П. М. Кольцов т д., профессор, љалма› мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкийбет19/19
Дата25.02.2016
өлшемі3.73 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

1973 жылы Орал жйндеу зауытында токарлы› ›ызмет істеп жЇріп, Орал мем-лекеттік педагогикалы› институтыныЈ дене шыны›тыру факультетіне о›у“а тЇскен. Инс-титутта о›ып жЇрген кезінде самбо кЇресінен 1 жыл ішінде БЇкілода›ты› «Буревестник» студенттер ›о“амыныИЈ жЩне љаза› ССР-ніЈ ›±рама командасыныЈ мЇшесі болды.

1975 жылы Витебск ›аласында (Бело-руссия) йткен БЇкілода›ты› «Буревестник» студенттер ›о“амы жарысыныЈ чемпионы болып, «КСРО спорт шебері» ата“ын ›ор-“а“ан. 1975 жылы љаза› ССР ›±рама коман-дасыныЈ мЇшесі ретінде Тбилиси ›аласында (Грузия) йткен жаз“ы VI БЇкілода›ты› Халы›тар досты“ыныЈ спартакиадасына ›атысты. 1976 жылы Курск ›ала-сында (Россия) БЇкілода›ты› студенттер универсиадасында ІІ орын“а ие болып, осы жылы самбо кЇресінен љаза› ССР кубогын жеЈіп алады. 1977 жылы Липецк ›аласында (Россия) йткен БЇкілода›ты› «Буревестник» жарысыныЈ чемпионы атанады, ›ажырлы еЈбегініЈ ар›асында КСРО спорт шебері ата“ын алты мЩрте иеленген.

Ж±баныш›али Садыр±лы 2002-2012 жылдары университетіміздіЈ жанында“ы «А›жайы›» спорт клубыныЈ тйра“асы ›ызметін ат›арды. Шрбір о›у жылында университетте 70-тен астам тЇрлі спортты› жарыстар йткізіліп, соныЈ ішінде дЩстЇрлі студенттер спартакиадасы спорттыЈ 9 тЇрінен жЩне университет о›ытушылары мен ›ызметкерлеріне арнал“ан «Денсаулы›» спартакиадасында спорттыЈ 7 тЇрінен жарыстар йткізілді.

Ж±баныш›али Садыр±лына љаза›стан РеспубликасыныЈ спортына зор Їлес ›ос›аны Їшін 1995 жылы «љаза›стан РеспубликасыныЈ ЕЈбек сіЈір-ген жатты›тырушысы», 1996 жылы «Халы›аралы› дЩрежедегі тйреші», 2005 жылы «љаза›стан РеспубликасыныЈ љ±рметті спорт ›айраткері, 2012 жылы љаза›стан РеспубликасыныЈ Білім жЩне ’ылым министрлігі, Дене тЩрбиесі °лтты› “ылыми-практикалы› орталы“ыныЈ «®здік бапкер жЩне “ылыми, о›у-Щдістемелік ж±мыстарына ›ос›ан Їлесі Їшін» тйсбелгісімен марапатталды.

Дене тЩрбиесі кафедрасы ±жымы йнегелі йміріЈіздіЈ бір белесі ЁC мерекелі 60 жас мерейтойыЈызбен шын жЇректен ›±тты›тап, деніЈізге саулы›, ›ажымас кЇш-›айрат, ортаймас несібе-дЩулет тілей отырып, абырой-беделіЈіз арта берсін дейміз.

Дене тЩрбиесі кафедрасы


мазм±ны содержание contents

педагогика педагогика pedagogics


Турчин А.С., Завозяев И.И.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СКРЫТОЙ РЕКЛАМЫ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ СТУДЕНТАМИ ВУЗА..........................................3

Адельбаева Н.А., Жумагулова Г.А.

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ.......................7

Кыдыршаев А.С., Мухамедьярова З.Т.

К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ РИТОРИКИ В ШКОЛЕ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ............................................12

Abukhanova Alma Gabdrakhimovna

USING ADVERTISING TEXTS TO TEACH ENGLISH...................................................15

Рыс›алиев С.Н.

МЕКТЕП ОљУШЫЛАРЫ ДЕНЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ТАЛАПТАРЫНЫў КЕЙБІР ПЕДАГОГИКАЛЫљ Т®РЛЕРІ..........................................................................................20

’алымов М.А., Майманова А.Н.

ГЕОГРАФИЯ САБА’ЫНДА иЛКЕТАНУ БА’ЫТЫНДА БІЛІМ БЕРУ (ШЫў’ЫРЛАУ АУДАНЫН МЫСАЛ’А АЛА ОТЫРЫП)..........................................27

Амельченко В.И., Хаируллина А.К.

КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ: «ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА МИРА» НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ « ГЕОГРАФИЯ ТРАНСПОРТА».........................................35

Кузьмичева А.Е., Моисеева Н.И., Карман А. Г.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЕМЫХ

ПРИ РЕШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ........................................................................42

Амельченко В.И., Жармаганбетова Н.С.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БАКАЛАВРА ГЕОГРАФИИ НА МАТЕРИАЛАХ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ».................................................................50

Ер“алиева А.Т.

КЇй ›±дІреті жЩне кЇйші кереметі...................................................................55

Завадская Л.Н.

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТИПЫ ПАМЯТИ......................................59

Имашев Г.И.

Развитие политехнических умений в курсе физики...........................65

Сардарова Ж.Ы., ТаЈатарова Ж.Ш.

Бастауыш сынып о›ушыларыныЈ экологиялы› мЩдениетін ›алыптастыру ерекшелігі....................................................................................71

Шуелбаева Г.С.

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА МШТІНМЕН Ж°МЫС Ж®РГІЗУ ЕРЕКШЕЛІГІ..............75

Терещенко Т.А., Сидарова А.Б.

ВНЕДРЕНИЕ ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ

БАКАЛАВРОВ ГЕОГРАФИИ...........................................................................................79

Кузьмичева А.Е., Искалиева А.У.

УГЛУБЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ТЕПЛОЕМКОСТИ

В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ..................................................................................84

Бекбаев С.Ш.

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОСВОЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА........................92

Бахтиярова С.Ж.

ЖАТТЫљТЫРУШЫЛАРДЫ АЛ’АШљЫ СПОРТТЫљ ІРІКТЕУ

љЫЗМЕТІНЕ ®ЙРЕТУ.....................................................................................................101
филология филология philology

Prof. Dr. Hans-Gunther Scholz

PROJEKT SEMINAR TRANSFORMATIONSMANAGEMENT

WISSENSTRANSFER AN DER UNIVERSITДT IN ORAL (URALSK).......................108 Бозбаева А.Г.

ЭКСПРЕССИВНАЯ ЛЕКСИКА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА.........................................113

љожан±лы М.

иўІРЛІК ЭТНОНИМИЯ Ж®ЙЕСІНДЕ

ЭТНОАНТРОПОНИМДЕРДІў РиЛІ ТУРАЛЫ БІРЕР СиЗ

(љаза›станныЈ батыс йЈірі этнонимдерініЈ материалдары бойынша)........................119
тарих история history
Muktar A., Baradossova M.

INTERNATIONAL COOPERATION AS ONE OF THE UNIVERSITY’S

SUCCESSFUL DEVELOPMENT FACTORS..................................................................126

Ахмет А.љ.

ЖШўГІР ХАН БиКЕЙ°ЛЫНЫў љО’АМДЫљ-САЯСИ

љЫЗМЕТІ (1801-1845 жж.)..............................................................................................129

Берді“ожин Л.Б., МеЈдігереев К.Б., Берді“ожина Р.Е.

М±найшы мамандар тарихыныЈ дерек кйздері....................................143

М±хан“алиева Ж.љ., Омарова А.С.

БАТЫС љАЗАљСТАН ОБЛЫСЫНЫў ШУЛИЕЛІК љОРЫМДАРЫ:

ТАРИХЫ, ТА’ЫЛЫМЫ..................................................................................................149

Nazgul Tukesheva

«KHAGAN» IS THE TITLE OF THE HOLDER OF SUPREME POWER

IN THE TURKIC COMMUNITY......................................................................................155

’ылыми ймір - Научная жизнь.....................................................................161
БіздіЈ мерейтой - наши юбиляры..............................................................167

Авторлар Їшін мЩлімет

Ма›аланыЈ дайындалу тЩртібі

«БљМУ хабаршысы» жина“ына жариялау“а білім мЩселелеріне ›атысты “ылыми жЩне “ылыми-Щдістемелік ж±мыстар гуманитарлы›, жаратылыстану, экономикалы›, йнертану, техникалы› “ылымдар, сонымен бірге университеттіЈ ›±рылымды› бйлімшелерініЈ ›ызметі, айма›тыЈ Щлеуметтік-экономикалы› дамуыныЈ мЩселелері мазм±нын ›±райтын ›аза›, орыс, а“ылшын тілдерінде ма›алалар ›абылдайды.

Журнал“а ба“ыттал“ан ма›ала (компьютерлік мЩтін кйлемі 8 беттен аспайтын) USB-жина“ышы, CD-R дискімен (мЩтінніЈ ›олжазба тЇрінде, 1,0 интервалымен, 11 шрифтісінен кем емес, жЩне бір данасы А4 формат ›а“азында) берілуі керек.

Суреттегі берілген барлы› Щріп жЩне санды› белгілер еЈ басты жЩне сурет астында“ы мЩтінде тЇсіндірілуі ›ажет. љолжазбада“ы суреттері бар беттері мен мЩтін беттері нймірленген болуы керек. МЩтін м±›ият тексерілген жЩне редакциялан“ан болуы ›ажет. Сканерленген мЩтіндер, грамматикалы› жЩне техникалы› ›ателері бар ма›алалар жина››а енгізілмейді.

«БљМУ хабаршысы» “ылыми журналына дайынды› кезінде материалдарды жариялау“а автор туралы мЩлімет кйрсетілуі ›ажет (аты-жйні (толы›), “ылыми ата“ы, дЩрежесі, лауазымы, ж±мыс орны, мекенжайы, электронды› почтасы, тел.), ШОЖ нймірі, ішкі жЩне сырт›ы рецензиясы (жариялау“а ±сыныл“ан “ылыми ж±мыстыЈ “ылым кандидаты жЩне докторларыныЈ сын-пікірлері болуы керек); аЈдатпа, ма›ала тіліндегі тЇйін сйз; Т.А.Ш., ма›аланыЈ атауы, тЇйіндеме, тЇйін сйз (мемлекеттік тілде жарияланатын ма›ала“а - орыс немесе а“ылшын тілінде, бас›а тілде жарияланатын ма›ала“а - мемлекеттік, орыс немесе а“ылшын тілінде), жариялау“а тйленген тЇбіртек міндетті тЇрде болуы ›ажет.

Ма›аланы жариялау“а эксперттік комиссия бекіткен “ылыми-техникалы› КеЈестіЈ эксперттік т±жырымдамасы болуы керек.

Материалдар белгіленген тЩртіп бойынша сай келмесе, жариялау“а ›абылданбайды. љолжазбалар редакция кйз›арасын білдірмейді жЩне авторлар“а кері ›айтарылмайды.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Для публикации в «Вестнике ЗКГУ» принимаются статьи на казахском, русском, английском языках, содержащие результаты научных и научно-методических работ в области гуманитарных, естественных, экономических, искусствоведческих, технических наук, посвященных проблемам образования, а также материалы, отражающие деятельность различных структурных подразделений университета, вопросы социально-экономического развития региона.

Статья (объемом не более 8 страниц компьютерного текста), направляемая в журнал, представляется на дисках CD-R, USB-накопитель (с обязательной распечаткой текста, шрифтом не менее 11, 1,0 интервалом и графики на бумаге в одном экземпляре на формате А4).

Все буквенные и цифровые обозначения, приведенные на рисунках, необходимо пояснить в основном или подрисуночном тексте. Страницы рукописи должны быть пронумерованы, включая листы с рисунками. Текст должен быть тщательным образом выверен и отредактирован. Сканированные тексты с грамматическими и техническими ошибками не будут включены в сборник.

При подготовке материалов к опубликованию в научном сборнике «Вестник ЗКГУ» обязательным условием является представление сведений об авторе (Ф.И.О. (полностью), ученая степень, звание, должность, место работы, адрес, электронная почта, тел.), номер УДК, внутренней и внешней рецензии (публикуемые в издании научные работы должны быть рецензируемы кандидатами наук и докторами); аннотация, ключевые слова на языке статьи; Ф.И.О., название статьи, резюме, ключевые слова (статьи, публикуемой на государственном языке, должно быть на русском и английском языках; статьи, публикуемой на других языках ЁC на государственном, русском или английском языках); наличие квитанции оплаты за публикацию.

Решение о возможности опубликования статьи подтверждается экспертной комиссией научно-технического Совета актом экспертного заключения.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к публикации не принимаются. Рукописи не рецензируются и не возвращаются авторам.

АвторлардыЈ тЇпн±с›асынан басып шы“арылды


Отпечатано с оригиналов авторов
Редакторы-Редактор:

Р.Р. Кужалиева

Корректоры-Корректор:

С.А. Беккужиева


Материалдарды

компьютерде беттеген:

Верстка и изготовление

оригинал-макета:

М.Т. Кафизова,

А.Е. Павленко, Б.М. Мустахап


М.итемісов атында“ы Батыс љаза›стан мемлекеттік университеті, 2012

090000, Орал, Досты› дан“ылы, 162

Басу“а 24.12. 2012 ж. ›ол ›ойылды.

Кйлемі 21,4 б.т. Таралымы 350 дана.

Тапсырыс № 85

Подписано в печать 24. 12. 2012 г.

Объем 21,4 п.л. Тираж 350 экз.

Заказ № 85


Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова, 2012

090000, Уральск, пр. Достык, 162
? Ескерту: б±л жерде этнонимді шартты тЇрде «адам аты» ретінде ›олданып отырмыз.

? Ескерту: б±л жерде осы талас тудырмайды-ау деген этноантропоним немесе керісінше антропоэтнонимдердіЈ санын есепке алды›.

? Ескерту: б±л кЇнде адам аттарында кйне жЩне сирек кездесетін йЈір этнонимдері ›±рамында са›тал“ан сйздерді ›арастырды›


Каталог: images -> stories -> downloads -> vestnik
downloads -> Демеуова нұРГҮЛ ҚажымұҚАНҚызы XIX ғ. екінші жартысы – XX ғ. басындағы Батыс Қазақстандағы жәрмеңкелер: тарихи талдау
downloads -> Әож 94 (574. 1): 664. 95 (574. 1) Қолжазба құқығында
vestnik -> 4(44) 2011 вестник выходит 4 раза в год Орал-Уральск Выпуск 4 (44) шығарылым
downloads -> Ермағамбетова әния үржімбайқызы батыс Қазақстан қалаларының даму тарихы
downloads -> Әож 94(574. 1): 332 021(043) Қолжазба құқығында
downloads -> Әож 94 (574. 1): 396: 338. 43 «1966/1985» (043) Қолжазба құқығында
downloads -> Пакет копии конкурсной документации предоставляется бесплатно
downloads -> Ахметова ұлжан төлегенқызы орынбор ғылыми мұрағаттық комиссиясының құрылуы және қызметі
vestnik -> П. М. Кольцов т.ғ. д., профессор, Қалмақ мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкий


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет