8. Результати педагогічного експерименту, для опрацювання експериментальних даних якого використовувалися методи математичної статистики, дають підстави вважати, що основні завдання дослідження були розв’язані. Реалізація основних положень дослідження спрямована на якісне вдосконалення існуючої інформатичної освіти, посилення і поглиблення її фундаментальної складової, використання СКМ при навчанні дисциплін фізико-математичному циклу у педагогічного університету.

Подальші дослідження даної проблеми пов’язані з розробкою науково-методичних, дидактичних матеріалів з математичної інформатики. Крім того, після вивчення СКМ постає проблема: як і чому навчати в курсі „Методи обчислень”. Ця проблема вимагає детального вивчення, на яку будуть спрямовані подальші дослідження. Аналіз досліджень у галузі теорії і методики навчання інформатики та її математичних і теоретичних аспектів підтвердив, що одним з шляхів підвищення якості професійної підготовки у педагогічному університеті майбутніх фахівців з інформаційних технологій є впровадження в навчальний процес дисциплін, які поєднують в собі теоретичний, прикладний та практичний аспекти інформатики, що сприяє посиленню фундаментальності інформатичної освіти, активізації навчально-пізнавальної, науково-дослідної діяльності студентів, розкриттю їх творчого потенціалу, збільшенню ролі самостійної та індивідуальної роботи, широкому впровадженню у навчальний процес інформаційних технологій, зокрема СКМ.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики : Пер. с фр. — М. : МЦНМО, 2001. — 128 с.

 2. Адольф В. А. Профессиональная компетентность современного учителя: монография / Владимир Александрович Адольф. — Красноярск : КГУ, 1998. — 310 с.

 3. Аладьев В. З. Программирование и разработка приложений в MAPLE: Монография / Аладьев В. З., Бойко В. К., Ровба Е. А. — Гродно ; Таллин, 2007. — 454 с.

 4. Аладьев В. З. Системы компьютерной алгебры: Maple: Искусство программирования / Виктор Захарович Аладьев. — М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2006. — 792 с.

 5. Алексеев О. Г. Комплексное применение методов дискретной оптимизации / Олег Глебович Алексеев. — М. : Наука, 1987. — 248 с.

 6. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія : підручник [для студентів, аспірантів та молодих викладачів вузів] / Алексюк Анатолій Миколайович — К. : Либідь, 1998. — 558 с.

 7. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения / Генрих Саулович Альтшуллер. — М. : Московський рабочий, 1973. — 296 с.

 8. Андон Ф. И. Логические модели интеллектуальных информационных систем / Андон Ф. И., Яшунин А. Е., Резниченко В. А. — К. : Наукова думка, 1999. — 398 с.

 9. Андреев А. А. Применение телекоммуникаций в учебном процессе / А. А. Андреев // Основы применения информационных технологий в учебном процессе вузов. — М. : ВУ, 1995. — С. 53—68.

 10. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогики творчества / Валентин Иванович Андреев. — Казань : Казанский университет, 1988. — 240 с.

 11. Андрущак А. О. Рейтингова технологія оцінки знань в навчально-виховному закладі / А. О. Андрющак // Педагогіка і психологія. — К. : Педагогічна думка, 1996. — № 3 (12). — С. 86—93.

 12. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы / Сергей Иванович Архангельский. — М.: Высш. шк., 1980. — 368 с.

 13. Ахметова Д. Преподаватель вуза и инновационные технологи / Д. Ахметова, Л. Гурье // Высшее образование в России. — 2001. — №4. — С. 138—144.

 14. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований / Юрий Константинович Бабанский. — М. : Педагогика, 1982. — 192 с.

 15. Бардачов Ю. М. Дискретна математика : підручник [для студ. вищ. техн. навч. закладів] / Бардачов Ю. М, Соколова Н. А, Ходаков В. Є. — [2-ге вид., перероб. і доповн.]. — К. : Вища школа, 2007. — 383 с.

 16. Барко В. І. Як визначити творчі здібності дитини / В. І. Барко, А. М. Тютюнник. — К.: Україна, 1992. — 80 с.

 17. Башмаков М.И. Теория и практика продуктивного обучения / Марк Иванович Башмаков. — СПб. : Свет, 2000. — 248 с.

 18. Бидасюк Ю. М. Mathsoft MathCAD 12: Самоучитель / Юрий Михайлович Бидасюк. — М.; СПб.; К. : Диалектика, 2006. — 222 с.

 19. Богданова І.М. Технології в освіті: теоретико-методологічний аспект: монографія / Інна Михайлівна Богданова. — Одеса : ТЕС, 1999. — 146 с.

 20. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема  творчества / Диана Борисовна Богоявленская. — Ростов-на-Дону : Изд-во РГУ — 1983. — 174 с.

 21. Божович Л. И. Проблемы формирования личности: / Лидия Ильинична Божович; под редакцией Д. И. Фельдштейна — М. : Издательство „Институт практиче-ской психологии”, 1997. — 352 с.

 22. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів / Володимир Іванович Бондар. — К. : Вересень, 1996. — 130 с.

 23. Бондаревская Е. В. Теория и практика личностно-ориентированного образования / Евгения Васильевна Бондаревская. — Ростов-н/Д. : РГПУ, 2000. — 352 с.

 24. Бондаренко М. А. Програмування у середовищі Mathcad 12: Навч. посіб. / Микола Андрійович Бондаренко. — Х. : ФОП Л.М.Лібуркіна, 2006. — 232 с.

 25. Боно, Э де. Латеральное мышление: учебник творческого мышления / Эдвард де Боно; [пер. с англ. П.А. Самсонов ]. — Минск : Попурри, 2005. — 380 с.

 26. Бороненко Т. А. Отбор содержания курса методики обучения информатике / Т. А Бороненко // Информационные технологии в системе непрерывного педагогического образования (Проблемы методологии и теории) : Коллективная монография. — СПб. : Образование, 1996. — С. 144—153.

 27. Васильев А. Н. Maple 8: Самоучитель / Алексей Николаевич Васильев. — М. ; СПб. ; К. : Издательский дом „Вильямс”, 2003. — 351 с.

 28. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный поход / Андрей Александрович Вербицкий. — М. : Высшая школа, 1991. — 208 с.

 29. Вербіцький О. В. Вступ до криптології / Олег Васильович Вербіцький. — Львів : Видавництво Науково-технічної літератури, 1998. — 248 с.

 30. Вергасов В. М. Активизация познавательной деятельности студентов в высшей школе / Валентин Михайлович Вергасов. — К. : Вища школа, 1985. — 138 с.

 31. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Лев Семенович Выготский. — М. : Педагогика-Пресс, 1996. — 536 с.

 32. Гаврилова Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский. — СПб : Питер, 2000. — 384 с.

 33. Гаєв Є. О. Універсальний математичний пакет MatLab і типові задачі обчислювальної математики: Навч. посіб. [для студ. техн. спец. вищих навч. закл.] / Є. О. Гаєв, Б. М. Нестеренко. — К. : НАУ, 2004. — 175 с.

 34. Галкина В. А. Дискретная математика: комбинаторная оптимизация на графах: Учеб. пособие [по спец. „Компьютерная безопасность”, „Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем” и „Информационная безопасность телекоммуникационных систем”] / Валентина Андреевна Галкина. — М. : Гелиос АРВ, 2003. — 232 с.

 35. Галузинський В. М. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні: навч. посібник [для викладачів та аспірантів вузів] / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. — К. : ІНТЕЛ, 1995. — 168 с.

 36. Гальперин П. Я. Основные результаты исследования по проблеме „Формирование умственных действий и понятий” / Петр Яковлевич Гальперин. — М. : Педагогика, 1965. — 240 с.

 37. Гершунский Б. С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы и перспективы / Борис Семенович Гершунский. — М. : Педагогика, 1987. — 264 с.

 38. Глібовець М. М. Штучний інтелект: підруч. [для студ. вищ. навч. закладів, що навчаються за спец. „Комп’ютерні науки” та „Приклад. математика”] / М. М. Глібовець, О. В. Олецький — К. : Вид. дім „КМ Академія”, 2002. — 366 с.

 39. Глушков В. М. Основы безбумажной информатики / Виктор Михайлович Глушков. – М. : Наука, 1987. – 552 с.

 40. Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей. — М. : Наука, 1988. — 448 с.

 41. Гончарова О. Н. Формирование основных компонентов информационной культуры учащихся при изучении информатики в старших классах с использованием среды электронного учебника: дисc... кандидата. пед. наук: 13.00.02 / Гончарова Оксана Николаевна. — Симферополь, 1999.— 180 с.

 42. Горбатов В. А. Фундаментальне основы дискретной математики. Информационная математика / Вячеслав Афанасьевич Горбатов. – М. : Наука. Физматлит, 2000. — 544 с.

 43. Губарев В. В. Элементы создания и преподавания информатики как фундаментальной учебной дисциплины / В. В. Губарев // Материалы Международной научно-практической конференции „Новые информаионные технологии в университетском образовании”. — Новосибирск : ИМДИ, 1999. — С. 89—91.

 44. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения / Василий Васильевич Давыдов. — М. : Интор, 1996. — 544с.

 45. Дахин А. Н. Компетенция и компетентность: сколько их у российского школьника / А. Н. Дахин // Народное образование. — 2004. — № 4. — С. 136 — 144.

 46. Дем’яненко В. М. Методика навчання майбутніх вчителів інформатики апаратних і системних програмних засобів : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Дем’яненко Віктор Михахайлович. — К., 2003. — 195 с.

 47. Демидович Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу / Борис Павлович Демидович. — М. : Физматгиз, 1962. — 544 с.

 48. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник / Ілона Миколаївна Дичківська. — К. : Академвидав, 2004. — 352 с.

 49. Добров Г. М. Наука о науке / Геннадий Михайлович Добров. — К. : Наукова думка, 1969. — 304 с.

 50. Достоверниый и правдоподобный взвод в интеллектуальных системах / [Вагин В. Н., Головина Е. Ю., Загорянская А. А., Фомина М. В.]; под ред. В. Н. Вагина, Д. А. Поспелова. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 704 с.

 51. Дружинин В. Н. Психология общих способностей / Владимир Николаевич Дружинин. — СПб. : Питер Ком, 1999. — 368 с.

 52. Дьяконов В. П. MATHEMATICA 5.1/5.2/6.0. Программирование и математические вычисления / Владимир Павлович Дьяконов. — М. : ДМК Пресс, 2006. — 576 c.

 53. Дьяконов В. П. MatLab 6.0/6.1/6.5/6.5 + SP1 + Simulink 4/5. Обработка сигналов и изображений / Владимир Павлович Дьяконов. — М. : СОЛОН-Пресс, 2004. — 592 с.

 54. Дьяконов В. П. Компьютерная математика. Теория и практика / Владимир Павлович Дьяконов. — М. : Нолидж, 2001. — 1296 с.

 55. Дьяконов В. П. Системы компьютерной алгебры DERIVE: самоучитель и руководство пользователя / Владимир Павлович Дьяконов. — М. : Солон-Р, 2002. — 319 с.

 56. Дюбуа Р. Теория возможностей: Приложения к представлению знаний в информатике / Р. Дюбуа., А. Прад. —М. : Радио и связь, 1990. — 228с.

 57. Ерусалимский Я. М. Дискретная математика: теория, задачи, приложения / Яков Михайлович Ерусалимский. — [3-е издание]. — М. : Вузовская книга, 2000. — 280 с.

 58. Ершов А.П. Концепция использования средств вычислительной техники в сфере образования (информатизация образования). — Новосибирск, 1990. — 58с.

 59. Євдокимов О. В. Ефективність нових технологій організації навчання студентів / О. В. Євдокимов // Педагогіка і психологія. — 1997. — №2. — С. 161—170.

 60. Ємець В. Сучасна криптографія. Основні поняття / Ємець В., Мельник А., Попович Р. — Львів : БаК, 2003. — 144 с.

 61. Жалдак М. I. Гуманiтарний потенцiал iнформатизацiї навчального процесу / М.І. Жалдак // Проблеми iнформатизацiї освiти: зб. наукових праць. — Київ: МОУ, УДПУ iм. М.П. Драгоманова, 1994. — С. 3—20.

 62. Жалдак М. И. Система подготовки учителя к использованию информационной технологии в учебном процессе: автореф. дисс... на соискание науч. степени докт. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения информатики” / М. И. Жалдак. —М., 1989. — 48 с.

 63. Жалдак М. І. Елементи стохастики з комп’ютерною підтримкою / Жалдак М. І., Михалін Г. О. — [видання 3-тє, доповнене] — К. : Видавничий дім „Шкільний світ”, 2003. —120 с.

 64. Жалдак М. І. Комп’ютер на уроках математики : посібник [для вчителів] / Мирослав Іванович Жалдак. — К. : Техніка, 1997. —304 с.

 65. Жалдак М. І. Основи теорії і методів оптимізації : навчальний посібник / М. І. Жалдак, Ю. В. Триус. — Черкаси : Брама-Україна, 2005. — 608 с.

 66. Жалдак М. І. Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі і педагогічному університеті / М.І. Жалдак // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. — К. : НПУ імені М. П. Драгоманова. — №2 (9). — 2005. — С. 3—14.

 67. Жалдак М. І. Проблема інформатизації навчального процесу в школі і в вузі / М.І. Жалдак // Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі: Зб. наук. пр. — К.: КДПІ ім. М. П. Драгоманова, 1991. — С. 3—16.

 68. Заика Е. В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов в вузах : уч. пособие / Евгений Владимирович Заика. — Х : ХГУ, 1991. — 72 с.

 69. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій : підручник [для студ. вищих навч. закл., що навч. за напрямками „Прикладна математика” та „Комп’ютерні науки”. — 4.вид., перероб. і доп.] / Юрій Петрович Зайченко — К. : ЗАТ „ВІПОЛ”, 2000. — 687 с.

 70. Занков Л. В. Дидактика и жизнь / Леонид Владимирович Занков. — М. : Просвещение, 1968. — 176 с.

 71. Занков Л. В. Обучение и развитие / Леонид Владимирович Занков. — М. : Педагогика, 1975. — 52 с.

 72. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия / Ирина Алексеевна Зимняя. — М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. — 40 с.

 73. Змитрович А. И. Интеллектуальные информационные системы: учеб. пособие [для студ. вузов, обуч. по спец. „Прикладная математика”, „Информатика”, „Экономическая кибернетика”] / Анатолий Иосифович Змитрович. — Минск : ТетраСистемс, 1997. — 368 с.

 74. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / [упоряд. Л. Галіцина]. — К. : Ред. Загальнопед. газ., 2005. — 128 с.

 75. Казиев В. М. История информатики как науки о знаниях и технологиях [Електронний ресурс] / В. М. Казиев. — Режим доступу до статті : http://mf.grsu.by/Kafedry/kaf001/ academic_process/006/lec_01?dwnld=1.

 76. Казиев В. М. Некоторые системные и методологические аспекты информатики и информатизации [Електронний ресурс] / В. М. Казиев. — Режим доступу до статті :

http://www.auditorium.ru/conf/ conf_fulltext/kaziev.pdf

 1. Калмыкова З. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости / Зинаида Ильинична Калмыкова. — М. : Педагогика, 1981. — 200 с.

 2. Капустина Т. В. Теория и практика создания и использования в педагогическом вузе новых информационных технологий на основе компьютерной системы Mathematica : дисс… доктора пед. наук : 13.00.08, 13.00.02 / Тетьяна Васильевна Капустипа. — М., 2003. — 257 с.

 3. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва : навч. посібник / Михайло Данилович Касьяненко. —  Київ : Вища шк., 1993. — 318 с.

 4. Кедров Б. М. Классификация наук: Прогноз К. Маркса о науке будущего / Бонифатий Михайлович Кедров. — М. : Мысль, 1985. — 544 с.

 5. Кириченко В. І. Дидактична система вивчення хімії в контексті технології створення алгоритмізованого інформаційного середовища навчання / В. І. Кириченко, В. А. Венгржановський, В. Й. Рокицька // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2000. — № 2. — С. 213—223.

 6. Кирсанов М. Н. Графы в Maple / Кирсанов Михаил Николаевич. — М : Физматлит, 2007. — 168 с.

 7. Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках / Михаил Владимирович Кларин. — М : Арена, 1994. — 222 с.

 8. Клепіков О.І. Творчість: істина, краса, благо / Олександр Іванович Клепіков. — К. : Знання, 1991. — 48 с.

 9. Клетеник Д. В. Сборник задач по аналитической геометрии: учеб. пособие [для студ. вузов]; под ред. Н.В. Ефимова / Давид Викторович Клетеник. — [15 изд.]. — М. : Наука, 1998. — 224 с.

 10. Клочко В. І. Застосування новітніх інформаційних технологій при вивченні вищої математики у технічному вузі : навчально-методичний посібник / Віталій Іванович Клочко. —Вінниця : ВДТУ, 1997.— 300 с.

 11. Клочко В. І. Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі : дис… доктора пед. наук : 13.00.02 / Віталій Іванович Клочко — Вінниця, 1998. — 396 с.

Кн. 1 : Общие основы психологии. — 688 с.

 1. Князян М. Формування пізнавальної мотивації дослідницької діяльності студентів / М. Князян // Педагогіка і психологія професійної освіти.—2003.—№1. — С.173—181.

 2. Кобильник Т.П. Вивчення елементів програмування у системі комп’ютерної математики Maple / Т. П Кобильник // Простір і час сучасної науки : матеріали другої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (25-27 квітня 2007 року). — Частина ІІ. — К. : ТОВ „Меганом”2007. — C. 33—34.

 3. Кобильник Т.П. Вивчення елементів програмування у системі комп’ютерної математики Maxima / Т. П Кобильник // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. — 2007. — №5-6(28-29). — С. 159—163.

 4. Кобильник Т.П. Вивчення математичної інформатики / Т. П Кобильник // XIV Всеукраїнська наукова конференція „Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” : матеріали конференції, м.Львів, 2-4 жовтня 2007 р. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2007. — С. 74—75.

 5. Кобильник Т.П. Зміст курсу математичної інформатики в педагогічному університеті / Т. П Кобильник // Теорія і практика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. [Випуск VII : В 3-х томах]. — Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2008. — .— Т.3 : Теорія та методика навчання інформатики. — С.304—309.

 6. Кобильник Т.П. Компетентнісний підхід при вивченні математичної інформатики у педагогічному університеті [Електронний ресурс] / Т. П Кобильник // Інформаційні технології і засоби навчання: Електронне наукове фахове видання. — Режим доступу до статті : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ ITZN/em2/content/07ktpupa.html.

 7. Кобильник Т.П. Про вивчення систем комп’ютерної математики у педагогічному університеті / Т. П Кобильник // Наукові записки : збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова [упор. П.В.Дмитренко, Л.Л.Макаренко]. — Випуск LXIV(64). —К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. —С.91—97.

 8. Кобильник Т.П. Програмування в середовищі Maple для розв’язування задач аналітичної геометрії / Т. П Кобильник // Дидактика математики : проблеми і дослідження: міжнародний збірник наукових робіт. — Вип.26. — Донецьк : Фірма ТЕАН, 2006. — С. 160—164.

 9. Кобильник Т.П. Програмування в середовищі Maple для розв’язування задач математичного аналізу / Т. П Кобильник // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. — 2007 — №1-2(24-25). — С. 158—162.

 10. Кобильник Т.П. Системи комп’ютерної математики у педагогічних ВНЗ / Т. П Кобильник // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції „Комп’ютерна математика в інженерії, науці та освіті” (СMSEE-2007), м.Полтава, 28-30 листопада 2007р. — Полтава : Вид-во ПолтНТУ, 2007. — С.37.

 11. Кобильник Т.П. Системи комп’ютерної математики: Maple, Mathematica, Maxima / Тарас Петрович Кобильник. — Дрогобич : Коло, 2008 — 316с.

 12. Кобильник Т.П. Створення процедур-функцій та програм у системі комп’ютерної математики Maxima / Т. П Кобильник // Наукові дослідження — теорія та експеримент ‘2007 : матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції, м.Полтава, 14-16 травня 2007 р. — Полтава : Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2007. — С.140—143.

 13. Кобильник Т.П. Фундаментальність інформатичної освіти / Т. П Кобильник // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб.наукових праць / Педрада. — К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. — №5 (12). — С.78-81.

 14. Кобильник Т. П. Методична характеристика занять з курсу „Системи комп’ютерної математики” / Т. П Кобильник // Імідж сучасного педагога: науково-практичний освітньо-популярний часопис. — 2007. — №7-8(76-78). — С.108—111.

 15. Колин К. К. Информатика в системе опережающего образования. Доклад на 11-м Международном конгрессе ЮНЕСКО „Образование и информатика” / К. К. Колин // Вестник Росийського общества информатики и вычислительной техники. — М., 1996. — №3. — С. 19—36.

 16. Колин К. К. Фундаментальные основы информатики: социальная информатика / Константин Константинович Колин . — М. : Изд-во „Академический проект”, 2000. — 352 с.

 17. Колин К. К. Формирование современного естественнонаучного мировоз-зрения / К. К. Колин // Синергетика : человек, общество. — М. : РАГС, 2000. — С.16—25.

 18. Коломок О. И. Теория проектирования системы формирования готовности студентов к развитию учебной деятельности: На примере изучения математики в сельскохозяйственном вузе : дис... доктора пед. наук : 13.00.08 / Коломок Оксана Ивановна. — Тольятти, 2001. — 484 с.

 19. Компетентнісна освіта – від теорії до практики / [Бібік Н. М., Єрмаков І. Г., Овчарук О. В. та ін.]. — К. : Плеяди, 2005. — 120 с.

 20. Компетентностный подход как способ достижения нового качества образования / Материалы для опытно-экспериментальной работы в рамках Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года. — М. : НФПК, 2002. — 96 с.

 21. Компьютерная математика: Символьные и алгебраические вычисления / [пер. с англ.]; под ред. Б. Бухбергера, Дж. Коллинза, Р. Лооса. — М. : Мир, 1986. — 392 с.

 22. Кондрашов В. Е. MATLAB. Как система программирования научно-технических расчетов / В. Е. Кондрашов, С. Б. Королев. — М. : Мир, 2002. — 350 с.

 23. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/ average/topic/rozv/knc.doc.

 24. Копаєв О. В. Фундаментальний аспект базового курсу iнформатики / О. В. Копаєв, Ю. В. Триус // Сучасний стан i перспективи шкiльних курсiв математики та iнформатики у зв'язку з реформуванням у галузi освiти : тези доповiдей. — Дрогобич. — 2000. — С.138—140.

 25. Костюк Г. С. Принцип развития в психологии // Методические и теоретические проблемы психологии : статьи / Григорий Силович Костюк. — М., 1969. — С. 118—152.

 26. Кузьмина Н. В. Методы исследования педагогической деятельности / Нина Васильевна Кузьмина. — Л : Изд-во Ленинградского университета, 1970. — 114 с.

 27. Кузьмина Н. В. Основы вузовской педагогики / Нина Васильевна Кузьмина. — Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1972. — 312 с.

 28. Кузьмін А. В. Символьні обчислення в системі Maple: навч. посіб. / Кузьмін А. В., Кузьміна Н. М., Рисцов І. К. — К. : МАУП, 2006. — 108с.

 29. Кушнір В. А. Системний аналіз педагогічного процесу: методологічний аспект / Василь Андрійович Кушнір. — Кіровоград : Видавничий центр КДПУ , 2001. — 348 с.

 30. Лаптев В. В. Методическая теория обучения информатике. Аспекты фундаментальной подготовки / Лаптев В. В., Рыжова Н. И., Швецкий М. В. — СПб. : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2003. — 352 с.

 31. Лапчик М. П. Методика преподавания информатики / Михаил Павлович Лапчик. — М. : Академия, 2001. — 624 с.

 32. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность / Избранные психологические произведения: В 2т. / Под ред. В. В. Давыдова и др. — М., Политиздат 1983. — Т. 2. — 584 с.

 33. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / Исаак Яковлевич Лернер. — М.: Педагогика, 1981. — 186 с.

 34. Логический поход к искусственному интеллекту : От классической логики к логическому программированию / А. Тейз, П. Грибомон, Ж. Луи и др. —М. : Мир, 1990. — 432 с.

 35. Лотюк Ю. Г. Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання обчислювальної математики в педагогічному університеті : дис... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Лотюк Юрій Георгійович. — Рівне, 2004. — 228 с.

 36. Максимова В. Н. Межпредметные связи в процессе обучения / Валерия Николаевна Максимова. — М. : Просвещение, 1988. — 192 с.

 37. Максимова В.Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения: кн. [для учителя] / Валерия Николаевна Максимова. — М. : Просвещение, 1984. — 144с.

 38. Мао В. Современная криптография: теория и практика.: Пер. с англ. / Венбо Мао. — М. : Вильямс, 2005. — 768 с.

 39. Маркова А. К. Психология профессионализма / Анастасия Константиновна Маркова. — М. : Знание, 1996. — 308 с.

 40. Маркова А. К. Формирование мотивации учения / Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б. — М. : Просвещение, 1990. — 192 с.

 41. Мармоза А. Т. Практикум з математичної статистики: навч. посібник / Анатолій Тимофійович Мармоза.— К. : Кондор, 2004. — 264 с.

 42. Марселлус Д. Программирование экспертных систем на Турбо-Прологе : Пер. с англ. / Дэнэл Н. Марселлус. —М. : Финансы и статистика, 1994. —256 с.

 43. Масленников М. Практическая криптография / Михаил Масленников. — СПб. : БХВ-Петербург, 2003. — 464 с.

 44. Маслоу А. Мотивация и личность / Абрахам Гарольд Маслоу; [пер. с англ А. М. Татлыбаева]. — СПб. : Евразия, 1999. — 478с.

 45. Матюшкин А. М. Теоретические вопросы проблемного обучения / А. М. Матюшкин // Хрестоматия по психологии. — М. : МГУ, 1977. — С. 274—280.

 46. Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе / Мирза Исмаилович Махмутов. — М. :  Просвещение, 1980. — 240 с.

 47. Методические указания по вопросам мировоззренческой и воспитательной направленности преподавания курса высшей математики в техническом вузе / [составитель В.В.Пак]. — Донецк : ДПИ, 1989. — 64 с.

 48. Миракова Т.Н. Развивающие задачи на уроках математики: пособие [для учителя] / Татьяна Николаевна Миракова. — Львов, журнал „Квантор”, 1991. — 96 с.

 49. Миронова О. І. Пакет прикладних програм Mathematica: Робоча навч. прогр. [курсу освітньо-проф. прогр. спец. 6.030400 „Міжнародна інформація”] / Олена Іванівна Миронова; [Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Факультет міжнародних відносин. Кафедра міжнародної інформації]. — Луцьк : РВВ „Вежа” Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. — 15 с.

 50. Михалев А. В. Компьютерная алгебра. Вычисления в дифференциальной и разностной алгебре : Учебное пособие. — М. : Изд-во МГУ, 1989. — 97 с.

 51. Могилев А .В. Развитие методической системы подготовки по информатике в педагогическом вузе в условиях информатизации образования : дис. доктора пед. наук : 13.00.02 / Александр Владимирович Могилев. — Воронеж, 1999. — 365 с.

 52. Моляко В. А. Психология решения школьниками творческих задач / Валентин Алексеевич Моляко. — К. : Рад.школа, 1983. — 96 с.

 53. Моляко В. А. Психология творческой деятельности / Валентин Алексеевич Моляко. — К. : Знание, 1978. — 48 с.

 54. Монахов В. М, Концепция создания и внедрения новой информационной технологии обучения / В. М. Монахов // Проектирование новых информационных технологий обучения: Сб. — М., 1991. — С. 4–30.

 55. Морзе Н. В. Методика навчання інформатики: навч. посіб.: У 4 ч. [за ред. акад. М. І. Жалдака] / Наталія Вікторівна Морзе. — К. : Навчальна книга, 2003. — . — Ч.І: Загальна методика навчання інформатики. — 254 с.

 56. Морзе Н. В. Основи методичної підготовки вчителя інформатики: монографія / Наталія Вікторівна Морзе. — К. : Курс, 2003. — 372 с.

 57. Мочалова Н.М. Методы проблемного обучения и границы их применения / Нэлли Михайловна Мочалова. — Казань.: Изд-во Казан. ун-та, 1979.—158 с.

 58. Мушик Э. Методы принятия технических решений / Э. Мушик, П. Мюллер. — М. : Мир, 1990. —208 с.

 59. Моисеев Н. Н. Алгоритмы развития / Микита Никотович Моисеев. — М. : Наука, 1987. — 304 с.

 60. Немов Р.С. Психология: учебник [для студ. высших пед. учеб. заведений : в 3 кн.] / Роберт Семенович Немов. — [4.изд.]. — М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.

 61. Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов в вузе / Николай Николаевич Нечаев. — М. : Изд-во Моск. Ун-та, 1985. — 112 с.

 62. Нечаєв В. И. Элементы криптографии. Основы теории защиты информации: учеб. пособие [для студ. ун-тов, пед. вузов и вузов с углубленным изуч. математики] / Василий Ильич Нечаев]. — М. : Высшая школа, 1999. — 110 с.

 63. Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина. — Вид. 2-ге, випр. та доп. — Львів : Магнолія Плюс , 2007. — 608 с.

 64. Нечёткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / [Аверкин А. Н., Батыршин И. З., Блишун А. Ф. и др.]; под ред. Д. А. Поспелова. — М. : Наука,1986. — 312 с.

 65. Нильсон Н. Искусственный интеллект: Методы поиска решений. — М. : Мир, 1973. — 272 с.

 66. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие [для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров] / [Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В., Петров А. Е.]; под ред. Е. С. Полат. — М.: Издательский центр „Академия”, 2003. — 272 с.

 67. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие [для учителей и студентов педагогических вузов] / Нинель Юловна Пахомова. — М.: АРКТИ, 2003. — 112 с.

 68. Перязев Н. А. Преподавание математической информатики / Н. А. Перязев, Ю. В Перязева [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ict.edu.ru/vconf/files/3207.rtf.

 69. Половко А.М. Matlab для студентов / А.М. Половко, П.Н. Бутусов. – СПб: БХВ-Петербург, 2005. – 319 с.

 70. Пономарев А. С. Нечеткие множества в задачах автоматизированного управления и принятия решений: учеб. пособие [по курсу „Математические основы автоматизированного управления” для студ. спец. „Информационные управляющие системы и технологи” и „Программное обеспечение автоматизированных систем управления”]. — Х. : НТУ „ХПИ”, 2005. — 232с.

 71. Пономарев Я. А. Основные звенья психологического механизма творчества / Я. А. Пономарев // Интуиция, логика, творчество. — М.: Наука, 1987. — С. 5—23.

 72. Пономарев Я. А. Психология творческого мышления / Яков Александрович Пономарев. — М. : АПН РСФСР, 1960. — 352 с.

 73. Поспелов Г.С. Искусственный интеллект – основа новой информационной технологии / Гермоген Сергеевич Поспелов. — М.: Наука, 1988. — 200с.

 74. Поспелов Д. А. Фантазия и наука : На пути к искусственному интеллекту / Дмитрий Александрович Поспелов . — М. : Наука, 1982. — 224 с.

 75. Посталюк Н. Ю. Творческий стиль деятельности : педагогический  аспект / Наталья Юрьевна Посталюк. — Казань : Изд-во КГУ, 1989. — 204 с.

 76. Рагулина М.И. Электронное учебное пособие как средство формирования методической компетентности будущего учителя информатики [Електронний ресурс] / М. И. Рагулина, Л. В .Смолина. — Режим доступу : http://www.ict.edu.ru/vconf/files/6830.doc.

 77. Ракитина Е.А. Теоретические основы построения концепции непрерывного курса информатики / Елена Александровна Ракитина. — М. : Информатика и образование, 2002. — 88 с.

 78. Раков С. А. Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій : дис. доктора пед. наук: 13.00.02 / Раков Сергій Анатолійович. — Х., 2005. — 516 с.

 79. Рамський Ю. С. Логічні основи інформатики : навчальний посібник / Юрій Савіянович Рамський. — К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. — 286 с.

 80. Роберт И. В. Современные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования / Ирэна Вениаминовна Роберт. — М. : „Школа-Пресс”, 1994. — 204 с.

 81. Романишина Л. М. Система поетапного контролю навчальної діяльності студентів педагогічних університетів за модульно-рейтинговою технологією навчання з дисциплін природничого циклу : дис... доктора пед. наук: 13.00.04 / Романишина Людмила Михайлівна. — К., 1998. — 417 с.

 82. Самсонов Б. Б. Компьютерная математика (Основание информатики) / Самсонов Б. Б., Плохов Е. М., Филоненков А. И. — Ростов н/Д. : Феникс, 2002. — 511с.

 83. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : учебн. пособие / Герман Константинович Селевко. — М. : Народное образование, 1998. — 256 с.

 84. Семенов А. Л. Математическая информатика в школе / А. Л. Семенов // Информатика и образование, 1995. №5. С. 54—58.

 85. Семеріков С. О. Maxima 5.13: довідник користувача / Семеріков Сергій Олексійович; за ред. академіка М. І. Жалдака. — Київ, 2007. — 48 с.

 86. Семеріков С. О. Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні чисельних методів у об’єктно-орієнтованій технології програмування : дис... кандидата. пед. наук : 13.00.02 / Семеріков Сергій Олексійович. — Кривий Ріг, 2000. — 256 c.

 87. Сергиенко И. В. Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации / Иван Васильевич Сергиенко. — К. : Наукова думка, 1988. — 472 с.

 88. Сергиенко И. В. Методы и модели решения на ЭВМ комбинаторных задач оптимизации / И. В. Сергиенко, М. Ф. Каспшицкая — К. : Наукова думка, 1981. — 288 с.

 89. Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем / Владислав Владиславович Сериков. — М. : Логос, 1999. — 272 с.

 90. Сигал И. Х. Введение в прикладное дискретное программирование: модели и вычислительные алгоритмы: учеб.пособие / И. Х. Сигал, Иванова А. П. — [изд. 2-е, испр.]. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 240 с.

 91. Симоненко В. Д. Современные педагогические технологии: учебн. пособие / В. Д. Симоненко, Н. В. Фомин. — Брянск : БГПУ, 2001. — 394 с.

 92. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики / Михаил Николаевич Скаткин. — М. : Педагогика, 1984. — 96 с.

 93. Скафа Е. И. Эвристическое обучение математике: теория, методика, технология : монография / Елена Ивановна Скафа. — Донецк : Изд-во ДонНУ, 2004. — 440 с.

 94. Скурихин В. И. Математическое моделирование / Скурихин В.И., Шифрин В.Б., Дубровский В.В. — М. : Техника, 1983. — 270 с.

 95. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования. От деятельности к личности / Сергей Дмитриевич Смирнов. — М. : Academia, 2001. — 304 с.

 96. Смирнова-Трибульська Є.М. Теоретико-методичні основи формування інформатичних компетентностей вчителів природничих дисциплін у галузі дистанційного навчання: дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / Євгенія Миколаївна Смирнова-Трибульська. — К., 2008. — 676 с.

 97. Соловьева Ф. И. Введение в теорию кодирования : Учебное пособие / Ф. И. Соловьева. — Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2005. — 130 с.

 98. Співаковський О. В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій: дис... доктора пед. наук: 13.00.02 / Співаковський Олександр Володимирович. — К., 2003. — 534 с.

 99. Столяров А. М. Эвристические приемы и методы активизации творческого мышления / Анатолий Михайлович Столяров. — М : ВНИИПИ, 1988. — 126 с.

 100. Сумбаев И. С. Философия и психология творчества [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.superidea.ru/tm/book/fpt1.htm.

 101. Суханов Б. М. Интеграция естественнонаучного и технологического знания / Борис Михайлович Суханов. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1987. — 96 с.

 102. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология: учеб. [для студ. сред. пед. учеб. Заведений]. — [3-е изд., стереотип] / Нина Федоровна Талызина. — М. : Издательский центр „Академия”, 2001. — 288 с.

 103. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний / Нина Федоровна Талызина. — М : Изд-во МГУ, 1975. — 344 с.

 104. Таха Х. А. Введение в исследование операций / Хемди А. Таха; пер. с англ. — [7-е издание]. — М. : Издательский дом „Вильямс”, 2005. — 912 с.

 105. Тихомиров О. К. Психология мышления / Олег Константинович Тихомиров. — М. : МГУ, 1984. — 270 с.

 106. Толстов В. Г. Математическая информатика [Електронний ресурс] / В.Г. Толстов. — Режим доступу : http://www.matinform.ru

 107. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання у вищих навчальних закладах. — Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск V : В 3 т. — Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2006. — Т. 3 : Теорія та методика навчання інформатики. — С. 3—6.

 108. Триус Ю. В. Методика використання пакету Maple 7 для розв’язування екстремальних задач. — Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск V : В 3 т. — Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2005. — Т. 1 : Теорія та методика навчання математики. — С. 282—296.

 109. Триус Ю.В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис... доктора пед. наук : 13.00.02 / Триус Юрій Васильович. — К., 2005. — 625 с.

 110. Триус Ю.В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики : монографія / Юрій Васильович Триус. — Черкаси : Брама-Україна, 2005. — 400 с.

 111. Уемов А.И. Аналогия и учебный процесс / А.И.Уемов // Логика и проблемы обучения. — М. : Педагогика, 1977. — С. 11—37.

 112. Указ Президента України Про Національну доктрину розвитку освіти [Електронний ресурс] — Режим доступу :

http://www.gov.ua/laws/Ukaz_Pr_347.doc.

 1. Унт И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения / Инге Эриховна Унт. — М. : Педагогика, 1990. — 192 с.

 2. Уэно Х. Представление и использование знаний / Уэно Х., Каямо Т., Окомото Т.; под ред. Х. Уэно, М. Исидзука. — М. : Мир, 1989. — 205 с.

 3. Філь Б. М. Досвід викладання дисципліни „Комп’ютерний інструментарій математика” / Б. М. Філь // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції „Комп’ютерна математика в інженерії, науці та освіті” (CMSEE-2007), 28-30 листопада 2000 р. — Полтава, 2007. — С. 43.

 4. Фомкіна О. Г. Методична система проведення практичних занять з математики зі студентами економічних спеціальностей : дис… кандидата пед. наук : 13.00.02 / Фомкіна Олена Григорівна. — К., 2000. — 219 с.

 5. Фурман А.В. Школа розвитку: непізнані грані фундаментальної ідеї / А.В. Фурман, О.І. Калугін // Рідна школа. —1994.-№ 6. — С. 26—32.

 6. Фурман А. В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення: монографія / Анатолій Васильович Фурман. — К. : Правда Ярославичів, 1997. — 340 с.

 7. Хуторской А. В. Ключевые компетенции. Технологии конструирования / А. В. Хуторской // Народное образование. — 2003. — № 5. — С. 55— 61.

 8. Хуторской А.В. Развитие одарённости школьников / Андрей Викторович Хуторской. — М. : Гуманит. Изд.Центр ВЛАДОС, 2000. — 320 с.

 9. Цибко Г. Ю. Підвищення рівня теоретичної підготовки з інформатики на фізико-математичних факультетах педагогічних вузів : дис… кандидата пед. наук: 13.00.02 / Цибко Ганна Юхимівна.— К, 1998. — 200 с.

 10. Черных Л. А. Теоретические основы разработки методической системы обучения / Л. А. Черных // Евристика та дидактика точних наук: Збірник наукових робіт. — Вип. 3. — Донецьк : Донецька школа евристики та точних наук, 1995. — С. 15—19.

 11. Чечкин А.В. Математическая информатика / Александр Васильевич Чечкин. — М. : Наука, 1991. — 412 с.

 12. Чечкин А.В. Принципы и методы математического моделирования интеллектуальных систем / А. В. Чечкин // Интеллектуальные системы, М. : МГУ, т.3, вып. 1-2, 1998. — С. 63—83.

 13. Чораян О.Г. Естественный интеллект (физиологические, психологические, и кибернетические аспекты). Учебное пособие [для студентов высших учебных заведений]; под редакцией Г.А. Кураева. — Ростов-на-Дону, 2002. — 112 с.

 14. Шавалева В.И. Преемственность в построении методических систем обучения математике в школе и педагогическом вузе : дис. ... кандидата. пед. наук: 13.00.02 / Шавалева Валентина Ивановна. — К., 1997. — 180 с.

 15. Шавальова В. І. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання математики у вищому педагогічному навчальному закладі /В. І. Шавальова // Тези Міжнародної конференції „Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь” (16 грудня 2002 р., Київ). — К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. — 101 с.

 16. Шеремета П. М. Кейс-метод: з досвіду викладання в українській бізнес-школі / П. М. Шеремета, Л. Г. Каніщенко [за ред. О. І. Сидоренка. — 2-е видання]. — К. : Центр інновацій та розвитку, 1999. — 80 с.

 17. Шиян Н. І. Технологія модульно-рейтингового навчання у вищій педагогічній школі: дис... кандидата пед. наук: 13.00.01 / Шиян Надія Іванівна. — Полтава, 1998. — 194 с.

 18. Шмидский Я. К. Mathematica 5: Самоучитель / Яков Константинович Шмидский. — М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2004. — 580 с.

 19. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе: учебное пособие [для студентов пед. ин-тов] / Галина Ивановна Щукина. — М. : Просвещение, 1979. — 160 с.

 20. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику : Учеб. пособие [для вузов]. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — М. : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит. — 384 с.

 21. Якиманская И. С. Развивающее обучение / Ираида Сергеевна Якиманская. — М. : Педагогика, 1979. — 144 с.

 22. Яковлев И.П. Интеграция высшей школы с наукой и производством / Игорь Петрович Яковлев. — Л. : ЛГУ, 1987. — 128 с.

 23. Attia, John O. Electronics and circuit analysis using MATLAB / Boca Raton [etc.] CRC press Cop, 1999. — 378 p.

 24. Boyd, Robert R. Tolerance analysis of electronic circuits : Using Mathcad. –Boca Raton [etc.] CRC press Cop. 2000. — 202 p.

 25. Maple Advanced Programming Guide / M. B. Monagan, K. O. Geddes, K. M. Heal and other / Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc, 2007. — 452 p.

 26. Maple User Manual / Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc, 2007. – 412 p.

 27. Otto S.R. An Introduction to Programming and Numerical Methods in Matlab / S.R.Otto, J.P. Denier. — 2005. — 468 p.

 28. Register, Andy H. A Guide to MATLAB Object-Oriented Programming / Andy H. Register. — Atlanta : Geogia Tech Research Institute, 2007. — 382 p.

 29. Robert M. Corless. Symbolic Recipes: Scientific Computing with Maple / Corless M. Robert. – Springer Verlag, 2005. — 424 p.

 30. Steinhaus S. Comparison of Mathematical Programs for Data Analysis (Edition 5.03) [Електронний ресурс] — Munchen/Germany. — 64 p. — Режим доступу : http://www.scientificweb.de/ ncrunch/.

 31. Wolfram S. Mathematica book / Stephan Wolfram. — 5 th ed. — 1486 p.âààâàâ


rectangle 2rectangle 3


Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.


Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.
Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують
Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.

Каталог: dfiles
dfiles -> Репертуар кинотеатра «Октябрь» на январь 2013 года
dfiles -> Информация об участниках районного соревнования, достигших высоких показателей на уборке урожая по Березинскому району на 14 августа 2015 года
dfiles -> Сухие строительные смеси
dfiles -> Первое упоминание о Кореличах и Мире в летописях относится к 1395 году. В то время они входили в состав Великого Княжества Литовского, позднее Речи Посполитой
dfiles -> Постановление 10 января 2005 г. №25/1/19


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет