Құрастырушы: аға оқытушысы Итыбаева Ғ. Тбет3/3
Дата17.07.2016
өлшемі248.5 Kb.
1   2   3

Шартты белгілеулер: ҮТ1 – үй тапсырмасы №1, Қ – оқу үрдісіне қатысуы, ПҮТ1 - №1 практикалық жұмыс, Е – Есеп, Т – Тексеру, Т1 - №1 дәріске дайындалу; З1 - №1 зертханалық жұмыс, З1Д - №1 зертханалық жұмысқа дайындалу, МБ1 - №1 межелік бақылау.


«__»_________ 20___ ж. Кафедра отырысында ұсынылған. №____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі ___________ Шумейко И.А. «__»_______ 20___

Бақылаудың барлық түрінде де оқудағы жетістіктер балды-рейтингті жүйесі бойынша (ББРЖ) бағаланады:Балмен есептегендегі қорытынды баға (Қ)

Балдың сандық баламасы (Ц)

Әріптік жүйедегі баға (Ә)

Дәстүрлі жүйедегі баға (Д)

Емтихан, курстік жұмыс

сынақ


95-100

4

А

Өте жақсы

есептелді


90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

қанағаттанарлықсыз

есептелмеді

Семестрдің ортасында және соңында 100 балдық шкаламен пәннің оқылған модулі бойынша ағымдағы үлгерімнің (АҮ) бағасы анықталады. Ағымдағы үлгерімнің бағасы келесі балдардың жиынтығынан тұрады:  • сабақтарға дайындық, топта белсенді жұмыс жасау, бақылау шараларға қатысу;

  • практикалық жұмыстарын уақытында, сапалы орындау және қорғау;

  • өздік жұмыстарды уақытында, сапалы орындау және қорғау;

  • сабаққа қатысу және басқа.

Әр пән бойынша СӨЖ түрлерінің тізімі, тапсырмаларды орындау және тапсыру күнтізбелігі, оқытушының талаптары, бағаларды қою ережелері және критерийлер САБ-да сипатталған.

Межелік бақылаудың (МБ) бағасы да 100 балдық шкала бойынша анықталады.

АҮ және МБ бағаларының қорытындысы негізінде пән бойынша студенттің рейтингі (Р1 и Р2) анықталады:
Р1(2)=АҮ1(2)*0,7+МБ(2)*0,3.
Егер студент межелік бақылаудан өтпесе немесе межелңк бақылаудан 50 балдан төмен алса, рейтинг есептелмейді.

Семестрде пән бойынша студенттің жіберу рейтингінің бағасы тең:


ЖРР1+Р2/2
Әр пән бойынша студенттердің оқу жетістіктерді қорытынды бағамен (Қ) анықталады. Қорытынды баға ЖР және ҚБ (емтихан, дифференциалды сынақ немесе курстық жұмыс (жоба)) салмақтық үлестер негізінде есептеледі (СҮжр және СҮқб):
ҚЖР*СҮжр+ҚБ*СҮқб
2010-2011 оқу жылында жіберу рейтингтің және қорытынды бақылаудың салмақтық үлестері 0,6 және 0,4 сәйкес тең болады.

Пән бойынша жіберу рейтингі де, қорытынды бақылау да оң бағаланған ғана қорытынды баға есептеледі. Дәлелсіз себеппен қорытынды бақылауға келмеген жағдайда, «қанағаттанарлықсыз» деген бағаға теңеріледі. Пәнінен емтихан және аралық аттестаттау нәтижелері студенттерге сол күні айтылады, егер емтихан жазбаша түрде түстен кейін жүргізілсе, онда келесі күні айтылады.

Егер де тәлімгер емтиханда F қорытынды баға алса, сонда тізімдемесіне «қанағатсыз» деген баға қойылады.
11 Курс саясаты
Біздің біріккен жұмыстар процесінде біз келесі ережелерді ұстануымыз керек:


  1. оқытушы мен тәлімгер бір-біріне құрметпен қарау керек;

2) сабақта белсенді бол, оқытушыға сұрақтар қойыңыз; сабаққа қатысу жеткілікті емес, материалды белсенді түрде меңгеру керек, тақырып бойынша барлығын нақтырақ анықтау;

3) оқытушы тәлімгермен шығармашылық түрде жұмыс істеу керек, тәлімгер оқытушымен қарым – қатынаста болуы тиіс, одан өздік жұмыс пен зертханалық жұмыстарды орындауға консультация алуы керек;

4) сабаққа қатысу міндетті болып табылады, егер сіз үш немесе одан да көп сабақты еш себепсіз босатсаңыз (себеп құжат түрінде дәлелденуі тиіс), онда оқытушы сізден деканаттан жіберілім алуыңызды сұрауға құқылы; есіңізде болсын: сабаққа қатысу қорытынды бағаға қатысты;

5) өздік жұмыстар бойынша графикке қатысты өз уақытынды есеп беру қажет, бұл қорытынды бағаға әсер етеді: өздік жұмыстар орындау графигін бұзған кезде өз уақытында орындамау деңгейіне байланысты жоспарланған максималды балл сандары өткен 1 күніндегі 1 сабаққа 1 баллға азайтылады, бірақ нәтижесінде барлық практикалық және өздік жұмыстарды тапсырып, дәріс кешендерін көрсету қажет;

6) әр бір дәріске, тәжірибелік, лабораториялық жұмыстарға міндетті түрде дайындалу қажет; сіздердің дайындықтарыңыз әр дайым тесттер мен сұрақтар арқылы тексеріледі; дәріс бойынша өткен материалдардан теріс жауап берілсе, ағынды бағаны баллдарда 0,5 рет төмендетуге әкеп соғады; сол сияқты зертханалық жұмыстарды сапасыз орындау тәлімгердің оларды қорғау кезінде көрсетілген білім деңгейінің жетіспеушілігі, ағымдағы бағаны балдық түрде 0,5 рет азайтады.

7) сіздің міндетіңізге сабаққа барлық дайындықпен келу кіреді; уақытында кітапханадан әдебиеттерді алып, оларды қолдана біліңіз;

8) ішкі орналасу тәртібі орындалуы тиіс;

9) біреудің орындалған жұмысын көшіруге, әдеби материалдарды өңдемей қолдануға тиым салынады; осы ережені бұзу апталық балл санын алу түріндегі айып санкциясы қолданылады;

10) сабақ кезінде ұялы телефондар сөндірлуі тиіс;

11) әр студент рейтингтік кестелер мен барлық жұмыс түрлерінің графигімен танысып, мамандарды сапалы дайындау және жоғары үлгеріміне бағытталған барлық талаптарды орындауы қажет.

12) аудиториялық сабақтан сұранудан аулақ болыңыз;

13) емтиханда, ағымдағы жұмыстарда (ТӨЖ) көшіріп алуларға тиым салынады; емтиханда көшірген тәлімгер аудиториядан шығарылады, плагиат үшін айып санкциялары қолданылады.

14) сынақ тест түрінде 100 сұрақ бойынша өткізіледі; 100 сұрақтың барлығына дұрыс жауап 100 балға сай келеді; қорытынды баға балл түрінде (1) формула бойынша есептеледі; егер студент сынақта F деген беға алса, онда аралық аттестация ведомостына «есептелмеді» деп жазылады.

15) мемлекеттік грантта оқитын оқушылар сессия нәтижесінде үлгермеушіліктер болса, онда ректор бұйрығымен мемлекеттік грантынан айырылады.12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1) Базров, Б.М. Основы технологии машиностроения:учебник для вузов/ Б. М. Базров.- М. : Машиностроение, 2005.- 736с.

2) Технология машиностроения: в 2 кн.:учеб. пособие для вузов/[Э. Л. Жуков, И. И. Козарь, С. Л. Мурашкин и др.]; под ред. С. Л.Мурашкина.- Изд. 2-е, доп.-М.:Высш. шк. Кн. 1:Основы технологии машиностроения.-2005.-278 с.

3) Технология машиностроения: в 2 кн.:учеб. пособие для вузов/[Э. Л. Жуков, И. И. Козарь, С. Л. Мурашкин и др.]; под ред. С. Л. Мурашкина.-Изд. 2-е, доп.-М.:Высш. шк. Кн. 2:Производство деталей машин.-2005.-295 с.

4) Технология машиностроения: сборник задач и упражнений:учеб.пособие для студ. вузов/[В. И. Аверченков и др.]; под ред.: В. И.Аверченкова и Е. А. Польского.-2-е изд. перераб. и доп.-М.:ИНФРА-М., 2006.-288 с.

5) Технология машиностроения:учебник для вузов/[Л. В. Лебедев, В. У. Мнацаканян, А. А. Погонин и др.].-М.:Академия,2008.-527 с.
Қосымша

6) Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т./ Под ред. А.Г. Косиловой – М.: Машиностроение, 1982. −320 с.

7) Суслов, А. Г. Технология машиностроения:учебник для студ.вузов/А. Г. Суслов.-М.:Машиностроение, 2007.-429 с.

8) Анурьев, В. И. Справочник конструктура-машиностроителя: в 3 т./В.И.Анурьев; под ред. И.Н.Жестковой.-Изд. 8-е, перераб. и доп.-М.:Машиностроение. Т.1.-2001

9) Автоматизация производственных процессов в машиностроении:учебник для студ. вузов/под ред. Н.М.Капустина.-М.:Высшая школа, 2004

10) Никифоров, А. Д. Современные проблемы науки в области технологии машиностроения: учеб. пособие для студ. вузов/А. Д.Никифоров.-М.:Высш. шк., 2006.-392 с.

11) Тамаркин, М. А. Технология сборочного производства/М. А.Тамаркин, И. В. Давыдова, Э. Э. Тищенко.-Ростов н/Д:Феникс,2007.-270 с.

12) Обработка металлов резанием: справочник технолога/А.А.Панова.-2-еизд., перераб. и доп.-М.:Машиностроение, 2004

13) Кисиленко, Л. Е. Основы технологии машиностроения:практикум/Л. Е. Кисиленко, А. Н. Граблев, Д. П. Михайлов.-М.:МГИУ,2007.-84 с.

14) Калашников, А. С. Технология изготовления зубчатых колес/А.С. Калашников.-М.:Машиностроение, 2004.-480 с.Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет