Программа бұл компьютерді басқаруға қажетті командалардың логикалық реттелген тізбегібет7/7
Дата28.06.2016
өлшемі0.88 Mb.
түріПрограмма
1   2   3   4   5   6   7

Графикалық режимде монитор экранымен жұмыс істеуге арналған функцияларды қолдану үшін graphics.h тақырыптық файлын қосу керек.


2. Инициализация және графикалық режимнен шығу

Мүмкін графикалық режимдердің біреуін орнататын функция.initgraph(&d,&m,p);
мұндағы d –драйверді береді, m –режимді береді, p – драйвер файлына жолды береді, яғни BGI кеңейтіліміндегі сәйкес файлға (Ескерту: Егер драйвер файлы ағымдағы каталогта болса, онда жол ретінде келесіні береді "").
Мысал:
initgraph(9,VGALo,"c:\");
Бұл функция 16 әр түрлі түстерді көрсету мүмкіндігімен 640х200 пикселді рұқсатымен режимді орнатады.
Ескерту: Сонымен қатар, Detect стандартты константасы бар. Оны драйвер түрінде көрсеткенде автоматты түрде қажетті драйверді және мониторға сәйкес келетін режимді орнатады.
Мысал:

Графикалық режимді инициализациялау


int d,m;
d=DETECT;

initgraph(&d,&m,"");

Графикалық режимнен шығу үшін closegraph функциясы қолданылады;
3. Координат жүйесі

Бейнені экранда бейнелеу үшін координат жүйесі қолданылады.Графикалық режимде көрініп тұратын курсор жоқ, бірақ көрінбейтін ағымдағы нұсқағыш бар. Ағымдағы нұсқағыштың орынын ауыстыру үшін келесі функцияларды қолдануға болады:


moveto(x,y); - ағымдағы нұсқағышты (x,y)координатындағы нүктеге әкеледі

moverel(x,y); - ағымдағы нұсқағышты горизонтал бойынша х нүктеге, вертикал бойынша у нүктеге әкеледі.

Орнатылған режимге рұқсаты бар вертикал және горизонтал бойынша нүктелердің максималды санын анықтау үшін келесі функцияларды қолдануға болады:


getmaxx() – Орнатылған режим үшін х-тің максималды мүмкін мәнін анықтайды.

getmaxy() - Орнатылған режим үшін у-тің максималды мүмкін мәнін анықтайды.
4. Негізгі фигураларды құру

1. putpixel(x,y,c);(x,y) координаттарымен нүкте салу, c түсті білдіреді.
2. Сызық салу

line(x1,y1,x2,y2);

(x1,y1)нүктесінен (x2,y2) нүктесіне дейін сызық сызады.


lineto(x,y);

ағымдағы көрсеткіштен (x,y)нүктесіне дейін сызық сызады.


Сызықтың түсі келесі функциямен беріледі

setcolor(c);
Сызықтың стилі келесі функциямен беріледі

setlinestyle(l,p,t);
l тұрған жерге сызықтың стилін береді;
Сызық стилдерінің кестесі

Константа аты

Константа мәні

Жазылуы

SolidLn

0
DottedLn

1
CrnterLn

2
DashedLn

3
UserBitLn

4

Қолданушы типіt сызықтың қалыңдығын көрсетеді;
сызықтың қалыңдығының кестесі

Константа аты

Константа мәні

Жазылуы

NormWidth

1

орташа(1 пиксель)

ThickWidth

3

қалың (3 пикселя)


P үлгіні береді
Егер қолданушы стандартты стиль қолданылса, онда р-ның мәні 0-ге тең.

Егер қолданушы өз стильін қолданса, онда р-ның мәні 4-ке тең.


3. Төртбұрыш салу
rectangle(x1,y1,x2,y2);

Боялмаған тіктөртбұрыш салу, мұндағы


Төртбұрыштың сызығын бояу үшін setcolor функциясын қолданамыз, ал қалыңдығы мен стилін өзгерту үшін setlinestyle функциясын қолданамыз.
bar(x1,y1,x2,y2);

Боялған тіктөртбұрыш салу

Бояғанда келесі функциямен өрнектелетін шаблон және түс қолданылады:

setfillstyle(n,c);
мұндағы, n- толтыру стилі, c – түсі.
толтыру стилі кестесі


Константа аты

Константа мәні

жазылуы

EmptyFill

0

Фон түсімен боялады

SolidFill

1

Ағымдағы түспен боялады

LineFill

2
LtslashFill

3
SlashFill

4
BkslashFill

5
LtbkslashFill

6
HatchFill

7
XhatchFill

8
InterLeaveFill

9
WideDotFill

10
CloseDotFill

11
UserFill

12

Қолданушының анықтауы бойынша толтырылады

4. Параллелепипед салу


bar3d(x1,y1,x2,y2,d,t);
мұндағы,

d үш өлшемді контурдың тереңдігін береді, t тік төртбұрышты параллелепипедке төбені қосу(t=1) керек пе, жоқ (t=0) па соны анықтайды.

Сызықтың түсі setcolor функциясымен анықталады. Сызықтың стилі setlinestyle функциясымен анықталады. Бояудың стилі мен түсі setfillstyle функциясымен анықталады.


5. Дөңгелек,дога,, эллипс салу
circle(x,y,r);

радиусы r, центрі (x,y) нүктесінде орналасқан дөңгелек салу.

түс setcolor функциясымен беріледі.
arc(x,y,b,e,r);

b бастапқы бұрыштан e соңғы бұрышына дейін,

радиусы r, центрі (x,y) нүктесінде орналасқан

дога салу.Ескерту: Егер b=0, e=360 болса, онда дөңгелек сызылады.

ellipse(x,y,b,e,xr,yr);

b бастапқы бұрыштан e соңғы бұрышына дейін(x,y) нүктесінде центрі орналасқан эллипс салу, xr – X бойынша радиус, yr –Y бойынша радиус.


6. Бояу түсі және фон түсі
setbkcolor(c);

Графикалық режимде фонның түсін анықтайды.


cleardevice();

Графикалық режимде экранды тазалау функциясы.


floodfill(x,y,c);

setfillstyle функциясымен анықталатын ағымдағы түспен және толтыру стилімен белгіленген аймақты бояйды.

(x, y) – белгіленген аймақтың ішінде орналасқан нүкте, c – белгіленген аймақтың шекарасының түсі.
7. Графикалық режимде мәтін шығару
outtext(s);

Нұсқағыштың ағымдағы орынынан бастап мәтіннің жолын шығарады.

s – жолдық типтің айнымалысы немесе тұрақтысы.
outtextxy(x,y,s);
(x, y) – мәтіннің басы орналасатын нүкте.

Ескерту: Экранға сандық берілгендерді шығару үшін алдымен санды жолға айландыру қажет.
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар


 1. Экранмен жұмыс істеуге арналған қандай графикалық режимдер бар?

 2. Графикалық обьектілерді сызуға арналған қандай функциялар бар?


8.1. Негізгі әдебиеттер

1. Нейбауэр А. Моя первая программа на С/С++ /Перев. с англ. – СПб: Питер, 1995

2. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке СиЖ Учеб. пособие. – 2-е доп. изд. – М.: Финансы и статистика, 1999

3. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2005

8.2. Қосымша әдебиеттер

1.Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на Си. – М.: Бином, 2000

2. Мейер Б., Бодуэн К. Методы программирования. Т. 1 и 2. – М.: Мир, 1984
2. практикалық сабақ

1 апта

1, №2 практикалық сабақ1 тақырып. Дербес компьютердің программалық құралдары

2 тақырып. Программалаудың методологиясы

Сабақтың мақсаты:

 1. Түсініктермен танысу:

 • программалық қамтамасыз ету;

 • ПҚ түрлері;

 • программалау тілі;

 • программалау тілдерінің классификациясы;

 • трансляция, трансляторлар: компиляторлар, интерпретаторлар;

 • программалау тілдерінің ұрпағы;

 • алгоритмдік программалау;

 • обьектілі-бағытталған программалау;

 • программалау жүйелері;

 • программаны өңдеу этаптары.

 1. Түсінікті қайталау:

 • алгоритм;

 • алгоритм қасиеті;

 • алгоритмдерді жазудың әдістері;

 • алгоритм типтері.


Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар

 1. программа деген не?

 2. ДК дің ПҚ-уы деген не?

 3. ПҚ-дың қандай түрлері бар?

 4. Программалау тілі деген не?

 5. "төмен дәрежелі тіл" және "жоғары дәрежелі тіл" терминдерінің мағынасын анықта?

 6. Трансляция, трансляторлар деген не?

 7. компиляторлар мен интерпретаторлардың айырмашылығы?

 8. Прогаммалау тілдерінің қандай ұрпақтары бар?

 9. Программалау жүйесі деген не?

 10. Программаны өңдеудің қандай этаптары бар?

 11. Алгоритмдік программалау деген не?

 12. Құрылымдық программалау деген не?Сабақтың жүруі:

 1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.

 2. Сабақ тақырыбы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.


СОӨЖ, СӨЖ сұрақтары

 1. Программаны өңдеуге арналған техникалық тапсырма.

 2. Программаны техникалық проектілеу этабы.

 3. Алгоритмдердің құрылымдық сызбасын өңдеу.

 4. Берілгендерді ұйымдастыру.


2 апта

3, №4 практикалық сабақ3 тақырып. Программалау технологиясының негізі

Сабақтың мақсаты:

1Түсініктермен танысу: • ПҚ-ды проектілеу әдісі;

 • құрылымдық программалау;

 • модульдік программалау;

 • программалау стилі;

 • жөндеу және программаны сынақтан өткізу

 • программаның сапасын бақылау.


Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар

 1. Құрылымдық программалау деген не?

 2. Программалаудың экономикалық аспектілері қандай?

 3. өңдеу периодына қандай этаптар кіреді?

 4. Программаның сапасын тексеру этабында не болады?Сабақтың жүруі:

 1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.СОӨЖ, СӨЖ сұрақтары

 1. Программаны құжаттау.

 2. ГОСТ пен мақұлданған программалық құжаттау түрі.

 3. Программалық құжаттаудың бірлік жүйесі.3 апта

5, №6 практикалық сабақ4 тақырып. Си тілінің жалпы сипаттамасы. Си программалау жүйесіне кіріспе.

Сабақтың мақсаты:

 1. Си тілінің алфавитімен танысу.

 2. Түсініктермен танысу:

 • идентификатор;

 • айнымалылар және константалар;

 • берілгендер типі;

 • препроцессор директивалары.

 1. Си тілінің берілгендерінің стандартты типтерімен танысу.

 2. Берілгендер типін анықтауды үйрену.

 3. Си тіліндегі программаның құрылымымен танысу.

 4. Си программалау жүйесі ортасында жұмыс істеуге үйрену .


Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар

 1. Си тілінің алфавитіне қандай символдар кіреді?

 2. Идентификатор деген не? Идентификаторларды рәсімдеудің қандай ережелері бар?

 3. Константа деген не?

 4. Айнымалылар деген не?

 5. Си тілінде берілгендерінің қандай стандартты типтері бар?

 6. Препроцессор директивасы деген не? Препроцессордың қандай директивасы бар ?

 7. Си тіліндегі программаның құрылымы қандай?

 8. Си программалау жүйесінің файылдарының құрамы қандай?Сабақтың жүруі:

 1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.

 2. Сабақ тақырыбы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.


4 апта

7, №8 практикалық сабақ5 тақырып. Меншіктеу операторы. Енгізу-шығаруды ұйымдастыру.

Сабақтың мақсаты:

 1. Түсініктермен танысу:

 • өрнек;

 • операциялар;

 • меншіктеу операциялары;

 • стандартты функциялар.

 1. Си тілінде математикалық өрнектерді жазуды үйрену.

 2. Логикалық өрнектердің мәнін анықтауды үйрену.

 3. Түсініктермен танысу:

 • оператор;

 • операторды жазу форматы.

 1. Меншіктеу операцияларын, енгізу функцияларын, шығару функцияларын қолдануды үйрену.

 2. Сызықты құрылымды программаларды құруды үйрену.Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар

 1. Өрнек деген не?

 2. Берілгендерге қандай операциялар қолданылады?

 3. Қандай меншіктеу операциялары бар?

 4. Меншіктеу операторының жазылу форматы мен тағайындауы қандай?

 5. Типтерді келтірудің қандай түрлері бар?

 6. Берілгендерді енгізу және шығару деген не?

 7. Қандай енгізу функциялары бар?

 8. Қандай шығару функциялары бар?Сабақтың жүруі:

 1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.

 2. Сабақ тақырыбы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.СОӨЖ, СӨЖ сұрақтары

Есептеу жүргізу үшін қандай формулаларды қолдануға болады: • Сандардың дәрежесі;

 • ctg x

 • arcsin x

 • arccos x

 • arcctg x

 • loga x

5 апта

9, №10 практикалық сабақ6 тақырып. Шартты және шартсыз өту операторлары

Сабақтың мақсаты:

 1. Түсініктермен танысу:

 • құрама оператор;

 • белгі.

 1. Операторларды қолданудың жазу форматымен және ережесін тағайындаумен танысу:

 • goto

 • if…then…else…

 • таңдау операторы

 1. тармақталған құрылымдағы программаны құруды үйрену.


Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар

 1. тармақталған алгоритм деген не?

 2. Белгі деген не?

 3. goto шартсыз өту операторының тағайындалуы және жазылу форматы қандай?

 4. if… шартты өту операторының тағайындалуы және жазылу форматы қандай?

 5. Қысқа формада жазылған шартты өту операторы қалай жұмыс істейді?

 6. Толық формада жазылған шартты өту операторы қалай жұмыс істейді?

 7. Қарапайым оператор деген не?

 8. Құрама оператор деген не? Құрама оператор не үшін қолданылады?

 9. Таңдау операторының тағайындалуы және жазылу форматы қандай?


Сабақтың жүруі:

 1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.

 2. Сабақ тақырыбы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.


СОӨЖ, СӨЖ сұрақтары

 1. Кездейсоқ өлшем түсінігі.

 2. Кездейсоқ өлшеммен жұмыс істеуге арналған процедуралар мен функциялар.6 апта

11, №12 практикалық сабақ7 тақырып. Цикл операторлары

Сабақтың мақсаты:


 1. Жазу форматымен және операторларды қолдану ережесімен, тағайындауымен танысу:

 • while …

 • do …

 • for …

 1. Циклдік құрылымдағы программа құруды үйрену.


Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар 1. Циклдік алгоритм деген не?

 2. Шарты алдын ала берілген циклдік операторының тағайындалуы мен жазылу форматы қандай? Шарты алдын ала берілген циклдік операторы жұмысының блог –схемасын қалай көрсетуге болады?

 3. Шарты соңынан берілген циклдік операторының тағайындалуы мен жазылу форматы қандай? Шарты соңынан берілген циклдік операторы жұмысының блог –схемасын қалай көрсетуге болады?

 4. Параметрлік цикл операторының тағайындалуы мен жазылу форматы қандай? Параметрлік цикл операторының жұмысының блог –схемасын қалай көрсетуге болады?


Сабақтың жүруі:

 1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.

 2. Сабақ тақырыбы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.


7 апта

13, №14 практикалық сабақ8 тақырып. Функции

Сабақтың мақсаты:

 1. Ішкі программа ұғымымен танысу.

 2. Функцияны жазу ережесімен танысу.

 3. Түсініктермен танысу:

 • Формалды және фактлік параметрлер;

 • Глобальді және локальді айнымалылар.

 1. Негізгі программаға функцияны шақыру әдістерімен танысу.

 2. Ішкі программаны қолдану арқылы программа құруды үйрену.


Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар

 1. Ішкі программа деген не?

 2. Функция деген не?

 3. Функцияны қалай жазады?

 4. Негізгі программаға функцияны шақыруды қалай жүзеге асырады?


Сабақтың жүруі:

 1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.

 2. Сабақ тақырыбы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.

СОӨЖ, СӨЖ сұрақтары

TP және Си программаларының қолданылуын салыстыру.


8 апта

15, №16 практикалық сабақ9 тақырып. Жады кластары

Сабақтың мақсаты:

 1. Түсініктермен танысу:

 • Жады кластары;

 • Автоматты айнымалылар;

 • статистикалық айнымалылар;

 • сыртқы айнымалылар;

 • регистрациялық айнымалылар;

 • нұсқағыштар және адрестік арифметика.

 1. Жадының әр түрлі класының обьектілерімен программа құруды үйрену.


Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар

 1. Жадының қандай кластары бар?

 2. Автоматты жады деген не?

 3. Динамикалық жады деген не?

 4. Статистикалық ішкі жады деген не?

 5. Жады кластарының қандай спецификациясы қолданылады?

 6. Автоматты айнымалы деген не?

 7. Статистикалық айнымалы деген не?

 8. Ішкі айнымалы деген не?


Сабақтың жүруі:

 1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.

 2. Сабақ тақырыбы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.


СОӨЖ, СӨЖ сұрақтары

Программа құру.9 апта

17, №18 практикалық сабақ10 тақырып. Берілгендердің күрделі типі: массивтер

Сабақтың мақсаты:

 1. Түсініктермен танысу:

 • массив;

 • массивті;

 • массивті жазудың әдістері.

 1. Бір өлшемді массивті қолдану арқылы программалар құруды үйрену.


Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар

 1. Массив деген не?

 2. Массивтің өлшемі деген не?

 3. Программада бір өлшемді, екі өлшемді массивтерді қалай жазамыз?

 4. Массив элементіне қалай рұқсаталамыз?

 5. Массивті қалай толтырамыз?

 6. Массивті экранға қалай шығарамыз?

 7. бір өлшемді массив және нұсқағыштар.


Сабақтың жүруі:

 1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.

 2. Сабақ тақырыбы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.СОӨЖ, СӨЖ сұрақтары

Программа құру.
10 апта

19, №20 практикалық сабақ10 тақырып. Берілгендердің күрделі типі: массивтер

Сабақтың мақсаты:

 1. Берілгендер типімен танысу: шектелген, диапазондық.

 2. Шектелген және диапазондық типтердің жазылу әдісімен танысу .

 3. Түсініктермен танысу:

 • массив;

 • массивтің өлшемі;

 • массивтің жазылу әдісі.

 1. Бір өлшемді массивті қолдану арқылы программалар құруды үйрену.


Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар

 1. Екі өлшемді массив қалай жазылады?

 2. Екі өлшемді массивтің элементіне қалай рұқсат аламыз?

 3. Екі өлшемді массивті қалай толтырады?

 4. Екі өлшемді массивті экранға қалай шығарады?

 5. Екі өлшемді массивке нұсқағыш қалай қолданады?


Сабақтың жүруі:

 1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.

 2. Сабақ тақырыбы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.


СОӨЖ, СӨЖ сұрақтары

Программа құру.11 апта

21, №22 практикалық сабақ11 тақырып. Жолдар

Сабақтың мақсаты:

 1. Жолдық берілгендермен танысу.

 2. Жолдық берілгендерді жазудың әдісмен танысу.

 3. Жолдармен жұмыс істеуде стандартты функциялармен танысу.

 4. Жолдық берілгендерді қолдану арқылы программа құруды үйрену.

Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар

 1. Жол деген не?

 2. Жолды программада қалай жазуға болады?

 3. Жолды берілгендерде қандай операциялар рұқсат етілген?

 4. Жолдың жеке символына қалай рұқсат алуға болады?

 5. Жолдармен жұмыс істеуге арналған қандай функциялар бар?

 6. Екі жолды қалай салыстырады?

 7. Жолдық айнымалыға мәнді қалай меншіктейді?

 8. Жолдың ұзындығын қалай анықтайды?


Сабақтың жүруі:

 1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.

 2. Сабақ тақырыбы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.


СОӨЖ, СӨЖ сұрақтары

Программа құру.12 апта

23, №24 практикалық сабақ12 тақырып. Берілгендер құрылымы

Сабақтың мақсаты:

 1. Берілгендердің құрылымдық типімен және осы типтің прогрммада жазылуымен танысу.

 2. Құрылымды пайдалану арқылы программа құруды үйрену.


Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар

 1. Берілгендердің құрылымдық типі қайда қолданылуы мүмкін?

 2. Құрылымды қалай анықтайды?

 3. Құрылымды жазу типі мен құрылымдық айнымалының арасындағы айырмашылық неде?

 4. Құрылым элементіне қалай?

 5. Құрылымда бір типтің элементтері болуы мүмкін бе?Сабақтың жүруі:

 1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.

 2. Сабақ тақырыбы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.

СОӨЖ, СӨЖ сұрақтары

Программа құру.


13 апта

25, №26 практикалық сабақ13 тақырып. Файлдар

Сабақтың мақсаты:

 1. Файл түсінігімен танысу.

 2. Файлдармен жұмыс істеу функцияларымен танысу.

 3. Ішкі файлдарды қолдану арқылы программа құруды үйрену.


Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар

 1. Файл деген не?

 2. Берілгендер файлын өңдеу үшін қолданудың қандай артықшылықтары бар?

 3. Программаларда файлға нұсқағыш не үшін қолданылады?

 4. Файлдың ашылуы және жабылуы қалай орындалады?

 5. Файлдармен жұмыс істеу үшін қандай енгізу және шығару функциялары бар?

 6. Файлды жаңа берілгендермен қалай толықтырады?

 7. Файлдардың тестілік және екілік форматтары.

Сабақтың жүруі:

 1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.

 2. Сабақ тақырыбы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.

СОӨЖ, СӨЖ сұрақтары

Программа құру.14 апта

27, №28 практикалық сабақ14 тақырып. Модулдер

Сабақтың мақсаты:

Модуль және стандартты модуль ұғымымен танысу.


Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар

 1. Модуль деген не?

 2. Қандай стандартты модульдер бар және олар неге арналған?


Сабақтың жүруі:

 1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.

 2. Сабақ тақырыбы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.

СОӨЖ, СӨЖ сұрақтары

TP және Си модульдерінің қолданылуын салыстыру.

Программа құру.

15 апта

29, №30 практикалық сабақ15 тақырып. Графика

Сабақтың мақсаты:


 1. Графикалық бейнелерді салуға арналған функциялармен танысу.

 2. Графикалық бейнелерді салу және қозғалту программаларын құруды үйрену.


Практикалық сабаққа дайындалуға арналған сұрақтар

 1. Экранмен жұмыс істеуге арналған қандай графикалық режимдер бар?

 2. Графикалық обьектілерді сызуға арналған қандай функциялар бар?


Сабақтың жүруі:

 1. Сабақ тақырыбы бойынша теориялық сұрақтарды қарастыру.

 2. Сабақ тақырыбы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.


СОӨЖ, СӨЖ сұрақтары

Программа құру.3. студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі:СОӨЖ тапсырмалары

СОӨЖ №1. Программаны өңдеуге арналған техникалық тапсырма.

СОӨЖ №2. Программаны техникалық проектілеу этабы.

СОӨЖ №3. Алгоритмдердің құрылымдық сызбасын өңдеу.

СОӨЖ №4. Берілгендерді ұйымдастыру.

СОӨЖ №5. Программаны құжаттау.

СОӨЖ №6. мақұлданған программалық құжаттау түрі.

СОӨЖ №7. Программалық құжаттаудың бірлік жүйесі.

СОӨЖ №8. Есептеу жүргізу үшін қандай формулаларды қолдануға болады:

Сандардың дәрежесі;

ctg x

arcsin x

arccos x

arcctg x

loga x


СОӨЖ №9. Кездейсоқ өлшем түсінігі.

СОӨЖ №10. Кездейсоқ өлшеммен жұмыс істеуге арналған процедуралар мен функциялар.

СОӨЖ №11. TP және Си программаларының қолданылуын салыстыру.

СОӨЖ №12. Программа құру.

СОӨЖ №13. Программа құру.

СОӨЖ №14. Программа құру.

СОӨЖ №15. Программа құру.


СӨЖ тапсырмалары

СӨЖ 1. Сызықтық программалау есебі түсінігіне анықтама беру.

СӨЖ 2. Конструктивті және сапалы есептер.

СӨЖ 3. Берілгендер түсінігі.

СӨЖ 4. Ақпарат туралы түсінік.

СӨЖ 5. Ақпарат моделі.

СӨЖ 6. Ақпарат типі. Ақпарат өлшемі.

СӨЖ 7. Түрлендіру: логикалық, структуралық, процедуралық

СӨЖ 8. Представление знаний правилами и логический вывод.

СӨЖ 9. Білім тілі

СӨЖ 10. Объектті-бағыттау программалауда берілгендер және білім анықтамалары

СӨЖ 11. Білім технологиясы

СӨЖ 12. Білім түсінігі проблемасы

СӨЖ 13. Берілгендермен білімнің арасындағы қатынас

СӨЖ 14. Білім түсінігін құру

Программалау тілдерінің технологиясы” пәні бойынша емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар тізімі.
 1. Дербес компьютердің программалық ортасы.

 2. Программалау әдісі.

 3. Программалау технологиясының негізі.

 4. Си тілінің жалпы сипатталуы. Си программалау жүйесіне кіріспе.

 5. Меншіктеу операторы. Енгізу-шығаруды ұйымдастыру.

 6. Шартты және шартсыз өтуоператорлары.

 7. Цикл операторлары.

 8. Функциялар.

 9. Жады кластары.

 10. Берілгендердің күрделі типі: массивтер.

 11. Жолдар.

 12. Берілгендердің құрылымы.

 13. Файлдар.

 14. Модулдер.

 15. Графика.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет