Өкім қарағанды қ. № 2013 ж. 2013-2014 оқу жылында оқу процесінбет3/6
Дата29.02.2016
өлшемі439.5 Kb.
1   2   3   4   5   6

4.49.2. Курстық жоба (жұмыс) бойынша қорытынды баға курстық жобаны қорғау бағасы есебінен емтиханы бар (1-формула) пән бойынша қорытынды бағаға ұқсас саналады.
(2)
мұндағы А1, А2 – бірінші және екінші аралық бақылау бағалары;

Зк – курстық жобаны қорғау бағасы (қорғау);

0,6; 0,4 – курстық жобаның салмақ коэффициенттері.

4.49.3. Емтиханы және курстық жобасы (жұмысы) бар пән бойынша GPA есептеу үшін қорытынды баға орташа ретінде саналады
(3)
4.49.4. Сырттай оқу түріндегі студенттерге емтиханы бар пән бойынша қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі:
И=А2  0,6 + Э  0,4 (4)
мұндағы А2 – аралық бақылау бағасы, емтихан басталғанға дейін қойылады және емтихан ведомостісіне, соның ішінде электрондық ведомостқа енгізіледі.

Э – емтихан бағасы;0,6; 0,4 – аралық бақылау және емтиханның салмақ коэффициенттері.

4.49.5. Сырттай оқу түріндегі студенттерге курстық жоба (жұмыс) қарастырылған пән бойынша GPA есептеу үшін қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі:
ИК= А2  0,6 + Зк  0,4 (5)
4.49.6. Сырттай оқу түріндегі студенттерге курстық жоба (жұмыс) және емтихан қарастырылған пән бойынша қорытынды баға 3 формулаға сәйкес орташа ретінде саналады.

4.50. Кафедра меңгерушілері сессия нәтижелеріне және қызметтік міндеттемелеріне сәйкес барлық туындайтын проблемаларға жауапты болады.

4.51. Емтиханды өткізу туралы жалпы ережелер

4.51.1. Емтихандар, ережеге сәйкес, билет тапсырмаларына толық жауап жазу қажеттілігімен жазбаша түрде өткізіледі. Емтиханды өткізудің мақсаты бағалаудың объективтілігін және студент білімін бағалау рәсімінің ашықтығын қамтамасыз ету болып табылады.

4.51.2. Егер компьютерлік жүйені немесе бланкіні пайдалану арқылы әдістемелік және технологиялық тұрғыдан емтиханды тест түрінде өткізу жөн деп табылған жағдайда, тиісті шартты сақтау қажет – тестілік тапсырмалар базасы пәннің бір кредитіне 300-ден кем болмауы керек.

4.51.3. Компьютерлік тестілеу кезінде ҚР Тұңғыш Президенті атындағы ЭОТО ҒЗИ-дың немесе кафедра әзірлемесінің бағдарламалық қамсыздандыруы қолданылады. Кафедра әзірлемесінің бағдарламалық қамсыздандыруының тестілеуден кейін апелляцияға берілетін таласты сұрақтар туындаған жағдайда студенттердің жауаптарын қарау мүмкіндігі болуы қажет.

4.51.4. Емтиханды тест түрінде өткізу үшін кафедра оқу жұмысы жөніндегі проректорға негіздеме ұсынуы қажет.

4.51.5. Емтиханды тест түрінде өткізу үшін кафедра кафедра отырысында қаралатын және бекітілетін пәндердің толық түрде талданған тақырыптарын (тарауларын), пәннің жұмыс-оқу бағдарламасына сәйкес келетін сұрақтар мен тапсырмаларды қамтитын емтихан материалдарын әзірлейді.

4.51.6. Емтихан сессиясын өткізу кезеңінде емтихан түрін өзгерту рұқсат етілмейді.

4.51.7. Пәннің толық түрде талданған тақырыптары (тараулары), сұрақтар, типтік тапсырмалар және басқа да материалдар студенттерге (магистранттарға) емтиханға дайындалу үшін беріледі және кафедра сайтында жарияланады.

4.51.8. Құрастырылған билеттер студенттерге (магистранттарға) берілмейді, олардың сақталуына пән оқытушысы жауапты болады.

4.51.9. Жазбаша емтихан тапсырмасының саны оны өткізудің максимум уақытымен анықталады – 2 академиялық сағаттан артық емес.

4.51.10. Билеттер саны сы пән бойынша бір уақытта емтихан тапсырушылардың жалпы максимум санынан 30% артық болуы тиіс. Билеттер нөмірленбейді.

4.51.11. Емтиханда жазуға арналған таза парақтарға кафедра меңгерушісі қол қояды немесе ОПД немесе ОПҰД мөрі болады, олардың саны билеттегі тапсырмалар санына көбейтілген емтихан тапсырушылардың жалпы санынан 30% артық болуы тиіс.

4.52. Жазбаша емтиханды өткізу тәртібі:

4.52.1. Аудиторияға емтихан тапсыруға студенттер (магистранттар) сынақ кітапшасымен немесе студент билетімен кіреді.

4.52.2. Оқытушы емтихан тапсырушыларға емтихан тапсыруға жіберілгендерді және оны өткізу тәртібін мәлімдейді, тәртіпті сақтау қажеттілігін ескертеді, денсаулық жағдайларын сұрайды.

4.52.3. Емтихан алушы емтихан тапсырушы сұрақтарға дұрыс жауап беру үшін қандай да бір амалды (шпаргалок, техникалық құралдар, сыбыр сөз және т.б.) қолданса, емтиханнан шығарылатынын ескертеді, ал ведомостіге F бағасы қойылады. Бұл жағдайда емтихан алушы емтиханнан шығару фактісі туралы институт дирекциясына қызметтік хат ұсынады.

4.52.4. Билеттер нөмірсіз емтихан тапсырушылар көзінше кездейсоқ түрде сырт жағы жоғарыға қаратылып қойылады.

4.52.5. Емтиханды өткізу үшін студент (магистрант) билет таңдайды. Билеттегі сұрақтарды жауап парағына көшіргеннен кейін оқытушы барлық жауап парақтарына оқытушының таңдауы бойынша (сан немесе әріп түрінде) код қояды және оны қолымен бекітеді, артынан кодты алдын ала жасалған «Емтиханнан құлағанда туралы» ведомостіге енгізеді. Бұл ведомость емтихан аяқталғанға дейін кафедра меңгерушісіне тапсырылады. Билеттерге қандай болмасын белгі салуға тыйым салынады. Билеттер тапсырмалар жауап парағына көшірілгеннен кейін оқытушыға тапсырылады.

4.52.6. Студент барлық тапсырмаға толық жауап береді. Жауап парақтарына студент (магистрант) тегін сәйкестендіруге мүмкіндік беретін ешқандай жазба жазылмайды. Бұл үшін емтихан алушы мен оқытушы жауап береді.

4.52.7. Емтихан тапсырушы оқытушының рұқсатымен емтихан уақытында ақпараттық-анықтамалық әдебиетті, сондай-ақ силлабусты қолдануға құқылы. Емтихан уақытында байланыстың кез-келген түрін, есептегішті және басқа да техникалық құралдарды қолдануға тыйым салынады.

4.52.8. Емтихан аяқталған соң студенттер жауап парақтарын оқытушыға тапсырады. Бірінші бетке толтырылған парақтардың жалпы саны көрсетілген әр параққа оқытушы студент көзінше қол қояды.

4.52.9. Емтихан аяқталған соң 1 сағаттан кешіктірмей жауап парақтары тексеру үшін тәуелсіз оқытушыға беріледі. Пайыздық үлестегі және әріп түріндегі баға әр сұраққа қойылады және қол қою арқылы расталады.

4.52.10. Қорытынды баға ықтимал салмақ коэффициентін есепке алғанда орташа арифметикалық ретінде анықталады. Қорытынды баға бірінші параққа қойылады және тексеріп отырған оқытушының қолымен расталады.

4.52.11. Тексерілген емтихан жұмыстары кафедра меңгерушісіне тапсырылады. Ол бұл жұмыстардың шифрін анықтайды.

4.52.12. Парақтардағы сәйкестендіру ведомостінсіз студент тегін сәйкестендіруге мүмкіндік беретін кез-келген белгі парақты (жауап парағын) тексеруден алып тастауға негіз болады.

4.52. 13. Шифрді анықтау аяқталғаннан кейін 2 сағаттан кем емес уақыт ішінде емтихан қабылдаған оқытушы бағаларды емтихан ведомостісіне, яғни жеке паролі мен логинін пайдалана отырып, электронды ведомостіге қояды

4.53. Кешенді түрде емтихан қабылдау бойынша комиссия қызметтері:

4.53.1. Комиссия емтиханды ұйымдастыруы және емтиханда оқу пәндері және анықтамалық әдебиеттерден басқа шешілмеген көздерден жауаптарды көшіруге жол бермеуі керек.

4.53.2. Емтихан жауап берер кезде комиссияның барлық мүшелері қатысуы керек; әрбір студенттен жауап алу барлық комиссиямен жүргізіледі, студенттердің комиссия мүшелері арасында бөлінуіне рұқсат етілмейді.

4.53.3. Емтихан аяқталғаннан кейін нәтижелер деректер базасына енгізіледі және 2 сағаттың ішінде қорытынды ведомості жасалады және тиісті инстиут секретариатына тапсырылады.

4.54. Компьютерлік тестілеу түрінде емтихан қабылдау бойынша кезекші оқытуышының қызметтері:

4.54.1. Студенттердің аудиторияға студенттік билеттерге (сынақ кітіпшаларына) және емтихан ведомостісіндегі рұқсатнамаға сәйкес кіруін қадағалау;4.54.2. Студенттердің тестілеу кезінде қосымша материалдарды қолданбауын қадағалайды; емтиханды өткізу тәртібін дөрекі бұзған жағдайда материалдарды алады, студентті емтиханнан шығарады, кафедра меңгерушісін немесе тиісті институттың өкілін шақырып, тәртіп бұзу фактісін хаттамалайды және оны емтихан ведомостісіне қосымша тіркейі. Хаттамаға оқытушы, кафедра меңгерушісі немесе сәйкес институт өкілі қол қояды;

4.54.3. СМЖ ҰС 5.2.03 – 2008 «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру» ұйымдастыру стандарты, «Білім алушының білімдерін бағалау» 20 бөлім талаптарына сәйкес бағалардың қойылуын қамтамасыз етеді».

4.55. Бланкілік тестілеу түрінд емтихан қабылдау бойынша кезекші оқытушының қызметтері:

4.55.1. Студенттердің аудиторияға студенттік билеттерге (сынақ кітіпшаларына);

4.55.2. Студенттер билеттерді немесе тест нұсқаларын алады және тек жеке кодын көрсетіп, жауап парағын толтырады;

4.55.3. Студенттердің тестілеу кезінде қосымша материалдарды қолданбауын қадағалайды; емтиханды өткізу тәртібін дөрекі бұзған жағдайда материалдарды алады, студентті емтиханнан шығарады, кафедра меңгерушісін немесе тиісті институттың өкілін шақырып, тәртіп бұзу фактісін хаттамалайды және оны емтихан ведомостісіне қосымша тіркейі. Хаттамаға оқытушы, кафедра меңгерушісі немесе сәйкес институт өкілі қол қояды;

4.55.4. Студенттердің жауап парақтарында тек жеке кодын көрсетуін қадағалайды;

4.55.5. Жазбаша жұмыстарды тексергеннен кейін СМЖ ҰС 5.2.03 – 2008 «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру» ұйымдастыру стандарты, «Білім алушының білімдерін бағалау» 20 бөлім талаптарына сәйкес баға нәтижелерін енгізуді жүзеге асырады.

4.56. Қорытынды ведомостілерді жасап, бергеннен кейін бір сағат ішінде олардың көшірмелері кафедра стендісіне ілінуі керек.

4.57. Емтиханды сәтті тапсырған және курстық жобаларды (жұмыстарды) қорғаған сырттай оқу түріндегі студенттерге емтихан сессиясы аяқталған соң келесі емтихан сессиясына арналған анықтама-шақырту беріледі. Анықтама-шақыртудың берілуі және чырттай оқу түріндегі студенттің емтихан сессиясына келуі қатаң есепке алынады.

4.58. СҚОИ студенттерін тізімдеу және қайта құру емтихан сессиясы басталарға дейін 10 күн бұрын жүзеге асырылуы керек.

4.59. Студенттер сессия аяқталғаннан кейін өз бағаларын институт секретариатында салыстыруға және өз GPA-ларын алуыға міндетті.

5 Қашықтан білім беру технологиялары

5.1. ҚарМТУ-да қашықтан оқыту технологиясы (ҚОТ) бойынша сырттай оқу түріндегі студенттер ҚР БҒМ бекітілген мамандықтар тізбесіне сәйкес қысқартылған және жеделдетілген білім бағдарламасы бойынша білім алады.

5.2. ҚОТ пайдалана отырып оқуға ауысу студент өтініші негізінде СҚОИ деканының ұсынысы бойынша ректор бұйрығымен жүзеге асырылады.

5.3. КОТ пайдалана отырып оқу мамандықтың оқу-жұмыс жоспарының қосымшасы, жеке оқу жоспары, шығарушы кафедраларда әзірленген сабақ үлгерімін бақылаудың жеке кестесі негізінде жүзеге асырылады.

5.4. Қашықтан оқытудың кейс-технологиясы кезінде оқу үшін қажетті негізгі ақпарат және пайдаланылатын оқу әдістерінің сипаттамасы электрондық оқу-әдістемелік кешендер (ЭОӘК) жинағында - әрбір білім алушы қамтамасыз етілетін, оқу пәндерінің кейстерінде болады. Кейстер СҚОИ секретариатына электрондық түрде беріледі.

5.5. Желілік технология бойынша білім алушылар, ЭОӘК және барлық қажетті қосымша ақпаратты университет сайтынан ала алады: ҚОТ оқытушы Web-порталында http://www.kstu.kz.

5.6. Қашықтан оқыту ПОҚ және білім алушының кезең-кезеңмен өзара әрекеттерінің Жоспарына сәйкес ЭОӘК пайдалана отырып тьютор басшылығымен оқу пәндерін білім алушылардың өздігінен зерделеуін көздейді.

5.7. КОТ бойынша білім алатындар пәндер бойынша аралық аттестацияға оқу-жұмыс жоспарында белгіленген барлық бақылау шараларын орындап тапсырған жағдайда ғана рұқсат етіледі.

5.8. Аралық аттестация емтиханға студент келген кезде сессия уақыты кезінде автоматтандырылған тестілеу кешендерін қолдана отырып жүргізіледі.

5.9. КОТ бойынша білім алатын және семестрдегі барлық пәндер бойынша сабақ үлгерімін жеке бақылау кестесін орындаған студенттер үшін аралық аттестацияның жеке мерзімдері белгіленеді.

5.10. Желілік аралық оқыту технологиясы бойынша білім алатын СҚОИ студенттері және кейстік технологияны қолдану арқылы білім алатын 1-2 курс студенттері үшін графикке сәйкес (7-кесте) екі аралық бақылау белгіленеді.

5.11. Кейстік аралық оқыту технологиясы бойынша білім алатын СҚОИ 2-5 курс студенттері үшін аралық бақылау зертханалық, практикалық, семинарлық сабақтарды орындау нәтижесі бойынша семестрде бір рет емтихан сессиясы кезеңінде жүргізіледі, орындалған бақылау жұмыстарын қорғау міндетті түрде кафедраға тіркеу керек.

Аралық бақылау бағалары оқу пәні бойынша емтиханға дейін екінші аралық бақылау электрондық ведомостіге қойылады.5.12. Желілік аралық оқыту технологиясы бойынша білім алатын студенттер және кейстік технологияны қолдану арқылы білім алатын 1-2 курс студенттері үшін пәндер бойынша қорытынды баға 1-формула мен 2-формула бойынша есептеледі.

5.13. Кейстік технологияны қолдану арқылы білім алатын СҚОИ 3-5 курс студенттері үшін пәндер бойынша қорытынды баға 4-формула бойынша есептеледі.

6. Келесі курсқа, ЖОО-дан ЖОО-ға, мамандықтан мамандыққа ауысу және қайта оқыту

6.1. Білім алушыны курстан курсқа ауыстырудың міндетті шарты білім алушының жоғарғы оқу орындары (ЖОО) үшін белгіленген ауысу балынан төмен емес орташа үлгерім балын (GPA) алу болып табылады.

6.2. Өту балы GPA (Grade Point Average) – таңдап алынған бағдарлама бойынша студент жетістіктері деңгейінің орташа өлшенген бағасы (оқытудың ағымдық мерзімі ішінде кредиттің жалпы санына пәндер бойынша қорытынды бақылау бағасының балын сандық баламада кредитті жүргізу жиынтығына қатынасы) және мына формула бойынша есептеледі:
GPA = (6)
мұндағы И1 – емтихан қарастырылған пәндер бойынша қорытынды баға;

ИК2 – тек курстық жоба (жұмыс) қарастырылған пәндер бойынша қорытынды баға;

ИС3 – – емтихан және курстық жоба (жұмыс) қарастырылған пәндер бойынша қорытынды баға.

К1 … Кn – оқу жылы бойы оқытылған пәндер және практиканың көлемі;

n - оқу жылы бойы оқытылған пәндер және практиканың саны.

Дене тәрбиесі жөніндегі дифференциалды сынақ және әскери дайындық жөніндегі баға GPA есептеуіне енбейді.

Барлық академиялық қарыздар GPA есептеу кезінде нөлмен есепке алынады (И=0).

6.3. GPA есептеу кезінде бірнеше пән бойынша кешенді емтихан жүргізгенде әрқайсысы жеке есептеледі.

6.4. Студентті (магистрант) Университеттің барлық мамандықтары бойынша көшіру үшін қажет балдар деңгейін 2013-2014 оқу жылына Университеттің Ғылыми кеңесі белгілейді және оқу мерзімі мен түріне қарамастан келесіні құрайды: 1 курс -1,8; 2 курс – 2.0; 3 және жоғарғы курстар – 2,2; для 1 курс магистранттары үшін – 2,8; 1 курс докторанттары үшін – 2,9, 2 курс –3,0. Студенттер, магистранттар және докторанттар жазғы емтихан сессиясы аяқталғаннан кейін институт секретариатынан немесе жоғары білімнен кейінгі білім беру бөлімінен GPA алуға міндетті

6.5. Студент курс бағдарламасын толық көлемде орындаған, бірақ өту балын ең аз алған жағдайда өзінің үлгерімінің (GPA) орташа балын жоғарылату мақсатында жазғы семестрде жекелеген пәндерді ақылы негізде қайтадан оқу («Қазақстан тарихынан» басқа, себебі сол пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсырылады) және сол пән бойынша емтиханды қайта тапсыру мүмкіндігі ұсынылады.

6.6. Жазғы семестр аяқталғаннан кейін Тіркеу бөлімі әр студент үшін оқу жылына арналған өту балының есебін жүргізеді. Өту балының белгіленген деңгейін алған білім алушы ректор бұйрығымен келесі курсқа өтеді.

6.7. Оқу жылындағы және оқытудың барлық алдыңғы кезеңіндегі пәндер бойынша академиялық қарыздар (емтихандар, курстық жобалар немесе жұмыстар, практика бойынша есеп беру, дифференцияланған сынақтар) студентті курстан курсқа, мамандықтан мамандыққа, ЖОО-дан ЖОО-ға ауыстыру кезінде оның GPA-сын есептеуде нөлге теңестіріледі (Иц=0).

6.8. Студент оқыту процесі кезінде белгіленген өту балын кем алған жағдайда Университет Ректорының бұйрығы бойынша ақылы негізде қайта оқыту курсына қалады.

6.9. Емтиханды қайта тапсырудың оң нәтижесі кезінде қайтадан қорытынды баға есептеледі, емтихан ведомостісіне, сынақ кітапшасына және транскриптке жазылады.

Сабақ үлгерімінің орташа балын есептеу кезінде оқу пәні бойынша соңғы бағалар есепке алынады.6.10. Транскрипте студенттің барлық қорытынды бағалары және емтиханды қайта тапсырудың оң нәтижесі жазылады.

6.11. Қайта оқу курсына қалдырылған студент жеке оқу жоспарын жасауға немесе бұрын орындалған жоспарды толықтыруға құқылы.

6.12. Мемлекеттік білім беру гранттарының иегерлері, қайта оқыту курсына қалдырылған студенттер гранттан айрылады және қайта оқыту курсының кредиттерінің және зерделенетін пәндерінің саны көрсетілген төлем туралы шарт негізінде ақылы негізде оқуын жалғастырады.

6.13. Егер студент – мемлекеттік білім грантының иегері өту балын жинаса, бірақ сонымен бірге академиялық қарызы болса, ол келесі оқу курсына ауыстырылады және степендия тағайындалмайды.

6.14. Қайта оқу курсына қалдырылған және алдыңғы оқу кезеңінде академиялық қарызы бар студенттер ол қарыздарын жою үшін ақылы негізде сол пәндерді қорытынды аттестацияға дейін қайталап оқуға тиіс.

6.15. Пәндерді зерделеу сол пән бойынша қарастырылған сағат көлемінде дәрістер, практикалық немесе зертханалық сабақтар жүргізу түрінде ағымдағы, аралық бақылау (аттестация), емтихан өткізу арқылы жүзеге асырылады. Пәндер бойынша кредиттер егер оқу қорытындысы бойынша жақсы баға алғанда есептеледі.

6.16. Практиканың барлық түрлері бойынша қарыздарды жою жазғы семестр кезінде ақылы негізде олардың бағдарламасына сәйкес немесе егер бұл технологиялық жағынан мүмкін болса оқу жылында сабақтан бос уақытта жүзеге асырылады.

6.17. Егер оқу жоспарындағы айырмашылық бакалавриат үшін міндетті компоненттердің бес оқу пәнінен артық болмаса, көшіру және қайта қалпына келтіру сол курсқа жүзеге асырылады.

6.18. Білім алушыны Университетке ауыытыру және қайта қалпына келтірудің міндетті шарты оның жеке оқу жоспарына сәйкес бірінші академиялық кезеңнің 15 кем емес кредиттін толық абуы болып табылады

Бұл ретте білім алушы қайта қалпына келтіру кезінде оқудан шығару мерзіміне қарамастан оқудың кез-келген түріне, кез-келген мамандыққа және кез-келген ЖОО-ға ауыса немесе қайта қалпына келтіре алады.6.19. Білім алушыларды ауыстарғанда немесе қайта қалпына келтіргенде оқу курсы пререквизиттер есебімен анықталады. Меңгерілген кредиттер бойынша қайта сынақ тапсыру сәйкес білім беру бағдарламаларын меңгеруге қажетті білім беру тракториясына сәйкес жүргізіледі.

6.20. Пәндер бойынша айырмашылықты анықтаған кезде қорытынды бақылау түрі бойынша айырмашылық есепке алынбайды.

Сынақ білім алушының оқудағы жетістіктерін бағалаудың минимум D-дан (1,0; 50–54%) максимум А-ға дейінгі (4,0; 95–100%) ауқымдағы әріптік жүйесіне теңестіріледі.6.21. Білім алушыны курстан курсқа ауыстыру жазғы семестр нәтижесін және алынған өту балын қоса есептегенде жазғы емтихан сессиясының қорытындысы аралық аттестаттау) бойынша жүзеге асырылады.

6.22. Білім алушыны курстан курсқа ауыстыру ректор бұйрығымен рәсімделеді.

6.23. Білім беру гранты бойынша білім алушы білім беру грантын сақтай отырып, басқа ЖОО-ға ауыса алады.

Жеке ЖОО-лар үшін бекітілген мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша арнаулы орындарға, сонымен қатар бөлінген квоталар шегінде педагогикалық мамандықтарға оқуға түскен білім алушылар басқа ЖОО-ға ауысқанда білім беру гранты сақталмайды.6.24. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алатын докторанттардың және магистрантардың бір ЖОО-дан екінші ЖОО-ға ауысуы білім беру саласындағы өкілетті органның мемлекеттік білім беру тапсырысын қайта бөлу арқылы рұқсат етіледі.

6.25. Білім алушының бір ЖОО-дан екінші ЖОО-ға ауысу рәсімі келесі тәртіппен жүзеге асырылады:

1) басқа ЖОО-ға ауысуға тілек білдірген білім алушы өзі оқитын ЖОО басшысының атына ауысу туралы өтініш жазады және мөрмен расталған ауысуға жазбаша түрде берілген келісімді Университет ректорына жолдайды;

2) Университет атына жазылған ауысу туралы өтінішке оқу жұмысы жөніндегі проректор және офис-тіркеуші қол қойған, мөрмен бекітілген транскрипт көшірмелері; ұлттық бірыңғай тестілеуді немесе кешенді тестілеуді тапсырғандығы туралы сертификат; білім беру гранты иегерінің куәлігі (егер болса); өзі оқыған ЖОО басшысы атына өтініш (басшының қолы ұойылған және мөр басылған) тіркелуі қажет;

3) институт директоры ұсынылған құжаттар негізінде салыстыру ведомостісін жасау арқылы оқу жоспарындағы пәндер айырмасын анықтайды және меңгерілген пререквизиттарға сәйкес оқыту курсын белгілейді, білім беру бағдарламасына сәйкес меңгерілген кредиттер бойынша қайта сынақ өткізеді және Тіркеу бөлімімен келісілген білім алушының жеке оқу жоспарын бекітеді;

4) институт директорының, ОПҰД директорының, оқу ісі жөніндегі проректорың қолыны сәйкес ректор білім алушының ауысуы туралы бұйрық шығарады.

6.26. Университет ректоры бұйрық шыққан күннен бастап үш күн ішінде білім алушы бұрын оқыған ЖОО-ға оның жеке ісін алу мақсатында жазбаша сұрату жолдайды.

6.27. Білім алушы бұрын оқыған ЖОО жетекшісі мұндай сұрату алған соң «(ЖОО атауы) ауысуына байланысты оқудан шығарылды» деген анықтамамен оқудан шығрау туралы бұйрық шығарады және оқудан шығару туралы бұйрық шыққан күннен бастап үш күн ішінде білім алушының жеке ісін қабылдаушы ЖОО мекен-жайына жібереді.

Білім алушы оқыған ЖОО-да транскрипт көшірмесі, сынақ кітапшасы, студент билеті және жіберілген құжаттардың тізімі қалады.6.28. Білім беру гранты негізінде білім алушыны басқа ЖОО-дан Университетке ауыстыру кезінде ректор білім беру саласындағы өкілетті органға және сәйкес бюджеттік бағдарлама әкімгеріне ЖОО-ларды қаржыландыру көлеміне түзету жасау үшін білім алушыны оқуға қабылдау туралы бұйрық көшірмесімен бірге оның атына жазылған білім беру гранты туралы куәік көшірмесін жібереді.

6.29. Білімі беру гранты бойынша білім алушыны басқа ЖОО-дан Университетке бір курсқа төмен қабылдау тек ақылы негізде ғана мүмкін.

6.30. Басқа ЖОО-дан Университетке ақылы негізде оқу үшін білім алушыларды ауыстыру білім алушы мен Университет арасында шарт жасасумен қоса жүреді.

6.31. Білім алушыны бір мамандықтан басқа мамандыққа, бір оқу түрінен басқа оқу түріне ауыстыру тек ақылы негізде білім алу үшін жүзеге асырылады..

6.32. Ақылы негізде білім алушыны бір ЖОО ішінде басқа мамандықтан және оқу түрінен басқасына ауыстыру шартқа сәйкес өзгертулерді енгізумен қоса жүреді және ректрдың бұйрығымен рәсімделеді.

6.33. Оқу жоспары пәндерінің академиялық айырмашылығын жабу тәртібімен мерзімі институт директорының өкімімен рәсімделеді және ағымдағы оқу жылында білім алушының жеке оқу жоспарына орнатылады.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеу және тұру үшiн келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет және спорт мамандарына әлеуметтiк қолдау шараларын ұсыну мөлшерiн және ережесiн бекiту туралы
2012 -> К. С. Тілеуқабылова стив джобс – Аpple корпорациясының негізін қалаушы Қарағанды 2014 алғы сөЗ
2012 -> 1 кесте Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің
2012 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2012 -> Б. Г. НҰҒман қожа ахмет яссауи


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет