П. М. Кольцов т.ғ. д., профессор, Қалмақ мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкийбет31/31
Дата25.02.2016
өлшемі7.77 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Чечетко М.В., Шамгонова Р.Г.

ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОГО ОБРАЗА В РАССКАЗАХ ТОМАСА ГАРДИ:

ЦИКЛ «ГРУППА БЛАГОРОДНЫХ ДАМ»...................................................................219

Биалиева К.К., Кабдулова Г.М.

РАЗРАБОТКА ДВУЯЗЫЧНОГО ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО

СЛОВАРЯ-МИНИМУМА В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ.........................................................225

Ниетова А.С.

БАЙҰЛЫ ЭТНОНИМІНІҢ ТАРИХЫ............................................................................228Amanbayeva Z.Zh., Prokhorova T.Y.

PRAGMATIC ASPECT OF THE NEWSPAPER STYLE................................................232Дроздов А.В.

ДРАМАТУРГИЯ РОБЕРТА БЕРНСА: КАНТАТА «ВЕСЕЛЫЕ НИЩИЕ»...............235Сагингалиева А.О.

СТИЛЕВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ БАЛЛАДЫ

ИОГАННА ВОЛЬФГАНГА ГЁТЕ «РЫБАК»................................................................242

Медеу К.М.

ТВОРЧЕСТВО ЭТЕЛЬ ЛИЛИАН ВОЙНИЧ И АНГЛИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ:

ДЖОН МИЛЬТОН И УИЛЬЯМ БЛЕЙК........................................................................248

тарих история history
Кульшарипов М.М.

З. ВАЛИДИ И ЕГО РОЛЬ В ОСНОВАНИИ БАШКИРСКОЙ

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ....................................................................................256

Бердіғожин Л.Б., Меңдігереев К.Б., Бердіғожина Р.Е.

МҰНАЙШЫ МАМАНДАР ЕСТЕЛІГІ - ТАРИХИ ДЕРЕК КӨЗІ................................264Әлібек С.Н., Қосанбаев С.Қ.

ҰЛЫ ТҰРАН ТАРИХЫНЫҢ ҰЛЫ ТҰЛҒАСЫ............................................................268Мұқтар Ә.Қ., Жуматаева Г.Т.

В.В.БАРТОЛЬДТІҢ ТҮРКІСТАН АРХЕОЛОГИЯ ӘУЕСҚОЙЛАРЫ ҮЙІРМЕСІНДЕГІ ҚЫЗМЕТІ...........................................................................................274Ахметова Ұ.Т.

ХІХ ҒАСЫРДЫҢ БАС КЕЗЕҢІНДЕГІ КІШІ ЖҮЗДЕГІ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСТАР ЖӘНЕ ОНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ....................................................280Исмаилов А.И.

ЗАПАДНЫЙ КАЗАХСТАН В ПЕРИОД СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

(лето 1942 г. – февраль 1943 г.)........................................................................................285
Опиев Д.Ж.

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Батыс Қазақстан облысы ауыл еңбеккерлерінің Қорғаныс қорын жасауға қосқан үлесі...............294Исмаилов А.И., Әлібек С.Н.

Генерал Сабыр Рақымовтың 1943 жылғы

майдандағы ерлігі..................................................................................................299

Аkhmetova U.Т.

The history of Kazakhstan and Iosif Antonovich Kastanye.........306Akhmetova U., Mukhangalieva Zh.

THE ETHNOGRAPY OF THE LITTLE ZHUZ IN

THE EXPLORERS’ WORKS OF XIX CENTURY..........................................................309

Ahmetova U., Tukesheva N.

FEATURING THE FRONTIER TRADE IN 19TH CENTURY

RESEARCHERS’ WORKS................................................................................................312
Ғылыми өмір - Научная жизнь.....................................................................316
Біздің мерейтой - наши юбиляры..............................................................318

Авторлар үшін мәлімет

Мақаланың дайындалу тәртібі

«БҚМУ хабаршысы» жинағына жариялауға білім мәселелеріне қатысты ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар гуманитарлық, жаратылыстану, экономикалық, өнертану, техникалық ғылымдар, сонымен бірге университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметі, аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының мәселелері мазмұнын құрайтын қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде мақалалар қабылдайды.

Журналға бағытталған мақала (компьютерлік мәтін көлемі 8 беттен аспайтын) USB-жинағышы, CD-R дискімен (мәтіннің қолжазба түрінде, 1,0 интервалымен, 11 шрифтісінен кем емес, және бір данасы А4 формат қағазында) берілуі керек.

Суреттегі берілген барлық әріп және сандық белгілер ең басты және сурет астындағы мәтінде түсіндірілуі қажет. Қолжазбадағы суреттері бар беттері мен мәтін беттері нөмірленген болуы керек. Мәтін мұқият тексерілген және редакцияланған болуы қажет. Сканерленген мәтіндер, грамматикалық және техникалық қателері бар мақалалар жинаққа енгізілмейді.

«БҚМУ хабаршысы» ғылыми журналына дайындық кезінде материалдарды жариялауға автор туралы мәлімет көрсетілуі қажет (аты-жөні (толық), ғылыми атағы, дәрежесі, лауазымы, жұмыс орны, мекенжайы, электрондық почтасы, тел.), ӘОЖ нөмірі, ішкі және сыртқы рецензиясы (жариялауға ұсынылған ғылыми жұмыстың ғылым кандидаты және докторларының сын-пікірлері болуы керек); аңдатпа, мақала тіліндегі түйін сөз (10 сөзден артық); Т.А.Ә., мақаланың атауы, түйіндеме, түйін сөз (мемлекеттік тілде жарияланатын мақалаға - орыс немесе ағылшын тілінде, басқа тілде жарияланатын мақалаға - мемлекеттік, орыс немесе ағылшын тілінде), жариялауға төленген түбіртек міндетті түрде болуы қажет.

Мақаланы жариялауға эксперттік комиссия бекіткен ғылыми-техникалық Кеңестің эксперттік тұжырымдамасы болуы керек.

Материалдар белгіленген тәртіп бойынша сай келмесе, жариялауға қабылданбайды. Қолжазбалар редакция көзқарасын білдірмейді және авторларға кері қайтарылмайды.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Для публикации в «Вестнике ЗКГУ» принимаются статьи на казахском, русском, английском языках, содержащие результаты научных и научно-методических работ в области гуманитарных, естественных, экономических, искусствоведческих, технических наук, посвященных проблемам образования, а также материалы, отражающие деятельность различных структурных подразделений университета, вопросы социально-экономического развития региона.

Статья (объемом не более 8 страниц компьютерного текста), направляемая в журнал, представляется на дисках CD-R, USB-накопитель (с обязательной распечаткой текста, шрифтом не менее 11, 1,0 интервалом и графики на бумаге в одном экземпляре на формате А4).

Все буквенные и цифровые обозначения, приведенные на рисунках, необходимо пояснить в основном или подрисуночном тексте. Страницы рукописи должны быть пронумерованы, включая листы с рисунками. Текст должен быть тщательным образом выверен и отредактирован. Сканированные тексты с грамматическими и техническими ошибками не будут включены в сборник.

При подготовке материалов к опубликованию в научном сборнике «Вестник ЗКГУ» обязательным условием является представление сведений об авторе (Ф.И.О. (полностью), ученая степень, звание, должность, место работы, адрес, электронная почта, тел.), номер УДК, внутренней и внешней рецензии (публикуемые в издании научные работы должны быть рецензируемы кандидатами наук и докторами); аннотация, ключевые слова на языке статьи (более 10 слов); Ф.И.О., название статьи, резюме, ключевые слова (статьи, публикуемой на государственном языке, должно быть на русском и английском языках; статьи, публикуемой на других языках – на государственном, русском или английском языках); наличие квитанции оплаты за публикацию.

Решение о возможности опубликования статьи подтверждается экспертной комиссией научно-технического Совета актом экспертного заключения.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к публикации не принимаются. Рукописи не рецензируются и не возвращаются авторам.Авторлардың түпнұсқасынан басып шығарылды


Отпечатано с оригиналов авторов


Редакторы-Редактор:

Р.Р. Кужалиева

Корректоры-Корректор:

С.А. Беккужиева
Материалдарды

компьютерде беттеген:

Верстка и изготовление

оригинал-макета:

М.Т. Кафизова,

А.Е. Павленко, Б.М. Мустахап
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 2013

090000, Орал, Достық даңғылы, 162

Басуға 28.03. 2013 ж. қол қойылды.

Көлемі 40,8 б.т. Таралымы 350 дана.

Тапсырыс № 115

Подписано в печать 28. 03. 2013 г.

Объем 40,8 п.л. Тираж 350 экз.

Заказ № 115


Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова, 2013

090000, Уральск, пр. Достык, 162


 ТЮРКСОЙ – Международная организация тюркской культуры, объединяющая тюркоязычные страны. Она возникла в 1992 г. Штаб квартира находится в г. Анкаре, столице Турции. Ныне Генеральным директором ТЮРКСОЙ является Дюсен Касеинов, бывший министр культуры Казахстана.


Каталог: images -> stories -> downloads -> vestnik
downloads -> Демеуова нұРГҮЛ ҚажымұҚАНҚызы XIX ғ. екінші жартысы – XX ғ. басындағы Батыс Қазақстандағы жәрмеңкелер: тарихи талдау
downloads -> Әож 94 (574. 1): 664. 95 (574. 1) Қолжазба құқығында
vestnik -> 4(44) 2011 вестник выходит 4 раза в год Орал-Уральск Выпуск 4 (44) шығарылым
downloads -> Ермағамбетова әния үржімбайқызы батыс Қазақстан қалаларының даму тарихы
downloads -> Әож 94(574. 1): 332 021(043) Қолжазба құқығында
downloads -> Әож 94 (574. 1): 396: 338. 43 «1966/1985» (043) Қолжазба құқығында
downloads -> Пакет копии конкурсной документации предоставляется бесплатно
downloads -> Ахметова ұлжан төлегенқызы орынбор ғылыми мұрағаттық комиссиясының құрылуы және қызметі
vestnik -> П. М. Кольцов т д., профессор, љалма› мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкий


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет