Прочетете песента и отговорете на въпросите към неяДата19.06.2016
өлшемі182.71 Kb.
#147615
Прочетете песента и отговорете на въпросите към нея.

Ранил юнак на нива

с черни лиси биволи

с копринени чулове,

с позлатени оглави.

Срятом срещна девойка:

краката й туптяха

като добра хергел ,

полите й фучаха

като вятър през гора;

чехлите й скриптяха

като зюмбюл над вода;

веждите се чернеят

като угар1 край море;

очите се стреляха

като риба в дълбини.

Речник: лиси1 - със светли петна на челото (главата); хергеле2 - стадо коне; угар3 - изорана и изоставена, незасята нива.

1. Какъв вид фолклорна песен е текстьт?

а. обредна;

б. любовна;

в. юнашка;

г. битова. 1 т.2. Кои са героите в текста на песента?

а. момък и девойка;

б. девойка и юнак;

в. юнак и невеста;

г. невеста и момък. 1 т.3. Образът на коя стихия HE присъства в песента?

а. вода;

б. въздух;

в. земя;

г. огьн. 2т.4. Кои тропи и фигури HE са използвани в портретното описание на девойката?

а. инверсии;

б. повторения;

в. метафорични глаголи;

г. сравнения. 2 т.5. С помощта на анафората „като" в текста на песента е въведена реторическата фигура:

а. контраст;

б. етимологична фигура;

в. сравнение;

г. антитеза. 1 т.6. В изречението Ранил юнак на нива с черни лиси биволи, с копринени чулове, с позлатепи оглави подчерганите думи са:

а. еднородни допълнения;

б. еднородни несъгласувани опрзделения;

в. еднородни обстоятелствени лояснения;

г. еднородни сказуемни определепия. 2 т.

7.-9. При коя двойка думи отношението е същото както прн посочената двойка?

7. риба - море 8. очи - стрелят 9. черни - биволи

а. вятър - гора а. фучат - поли а. туптяха - фучаха

б. дърво - планина б. зюмбюл - вода б. копринени - чулове

в. птица - небе в. чехли - скриптят в. юнак - девойка

г. кон - хергеля г. туптят - крака г. дълбини - море1 т. 1 т. 1 т.

10. - 11. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

10. а. Знае се, че българското общество преди Освобождението е патриархално, защото на бащата е отредена по традиция водещата роля на законодател в дома.

б. Изкуството дава превес на жената като творяща сила, затова в песента чрез образа на девойката доминира женската жизненост.

в. За разлика от разбирането за жената като пасивна същност, а за мъжа като активна сила, в песента образът на девойката е изграден като активен и всеобхватен персонаж.

г. Изграден схематично в текста на песента образът на мъжа е лишен от всякакви характеристики и само назоваването „юнак" го прави достоен за девойката.

2 т.

11. а. Конят е колкото мъжки, толкова и женски символ, който олицетворява вятъра и морските вълни и означава както интелект, мъдрост, съзнание, разум, така и бързата преходност на живота.

б. Вятърът олицетворява както духа, неговата сила за поддържане и запазване на живота, така и преходното, неуловимото време, а като пратеник на боговете е надарен със способността да открие и посочи всяко присъствие на божественост у човека.

в. Гората е царството на душата и на женското начало, тя е място за проверка и изпитание, олицетворява тайните на природата или на духовния свят, в който мъжът трябва да проникне, за да разбере смисъла на битието.

г. Зюмбюлът, пренесен от Изтока е едно от малкото цветя, които символизират мъжката сила и означават мъжественост, слава, любов, късмет, богатство, пролет, младост, щастие. 2т.

12. В кое изречение HE е допусната пунктуационна грешка?

а. Водата, която олицетворява Великата майка е изначална, свързва се с женското начало и раждането.

б. Да се гмурнеш във вода, в нейните „дълбини", означава да тьрсиш тайната на живота, основната му загадка.

в. Угарите, въпреки че олицетворяват женското начало, са резултат от дейността на ралото, като атрибут на мъжа.

г. Рибата, определено е мъжки символ, който означава възраждане и поддържане на живота, но символизира и силата на водите. 2 т.

13.-18. В коя от думите е допусната грешка?

13. В много старинни (а) религий (б) рибите се свързват с богините (в) на любовта и плодородната (г) природа. 1 т.

14. Някои (а) от тях играят ролята на традиционни (б) символи и понеже преодоляват насрещни течения, олицетворяват (в) смелост, сила и издържливост (г). 1 т.

15. Според някои (а) схващания рибата е израз на подсъзнателното (б), на неосъзнаваното и се свързва със скрития (в) дълбинен пласт на личноста (г). 1 т.

16. Мотивът за поглъшането (а) от риба произхожда от легендата за древният (б) пророк Йона, който (в) бил погьлнат от голямата риба кит, а след това изхвърлен (г) от нея. 1 т.

17. Спомнете си и за Пинокио, който ще помъдрее (а), след като попадне в корема на кита (б) и там срешне (в) бащаси(г). 1 т.

18. Дървеното момче ще се преобраш (а) в нов човек, по-точно (б) ще придобие (в) чоЕешки качества след това испитание (г). 1 т.

19. В кое от словосъчетанията е допусната грешка при употребата на бройната форма?

а. двама юнака; - б. колко бивола;

в. няколко юнаци;

г. много биволи. 2т.

20. Каква е загадката на песента ?

Ще откриете отговора, като свържете изреченията в текст.

1. Уж предстои работа на нивата, а премяната на бивол!гге е сватбарска.

2. Началото на народната песен провокира към размисъл.

3. Първичните стихии, въплътени в образите на юнака и девойката, са знак за предстоящия акт на обуздаването им чрез любовта в очакването за бъдещо плодородие.

4. Очевидно е, че срещата на юнака с девойката е намек за празнично събитие, което за народа е свързано с цикьла на обновлението в природата.

а. 1, 2, 3, 4;

б.2,4,1,3;

в. 3,1,4,2;

г. 2,1,4,3. . 2т.

21. В кое изречение НЯМА обособена част?

а. Описанието на героинята се движи отдолу нагоре, от краката към очите, разкривайки красотата й.

б. Описанието отправя послание за движение от външното, физическото, видимото към вътрешното, духовното, извисеното.

в. Погледът на лирическия говорител се движи отдолу нагоре във видимия свят, извисявайки образа.

г. Стигайки до очите, израз на духовния свят, погледът отново се гмурка в дълбините на душата, на непознатото, невидимото. 2т.22. - 25. Коя от думите е написана правилно?

22. Това движение на уписанието (а) определя и философията (б) на хармониата (в), и противопоставянето между материялно (г) и духовно, земно и божествено. 2 т.

23. В образът (а) на девойката е събрана (6) цялата хубост и сила на живота, както и таинството (в) на непознатото и неизвесното (г). 2т.

24. Художественият (а) текст въздейства не само чрез думите и особенната (б) им опотреба (в) като тропи и риторически фигури, но и чрез отказа от думи, чрез не доизказаност (г), чрез премълчаване. 2т.

25. Премалчаването (а) дава възможност (б) и свобода на читателя да изгради различни образи. Такова въздействие създава и самия (в) контекст на стиховете, които провокират въобръжението (г) на читателя. 2 т.26. Каква представа за очите на девойката HE предизвиква сравнението „веждите се чернеят /като угар край море"?

а. очите са сини, зелени или променящи цвета си в тези нюанси, защото морето поражда представата за тези цветове;

б. очите са искрящи, блестящи, излъчващи светлина, кахто морето отразява светлината;

в. очите са дълбоки, безкрайни, загадъчни, както и морето е дълбоко, безкрайно и пълно с тайни; г. очите са студени, хладпи и бсзразличии като безкрайната, студена и тьмна вода в морето. 2 т.27. Какви тропи и реторически фнгури откривате в иародната песен?

……………………………………………………………………………….2т.

28. В изречението Моят роден край е най-красивото място за мен - с високите скали и белоснежния път край брега на морето, подчертаните думи са:

а. пароними;

б. синоними;

в. антоними;

г. омоними. 2 т.

29. Граматическата категория род е присъща на:

а. предлога;

б. наречието;

в. местоимението;

г. междуметието.

1t.

30. Кой ред съдържа само неизменяеми части на речта?

а. ранил, край, юнак, нива;

б. като, над, макар, през;

в. девойка, в, море, вятьр;

г. гора, море, риба, очи.

1 t.

31. Кое от изреченията е просто по състав?

а. Грешките на децата не трябва да се премълчават.

б. Децата мечтаят да прекарват повече време в игри.

в. Възрастните обичат да дават съвети на младите.

г. Всеки човек иска да намери истински приятели.

2т.

32. В кое от изреченията е употребена глаголна форма за бъдеще време?

а След два месеца аз и приятелите ми заминаваме на екскурзия до Париж.

б. Ако знаеха за състезанието по-отрано, щяха да се подготвят по-добре.

в. На изпита няма да разчитаме на късмет, а на знанията и уменията си.

г. В нашия квартал предстои откриването на нова спортна площадка.2т.

33. В кое от изреченията думата весело е наречие?

а. Пътешествениците пееха весело.

б. Това беше незабравимо весело лято.

в. Приятелката му е весело момиче.

г. Весело е гьмжилото от деца на двора.

2т.

34. В кой ред всички думи са причастия?

а. зелен, искрен, спонтанен;

б. замислен, мрачен, сломен;

в. ненужен, променен, бездомен;

г. забравен, поздравен, освободен.

2т.

35. В кой ред има дума, която HE съдържа променливо Я?

а. изгрява;

б.столетен; в. боядисан;

г. навярно. - 2 т.36. Колко запетан са пропуснатн в изречението?

Какво от това че интелектуалните способности на съвременните деца са станали по-големи когато me не могат да ги използват за да учат от природата а трябва да учат правилници за движение no улиците и пътищата!

а. две;


б. три;

в. четири;

г. пет. 2 т.

37. Какво е по цел на изказване взречението?

Как през последните столетия хората успяха толкова да се заслепят, че да обявят война на горите и тревите, на животните и птиците!

а. съобщително;

б. подбудително;

в. възклицателно;

г. въпросително. 1 т.

38. Какво е по състав изречението?

Спомням си едно момченце, което на шест години за пръв път през живота си видя пуяк и му каза: „Ей, петел такьв!"

а. сложно съставно с подчинено доггьлнително изречение;

б. сложно съчинено съединително изречение;

в. сложно съставно с подчинено определително изречение;

г. сложно смесено изречение. 2т.

39. Какви са подчертаните думи като части на изречението?

Обикаляме планините ни, горите ни, реките ни и разбираме, че природата няма да прости човешките грешки.

а. обособени определения;

б. еднородни допълнения;

в. несъгласувани определения;

г. еднородни подлози. 2т.

40. Коя от думите е синоним на подчерталата дума в изречеиието?

Но друга угроза е надвиснала над децата ни.

а. тревога;

б. грозота;

в. заплаха;

г. грижа. - 1 т.

41. Прочетете откъса от Каравеловата повест „Маминото детенце":

Казанлъчани говорили, че ако на тая сватба да не би се случили две, разбира се, не твърде важни, произшествия, mo подобна сватба не би могла да стане още веднъж не само в България, но и в подземното царство. Изразът „разбира се" е:

а. подчинено обстоятелствено изречение;

б. главно изречение;

в. вметнат израз;

г. обособено обстоятелствено пояснение. 2 т.

42. - 45. В коя от подчертаните думи е допусната грешка?

42. Брегьт (а) на своето детство той нямаше да забрави никога - на този бряг беше посрещнал първия (б) си изгрев, тук за първи път бе чул гласа (в) на вятъра (г). 1 т.

43. Пътникът (а) надникна през отворения (б) прозорец, но не видя никой (в) - домът сякаш отдавна беше забравил кой за последен пьт е влизал (г) в кего. 1т.

44. Редом със старите сгради (a), които въплъщават (б) духа на Възражданего, в града са израстнали (в) модерни здания (г) от метал и стькло. 1 т.

45. Балканът (а), чийто (б) гръб е надвиснал над града, възспира (в) ветровете от север като могьщ исполин (г). 1 т.

46. Какви части на речта са подчертаните думи в взречението?

Даваш ли си сметка, че ти си този, който прекарва времето си в глупави забавления.

а. възвратно притежателно местоимение, спомагателен глагол, притежателно местоимение;

б. възвратно лично местоимение, спомагателен глагол, възвратно притежателно местоимение;

в. частица, спомагателен глагол, възвратно притежателно местоимение;

г. възвратно притежателно местоимение, спомагателен глагол, възвратно лично местоимение.

2т.

47. В коя от подчертаните думи има правописна грешка?

Реките ни текът (а) мътни, потоците едва пъплят. Дунав е по-мръсен (б) от всякога, Места е боядисана (в) в оловнокафяво (г). 2 т.

48. Кое художествено изразво средство е използвано в изречението?

Природата избяга далече от децата, ние я прогонихме.

а. хипербола;

б. синекдоха;

в. олицетворение;

г. епитет. 2 т.

49. Кое изразно средство HE е употребено в текста ?

Дори Витоша, красивата Витоша, вече заприлича на картонен театрален декор, който трябва да не докосваш, за да не се разпадне. Пък и нея детето може да посети само no благоволение на родителите или no запланувано природолюбие у учителите.

а. сравнение;

б. повторение;

в. метонимия;

г. ирония. 2 т.

50. Коя от подчертаните думи в изречението е метафора?

В Родопите може да срещнете много разсъблечени (а) хълмове с безброй (б) стърчащи(в) пънове (г). 2т.

51. - 54. Кой термин трябва да се постави на мястото на многоточието, за да е вярна дефиницията?

51. ................. е силно преувеличаване поради възхищение или отрицателно (негативно) отношение.

а. Сравнението

б. Епитетьт

в. Символът

г. Хиперболата 2 т.

52. ………….. е силно намаляване (преумаляване) поради възхищение или отрицателно (негативяо) отношение.

а. Метафората

б. Литотата

в. Алегорията

г. Синекдохата 2 т.

53. …………….. е гроп, който пренася, свързва и създава нови значения между понятия, които само сзикьт и въображението могат да съберат. Този пренос на качества oт един предмет вьрху друг е възможен благодаречие на някакво сходство, прилика.

а. Алегорията

б. Символът

в. Метафората

г. Синекдохата 2т.

54. …………………. е риторическа фигура, графично означена чрез многоточие, която изразява емоционална пауза, ввезапно прекъсване под влиянне на силни чувства, премълчаване и отказ от думите.

а. Градацията

б. Повторението

в. Инверсията

г. Апосиопезата 2т.

55. Кое изразно средство е използвано в подчертаното словосъчетанне от стихотворението „На прощаване в 1868 г." от Христо Ботев?

Защо и как съм загинал

и какви думи издумал

пред смъртта и пред дружина...

а. синтактичен паралелизъм;

б. образен паралелгоъм;

в. етимологическа фигура;

г. низходяща градация. 2т.

56. Кое изразно средство HE е употребено в цитираното двустишие от „На прощаване в 1868 г."?

И две щат сълзи да капнат

на стари гърди и млади..

а. апосиопеза;

б. контраст;

в. епитет;

г. епифора. 2т.

57. В кое от цитираните изречения от повестта „Маминото детенце" на Любев Каравелов откривате синтактичен паралелизъм?

а. Трендафилът живее малко, но неговият майски живот има повече сладки минути, нежели многолетното съществуване на върбата.

б. Най-напред Николчо се постарал да си намери другари, защото даже и казанлъшката гюлова ракия изисква весели компании и сладки беседи.

в. Думите на Али ага направили силно впечатление на мазното Неново сърце, което отдавна вече престанало да се мърда.

г. Тежка е желязната мотика, горещо е ясното слънце, слабо е женското тяло, мъчен е трудът! 2т.

58.-59. Прочетете откъса от повестта „Маминото детекце" иа Л. Каравелов и отговорете на въпросите към него.

- Зачерни ти, мой синко, хубавото момиче! И невястата ти няма да види добро, но и ти ияма да прокопцаш... Ако майка ти и да казва, че ще да се поправиш после женитбата, но аз мога дa me уверя, че до днешният ден ни една свиня че е могла да се отучи да рови купищата...58. Кой епизодичен герой изрича думате ?

………………………………………….. 2 т.59. За кои главни герои се отнася този откъс?

…………………………………. 2т.60. Допишете стиховете от творбата на Христо Ботев „На прощаване в 1868 г."

Но... стига ми тая награда

……………………………………..2т.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет