Отчет за контролната дейност обобщен анализ на контролната дейност на риосв за 2015 гбет2/7
Дата18.07.2016
өлшемі0.66 Mb.
түріОтчет
1   2   3   4   5   6   7

Таблица 3. Извънредни проверки

По изпъл-нение

на пред-писа-ние

По жалби/ сиг-нали

По запо-вед/ писмо

на минис-търа/ дирек-тора на РИОСВ

По запо-вед/

писмо на област-ния упра-вител

По искане на проку-рату-рата / МВР

По пос-тъпило ИН

По изда-ване на разре-шите-лен/

Реги-стра-ционен доку-мент от РИОСВ

По иска-не за про-мяна на нало-жени теку-щи сан-кции

Участие в ДПК

Други

Общ брой

Брой извър-шени проверки

65

175

129

56

8

0

7

12(1)

97

232(2)

781

Брой провере-ни обекти

59

169

115

49

8

0

7

10

95

210

722

(1) В тази бройка са включени: проверки по искане за промяна на наложена санкция и в резултат на контролна проверка; връчване на протоколи от ФХА;

(2) Проверки във връзка с: не представени отчети за количества събрани билки ; не представени доклади за СПИ; по изпълнение на условията в издадени разрешителни по БР; определяне площта на терени за рекултивация; новооткрити пунктове за изкупуване на охлюви и др.

Процентът на извършените извънредни проверки спрямо общия брой извършени проверки е 53.
1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ – административно наказателна отговорност и принудителни административни мерки, вкллючително сравнение спрямо 2014 г.
При осъществения превантивен, текущ и последващ контрол през годината са констатирани нарушения на компонентите и факторите на околната среда и несъответствия на екологичното състояние. Въз основа на направените констатации и в съответствие с действащата нормативна уредба са предприети съответните административно наказателни мерки.

През 2015 г. са съставени 94 акта за установени административни нарушения, спрямо 82 за предходната година. Сравнителният анализ между 2014 и 2015 г. показва идентични нарушения по прилагане на законовите разпоредби на Законите за чистотата на атмосферния въздух и управлението на отпадъците и съответно най-много съставени актове по ЗЧАВ и ЗУО. През настоящата година регистрираните нарушения по ЗЧАВ са съпоставими с отчетените през 2014 г., преди всичко във връзка с неизвършени СПИ. Издадените НП през 2015 г. са 70, спрямо 83 през предходната година. През изтеклата година има 9 прекратени процедури и 12 приключили преписки с Писмени предупреждения.

През 2015 г. са обжалвани 15 от издадените 70 НП, като 3 от тях са отменени от съда.

От издадените НП през настоящата година, 3 са по преписки, образувани през 2014 г. За 3 от образуваните преписки през 2015 г., процедурите още не са приключили.

Приключилите с Писмено предупреждение 12 преписки са за констатирани маловажни, документални нарушения или за отстранени нарушения до връчването на акта: напр. до съставянето и връчването на АУАН кметовете са представили доказателства за взети мерки и почистване на установените замърсявания и др.

Повечето от издадените наказателни постановления и оспорени в съда, не са приключили, поради което не може да се направи анализ и съответните изводи.

За регистрираните отклонения в определените нормативни емисионни норми и ограничения, и замърсяване на околната среда над допустимите норми, към нарушителите са приложени изискуемите процедури, съгласно чл. 69 от ЗООС. Изготвени са 51 преписки за санкции, както следва:


    • наложени 14 санкции – 12 по води и 2 по въздух;

    • намалени - 3 по води и 3 по въздух;

    • възобновени – 6 по води и 2 по въздух;

    • прекратени/спрени/отменени – 12 по води и 2 по въздух.

Данните от предходната 2014 г. са както следва: 47 санкции, от тях 17 наложени, 4 намалени, 3 възобновени, което показва, че има тенденция към запазване на състоянието на качеството на водите и атмосферния въздух, като предходната година.

По чл. 69 от ЗООС в периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. е получена следната сума от санкции: 91 297, 73 лв. От нея 80 % са приведени на общините:

-Община Русе 39 014,81 лв.;

-Община Силистра 3 371,49 лв.;

-Община Разград 24 009,96 лв.;

-Община Бяла 1 604,80 лв.;

-Община Исперих 1 600 лв.;

-Община Кубрат 189, 13 лв.;

-Община Ситово 4 326,42 лв.;

-Община Самуил 943,76 лв.;

-Община Цар Калоян 56,80 лв.
Или общо на общините е приведена сумата от 75 117,17 лв.

Най-много обекти – замърсители има в големите общини – Русе, Разград и Силистра. Санкционирани са основно за неспазване на емисионните ограничения, заложени в разрешителни за заустване на отпадъчни води, като: „Пилко” ЕООД, гр. Разград, „Амилум България” ЕАД, гр. Разград и други обекти от хранително – вкусовата промишленост.

Всички общини на територията, контролирана от РИОСВ – Русе имат изготвени общински програми за опазване на околната среда, като през 2015 г. от страна на инспекцията не е осъществяван контрол по изразходване на преведените средства от санкции.

2. Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти и фактори – вкл. предприети мерки по възникнали аварийни ситуации и сравнение спрямо 2013 г., резултати
2.1. Въздух
2.1.1.Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол:

Основен приоритет в работата на експертите от направление „Атмосферен въздух” и през 2015 г. бе контролът на обекти с повишен рисков потенциал по отношение на компонента и контрол на обекти, съобразно последните изменения на специализираната нормативна уредба. Планът за контролна дейност на РИОСВ – Русе за 2015 г . в частта „Атмосферен въздух“ е изпълнен на 100 %. Извършени са 57 самостоятелни проверки на обекти, подлежащи на контрол. Взето е участие в 46 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда. При извършените 31 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни са участвали експерти от направението. Експертите са участвали и в 52 Държавни приемателни комисии за приемане на обекти с източници на емисии в атмосферния въздух.

Всички дадени предписания при извършените проверки са изпълнени в срок, т.е. през 2015 г. няма съставени АУАН за неизпълнение на предписания. Броят на АУАН за нарушения по компонент „Атмосферен въздух“ е намален спрямо 2014 г., но издадените наказателни постановления са с по-високи суми. Запазва се тенденцията за неспазване на условията за извършване на собствен мониторинг на източниците на емисии в обектите, за което са съставени по-голямата част от актовете. Два АУАН са връчени на „Монтюпе“ ЕООД – Русе и „Лубрика“ ООД – Русе за сериозни нарушения на условия в КР, свързани с емисии в атмосферния въздух от организирани източници на площадкити на операторите.

През отчетната година са подавани многобройни сигнали за разпространение на неприятни миризми в различни райони на град Русе. Във връзка с установеното разпространение на специфични миризми в източната част на града и двукратно констатирано превишение на нормите за допустими емисии по показател „общ органичен въглерод” на източник на вредни емисии, със Заповед № 361/23.08.2015 г. на Директора на РИОСВ-Русе, на 25.09.2015 г. беше ограничена дейността на Завод за производство на алуминиеви автомобилни детайли и части на „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе, чрез пломбиране на механичната част на Карусел №1, разположен в производствено хале №1.

При друг сигнал и извършена извънредна проверка на „Билбобул“ ЕООД – Русе, експлоатиращ леярна за черни метали се установиха нарушения, свързани с разпространение на неорганизирани емисии от работната среда, както и неизвършване на собствен емисионен контрол. На оператора са съставени два АУАН и са издадени наказателни постановления по 1 000 лв. При проверката на място е уставено наличие на три броя пещи за топене на метал, за които не е проведена процедура по Глава Шеста от ЗООС. В тази връзка със Заповед на директора на РИОСВ-Русе съоръженията са пломбирани до привеждането им в съответствие с екологичното законодателство.

Оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

В гр. Русе качеството на атмосферния въздух се контролира чрез Автоматичната измервателна станция „Възраждане” (АИС). Следят се нивата на следните замърсители: азотни оксиди, серен диоксид, въглероден оксид, озон, бензен, фини прахови частици 10 мкр (ФПЧ 10) и 2.5 мкр (ФПЧ 2.5).

В пункт „ДОАС – S1” в гр. Силистра се следят нивата на следните показатели: азотни оксиди, серен диоксид, озон и ФПЧ(10).

През годината нивата на основните замърсители – азотни оксиди, серен диоксид, въглероден оксид, бензен и озон остават ниски, като единствено са констатирани превишения по показател фини прахови частици – 10 мкр.(ФПЧ10).

Данните, постъпващи ежедневно от автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух – АИС „Възраждане”, гр. Русе показват, че броят на регистрираните дни с превишения (над 50 мг/м3) през 2015 год. (79) е по-малък спрямо 2014 г. (94) по показател ФПЧ(10).

Анализът на резултатите за община Силистра показва влошаване качеството на атмосферния въздух през 2015 спрямо 2014 г. Регистрираните дни с превишения от ДОАС система „Профсъюзи”- гр. Силистра са с 5 по-вече (54), спрямо предходния отчетен период (49).

Емисиите от изгарянето на горива в битовия сектор и пътният транспорт при неблагоприятни атмосферни условия: мъгла и безветрие през месеците с ниски температури, са причините за регистрираните превишения на ФПЧ(10).Фиг. 2 Брой месечни превишения на ПДК за ФПЧ10 (50 μg/m3) в АИС „Възраждане” - Русе


Фиг. 3 Брой месечни превишения на ПДК за ФПЧ10 (50 μg/m3) в ДОАС „Профсъюзи” – Силистра
От посочените диаграми е видно, че през зимните месеци на годината са установени най-голям брой дни с превишения по показател ФПЧ10.

Двете общини Русе и Силистра имат изготвени програми по чл. 27 от ЗЧАВ за намаляване на замърсяването и достигане на установените норми. През 2015 г. се извърши актуализация на програмите, като в плановете за действие са заложени нови краткосрочни и дългосрочни мерки за изпълнение.

● Големи горивни източници

На територията на РИОСВ – Русе има само една голяма горивна система – ТЕЦ „Русе-Изток”. Операторът „Топлофикация Русе” ЕАД притежава комплексно разрешително за осъществяване на дейността. На организираните източници на вредни емисии в обекта се осъществява мониторинг на емисиите, чрез системата за собствени непрекъснати измервания. През годината в РИОСВ – Русе са внесени 12 броя месечни доклади с резултатите от осъществения контрол и не са констатирани превишения на заложените в КР норми за допустими емисии. Ще бъде направена оценка и утвърждаване на годишния Доклад за СНИ на оператора за 2015 г.

● Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници

През 2015 г. бе проведен емисионен контрол на производствени неподвижни източници в два обекта, съгласно утвърдения от Министъра на околната среда водите годишен график по чл.16 от Наредба №6/1999 г. -Монтюпе”ЕООД – 2 броя източници и Адванст Техник Композит” ЕООД - 2 броя неподвижни източника.

На основание чл. 24, т.1 от ЗЧАВ, във връзка с получени сигнали за разпространение на миризми в източната част на град Русе, извън утвърдения график са измерени емисиите на вредни вещества, изпускани от 14 източника на производствената площадка на „Монтюпе” ЕООД и 2 източника на инсталация, собственост на „Лубрика” ООД. При извършените контролни измервания са констатирани превишения по показател „общ органичен въглерод” на две изпускащи устройства в „Монтюпе” ЕООД и по показател „серен диоксид” на едно изпускащо устройство в „Лубрика” ООД, за което са наложени санкции по чл. 69 от ЗООС и съставени актове за административни нарушения за неспазване на условие „Емисии в атмосферния въздух” от издадените на операторите комплексни разрешителни.

На територията, контролирана от РИОСВ – Русе всички оператори с организирани източници на вредни емисии извършват СПИ/СНИ, съгласно условия в издадени комплексни разрешителни, решения по ОВОС или утвърдени планове за собствен мониторинг.

За отчетния период в РИОСВ – Русе са представени 70 броя Доклади с резултати от извършени собствени периодични измервания, като не са констатирани превишения на нормите за допустими емисии.

През 2015 г. са изготвени две преписки за отмяна, две за налагане и три за намаляване на текущи санкции, за наднормени стойности на измерените емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Съставени са двадесет и четири акта на юридически лица за констатирани нарушения по Закона за чистотата на атмосферния въздух. Най – голям процент са нарушенията на чл. 18, т.1 от ЗАЧВ, във връзка с чл.31 и чл.39 от Наредба №6/1999 г. за неизвършване на собствени периодични измервания на организирани източници на вредни емисии в обект и непредставяне на Доклад с резултати от СПИ за периода, определен с плана за собствен мониториг.

Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

През 2015 г. са извършени 19 проверки на обекти (бензиностанции и терминали), подлежащи на контрол, съгласно изискванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. Проверките бяха насочени към изпълнението на Фаза 2 – изграждане на система за улавяне на бензиновите пари при зареждане на автомобили и връщането им в резервоарите на бензиностанцията.

Не са констатирани нарушения.

Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични съединения в разтворители

За отчетния период са утвърдени 21 броя планове за управление на разтворителите. Направени са 14 регистрации на оператори, извършващи дейности, посочени в Приложение 1 от Наредба №7/2003 год. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации. Не са констатирани нарушения.

Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители

През отчетния период са извършени 15 планови проверки на лица, които пускат на пазара или употребяват продукти, съгласно Приложение № 1 на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. Не са констатирани нарушения.

Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой


Резултатите от осъществения през 2015 г. контрол на хладилни и климатични инсталации, със съдържание на хладилен агент над 3 кг, на обекти на територията на трите области във връзка с Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой и Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове показват, че се спазват изискванията на нормативната уредба.

За периода са проверени 154 отчета на оператори на хладилно и климатично оборудване и 22 отчета на фирми, извършващи сервиз и поддръжка на хладилна и климатична техника. Извършени са 20 планови проверки на оператори, експлоатиращи хладилни или климатични системи, съдържащи над 3 кг ФПГ и/или ОРВ.

Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на парникови газове.

През 2015 г. не са извършвани планови проверки на обекти с разрешителни за емисии на парникови газове.  • Контрол на вредни физични фактори – фактор „шум”

Списъкът на подлежащите на мониторинг промишлени източници на шум в района на инспекцията обхваща около 100 предприятия, като се актуализира постоянно в зависимост от дейността им.

Съвместно с Регионална лаборатория (РЛ) към ИАОС - Русе са извършени 18 контролни проверки във връзка с изпълнение на плана за мониторинг на емисиите на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници на следните фирми: „Биовет” АД, клон Разград – инсталация за хранителни добавки; „Унимедия” ЕООД, гр. Русе; „Селур Фарма” ЕООД, гр. Разград; „Алимет” ООД, гр. Бяла; „Елика Елеватор” ООД, гр. Силистра; „Хан Аспарух” АД, гр. Исперих; „Органика България” ЕООД, с. Батишница; „Хром” АД, гр. Силистра; „Балканцинк” АД, гр. Русе; „Арда Русе” ООД, гр. Русе; „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД, гр. Русе; „Олео Протеин” ЕООД, гр. Русе; „Найден Киров” АД, гр. Русе; „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле; „Русе спорт” ЕООД, гр. Русе; „Витте Аутомотив България” ЕООД, гр. Русе; „Жити” АД, гр. Русе; „Делта текстил България” ЕООД, гр. Русе.

Регистрирани са превишения над граничните нива на шум, съгласно Наредба №6/2006г. в „Арда Русе” ООД и „Астра Биоплант” ЕООД. На операторите са издадени АУАН и НП съответно на стойност 1 000 лв. и 2 000 лв.

През периода са регистрирани четири жалби и един сигнал за високи нива на шум следствие работата на промишлени обекти на територията на РИОСВ Русе. Първата - за шум от работата на „Пчеларски център Русе” ООД се оказа неоснователна. Втората – за шум и прах от работата на „Алимет” ООД, гр. Бяла – производител на брашно и фуражи, е извършена съвместно с експерт по компонент „въздух”, като е дадено едно предписание. Измерване беше извършено съгласно плана за проверки за 2015 г., като резултатите не показаха превишение на граничните нива на шум. Третата е от високи нива на шум, следствие работата на цех за производство на строителни смеси в с. Ряхово, собственост на фирма „Авалон индъстри” АД. Извършеният емисионен контрол на шум, съвместно с РЛ Русе, показа, че жалбата е основателна. На оператора е съставен АУАН и издадено НП на стойност 1 000 лв. Четвъртата жалба е от високи нива на шум, следствие работата на „Витте Аутомотив България” ЕООД, площадка гр. Русе, ул. „Дунавски кът” № 7. Жалбата се оказа основателна и на оператора е съставен АУАН и издадено НП на стойност 1 000 лв. Срещу „Русе спорт” ЕООД, гр. Русе е имало и подаден сигнал за високи нива на шум, който се е оказал неоснователен, като шумът е бил временен и предизвикан от общинска фирма, занимаваща се с премахване на саморасла растителност в района. Измерване нивата на шум, излъчван от обекта, беше извършено съгласно плана за контролна дейност.

Извършените 5 извънредни проверки за изпълнение на дадени предписания показаха, че операторите са ги изпълнили в срок, с изключение на „Астра Биоплант” ЕООД. Съставен е АУАН за неизпълнение на предписания и е издадено НП на стойност 2 000 лв.
Проверки /общ брой/

28 (извършени измервания при 18 планови и две по жалби; три по жалби без измерване, пет за изпълнение на предписания /едното от 2014г./)

Актове за установяване на административни нарушения /брой/

5

Издадени наказателни постановления /брой/сума/

5 броя на обща стойност: 7 000лв

При анализ на резултатите от получените през отчетната година протоколи от извършени СПИ (собствени периодични измервания) на шум не се регистрира превишаване на граничните нива, съгласно Наредба №6/2006 г. Представените протоколи от СПИ, са извършени от фирми, които притежават съответната акредитация.

Изводът, който може да се направи по отношение на шума в контролирания от РИОСВ-Русе регион е, че резултатите от контролна проверка и от СПИ на обект „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле показват драстично разминаване в точка „място на въздействие”, което поставя под съмнение валидността на СПИ, въпреки че са извършени от акредитирана лаборатория. На оператора бяха издадени два АУАН и НП: за превишение граничните нива на шум и за неизпълнение на дадените предписания.

Регистрираното превишение в “място на въздействие” при контролна проверка на обект „Арда Русе” ООД принуди оператора да изведе окончателно от експлоатация инсталацията, излъчваща наднормения шум.

Превишение на граничните нива на шум в обект „Витте Аутомотив България” ЕООД, площадка ул. „Дунавски кът”, се дължеше на прибързаното пускане в експлоатация на пречиствателно съоръжение в близост до училище. Операторът веднага след връчване на АУАН и НП на стойност 1 000 лв., предприе необходимите мерки за обезшумяване на съоръжението.

В обект „Авалон индъстри” АД, с. Ряхово са извършвани редовно контролни проверки, а операторът е правил СПИ, които не са показвали нарушение на нормативните изисквания. Резултатите от извършената проверка по жалбата, обаче се оказаха превишаващи граничните нива на шум. Причините бяха повреда в обезшумявящо гърне на използваната фадрома, увеличаване обема на производство, инсталиране на нови съоръжения. Операторът предприе мерки за екраниране на обекта и ремонт на фадромата.

От издадените пет броя НП, четири се обжалват и не са влезли в сила. Не е обжалвано наказателното постановление на „Витте Аутомотив България” ЕООД, което е влязло в сила.

В резултат на осъществявания през последните 5-6 години, няма констатирани случаи на неизвършени собствени периодични измервания (СПИ) и такива, извършени от неакредитирани лаборатории. Докато през 2014 г. са съставени 4 АУАН за неизвършени СПИ по Закона за шума в околната среда, то през 2015 г. няма нито един.


2.1.2. Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух.

През 2015 г. на територията, контролирана от РИОСВ – Русе не са настъпвали аварийни ситуации, при които да се регистрира замърсяване на атмосферния въздух с вредни емисии.

В определени периоди на годината постъпваха сигнали на жители на гр. Русе за разпространение на неприятни миризми, най-вече в източните квартали на града. Най – многобройни (53 броя) бяха сигналите на 14 и 15 септември за „обгазяване” на град Русе. В тази връзка експертите на РИОСВ – Русе извършиха извънредни проверки на всички предприятия с източници на вредни емисии, на територията на Източна промишлена зона и Индустриален парк гр. Русе. За определяне на причинителя на замърсяването бе поискана помощ от ИАОС, като експерти на Регионална лаборатория (РЛ) – Плевен с приносим газхроматограф извършиха измерване на въздуха в различни части на град Русе. От представените резултати се установиха качествено определени органични замърсители, които се обвързаха с инсталациите, изпускащи в атмосферния въздух органични вещества.

Анализът на получените в инспекцията сигнали даде основание за извършване на извънредни проверки на оператори с издадени КР, разположени в двете промишлени зони, включително контролни измервания на организирани източници на емисии на вредни вещества („Монтюпе” ЕООД и „Лубрика” ООД). Констатирани са превишения на нормите за допустими емисии на вредни вещества на определени организирани източници в двете дружества. За нарушения на условия в КР, свързани с превишаване на маскимално разрешения дебит на отпадъчни газове и превишения на норми за допустими емисии, определени с разрешителното са наложени санкции по чл. 69 от ЗООС и съставени актове за административни нарушения. По молба на „Монтюпе” ЕООД, за повторно измерване на емисии, отделящи се в атмосферата от изпускащото устройство на линия за каруселно леене № 1 на 14.09.2015 г. специалисти на РЛ-Русе извършиха контролно измерване на посочения източник в завода. От резултатите се установи, че операторът не е изпълнил необходимите коригиращи действия по пречиствателните съоръжения на линията и превишението по показател „общ органичен въглерод”, като стойността е същата, констатирана при извършен контрол в началото на м. юли 2015 г.

Със съдействието на МОСВ и ИАОС в град Русе беше ситуиран втори стационарен пункт за контрол качеството на атмосферния въздух с монтирани допълнителни анализатори за толуен, етилбензен и бензен, с който ще се проследява въздействието на промишлените обекти в източна промишлена зона на град Русе спрямо най-близко разположените жилищни територии. От включването му на 24.10.2015 г. до края на годината не са отчетени завишени нива на новите контролирани замърсители.

Източник на неприятна миризма, за която в РИОСВ - Русе постъпиха множество оплаквания от жителите на гр. Мартен през 2015 г. се оказа инсталация за производство на растителни масла. След дадено и изпълнено предписание за монтиране на пречиствателно съоръжение – обезмирисителна инсталация на един технологичен апарат, сигнали за такива миризми не са постъпвали в РИОСВ – Русе.

В края на годината постъпиха оплаквания на жители на гр. Разград за разпространение на неприятни миризми в западната част на града. След извършени контролни проверки се установи, че проблемът е нарушение в експлоатацията на биологично стъпало на пречиствателна станция за отпадъчни води на оператор, с издадено КР. Дадени са предписания за привеждане в съответствие на ПСОВ с условията с КР, които в установения срок са изпълнени. След отстраняване на нарушението сигнали за неприятни миризми в гр. Разград не са постъпвали.


Каталог: images -> riosv
images -> Ғалымның тарих мектебі сөз басы әйгілі Себастьян Бранд «Дүниедегінің бәрі де өткінші, бәрі де тозады, тек ғылым ғана мәңгілік, бәрінен де озады»
images -> Сабаққа қойылатын талаптар : Сабақтың тақырыбы бойынша оның білімдік,дамытушылық,тәрбиелік мақсаттарын дұрыс анықтау
images -> Кодекс миссиясы 3 біздің Ұстанымымыз 3 4 ҚОҒамның лауазымды тұЛҒадары мен қызметкерлерінің міндеттері 8 омбудсменмен, 14
images -> Дьюма-Ки (Duma Key)
images -> Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралы
images -> Степанченко В. И. «Говорим. Гутарим, балакаем и применяем!» Часть I. Словник. Спб.: «Медиа групп», ООО «коста», 2009. – 176с
riosv -> Възложител Номер на документ Вид документ „мемотрейд”


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет