Относно: Информация за внос в Общността на отпадъциДата22.02.2016
өлшемі51.5 Kb.
#912
НАСОКИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ №2
ОТНОСНО: Информация за внос в Общността на отпадъци, получени от въоръжени сили или организации по възстановяване съгласно чл. 1 ал. 3 (ж) от Регламент (ЕО) 1013/ 2006 относно превози на отпадъци.
1. Тези насоки на националните кореспонденти представят общото схващане на страните-членки на ЕС за това, как следва да бъде интерпретиран Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци. Насоките са съгласувани между националните кореспонденти на заседание проведено съгласно чл. 57 Регламент (ЕО) № 1013/2006 на 14/15 юни 2007 и изменени от кореспондентите на заседание, състояло се на 18/19 септември 2008. Насоките не са правно обвързващи. Единствено Съдът на Европейските общности разполага с изключителните правомощия да тълкува законодателството на Общността. Насоките са в сила от 12 юли 2007, следва да бъдат преразгледани най-късно пет години след тази дата и при необходимост да бъдат изменени. Изменението влиза в сила от 19 септември 2008.
2. Съгласно чл. 1 ал. 3 (ж) от Регламент (ЕО) № 1013/2006, всеки компетентен орган по транзита, както и компетентният орган по местоназначение в Общността, следва да бъдат уведомени предварително относно превоза на отпадъци и неговото местоназначение, в случай на внос в Общността на отпадъци, получени от въоръжени сили или организации по възстановяване при определени ситуации.
3. Каква информация следва да се предостави съгласно чл. 1 ал. 3 (ж) от Регламент (ЕО) 1013/ 2006 не е пояснено. Необходимо е да се разработи единен подход, валиден за цялата Общност, за да се гарантира, че компетентните органи във всяка-страна членка ще изискват една и съща информация. Информацията, която следва да бъде предоставена има за цел – от една страна да осигури достатъчно данни за случаите на проверка в съоръжения и фирми, които третират такива отпадъци (срвн. чл. 13 от Директива 2006/12/ЕО относно отпадъци) и от друга страна да гарантира изпълнениeто на задълженията за отчетност съгласно Базелската конвенция (за тази цел са предназначени данните в полета Nr. 3,4,7,9 – без ОИСР и ЕС-код – и 10 на формуляра в приложението.)
4. Общата позиция на кореспондентите се изразява в препоръка, според която е необходимо да се предоставят данни по формуляра в приложението, доколкото това е възможно, преди започване на превоза (по отношение на информацията относно действителното количество виж бележка под черта 2 в приложението). При невъзможност всички данни да бъдат предоставени предварително, напр. при спешни случаи, то предварително следва да се обяви поне фактът, че ще се извърши превоз и да се посочи първото местоназначение на отпадъците (съоръжението за оползотворяване/ обезвреждане или в случай, че са неизвестни в момента на превоза, то дадено военно съоръжение или летище). Препоръчително е, необходимата информация да се даде посредством приложения формуляр, своевременно, след пристигане на отпадъците в съоръжението за оползотворяване или обезвреждане или в случай, че те не са известни в момента на превоза, преди преместването на отпадъците от първото местоназначение.
5. В спешни случаи, при които съоръжението за оползотворяване или обезвреждане не е известно в момента на превоза, следва да бъде уведомен компетентният орган, който отговоря за района на първото местоназначение на превоза (напр. дадено военно съоръжение или летище). Също така, при неотложни случаи е възможно да се уведоми само един компетентен орган в дадена страна, напр. компетентният орган по транзита, който след това да поеме отговорността да предаде информацията на компетентния орган по местоназначение.
6. Уведомяването може да се извърши по пощенски път, факс или имейл.
7. Освен да бъдат предварително предоставени на компетентните органи, съответните данни следва да съпровождат и самия превоз на отпадъците. Така при проверки на превози на отпадъци, за съответните органи би било ясно, че даденият превоз касае отпадъци, за които е в сила чл. 1, ал. 3 (ж).

Информация за внос в Общността на отпадъци, получени от въоръжени сили или организации по възстановяване при кризисни ситуации, в рамките на операции по омиротворяване или поддържане на мира, съгласно чл. 1, ал. 3 (ж)

от Регламент 1013/2006 относно превози на отпадъци1


1. Износител Регистрационен №
Име:
Адрес:
Лице за контакт:
Тел: Факс:
E-mail:

2. Вносител Регистрационен №
Име:
Адрес:
Лице за контакт:
Тел: Факс:
E-mail:

5. Производител:
Регистрационен №

Име:
Адрес:


Лице за контакт:
Тел: Факс:
E-mail:

3. Действително количество2: Тон: Куб. м:

4. Действителна дата на превоза:

7. Операция по оползотворяване/обезвреждане

D-код/ R-код:8.Описание и състав на отпадъка:

9.Код на отпадъка: (попълни релевантните кодове)
(i) Приложение VIII (или IX) към Базелската конвенция

(ii) ОИСР код (ако е различен от (i))

(iii) Списък с отпадъци на ЕС

(iv) Y - код

(v) H – код3


10. (а) Засегнати държави, (б) код на компетентните органи, ако е необходимо

Страна по износа

Страна по транзита

Страна по местоназначение

а)б)11. Декларация от износителя/производителя:

Декларирам, че информацията е пълна и вярна според известните ми сведения:


Име: Дата: Подпис:
1 При попълването на този формуляр следва да бъдат съблюдавани и специфичните изисквания съгласно Приложение IВ към Регламент (ЕО) 1013/2006.

2 Ако количеството отпадъци в тонове не е известно преди началото на превоза, то следва да се посочат други данни за количеството, напр.брой контейнери или варели и техните обеми в куб. м (напр. 12 варела по 0,25 куб. м). В такъв случай, посочените в Поле 3 мерни единици следва да се зачертаят. Действителното количество в тонове следва да бъде посочено своевременно след пристигане на отпадъците в съоръжението по оползотворяване/обезвреждане.

3 Виж списъка със съкращенията и кодовете в Приложение IА към Регламент 1013/2006.

Каталог: files -> file -> Waste
file -> Жарғы бірінші бөлімі Жалпы ережелер 1 бабы Еуропалық компанияның құрылуы
file -> Алматы облысы Кербұлақ ауданы Сарыөзек ауыл округінің әкімі Бекежанов Бақберген Сейтжанұлының ауыл тұрғындарының алдында 2014 жылғы бір жылдық атқарған жұмыстары туралы есебі бойынша жинақталған құжаттар Сарыөзек ауылы
file -> «Қызылжар ауыл округі әкімінің 2014 жылғы атқарған жұмыстары және 2015 жылға алға қойған міндеттері туралы есебі» Құрметті ауылдастар!
Waste -> Република българия министерство на околната среда и водите
Waste -> Република българия министерство на околната среда и водите


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет