Nata{a Trajkova Член на Совет набет1/7
Дата19.06.2016
өлшемі0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Nata{a Trajkova

Член на Совет на

Op{tina Vasilevo

2411 - VASILEVORamadin Saliev

Член на Совет на

Op{tina Vasilevo

2411 - VASILEVODu{ko Atanasov

Член на Совет на

Op{tina Vasilevo

2411 - VASILEVOTraj~e Gi~ev

Член на Совет на

Op{tina Vasilevo

2411 - VASILEVOGeorgi Conev

Член на Совет на

Op{tina Vasilevo

2411 - VASILEVOZoran Trajkov

Член на Совет на

Op{tina Vasilevo

2411 - VASILEVO@aklina Ta~ovska

Член на Совет на

Op{tina Vasilevo

2411 - VASILEVORisto Kostov

Член на Совет на

Op{tina Vasilevo

2411 - VASILEVODajan~o Eftimov

Член на Совет на

Op{tina Vasilevo

2411 - VASILEVOTodor Mitev

Член на Совет на

Op{tina Vasilevo

2411 - VASILEVOMarjonka \orgieva

Член на Совет на

Op{tina Vasilevo

2411 - VASILEVOSa{o Atanasov

Член на Совет на

Op{tina Vasilevo

2411 - VASILEVOZujca Pe~enikova

Член на Совет на

Op{tina Vasilevo

2411 - VASILEVOAco Ristov

Член на Совет на

Op{tina Vasilevo

2411 - VASILEVOАки Акиов

Член на Совет на

Општина Кочани

2300-КочаниАлександар Петров

Член на Совет на

Општина Кочани

2300-КочаниБети Кузмановска

Член на Совет на

Општина Кочани

2300-КочаниБосилка Михаилова

Член на Совет на

Општина Кочани

2300-КочаниДобре Андов

Член на Совет на

Општина Кочани

2300-КочаниДимитар Арсов

Член на Совет на

Општина Кочани

2300-Кочани


Даниела Тодосиева

Член на Совет на

Општина Кочани

2300-Кочани

Белхузар Бахтијар

Член на Совет на

Op{tina [uto Orizari

SKOPJE


Демир Јашар

Член на Совет на

Op{tina [uto Orizari

SKOPJEКариман Али

Член на Совет на

Op{tina [uto Orizari

SKOPJEСејфо Кадри

Член на Совет на

Op{tina [uto Orizari

SKOPJE
Рикардо Сали

Член на Совет на

Op{tina [uto Orizari

SKOPJE
Дидар Шериф

Член на Совет на

Op{tina [uto Orizari

SKOPJEХалит Исени

Член на Совет на

Op{tina [uto Orizari

SKOPJE


Ракип Дочи

Член на Совет на

Op{tina [uto Orizari

SKOPJE


Саит Хамити

Член на Совет на

Op{tina [uto Orizari

SKOPJE


Мамудије Ибраими

Член на Совет на

Op{tina [uto Orizari

SKOPJE


Елвира Демирова

Член на Совет на

Op{tina [uto Orizari

SKOPJE


Беџет Сејди

Член на Совет на

Op{tina [uto Orizari

SKOPJE


Демир Сулејман

Член на Совет на

Op{tina [uto Orizari

SKOPJE


Семира Мустафа

Член на Совет на

Op{tina [uto Orizari

SKOPJE


Мустафа Абдула

Член на Совет на

Op{tina [uto Orizari

SKOPJE


Бесим Лимани

Член на Совет на

Op{tina [uto Orizari

SKOPJE
Нешат Џафери

Член на Совет на

Op{tina [uto Orizari

SKOPJE

Енвер Иљаз

Член на Совет на

Op{tina [uto Orizari

SKOPJE


Љупчо Стоилков

Член на Совет на

Општина Кочани

2300-Кочани


Огњан Јовиќ

Член на Совет на

Општина Кочани

2300-КочаниРатко Христов

Член на Совет на

Општина Кочани

2300-КочаниСоња Атанасова

Член на Совет на

Општина Кочани

2300-Кочани


Спиро Георгиев

Член на Совет на

Општина Кочани

2300-Кочани


Снежана Хаџи Паунова

Член на Совет на

Општина Кочани

2300-КочаниВлатко Трајанов

Член на Совет на

Општина Кочани

2300-Кочани


Жаклина Филипова

Член на Совет на

Општина Кочани

2300-КочаниЗвонко Митков

Член на Совет на

Општина Кочани

2300-КочаниЃорѓи Алексов

Член на Совет на

Општина Кочани

2300-КочаниЉупчо Наковски

Член на Совет на

Општина Кочани

2300-Кочани


Ванчо Цветков

Член на Совет на

Општина Градско

1420-Градско


Тони Стоилов

Член на Совет на

Општина Градско

1420-ГрадскоМилутин Филипов

Член на Совет на

Општина Градско

1420-ГрадскоЕлена Темелковска

Член на Совет на

Општина Градско

1420-ГрадскоМарјанчо Иванов

Член на Совет на

Општина Градско

1420-ГрадскоНиколче Ставрев

Член на Совет на

Општина Градско

1420-ГрадскоВесна Бошкова

Член на Совет на

Општина Градско

1420-ГрадскоЉупче Иванов

Член на Совет на

Општина Градско

1420-Градско


Зоранчо Илиевски

Член на Совет на

Општина Конче

2424-КончеЗија Саидов

Член на Совет на

Општина Конче

2424-КончеБекир Реџепов

Член на Совет на

Општина Конче

2424-Конче


Марјанчо Ристов

Член на Совет на

Општина Конче

2424-Конче

Живко Стојанов

Член на Совет на

Општина Конче

2424-Конче

Јончо Георгиев

Член на Совет на

Општина Конче

2424-Конче

Јонче Здравев

Член на Совет на

Општина Конче

2424-Конче

Зоран Јованов

Член на Совет на

Општина Конче

2424-Конче


Јулијана Ваневска

Член на Совет на

Општина Јегуновце

1215-ЈегуновцеТошо Ѓоровски

Член на Совет на

Општина Јегуновце

1215-ЈегуновцеМирослав Богоевски

Член на Совет на

Општина Јегуновце

1215-ЈегуновцеИвица Михајловски

Член на Совет на

Општина Јегуновце

1215-ЈегуновцеАлександар Стефановиќ

Член на Совет на

Општина Јегуновце

1215-ЈегуновцеНина Трпчевска

Член на Совет на

Општина Јегуновце

1215-ЈегуновцеЛокман Адили

Член на Совет на

Општина Јегуновце

1215-Јегуновце

Љеонора Мусли

Член на Совет на

Општина Јегуновце

1215-Јегуновце

Орхан Амити

Член на Совет на

Општина Јегуновце

1215-Јегуновце

Фети Билали

Член на Совет на

Општина Јегуновце

1215-Јегуновце

Али Алили

Член на Совет на

Општина Јегуновце

1215-Јегуновце

Божин Ѓорѓевски

Член на Совет на

Општина Јегуновце

1215-Јегуновце

Жарко Јанчевски

Член на Совет на

Општина Јегуновце

1215-Јегуновце

Тони Трпчевски

Член на Совет на

Општина Јегуновце

1215-Јегуновце

Николина Балтоска

Член на Совет на

Општина Дебарца

6344-Дебарца

Стојан Пензоски

Член на Совет на

Општина Дебарца

6344-Дебарца


Светлана Костоска

Член на Совет на

Општина Дебарца

6344-ДебарцаМилена Јолакоска

Член на Совет на

Општина Дебарца

6344-ДебарцаБогоја Чалдрмоски

Член на Совет на

Општина Дебарца

6344-ДебарцаЈован Мирчески

Член на Совет на

Општина Дебарца

6344-ДебарцаЦеле Качароски

Член на Совет на

Општина Дебарца

6344-ДебарцаБоби Сиљаноски

Член на Совет на

Општина Дебарца

6344-ДебарцаБлагојче Блажески

Член на Совет на

Општина Дебарца

6344-ДебарцаДоксана Трпоска

Член на Совет на

Општина Дебарца

6344-ДебарцаСашо Нанев

Член на Совет на

Општина Пробиштип

2210-ПробиштипМаргарета Ангеловиќ

Член на Совет на

Општина Пробиштип

2210-ПробиштипИгор Манасов

Член на Совет на

Општина Пробиштип

2210-ПробиштипМарјан Досев

Член на Совет на

Општина Пробиштип

2210-ПробиштипНаталија Николова

Член на Совет на

Општина Пробиштип

2210-ПробиштипДраган Ковачев

Член на Совет на

Општина Пробиштип

2210-ПробиштипСтрашко Милошески

Член на Совет на

Општина Пробиштип

2210-ПробиштипСашка Маневска

Член на Совет на

Општина Пробиштип

2210-ПробиштипСашо Станковски

Член на Совет на

Општина Пробиштип

2210-ПробиштипДраган Анастасов

Член на Совет на

Општина Пробиштип

2210-ПробиштипЈасна Павлова

Член на Совет на

Општина Пробиштип

2210-ПробиштипГоран Ефремов

Член на Совет на

Општина Пробиштип

2210-ПробиштипТони Стојановски

Член на Совет на

Општина Пробиштип

2210-ПробиштипСтојанче Зафиров

Член на Совет на

Општина Пробиштип

2210-ПробиштипАврамовски Цане

Член на Совет на

Општина Могила

7216-МогилаБуџаковски Илија

Член на Совет на

Општина Могила

7216-Могила


Кондовски Пеце

Член на Совет на

Општина Могила

7216-Могила

Лазаровски Драганчо

Член на Совет на

Општина Могила

7216-Могила

Лулевска Жанета

Член на Совет на

Општина Могила

7216-Могила

Ночевска Весна

Член на Совет на

Општина Могила

7216-Могила

Српчански Драган

Член на Совет на

Општина Могила

7216-Могила


Талевски Славе

Член на Совет на

Општина Могила

7216-Могила


Шемовски Љубе

Член на Совет на

Општина Могила

7216-Могила

Шурбевски Симе

Член на Совет на

Општина Могила

7216-Могила


Бобан Ангеловски

Член на Совет на

Општина Лозово

2208-Лозово

Костадин Штеријов

Член на Совет на

Општина Лозово

2208-Лозово


Ристенка Јовановска

Член на Совет на

Општина Лозово

2208-Лозово
Душан Ѓоргиев

Член на Совет на

Општина Лозово

2208-Лозово
Љупчо Стојанов

Член на Совет на

Општина Лозово

2208-Лозово
Милорад Миташев

Член на Совет на

Општина Лозово

2208-Лозово
Влатко Ѓоргиев

Член на Совет на

Општина Лозово

2208-Лозово
Васил Јовановски

Член на Совет на

Општина Лозово

2208-Лозово
Андреја Стојаноски

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Жаклина Вељаноска

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Благојче Атанасоски

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Владо Мисајловски

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Политими Марковска

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Небојша Јаневски

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Данилчо Василевски

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Тони Комненов

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Драган Трпески

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Силвана Јосевска

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Горан Симоноски

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Костадин Ацевски

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Марика Котеска

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Димитар Павлески

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Жарко Ристовски

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Весна Здравковска

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Мирослав Наумоски

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Јовица Крстевски

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Марија Тодоровска

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Марјан Стојановски

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Новица Василевски

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Даниела Николиќ

Член на Совет на

Општина Ѓорче Петров

1000 -Скопје
Соња Крстевска

Член на Совет на

Општина Кратово

1360-КратовоМихаил Цветков

Член на Совет на

Општина Кратово

1360-Кратово

Стојан Миланов

Член на Совет на

Општина Кратово

1360-Кратово

Сашо Ѓеоргиевски

Член на Совет на

Општина Кратово

1360-Кратово

Добре Иванов

Член на Совет на

Општина Кратово

1360-Кратово

Гордана Накова

Член на Совет на

Општина Кратово

1360-Кратово

Јонче Ефремовски

Член на Совет на

Општина Кратово

1360-Кратово

Милка Павловска

Член на Совет на

Општина Кратово

1360-Кратово

Душко Павловски

Член на Совет на

Општина Кратово

1360-Кратово

Јорданчо Лазаревски

Член на Совет на

Општина Кратово

1360-Кратово

Радица Страхилова

Член на Совет на

Општина Кратово

1360-Кратово

Игор Симоновски

Член на Совет на

Општина Кратово

1360-Кратово

Радица Дачева

Член на Совет на

Општина Кратово

1360-Кратово


Илија Митевски

Член на Совет на

Општина Кратово

1360-Кратово
Златко Ставковиќ

Член на Совет на

Општина Ч.Сандево

Ч.Сандево


Драги Кметовски

Член на Совет на

Општина Ч.Сандево

Ч.Сандево


Бобан Рајчиќ

Член на Совет на

Општина Ч.Сандево

Ч.Сандево


Небојша Нојкиќ

Член на Совет на

Општина Ч.Сандево

Ч.Сандево


Златко Манџуковски

Член на Совет на

Општина Ч.Сандево

Ч.СандевоЈаворка Комненовиќ

Член на Совет на

Општина Ч.Сандево

Ч.Сандево
Даниел Марковиќ

Член на Совет на

Општина Ч.Сандево

Ч.Сандево


Имер Амати

Член на Совет на

Општина Ч.Сандево

Ч.Сандево


Сунчица Пиркова

Член на Совет на

Општина Ч.Сандево

Ч.Сандево


Петко Бошковски

Член на Совет на

Општина Ч.Сандево

Ч.СандевоЏехат Јашари

Член на Совет на

Општина Кичево

6250-Кичево
Идавер Реџепоски

Член на Совет на

Општина Кичево

6250-Кичево
Владимир Степаноски

Член на Совет на

Општина Кичево

6250-Кичево
Сузана Тасевска

Член на Совет на

Општина Кичево

6250-Кичево
Добре Цветаноски

Член на Совет на

Општина Кичево

6250-Кичево
Ештреф Чукески

Член на Совет на

Општина Кичево

6250-Кичево
Снежана Ристеска

Член на Совет на

Општина Кичево

6250-Кичево
Умер Ејуб

Член на Совет на

Општина Кичево

6250-Кичево
Дејан Костески

Член на Совет на

Општина Кичево

6250-Кичево
Весна Стојаноска

Член на Совет на

Општина Кичево

6250-Кичево
Даниел Ставревски

Член на Совет на

Општина Кичево

6250-Кичево
Рајна Алексоска

Член на Совет на

Општина Кичево

6250-Кичево
Горан Трипуноски

Член на Совет на

Општина Кичево

6250-Кичево
Владо Новески

Член на Совет на

Општина Кичево


Каталог: Upload -> Content -> Documents -> Dokumenti -> %D0%9C%D0%9A


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет