Раманың n = 200 орамы бар және ол индукциясыДата23.02.2016
өлшемі2.53 Mb.
#10859

 1. Ауданы S = 3000cм2 раманың N = 200 орамы бар және ол индукциясы

B = 1.5*10-2Тл біртекті магнит өрісінде айналады. Рамадағы максималь ЭҚК-і

 m = 1.5B. Бір айналымның уақытын табу керек.

Берілгені: Шешуі:

S = 3000cм2 = 0.3м2 m = N B S => = m/ N B S

N = 200

m = 1,5В

Т = ?

Т = => T = 2 / m / N B S = 2 N B S / m = 3.8 *10-2 c

2.Индукциясы В магнит өрісінде орналасқан, массасы m, заряды q болатын электрон радиусы R-ға тең шеңбер доғасының бойымен қозғалады. Электронның кинетикалық энергиясы анықта.

Берілгені: Шешуі:

B, m, q, R Ек =2/2

Ek = ? Магнит өрісі тарапынан электронға Лоренц күші әсер етеді: Fл = q B 

Радиусы R шеңбер бойымен қозғалған денеге центрге тартқыш күш: Fц.т = m2 /R әсер етеді.

B q = m2/R
= B q R / m, ал Ek = m2 / 2 => Ek = m (B q R / m)2 / 2 => Ek = m ( B q R )2 /2 m 2 = ( B q R ) 2/2m

3.Машина бір қалыпты үдемелі қозғала отырып, 40 м аралықта өз жылдамдығын 10м/с –ке жеткізді. Егер машинаның массасы 2000кг, үйкеліс коэффиценті 0,04 болса, онда машина двиг-нің сол аралықта істеген жұмысы неге тең болады?


Берілгені: Шешуі:

S = 40 м A = F S= 10 м/с Тарту күші екіге жіктеледі: F = F1+F2

= 0.04 F1 = m g машинасына бір қалыпты m =2000кг

А = ? қозғалатын, ал F2 = m a – машинаға үдеу беретін күш. Үдеуді осыдан a=2/ 2S Енді двиг-дің жұмысын есептейміз :

A = F S =( F1+F2) S = mgS + maS = mgS + m2/ 2S/S =mgS + m2/ 2= 130560 Дж


4.Жолдың горизонталь бөлігіндегі бастапқы жылдамдығы 15 м/с болатын автомобильдің тежелу жолын табыңыз. Автомобиль дөңгелегінің жолмен үйкелу коэфф-ті 0,5.

Шешуі:
F = mg – машинаны бірқалыпты қозғалатын,

F2 = m a машинаға үдеу беретін күш

a = 2 / 2S
mg = m02/2S = > S = m02/ 2g =

02 / 2g = 225/20*0.5 = 22.5м

5. Жүгімен қоса еcептегенде ұшақтың массасы m=6*103 кг. Осы ұшақ 150 с ішінде 2250 м биіктікке көтерілді. Ұшақ бірқалыпты үдемелі қозғалды деп есептеп дви-дің істеген жұмысын табу керек.

Берілгені: Шешуі:

m = 6*103 кг Двигательдің жұмысы А = F h t = 150 c форм-мен анықталады.

h = 2250 м

Алайда бұл жердегі F күші екі құраушыға жіктеледі:

A =?


F1 = P = mg F2 = ma A = (P + ma)h h = => a = 2h/t2

A = (P+ ma) h = (mg +m)h = mgh + 2mh2/t2 = = 135*106 Дж


6. Көлемі 2м3 ыдыста 2 кг азот бар. Оның қысымы 1,5*105 Па болса, онда азот молек-ның ілгерілемелі қозғаласының орташа кинетикалық энергиясы неге тең?

Берілгені:

V = 2м3

m = 2 кг


P = 1,5*105Па

E = ?


Шешуі:

P = 2/3 n E=> E = ,

n = Бұдан N= NA

E = = 3 P M V / 2 m NA= 10.5*1021 Дж

7.Пайдалы әсер коэфф-ті 0,3-ке тең тепловоз 2 сағ жұмыс істеді. Сол кезде оның қуаты 2*103 кВт жетті. Сонда тепловоз қанша дизель отынын жұмсады?
Берілгені:

 =0,3

t = 2 сағ = 7200с

N = 2*103 кВт = 2*106

m = ?
Шешуі:


 = Q=qm

A = N t = => m = =1143кг

8.Заттарды никельдегенде токтың тығыздығы 100 А/м2 болды. Қанша уақыттан кейін электродқа жабысқан никельдің қалыңдығы 0,05мм болады?

Берілгені:

J = 100 A/м2

d = 0.05 мм = 0,05*10-3м
t = ?

Фарадейдің 1-ші заңы m = k I t


m = V = S d, k-заттың электрохимиялық эквиваленті
 S d = k I t
J = I/S => I = J S олай болса k J S t = S d

t = d/ k J = 14400 c

9.”Жигули” машинасының бензин құятын багына 46 л бензин сияды. Машинаның толық массасы 1355 кг. Қозғалысқа әсер ететін жалпы үйкеліс 0,05. Егер двигательдің пайдалы әрекеті 0,2 болса, осы бензин неше километр жол жүруге жетеді?

Берілгені:

V = 46л = 0.046м3

m = 1355 кг = 0.2

S = ?
Шешуі: A = F S => S = 

двигательдің жұмысы бензин жанғанда алынған энергияның бір бөлігін пайдалы энергияға айналдырылғанда іске асады.

ŋ =

Qпайд= ŋ

Q = q m


A = Qпайд= ŋ q m= ŋ q 

S = = = 392000 м

10.Масссасы 50 кг дене ұзындығы 10 м көлбеу жазақтықпен төмен қарай сырғып түсіп келеді. Сырғанау үйкелісі 0,2 көлбеу жазықтық көкжиекпен 300 бұрыш жасай орналасқан болса, дене мен көлбеу жазықтықтың ішкі энергиясы қалай өзгереді ?

Берілгені:

m = 50кг

l = 10м


 = 0.2

 = 300

U = ?
Шешуі: Дене көлбеу жазық-пен сырғанағанда көлбеу жазықтықта , дене де қызады , олардың ішкі энергиялары өседі.

Ішкі энергияның өзгеруі жұмысқа тең, яғни: U = A = Fүйк l

Fүйк = m g cos
U = g m l cos = 1410 Дж

11.Орам саны 120-ға тең катушканы тесіп өтетін магнит ағыны 2*10-3 Вб, ал ол арқылы ағып өтетін ток күші 7А болғандығы катушканың магнит өрісінің энергиясы?

Берілгені:

N = 120


Ф = 2*10-3 Вб

I = 7 A


W = ?

Шешуі:
Магнит өрісінің энергиясы ; катушка бірнеше орамнан тұрғандықтан, сым раманы біртекті магнит өрісінде айналдырғанда айнымалы ЭКҚ-і өседі.

W = L I2/2 *N

Ф = L I = >L = Ф/ T

бұдан W = Ф I / 2 * N = 0.84 Дж

12. Тербелмелі контурдың конденсаторының астарларындағы максимал заряд qm = = 10-6 Кл . Контурдың ток күшінің амплитудалық мәні I = 10-3А. Тербеліс периодын тап.

Берілгені:

Im = 10-3 А

qm = 10-6 Кл

T = ?


Шешуі:

Эн-ның сақталу заңы бойынша конденсатордың электр өрісі энерг-ның максимал мәні кaтушканың магнт өрісі эн-ның максимал мәніне тең:


Бірінші тәсілі: qm2/2C = L I2/2

LC = qm2/ Im2 немесе = qm/ Im

T = 2= 2 qm/ Im

T = 6.3*10-3c

Екінші тәсілі: Im = qm W0W0 = Im / qm = 103 рад/с

T = 2 W0 = 2/103 = 6.3*10-3c


13. Радиустары R1 = 4 см және R2 = 12 см дискілер жиектерімен байланысқан. Егер бірінші дискінің бұрыштық жылдамдығы
��1= 15П рад/с болса, онда екінші дискінің бұрыштық жылдамдығы ?

Берілгені: Шешуі:

R1 = 4 см = 0.04м

R2 = 12 см = 0.12м1 = 15 рад/с

2 = ?
Шешуі:

1/ 2 = R2/ R1
2 = 1 * R1/ R2 = 15 * 0.04 / 0.12 = 5

14. Дене тербелесінің амплитудасы 4 см, периоды 2с. Дененің тербеліс теңдеуі?


Шешуі:

Х = 0.04sin t = 2/ T = 2 / 2 = 

Түтікшеде қозғалған сұйықтың жылдамдығы 0,5 см/с, шығыны 20 л/с болса, түтікшенің радиусы

Шешуі:

V=StV= 

R= = = ==

Көлбеулік бұрышы 30° тегіс көлбеу жазықтық бетімен 15 м/с бастапқы жылдамдықпен жоғары қарай сырғанаған шайбаның жүретін жолы (g=10 м/)

Шешуі:t= =1.5 с


s=t =22.5 м

10Гц жиілікпен тербелетін материалдық нүкте тепе-теңдік қалыпты 6,28 м/с жылдамдықпен өтеді.Материалдық нүктенің ең үлкен үдеуі.

Шешуі: ω =2

=2

a= R= 

 =2

=2 =2 

Дене координатасының уақытқа байланысты өзгеріс заңдылығы х=-10+2t+ Дене массасы 2кг болса, 2с бойы денеге әсер ететін күш импульсі.

Шешуі:

I=Ft=

a=8м/

I=mat=282=32 Hc

Температурасы С ,массасы 120 г шыны стаканға темпер-сы С ,массасы 200 г су құяды.Жылулық температурасы тепе-теңдік орнайтын температура?

ш =800 , Ссу=4200 )

Шешуі:
Жылу балансының теңдеуі бойынша: =91.C

Индуктивтігі 9 Гн катушкадан және электр сыйымдылығы 4 Ф кондерсатордан тұратын контурдағы меншікті тербелістердің периоды.

Шешуі:
T=2=12с

Жиілігі Гц математикалық маятниктің ұзындығы (g=10м/с2)
T=2

=4

=====0.4м

Массасы 0,2 кг тыныштықтағы дене күш әсерінен 50м-ге орын ауыстырғанда жылдамдығы 20 м/с болса, әсер еткен күш шамасы.

F=ma

a==4м/F=0.8Н

Ұшақтың массасы 3 т, екпін алу жолы 800м,

Ұшу жылдамдығы 40м/с, оның жылдамдығы олардағы пайдалы қуаты.

N=F*=ma*

a==1м/с2

F=120кН


Серіппенің сығылуын 2 есе арттырса,серіппенің пистолетпен атылған снарядтың жылдамдығының өзгерісі

Шешуі:


=

= => =

= = = 2 есе артады

Материялық нүктенің қозғалысы берілген санақ жүйесінде y=1+2t, x=2+t теңдеуімен сипатталады.қозғалыстың жылдамдығын анықта.

=+

x=x’=(2+t)’= 1

y=y’=(1+2t)’=2

==

Уақыт дәрежесіз- бірқалыпты қозғалыс

Машина бірқалыпты үдемелі қозғала отырып,40м аралықта өз жылдамдығын 10м/с-қа жеткізді.Егер машинаның массасы 2000 кг,үйкеліс коэф.0,04 болса,машна двигателінің жұмысы неге тең болады?

A=FS

F=F1+F2F1=mg –машинаны бірқалыпты қозғалтатын

F2=ma-машинаға үдеу беретін күш

a=

A=FS=(F1+F2)S=mgs+mas=mgs +=130кДж

Массасы 70кг велосипедші горизонталь жолда 10м/с жылдамдықпен келе жатты.Велосидші тежегішті басқаннан кейін 4м жүрді.Велосипедшінің тежелу күшін табу керек?

FS=

F= =875 Н

Массасы 2кг ракета тік жоғары қарай 40 м/с

Жылдамдықпен атылады. Атылғаннан кейін 1с өткенде ракетаның потенциалдық және кинетикалық энергиясы неге тең?

Ek = -gt

Ek==900Дж

Eп =mgh h=t - 

Eп =686 Дж

Массасы m-10 кг дене жоғарыдан құлап, 4 с-та жерге түсті. Оның жолының ортаңғы нүктесіндегі кинетикалық энергиясы неге тең?

Шешуі: Дене құлап түскен биіктік H= формуласымен аңыкталады. Алғашында дене тыныштық күйде тұрды. Сондықтан энергияның сақталу заңы бойынша

mgh=Eк + , осыдан

Eк=mgh==4000 Дж.
Ұзындығы 30 см серіппені созып, 40 см-ге жеткізді. Серіппені 1 см созу үшін F1=5*105 Н күш жұмсалады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясын табындар.

Шешуі: Серіппені созуға жұмалаиын күш нөлден Fmax-ға дейі артады.

Fmax= * (x2 * x1).
Серіппенің серпінділігі деп оны 1 см созу үшін қажетті күшті айтады, яғни k=

Ал серіппені созғанда істелетін жұмыс

А=F * s формуласымен аңықалады. F-тің орнына күштің орташа мәнін аламыз:

‹ F>== Ал серіппенің созылуы, -

(x2-x1). Сонда потенциалдық энергия мынаған тең:

Еn=A=(x2-x1)=(x2-x1)=k(x2-x1)2;Еn= 2500 кДж.
Көтергіш кран салмағы 29,4 кН жүкті 120 с-а 15 м биіктікке көтереді. Көтергіш кран моторының қуатын табыңдар:

Шешуі: Қуа N=, ал жұмыс А= Ph. Бұдан N== 3 675 Вт.
Каталог: files -> blogs
blogs -> ОҚу жылында қазақстан республикасының жалпы орта білім беретін (сонымен бірге инклюзивті білім беруді жүзеге асыратын) Ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы
blogs -> Табиғи газ өндіруден алдынғы орындағы ел: а Өзбекстан; в Ұлыбритания; с Индонезия; д Ресей
blogs -> Келісілген: бекітемін
blogs -> Ақсу қаласы гимназиясының тарих пәні мұғалімі Альдекенова Анар Толыбайқызы Тест
blogs -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Ақсу қаласы гимназиясы
blogs -> 2015 жылы өсімдік шаруашылығының өнімін және сапасын арттыруға демеу қаржы берудің кейбір мәселелері туралы
blogs -> Павлодар облысы білім беру басқармасы Тамыз конференциясы-2013
blogs -> Зыряновский район


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет