ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені «Реологиялық сұйықтардың физкасы»Дата17.07.2016
өлшемі102.94 Kb.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қ. ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМК құжат

ПОӘК

ПОӘК 042-18-6.1-26/01-2014ПОӘК

Оқытушыға арналған

«Реологиялық сұйықтардың физкасы»

№ __ басылым

«__» ­­­­________ 2014 ж.ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК

КЕШЕНІ

«Реологиялық сұйықтардың физкасы»

6M072300 – «Техникалық физика» мамандығына арналған
оқытушыға арналған пән бағдарламасы

Семей

2014

Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Составитель _______ «___»________ 2014 ж.

Ермоленко М. В., т.ғ.к., «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының доценті.2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында

Хаттама № «____» __________ 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі _________ О. А. Степанова

2.2 Инженерлік-технологиялық факультетінің оқуәдістемелік бюросының отырысында

Хаттама № «____» __________ 2014 ж.

Төрайым _________ С. С. Толеубекова

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама №__ «__» _________ 2014 ж.

ОӘК төрағасы _________ Г. К. Искакова


4 АЛҒАШ ЕНПЗІЛДІ

Мазмұны

1 қолданылу аясы 4

2 Нормативтік сілтемелер 4

3 жалпы нұсқаулар 4

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны: 4

3.4 Оқуты нәтижелері: 5

3.5 Пән переквизиттері: 5

3.6 Пән постреквизиттері: 6

3.7 Жұмысшы оқу жоспарынан үзінді: 6

4 Оқу пәнінің мазмұны (модульдің) 6

5 студенттің өздік жұмысы үшін тақырыптар тізімі 8

6 пән бойынша оқу-әдістемелік карта 8

7 әдебиет 8

7.1 Негізгі әдебиет 8

7.2 Қосымша әдебиет 8

1 қолданылу аясы

«Реологиялық сұйықтардың физикасы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен «6М072300» - «Техникалық физика» мамандығының магистранттарына арналған.2 Нормативтік сілтемелер

Аталған «Реологиялық сұйықтардың физикасы» пәні бойынша оқытушыларға арналған жұмысшы бағдаралама төмендегі құжаттарға сәйкес жасалынып және осы пән бойынша оқу процессін ұйымдастыруға қажетті ұсыныстарға сәйкестендірілген:  • Қазақстан Респубикасының білімі беру жүйесінің мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарты. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі 2012 жылғы 23 тамызда №1080 бекітілген және енгізілген.

  • 6М072300 – «Техникалық физика» мамандығының типтік оқу жоспары

 • УСТ 042-СГУ-4-2014 Университет стандарты «Пәндердің оқу әдістемелік кешендерің әзірлеудін жалпы талаптары»;

 • ҚП 042-1.01-2014 Қужаттық процедура «Пәндердің оқу әдістемелік кешендерің структурасы мен мазмұны».


3 жалпы нұсқаулар
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:


«Реологиялық сұйықтар физикасы» курсы 6М072300 – техникалық физика мамандығының магистранттары үшін элективті пән болып табылады және оқу жоспарына профильді пән ретінде енгізіледі.

Химиялық өндірістің қарқынды дамуы және пластмасстың техниканың әр түрлі аймағына енуі осындай материалдан жасалынған аппараттар мен конструкцияларды есептеудің инженерлік әдістерін жасап шығаруға мәжбүр етті. Өндірілетін материал ретінде серпімді тұтқыр пластикалық денелер болып табылатын технологиялық процестердіде есептеу маңызды. Осындай ньютондық емес сұйықтықтардың қозғалысы мен жылуалмасу заңдылықтары аз зерттелген және олар үлкен практикалық мағынаға ие.


3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:

Курстың мақсаты – ньютондық емес сұйықтардың гидродинамикасы мен жылуалмасуының теориялық негіздерін оқыту. Магистранттардың реология бойынша профессионалдық және кешендік міндеттерін шешу барысында қажетті білімнің және дағдының қалыптасуы.


3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:

Магистранттардың ньютондық сұйықтардың сипаттамаларын тәжірибе жүзінде анықтау мен ағын, жылуалмасу, араластыру сұрақтарын қалыптастыру.3.4 Оқуты нәтижелері:


Пәнді оқу нәтижесінде студент келесілерді білуі қажет:

білімі:

   • ньютондық емес сұйықтардың классификациясы;

   • ньютондық емес сұйықтардың жүйесіндегі турбуленттіктің пайда болуын сипаттайтын критериилер;

   • ньютондық емес сұйықтардың жылуалмасу сипаттамалары;

   • вискозиметрлік есеутеулер мен аппаратуралар;

   • реологиялық сұйықтарды зерттеу әдістері.

игеру:

 • реологиялық сипаттамалары бар сипаттамалар

игеру:

 • реология есептерін шығару әдістерін;

 • реологиялық сипатамаға ие сұйықтарды зерттеу әдістерін;

 • тұтқырсерпімді жүйелер үшін тәжірибелік анализ әдістерін.

икемі:

 • ньютондық емес сұйықтардың құбыр және каналдағы ағынын есептеу;

 • ламинарлы және турбулентті ағындардағы жылдамдық профилін құрастыру;

 • ньютондық емес сұйықтардың қасиеттерін анықтау;

 • ньютондық емес сұйықтарды араластыру үшін қажетті қуатты анықтау.

түсіну:

 • релаксация және жылыстау функциясы мен аналогиясының арасындағы байланысты.

хабардар болу:

 • ньютондық емес сұйықтардың уақытқа тәуелсіз сипаттамалары;

 • ньютондық емес сұйықтардың уақытқа тәуелді сипаттамалары;

 • тұтқырсерпімді сұйық моделдерін сипаттамасы.

іс тәжірибелік дағдыларға ие болу:

3.5 Пән переквизиттері:


- жоқ.

3.6 Пән постреквизиттері:


- базалық және профильдік пәндер.

3.7 Жұмысшы оқу жоспарынан үзінді:

Кесте 1


Курс

Семестр

Кредиттер

ЛК,

сағ.


СПЗ,

сағ.


ЛЗ,

сағ.


ОСӨЖ,

сағ.


СӨЖ,

сағ.


Барлығв,

сағ.


1

1

3

15

30

60

30

135

Емтихан4 Оқу пәнінің мазмұны (модульдің)

Таблица 2Тақырып аты және мазмұны

Сағат саны

1

2

Модуль 1. Ньютондық емес сұйықтардың классификациясы

Дәріс сабақтар

Уақытқа тәуелді емес реологиялық сипатқа ие ньютондық емес сұйқытар.

Ньютондық сұйықтардың тұтқырлығы. Ньютондық емес сұйықтар. Бингамдық пластиктар. Псевдоплавтиктар. Дилатантты сұйқытар.2

Уақытқа тәуелді реологиялық сипатқа ие ньютондық емес сұйықтар.

Тиксотропты сұйқытар. Қозғалу кезіндегі құрылым өзгерісі. Реопектикалық сұйқвтар. Қозғалудың құрылымдық пайда болу. Реологиялық қасиеттері уақытқа тәуелді сұйқытардың сипаттамаларын станционарлы сұйықтармен салыстыру.2

Тұтқырсерпімді сұйықтар.

Тұтқырсерпімді сұйықтардың мезханикалық модельдері. Фойгт моделі. Максвелл моделі. Фойд және Максвелл моделдерінің ескірген және жаңартылған түрлері. Максвелл моделін жалпылау. Фойлдық денені жалпылау. Релаксация және жылыстау функциясы мен аналогиясының арасындағы байланыс.2

Практикалық сабақтар

Реологиялық сұйықтарының динамикалық тұтқырлық коэффициентін анықтау.

4

Продолжение таблицы 21

2

Модуль 2. Ньютондық емес сұйықтардың құбыр мен каналдардағы ағыны

Дәріс сабақтар

Домалақ құбырлардағы сұйықтардың ламинарлы ағынында өткізгіштік қасиеті пен қысымның төмендеуінің арасындағы тәуелділік.

Ньютондық сұйық. Бингам плактигі. Сұйықтың дәрежелік реологиялық заңы. Басқа эмперикалық қисық ағындар. Барлық сұйықтарға қолданылатын ортақ әдістер. Ламинарлы ағынның жылдамдық бағыттары. Каналдардың ұлғаюы немесе қысылуы кезіндегі кірме бөліктің ұзындығы және қысым жоғалтулар. Сақиналы каналдардың ньютондық емес сұйықтардың өстік ламинарлық ағыны.2

Сақиналы каналдардың реологиялық станционарлы сұйықтардың турбуленттік ағыны.

Тегіс құбырдағы және турбуленттік ағын үшін кедергілер коэффициентінің арақатынасын алу. Тегіс құбырлардағы жылдамдықтың турбуленттік бағыттары. Бұдырлы құбырлардың турбуленттік ағыны үшін жылдамдық бағыттары мен кедергі формуласы. Ньютондық емес сұйықтар жүйесіндегі турбуленттікті сипаттайтын критериилар.2

Ерітілмелі полимерлерді сығу.

Ньютондық сұйықтар. Рабинович теңдігімен сипатталатын сұйықтар. Дәрежелік таңбамен сипатталатын материалдар. Бингам пластикалық материалдар. Сұйықтардың басқа қасиеттері. Пластикалы материалдарды жаймалау.1

Практикалық сабақтар

Ламинарлы ағын кезіндегі ньютондық емес сұйқытардың шығын көлемні анықтау.

8

Максвелл ортасының деформациясы кезіндегі кернеу релаксациясының өлшемін анықтау.

6

Капиллярдан сұйықтың ағып шығу жылдамдығын анықтау.

6

Модуль 3. Ньютондық емсе сұйықтардың жылуалмасу сипаттамалары

Дәріс сабақтар

Құбырдағы ламинарлы ағын кезіндегі жылуалмасу.

Квазиқатты ағын үшін шешімдер. Ньютондық сұйықтар үшін толық орнатылған жылдамдық бағыттары үшін арналған шешімдер. Дәрежелік реологялық заңға бағынатын толық орнатылған жылдамдық бағыттары дәне сұйқытар үшін арналған шешімдер. Ньютондық емес жүйелерге арналған Лавек аппроксимациясының таралуы. Төментермиялық ағынның температуралық және жылдамдық бағыттары.2

Құбырдағы турбулентті ағын кезіндегі жылуалмасу.

Ньютондық емес сұйқытардың жылуалмасуы. Беттік үйкеліс. Рейнольдс аналогиясы. Тейлор-Прандль аналогиясы. Прандтльдың үлкен мәндеріндегі аналогиясы және олардың ньютондық емес жүйелерде таралуы.1

Ньютондық емес сұйқытарды араластыру.

Ньютондық сұйықтарды араластыруға қажетті қуат. Ньютондық сұйықтар үшін экстрополяцияның жұмысшы сипаттамасы. Ньютондық емес сұйықтарды араластыруға қажетті қуат1

Практикалық сабақтар

Дисперстік бөлшектердің арасындағы әсерлесу кезіндегі байланысу күшін анықтау.

6


5 студенттің өздік жұмысы үшін тақырыптар тізімі

5.1 Ньютондық емес сұйықтар классификациясы. СРО 1. Реферат.

5.2 «Дәрежелік» сұйқытардың реологиялық қасиеттері. СРО 2. Реферат.

5.3 Тиксотропты және реопективті сұйықтар. СРО 3. Реферат.

5.4 Тұтқырсерпімді материалдарды тәжірибелік зерртеу. СРО 4. Реферат.

5.5 Реологиялық сұйықтардың шектік қабаты. СРО 5. Реферат.

5.6 Аралық бақылау 1.

5.7 Аралық бақылау 2 (қорытынды).


6 пән бойынша оқу-әдістемелік карта


Кесте 3

Оқулықтардың атаулары ,

Оқу- әдістемелік құралдарЭкземпляр сандары

Студенттердің саны

Қамтамасыздандыру пайызы

Уилкинсон У. Л. Неньютоновские жидкости. Гидромеханика, перемешивание и теплообмен. Пер с англ. - М.: Мир, 1964. — 216 c.

2

3

67

Шрамм Г. Основы практической реологии и реометрии. Пер. с англ. Под ред. Куличихина В. Г. - М.: КолосС, 2003. — 311c.

1

3

33

Малкин А. Я., Исаев А. И. Реология. Концепции, методы, приложения.- М.: Профессия, 2007. — 560 с.

1

3

33

7 әдебиет
7.1 Негізгі әдебиет


7.1.1 Уилкинсон У. Л. Неньютоновские жидкости. Гидромеханика, перемешивание и теплообмен. Пер с англ. - М.: Мир, 1964. — 216 c.

7.1.2 Шрамм Г. Основы практической реологии и реометрии. Пер. с англ. Под ред. Куличихина В. Г. - М.: КолосС, 2003. — 311c.

7.1.3 Малкин А. Я., Исаев А. И. Реология. Концепции, методы, приложения.- М.: Профессия, 2007. — 560 с.

7.2 Қосымша әдебиет


7.2.1 Рейнер М. Реология. Пер. с англ. М.: Наука, 1965. — 224 с.

7.2.2 Астарита Дж., Маруччи Дж. Основы гидромеханики неньютоновских жидкостей. - М.: Мир, 1978. — 312 с.

7.2.3 Шульман 3. П. Беседы о реофизике. - Минск: Наука и техника, 1976. — 96с.

7.2.4 Виноградов Г. В., Малкин А. Я. Реология полимеров. - М.: Химия, 1977. — 440c.

7.2.5 Северс Э. Текучесть и реология полимеров. Пер. с англ. - М.: Химия, 1966. — 200с.

7.2.6 Малкин А. Я., Чалых А. Е. Диффузия и вязкость полимеров. - М.: Химия, 1979. — 304c.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет