Отчет на управителния съвет за дейността на камарата на строителите в българиябет3/3
Дата18.07.2016
өлшемі0.51 Mb.
түріОтчет
1   2   3

б) Споразумението за определяне на минимален осигурителен доход (МОД) за отрасъл „Строителство” за 2009г е подписано през м. август 2008г. Според него МОД се движи между 310 до 700 лева, съгласно квалификационните групи.
Квалификационни групи професии


МОД 2008 г.


МОД 2009

1.Ръководители

580

700

2.Аналитични специалисти

500

580

3.Техници и други приложни специалисти

470

550

4.Административен персонал

300

350

5.Персонал, зает с услуги на населението, охрана и търговия

240

280

6.Производители в селското, горското и рибното стопанство, ловци и риболовци

220

330

7.Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии

420

530

8.Оператори на машини и съоръжения, и работници по монтаж на изделия

420

530

9.Професии, неизискващи специална квалификация

250


310

Разширява се сътрудничеството с работодателските организации – КРИБ, Българска стопанска камара, БТПП, АИКБ. Представители на КСБ участват на заседанията на FIEC на подкомисиите в SOC – „Професионално обучение”, БУТ и Заетост.
IV. Международна дейност

Приоритетно се развиваваше и направление „Международна дейност”.

Изключително важна част бе работата на КСБ със страните от Европейския Съюз и FIEC. Всички поставени задачи бяха изпълнени успешно, а именно:

І. Участие. като редовен член (от януари 2008г.) в работните групи и мероприятията на FIEC – Конгреси; съвети; конференции; семинари; проекти  1. Служители на КСБ и членове на УС участваха в множество заседания на Комисиите на FIEC и на работните групи към тях. На годишния конгрес на FIEC в Дъблин, Ирландия, от КСБ взеха участие председателя и някои членове на ИБ.

  2. Проведена бе среща в София между инж. Пешов и новия президент на FIEC г-н Дирк Кордел. През септември 2008г. беше организирано посещение в централата на FIEC, а също и среща в Брюксел с Евродепутати, с Директора на Дирекция „България” в отдел „Регионална политика” на Европейската комисия, както и посещение на Постоянното представителство на Р България пред ЕС и члена на Кабинета на Комисар Меглена Кунева.

  3. Регулярно бяха представяни становищата на КСБ по исканите от FIEC теми.

  4. КСБ има постоянен представител във FIEC със задача да участва в заседания на комисии и да информира за дейностите, свързани с нашия отрасъл в международен план. В тази връзка по инициатива на КСБ Венелин Терзиев – зам. председател, предложи да се направи работна група по движение на работната сила.

  5. Обмен на информация, добри практики, отправяне на въпросници, отговаряне на въпросници по актуални за строителството теми (напр. използване на информационни технологии, използване на нанотехнологии в строителството, текуща информация за различните мерки за борба срещу кризата в държавите-членки на ЕС)

Участие на представители на КСБ в международни форуми – конференции, конгреси, специализирани изложения:

 1. Участие в Конференция по публично-частни партньорства, юни 2008г., Брюксел.

 2. Посещение на Международно изложение за промишлено строителство, покриви и изолации, юни 2008г. в Букурещ.

 3. Участие в честване 10-годишнината от създаването на „Социалната къща на строителя” в Румъния, юли 2008г. и конференция на тема „Европейски и американски модели за паритарни фондове”.

 4. Организиране на опознавателна среща между италиански и български строителни фирми с цел насърчаване на съвместно партньорство и последвала кооперационна борса в София.

 5. Участие в среща между МТСП и Чилийското министерство на труда относно Меморандум за сътрудничество.

 6. Участие в среща с кметството по строителство и комуникация на Лас Вегас, САЩ, обмен на опит със строителни предприемачи от САЩ.

 7. Участие в работен семинар на тема „Изследване на бъдещите квалификационни нужди в Европейския строителен сектор”, Брюксел.

 8. Участие в обучение по публично-частни партньорства в гр. Ваймар, Германия и в заседание на група „Източна и централна Европа” с фокус България на Централния съюз на немската строителна индустрия (HDB) на топ мениджъри от фирми-членки на КСБ, представители на Общинската власт и експерти от МРРБ, през октомври 2008г.

 9. През ноември 2008г. в гр. Русе бе организиран на семинар на тема „Паритарните фондове в Румъния и трансгранично сътрудничество между Румъния и България” с участието на кметовете на гр. Русе и Силистра, Председателя на ОП Русе, експерти от КСБ и ОП Русе, представители на българските синдикати, Президентът на ARACO (Румънска асоциация на строителите) г-н Площану и представители от Паритарните фондове в Румъния (Каса Социала).

 10. На 14 ноември 2008г. в Румъния се проведе среща на ОП-София на КСБ и ARACO. Обсъдени бяха общите проблеми в строителния бранш в двете държави.

 11. Участие в Трудова борса в Испания – „Строителен пазар на труда”.

 12. Участие в работна среща по проект „Управление на отпадъците”, Франция.

 13. Участие в работно посещение на ЦПО в Германия, в рамките на проект по програма „Леонардо да Винчи”.

Съдействие на членове на КСБ при участие в международно строително изложение INTERMAT във Франция, април 2009г.

Съдействие на Членовете на КСБ за участие в международно строително изложение TURKEYBUILD, в Истанбул, май 09г.

Подготовка на материали за участие в Национална изложба по случай годината на България в Русия, гр. Москва, април 09г.

Съдействие в работата на ГД "Български строител"

Обучение в Атина на тема "Стратегически мениджмънт за неправителствени организации" на университета в Харвард, март 2009

Информиране на членовете на КСБ за международни изложения и мероприятия.

В резултат от разгърнатата обширна международна дейност на КСБ, тя се утвърди като надежден и търсен партньор сред европейските структури и организации, нарастна авторитета й на национално ниво и в международен аспект.

На конференцията по време на конгреса на FIEC в Мадрид тази година, от името на нашата делегация Председателят на КСБ ще представи официален доклад за отражението на глобалната икономическа и финансова криза в България.

Възложено ни е да организираме и подготвим провеждането на заседание по Европейски социален диалог през декември в България; пленарно заседание на социалната комисия на FIEС на 15 и 16 декември 2009 г. в София.

Партньорство със сродни браншови организации в чужбина


 • Продължава сътрудничеството ни с Централния съюз на немската строителна индустрия (HDB)

 • Организирано бе посещение на представители от Германски централен съюз на строителната индустрия HDB в България и крупни строителни предприемачи от областта на инфраструктурата, участие в Конференция „Инфраструктурни проекти 2009г. – пътища” , 22 – 24 март 2009г.

 • Обмен на опит с HDB относно методиката на провеждане на търгове за обществени поръчки, методика на проектиране и изграждане на паркинги за тирове и крайпътни заведения; паркинги за каравани.

V. Камарата на строителите в България продължава успешната работа по МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, финансирани от европейските фондове. Проектните дейности, в партньорство  със синдикати, професионални гимназии, центрове за професионална квалификация, основно са насочени към повишаване на квалификацията на кадрите в строителството. Сътрудничим си  с различни европейски организации, работещи в строителния сектор. За съвместна работа по проекти на ЕС  бяха поканени всички Професионални гимназии. Поканени бяха и фирмите членове за консултации и въпроси при разработката на проектни предложения по програмите на ЕС. Регулярно се предоставя информация за нови покани по Програми на ЕС на интернет страницата на Камарата и в Бюлетина. Консултирани бяха всички Строителни гимназии, поискали съдействие по програмата за Учене през целия живот.

Понастоящем работим по проекта за разработване на мулимедийно ръководство за енергийно-ефективно саниране на сгради, където Камарата е Водеща организация, където бюджета на КСБ е 50,000 €. Спечелен е проект ученически практики с Професионалната Гимназиая по строителство – Пазарджик – бюджет КСБ – 5,000 лв. по програма ОП „Развитие на човешките ресурси”. Подадени са 5 проекта по програмата за учене през целия живот:

3 проекта за обмен - практическо обучение от по 1 седмица в Германия в Центровете за професионално обучение на Немската строилтена Федерация – Северен Рейн-Вестфалия на:


 • Директори на Професионални гимназии в Строителството;

 • Мениджъри на МСП в Стероителството;

 • Преподаватели от Професионалните гимназии.

Общата стойност на мобилните проекти е малко по-малко от 100,000 €.

1. Трансфер на иновации - Учебно помагало за мениджъри на МСП в строителстовто - ISO и управление на фирмата и строителния обект - Камарата разработи проекта и е основен партньор с бюджет от 37,000 €.

2. Трансфер на иновации - Учебно помагало - мрежа от институции работещи в сферата на строителството – водеща организация – Колежи на Шотландия, Бъджета на Камарата е 30,000 €.

В момента се работи по подаването на няколко проектни предложения:

ANCE Тревизо и Политехниката на Тревизо – бюджет 10000 € - 7ма рамкова програма – Разработка на разнообразни материали за Енергийна ефективност , преминал първоначална оценка.

В процес на подготовка сме на няколко други проекта по програма Интелигентна Енергия на ЕС и Седма рамкова програма. В съвсем начален стадии сме с още 2 проекта с други европейски организации. (Приложение 3)

Във връзка с проявения интерес от някои ОП в страната, отделът изготви и представи на УС в гр. Ст. Загора „Указания за възможностите за изготвяне и участие в Проекти по Оперативните програми на Министерствата”.
VІ. В камарата активно работи отдел „АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ”, който следи и анализира състоянието на бранша. В изпълнение на тази своя дейност бяха изготвени доклади за състоянието на строителния сектор. Редовно по желание на наши и чужди фирми се проучва пазара на строителни услуги и се изготвят аналитични материали.

Приоритет в дейността на звеното е следенето на тенденциите в строителния отрасъл, което включва:

- Актуализация – тримесечна /база данни в направление - актуално състояние на отрасъл строителство. Основeн източник на информация е НСИ.

- Информация от специализирани икономически издания - целогодишно.

- Актуализация на базата данни – сравнителен анализ на данни НСИ и данни Регистър. На този етап разработките по докладите и разработките по анализите за състоянието на строителния сектор се правят на база данни НСИ . Частично се ползват данните на Централния регистър на КСБ. Задачата е целогодишна, след приключване на обработката на информацията от ЦПРС на КСБ през тази година ще се използва статистическата базата от публичната част на Регистъра.

Проведени бяха следните делови срещи и консултации:

- среща с Националния статистически институт;

- срещи с водещи преподаватели в икономическата сферата по отношение на тенденциите и глобалните прогнози за развитие на икономиката като цяло, и в отрасъл „Строителство”.

Особено важно бе организирането на информационна банка данни за номинални цени в строителството по раздели и региони.

Бе проведена мащабна анкета и в УС бяха внесени „Ориентировъчни цени на някои строителни услуги”. След одобрението на резултатите същите ще бъдат качени в сайта. Този процес ще продължи и ще се разширява, за да може да служим за ориентир на пазара. • Изготвен и представен e статистически рапорт №52 за FIEC/ Eвропейска Федерация на строителната индустрия /

 • Изготвен статистически анализ - отрасъл строителство за 2007 година по окончателни данни.

 • Изготвен статистически анализ – отрасъл строителство предварителни данни – 2008 година.

 • Изготвен статистически рапорт за общото икономическо състояние Икономически показатели в национален разрез. Показатели строителна индустрия.

 • Разработени сравнителни анализи за последните пет години за отрасъл строителство - разработката е за Федерация на европейската строителна индустрия.

 • Изготвена е презентация за срещата на български и немски фирми в областта на инфраструктурата.

 • Изготвен е статистически анализ на икономическите показатели за отрасъл строителство и антикризисни мерки.

 • Тримесечна актуализация на базата данни.

 • Цени строителни материали.

 • Безработни отрасъл строителство в наблюдаваните области – Пловдив, Благоевград, София, Варна, Плевен, Русе.

 • Предоставени са данни на потребители в страната и чужбина.

 • Участие в среща по пилотния проект на информационната система ИМИ за целите на Директива 2006/123/ЕО за услуги, ръководен от ЕК.

 • Семинари ПЧП

 • Приключена е подготовката и излезе от печат Алманах по ПЧП – „Публично–частно партньорство в сектор строителство - Добрите европейски практики”

Използвайки данните от Регистъра в края на годината ще бъде представен годишен доклад за строителството в РБългария пред българското общество.

VІІ. Професионална квалификация и преквалификация на кадрите

Работата по повишаване на професионалната квалификация на кадрите се развиваше в следните направления: • Постигане на качествена професионална подготовка и квалификацията и преквалификацията на строителните кадрите, иницииране на реформи, подпомагане на професионалните гимназии по области, с максимално използване на европейско финансиране и нашето влияние пред отговорните фактори – правителство, парламент, МОН и НАПОО, в сътрудничество с партньори и лицензираните центрове за професионално обучение, както и нашите европейски партньори в тази област.

 • Оперативни програми на ЕС, насочени към развитие на човешките ресурси

 • Професионална квалификация/преквалификация и обучение на работна ръка в партньорство с обучителни институции и ЦПО в България и ЕС

За отчетния период бяха извършени следните дейности:

За разрешаване на проблемите, свързани с квалификация и преквалификация на кадрите в строителството, беше създадена работна група от експерти в областта на професионалната квалификация на строителни кадри. Групата проведе 3 работни срещи, на които бяха разгледани следните въпроси и предприети следните мерки: • Разработване и предоставяне за становище от ИА „ГИТ” и МТСП на проекта на „Учебната програма за провеждане на специализирано обучение на длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на СМР” .

 • Разработване на програма за „Обучители провеждащи специализирано обучение на длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на СМР” .

 • Критерии за обучители, провеждащи специализирано обучение на „Длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на СМР” .

Тези и други важни въпроси инициираха идея за учредяване на секция „Професионална квалификация” към КСБ.

Беше уточнено участието на КСБ с отделни мерки в Националната програма по безопасност и здраве при работа - 2009 г.: 1. Разработване и утвърждаване на учебна програма за професионална квалификация/обучение на длъжностните лица по безопасност и здраве в строителството.

 2. Обучение за повишаване на административния капацитет на служителите в регистъра и техническите секретари

 3. Разпространение на филм и литература за здравословни и безопасни условия на труд в строителството.

Камара на строителите в България инициира през август 2008г. заснемането и разпространението на информационно-обучителен документален филм по безопасни и здравословни условия на труд на строителната площадка. Документалният филм „Безопасност на труда в строителството” нагледно показва правилата, които трябва да се спазват на всеки етап от строителството на една сграда. Филмът е предназначен както за публиката от строителния бранш, така и за по-широк кръг от обществеността. Продължава популяризация на филма.

КСБ прие участие в ежегодната младежката борса за абитуриенти от специализираните общински институции за предоставяне на социални услуги, организирана под патронажа на президента Първанов и неговата съпруга.

Оперативни програми на ЕС, насочени към създаване на квалифицирана работна ръка и ефективно управление на човешките ресурси - участие в работните екипи по проекти:


 • По Оперативна програма „Управление на човешките ресурси” – фаза 1 – 2. Управляващ орган: МТСП:

Провежда се анкета сред членовете на КСБ за нужди от квалификация и преквалификация на персонала им, с цел да се разработи проектопредложение, според техните критерии, и да се подпомогне кандидатстването на желаещите фирми.

 • Подадени са 3 проектопредложения по програма "Учене през целия живот", подпрограма "Леонардо да Винчи", мярка Мобилност за обучение и обмяна на опит с Германските партньори в областта на професионална квалификация на строителни кадри. Тези проекти ще предоставят възможност на директори и учители от Професионалните гимназии по архитектура и строителство и мениджъри по човешките ресурси да отидат на обучение и обмяна на опит в един от най-реномираните ЦПО в Германия.

 • По проекта трансфер на иновации „Разработване на ръководство за енергийно-ефективно саниране на сгради” Euro EnEff”. Водеща организация КСБ. Партньори „Главболгарстрой”АД,  Българо-германски център за професионално обучение-Плевен, „Ем Джи Ем” ООД, Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.V. - Германия , Casa de Meserii a Constructorilor - Румъния, GOA-INFRA-Холандия, Instituto technologigo de la Construccion-Испания.

По проект подпрограма Леонардо да Винчи „Мобилност на експерти и мениджъри в областта на професионалното образование и обучение” - Euroconstruct. Водеща организация КСБ.

Информиране на ОП и заинтересувани бенефициенти, членовете на КСБ, за предстоящи оперативни програми на ЕС. • В градовете София, Пловдив, Велико Търново, Плевен, Сливен и Добрич бяха проведени дискусионни семинари-форуми «Сътрудничество между общините, като бенефициенти и строителните фирми и проектантите, като изпълнители при подготовката и реализацията на инвестиционни проекти по Структурните фондове на ЕС», с последващо надграждащо практическо обучение, в които приеха участие членовете на КСБ, представителите на общините, проектантите и архитектите. Целта на форумите беше да се обучат заедно представители на общинските администрации, проектантите и строителните фирми в планирането и програмирането на социално-икономическото развитие на местно ниво, тясно обвързано с устройственото планиране, като важна предпоставка за успешна подготовка и реализация на инфраструктурни проекти (пътища, ВиК мрежи и съоръжения, сметища, социална инфраструктура, индустриални зони, благоустрояване на населените места, туризъм и др.), финансирани от Структурните фондове на ЕС, чрез Оперативните програми. Лекторите бяха арх. Белин Моллов /МРРБ/ И Ваня Тивидошева /Митра Консулт/.

 • Популяризира се информацията от обучителни институции и ЦПО за провеждани от тях курсове и квалификационни обучения.

 • Създаденият Строителен Квалификационен Център към Камарата през 2008г. разшири своите дейности с лицензиране и организиране на обучения по специалност „Заварчик” и с изграждане на тренажорен център за „Сухо строителство”, като ежемесечно провежда курсове за квалификация с участие на водещи фирми, по специалност„Сухо строителство”

 • Резултатите от представителното проучване за работна ръка в строителния бранш потвърдиха нуждите от квалифицирани кадри в строителството. Извършват се дейности, насочени към посредничество по наемане на квалифицирана работна ръка и внасяне на чужда работна ръка, в съответствие с Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция.

 • „Строителен пазар на труда” ЕАД, гр.София, СД към Камарата ще извършва следните дейности за нуждите на членовете на КСБ:

  • проучване на възможни варианти за наемане на квалифициран персонал

  • поддържане на база данни - трудова борса – за състояние на пазара на труда

  • консултации и оформяне на документи по наемане на работна ръка.

Участие в сътрудничество на КСБ с МРРБ, ИА „Главна инспекция по труда”, МОН, НАПОО.

VIIІ. Медийна политика

В публичното ни представяне на първо място се популяризираше ролята на КСБ чрез присъствие в националните електронни и печатни медии. Това присъствие се развиваше в две направления:

- отразяване на все по-богатата дейност на Камарата;

- участие на ръководители и експерти на КСБ с мнение по въпроси, отнасящи се до строителния бранш;

Важна роля играеше издаваният месечен Информационен Бюлетин на КСБ. Бюлетинът отразяваше хронологично събитията от живота на Камарата и според своя формат даваше възможност за изява и на Областните представителства. В тази насока много по-големи възможности предоставя стартиралият в края на м.март вестник ”СТРОИТЕЛ” - седмично издание на Камарата на строителите в България. Четири пъти месечно вестникът достига до всяка фирма и вече се утвърждава като част от организационния живот на Камарата. На неговите страници все по-широко се представят Областните представителства и водещи мениджъри и фирми. Чрез нашия вестник животът на КСБ стана по-прозрачен както за членовете, така и за цялата общественост. Чрез електронния си вариант, качен на сайта на Камарата, вестник Строител” може да бъде прочетен от всяка точка на страната и от чужбина.

Допълваща роля имаше и медийното ни партньорство с вестник ”Строителство Градът”, където КСБ има страница и договор за сътрудничество. Заслужава да се отбележи и насърчи все по-доброто медийно присъствие на ръководствата на Областните представителства на Камарата. Техните все по-сериозни изяви в местните медии засилва общественото впечатление за стабилност и авторитет на нашите структури.

Все по-значима роля в живота и общуването на Камарата с широката публика играе нашата интернет страница. В нея може да се намери все повече информация както за непосредствената ни дейност, така и анализи и данни за строителния бранш като цяло.

С цел издигане на имиджа на Камарата и българския строител на 24 октомври 2008 г. в хотел „Шератон”- София се проведе годишната класация на КСБ „ТОП 50” за фирми с най-добра строителна практика и тържественото честване на професионалния празник - Деня на строителя. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов и Председателят на КСБ връчиха наградите на тържествена церемония. Събитието бе почетено от бивши министри и много гости от държавната администрация и сродни на Камарата граждански структури. Същевременно повечето ОП в страната имат учредени свои награди и с всяка изминала година тяхното връчване се превръща в значимо събитие от живота на съответния град.

Фирми членове на КСБ участват активно и в провежданите конкурси-„Сграда на годината”, организиран от в.”Строителство Градът”.

Организирани на високо ниво бяха няколко „кръгли маси” с участието на членове на камарата и засилен медиен интерес. Особено важни бяха проведената в хотел ”Хилтън” с участието на министър Джевдет Чакъров – по проблемите на Оперативна програма ”Околна Среда” и тази в Хотел „Шератон” по проблемите на Публично-частното партньорство, в която КСБ бе съорганизатор.

През годината укрепнаха и се разшириха връзките с Държавните структури. КСБ докладва пред ресорната парламентарна комисия за своята дейност и получи много висока оценка и насърчение от членовете на комисията. Много добри са връзките и взаимодействието с Министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика, на транспорта, на околната среда и водите, на икономиката и енергетиката, така също и с общините. От особена важност са добрите отношения с Национална Агенция „Пътна Инфраструктура” и ДНСК, както и с браншовите организации: КАБ, САБ, КИИП, БААИК, ББКП, БАИС и др.

Интернет сайт на КСБ

Интернет страницата на Камарата стана все по-богата на информация. В нея се поместват всички новини и предстоящи събития, касаещи живота на Камарата или свързани с бранша, има директна връзка със сайта на Регистъра и всички блокове от него. Има връзка и със сайтовете на Строителен пазар на труда и Строителен квалификационен център, които са наши дружества. Публикуват се съобщения на центровете за професионално обучение на нашите фирми членове. Информацията е групирана и структурирана за по-лесно търсене и достъп. Всеки блок от дейността на КСБ непрекъснато се допълва и обновява. В групата на Инфо център има включени нови блокове – Продажби (на недвижими имоти във връзка с проблемите, породени от кризата), връзка със Строителен пазара на труда и отскоро има връзка с електронния вариант на вестник „Строител”. В помощ на общините са блоковете с цени на материалите, примерна конкурсна документация и ориентировъчни цени на СМР в ХС, високо строителство и пътно строителство. В блока Информация за членове достъпът е срещу регистрационен код. Там са публикувани решенията на Управителните органи на КСБ. Много важна е частта „Анализи и прогнози”, където са представени доклади за Строителната индустрия в България: II - IX 2008 г., Доклад за строителството през 2008 година, УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТИ НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ, Средни пазарни цени на жилища за IV-то тримесечие на 2008 г., Строителната индустрия в България, Състояние на строителния сектор в България, Средни годишни пазарни цени на жилища за 2008 г. и Състояние на строителния сектор. Информациите, получени от FIEC, се качват преведени на български език.

Поради нарасналата популярност все повече фирми търсят възможност да рекламират на сайта на Камарата.

Договори за сътрудничество с КСБ:


 1. Подписани са договори за сътрудничество между КСБ и ИА „ГИТ” и НАП.

 2. Подписани са Договор за сътрудничество между ОП Благоевград и Община Благоевград; ОП Перник и Общинската Управа; ОП Варна, ОП Бургас с Общинската Управа и др.

IХ. Законодателство, нормативна база, юридически консултации

Правното обслужване се извършва от юридически отдел. Разработени са вътрешноорганизационни актове за КСБ, изготвени са отговори по запитвания на членове и служители на КСБ, отговори по запитвания по правни въпроси на публични инситуции и частни организации, изготвени или съгласувани са различни договори, осигурени са официални документи за КСБ, правно обезпечено е участието на КСБ в други ЮЛ и организации, изготвени са становища относно вътрешноорганизационни въпроси с правно значение, правно обслужване на „Строителен пазар на труда” ЕАД.X. Финансови резултати:

През 2008г. Камарата на строителите в България е реализирала приходи в размер на 13 839 хил.лв., като 13 021 хил.лв. са от стопанска дейност, в т.ч. 12 957 хил.лв. от услуги на Централния професионален регистър на строителя, и 818 хил. лв. от нестопанска дейност, в т.ч. 795 100 лв. от членски внос.

За изграждане на цялостната система са извършени разходи в размер на 5 402 хил.лв., а финансовият резултат от дейността на КСБ през 2008г. след облагане с данък печалба е 7 898 хил.лв.

Балансовата стойност на дълготрайните материални активи на КСБ е 297 хил.лв., а на нематериалните дълготрайни активи е 128 хил.лв. Нетното изменение на паричните наличности е 6596 хил.лв. и в края на периода паричните наличности са в размер на 12 925 хил.лв.

Беше извършен одит на годишния финансов отчет, който завърши с мнение, че отчетът представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на Камарата на строителите в България към 31.12.2008г., като нейните финансови резултати от дейността и паричните потоци са в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Накрая бих желел да пожелая на всички участници в Общото Събрание и на УС много здраве и сили за още по-успешна работа в КСБ през следващата година!

Благодаря за вниманието !
Председател на УС:

София, м. юни 2009 г. /инж. С. Пешов/Отчетен Доклад на КСБ 2008-2009г.Каталог: images -> stories
stories -> Ғалымның тарих мектебі сөз басы әйгілі Себастьян Бранд «Дүниедегінің бәрі де өткінші, бәрі де тозады, тек ғылым ғана мәңгілік, бәрінен де озады»
stories -> Сабаққа қойылатын талаптар : Сабақтың тақырыбы бойынша оның білімдік,дамытушылық,тәрбиелік мақсаттарын дұрыс анықтау
stories -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі
stories -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі
stories -> Ғылыми кітапхана Ақпараттық-библиографиялық бөлім «Ақ Жайықтың Хамзасы»
stories -> Ғылыми кітапхана Ақпараттық-библиографиялық бөлім
stories -> 7. Қазақстан Республикасындағы геологиялық барлау жұмыстарының
stories -> Қазақстан Республикасының почта-жинақтау жүйесiн дамытудың 2005-2011
stories -> Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Аса жеңiл авиация саласында сертификаттау қағидасын бекiту туралы" 2011 жылғы 31 наурыздағы №318 және "Азаматтық авиация саласындағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет