Құрастырушы: т.ғ. к., Мананбаев Ж. ИДата17.07.2016
өлшемі232.27 Kb.

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Гуманитарлық – педагогикалық факультеті
Журналистика кафедрасы
5В050400 –Журналистика мамандығының студенттеріне арналған
Саясат саласындағы журналистика
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ГПФ деканы

_______Сарбалаев Ж.Т.

20__ж. «___»____________


Құрастырушы: т.ғ.к., Мананбаев Ж.И.


Журналистика кафедрасы


5В050400 –Журналистика мамандығының


Күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған

Журналистика бойыншы шығармашылық негіздері


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _____20___ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
20_____ж. «___»___________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі _______Алдабергенов К.М. 20__ж. «____» ________

ГПФ оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 20____ж. «_____»_________№____ хаттама


ОӘК төрағасы ______Жұманқұлова Е.Н. 20 _ж. «_____»___________

Оқытушы жайында мәліметтер: Мананбаев Ж. И

Журналистика кафедрасының аға оқытушысы, т.ғ.к

Байланыс телефондары: 312190

Қабылдау күндері: дүйсенбі, сейсенбі 11.00-12.00

Аудитория № 536

Пән жайында ақпарат:

«Журналистикаға кіріспе»

Курс – 1, семестр – 1, сағат саны: жалпы – 135, аудиторлық – 45, дәріс – 30, студиялық – 15 (22,5),

студенттің өздік жұмысы (СӨЖ) – 90

Бақылау түрі: 8 және 15 аптада аралық, 1 семестр соңында – емтихан.

Сабақ түрі: дәріс, студиялық, СӨЖ

Аптадағы сағат саны: 1 апта – 2 дәріс, 1 студиялық, 1 СӨЖ

2 апта – 2 дәріс, 2 студиялық, 2 СӨЖ1 Пәннің мақсаты мен міндеттері
Журналистиканың қоғамдық қызметтің түрі ретінде пайда болуы және журналистика теориясының ақпаратты таратудағы әдістері, функциялары мен міндеттері, принциптері туралы білім ретінде дамуы. Журналистика білімінің қазіргі жай-күйі, құрылымы және проблемалары. Пәнді оқытудың мақсаттары:

 • студенттерге журналистика жөнінде қызметтің түрлі қоғамдық-саяси шарттарын салыстыру әдісі арқылы тарихи жағдайда ақпарат жинау, сараптау және тарату бойынша ғылым мен тәжірибе ретінде ұғым қалыптастыру

 • студенттердің қоғамдағы журналистиканың алатын орны, ақпараттық қызметі, принциптері мен негізгі тиімді шарттары жайындағы білімдерін қалыптастыру

 • ақпаратты жүйелі әрі мақсатты тарату арқылы қоғамдық пікірді қалыптастыру пройесінде журналистика қызметінің ерекшеліктерін ашу

 • жалпы және теориялық білім деңгейінің артуына қажетті білім алуға әсер етуПәнді игеруде студенттер білуге тиісті:

 • журналистика теориясының негізгі ұғымдары мен категорияларын

 • мемлекеттің түрлі деңгейдегі қоғамдық-саяси дамуындағы журналистиканың жалпы теориялық заңдылықтарын түсінуге

 • жанрлық ерекшеліктің дамуын, материалды жинау, пішіні мен беру диалектикасын

Пәнді игеру, оқу арқылы студенттер атқара алуы тиіс: • қазіргі журналистік тәжірибенің фактілерін талдау және бағалау кезінде жалпы теориялық шарттарды қолдану, баспасөздің өзге қоғамдық-әлеуметтік институттармен байланысын, олармен әрекеттесі принциптерін ұғыну

 • материал жанрлары мен пішіні спецификасын анықтау бойынша қоытындылар шығару


2 Пререквизиттер
Мамандыққа кіріспе

Қазақ тілі

Қазақ әдебиеті

Орыс әдебиеті


3 Пәннің мазмұны


3.1 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырыптың атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Студиялық

СӨЖ

1

Курстың пәні мен мақсаты

1

-
2

Журналистика – қоғамдық-саяси және ақпараттық қызметтің саласы

2

-

3

3

Журналистік қызметтің құқықтық негіздері

2

-

5

4

Журналистиканың негізгі функциялары

3

1

4

5

Қоғамдық пікір және БАҚ

2

1

4

6

Журналистика принциптері

2

1

4

7

Баспасөз бен журналистік қызметтің бостандығы

3

-

5

8

Журналистік қызметтің нәтижелілік проблемасы

2

2,5

4

9

Журналистика шығармашылық қызметтің түрі

3

2

4

10

БАҚ аудиториясы

2
5

11

БАҚ типологиясы мен жүйесі

3

2,5

4

12

Журналистік қызметті ұйымдастыру

2

2

4

13

Журналистика – шығармашылық қызметтің саласы

3

2,5

4

14

БАҚ жүйесі туралы түсінік
1

5

15

Қазақ зиялылары баспасөз жайында
1,5

5

16

Қазақ публицистикасының бастаулары
1

5

17

Көне түркі жазба ескерткіштері
1,5

5

18

Журналистік шеберлік
1

5

19

Бұқаралық сана және журналистика
1

5

20

Журналистикадағы бұқаралық ақпарат ұғымы
1

5

21

Қазақ публицистері5
Барлығы

30

22,5

90


3.2 Теориялық курстың мазмұны
1 тақырып: Курстың пәні мен мақсаты.

Журналистиканың қоғамдық қызметтің түрі ретінде пайда болуы және журналистика теориясының ақпаратты таратудағы әдістері, функциялары мен міндеттері, принциптері туралы білім ретінде дамуы.


2 тақырып. Журналистика – қоғамдық-саяси және ақпараттық қызметтің саласы.

Ақпарат туралы жалпы түсінік. Ақпараттың түрлері. Бұқаралық ақпараттың мәні мен негізгі ерекшеліктері. Журналистиканың әлеуметтік құрылым ретінде даму жолдары. Баспасөз – «төртінші өкімет», «төртінші билік». Журналистиканың ақпараттық қызметі. Журналистиканың қоғамды басқарудағы ақпараттық маңызы. Журналистиканың мемлекет басқаруға қатысуы.


3 тақырып. Журналистік қызметтің құқықтық негіздері.

Қазақстан Республикасының Баспасөз және бұқаралық ақпарат құралдары туралы Заңдары (1991, 1999, 2003). Журналистика және журналистің құқықтық статусы. Журналистика және халықаралық құқық. ҚР-ның журналистикаға байланысты байланысты басқа заңдары. Шет елдердің құқықтық нормалары. Журналистикадағы авторлық құқық. БАҚ заңы журналистің құқықтары мен міндеттері туралы.


4 тақырып. Журналистиканың негізгі функциялары.

«Функция», «Әлеуметтік функция», «Журналистиканың функциялары» ұғымдарының мәні. Журналистика функцияларының жүйесі. Тікелей ұйымдастырушылық және мідени функциялар. Қоғамдық пікірді қалыптастыру – журналистиканың маңызды функциясы. Анықтамалық және жарнамалық функциялар.


5 тақырып. Қоғамдық пікір және БАҚ: қалыптасуы мен көрініс табуы.

Қоғамдық пікір: жалпы мінездемесі. Қоғамдық пікір функциясы. Қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы қоғамдық пікір ерекшелігі. БАҚ-тың қоғамдық пікір қалыптасудағы ролі. Қазақстандағы қоғамдық пікірдің қазіргі жағдайы.


6 тақырып. Журналистика принциптері.

Принциптер – журналистиканың теориялық-метологиялық негізі. Шыншылдық пен объективтілік – баспасөзге қойылатын жаңа талаптар кезеңіндегі негізгі принциптер. Журналистикадағы жалпыазаматтық принциптер: халықтығы, интернационализм, гуманизм. Баспасөздің партиялылығы туралы пікір.

7 тақырып. Баспасөз бен журналистік қызметтің бостандығы.

Журналистикада қызмет бостандығының проблемалары. «Баспасөз бостандығы» ұранының нақты тарихи мәні. Баспасөз бостандығы – саяси бостандықтарының бірі. Баспасөз бостандығының әлеуметтік-тарихи, экономикалық және заңдық қырлары.


8 тақырып. Журналистік қызметтің нәтижелілік проблемасы.

Журналистиканың жоғары нәтижелілігі. Журналистиканың тиімділігі мен пәрменділігі туралы түсінік. Нәтижеліліктің өлшемдері. Нәтижіліліктің екі түрі. Журналистиканың қызмет ету проблемалары.


9 тақырып. Журналистика шығармашылық қызметтің түрі.

БАҚ аудиториясының талап-тілектері мен қажеттіліктері. Аудитория мүддесін білудің пішіні мен әдісі журналистика тиімділігін арттыру факторы.

10 тақырып. БАҚ аудиториясы.

БАҚ аудиториясы. Бұқаралық ақпарат процестерінің әлеуметтік-психологиялық проблемалары.


11 тақырып. БАҚ типологиясы мен жүйесі.

Журналистика жүйесінің қалыптасуы. Журналистиканың бұқаралық-коммуникациялық құралдары. Құралдары. Бұқаралық ақпарат құралдары инфрақұрылымының дамуы, ақпарат каналдар типтерінің өзара байланысы.


12 тақырып. Журналистік қызметті ұйымдастыру.

Журналистік қызмет түрлері. Ұйымдастырушылық басқарушылық қызмет. Публицичтикалық қызмет. Журналист шығармашылығының түрлері.


13 тақырып. Журналистика - шығармашылық қызметтің саласы.

Ақпараттық саясаттың қалыптасуы. Ақпараттық саясатты қалыптастыру. Ақпараттық саясатты жүзеге асыру формалары.3.3 Студиялық сабақтардың мазмұны

Выписка из рабочего Формаучебного планаТақырыптар атауы

Студиялық сабақтардың мазмұны

1

Журналистиканың негізгі функциялары

Дәлелдейтін ақпаратты табу, таңдау, мақала, сценарий жазу

2

Қоғамдық пікір және БАҚ

Журналистиканың идеялық, азаматтық ұғымдарын әлеуметтік институт ретінде талқылау

3

Журналистика принциптері

Журналист принциптері мен әлеуметтік ұстаным арасындағы байланысын анықтау

4

Журналистік қызметтің нәтижелілік проблемасы

Ең тиімді нәтиже көрсететін материалдарды таңдау

5

Журналистика шығармашылық қызметтің түрі

Матриалды жазу және дайындау ерекшелігі

6

БАҚ типологиясы мен жүйесі

Нақты аудиторияға материалдарды дайындау

7

Журналистік қызметті ұйымдастыру

Берілген тақырыпқа материал дайындау

8

Журналистика – шығармашылық қызметтің саласы

Берілген тақырыпқа мақала жазу (бағдарлама жасау)

9

БАҚ жүйесі туралы түсінік

Жаңа айдарлар. Жаңа міндеттер. Материалдар тақырыптары

10

Қазақ зиялылары баспасөз жайында

Қазақ зиялыларының баспасөзге қатысты пікірлерін талдау

11

Қазақ публицистикасының бастаулары

Қазақ тілінде шыққан алғашқы басылым беттеріндегі мәселелер

12

Көне түркі жазба ескерткіштері

Көне ескерткіштердегі публицистиканың көрінісі

13

Журналистік шеберлік

Журналистке субъект ретінде қойылатын талаптарды ескере отырып, материал жазу, бағдарлама дайындау

14

Журналистикадағы бұқаралық ақпарат ұғымы

Берілген тақырыпқа материал дайындау

15

Бұқаралық сана және журналистика

Бұқаралық санаға әсер еткен журналистік шығармалар


Мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірме

5В050400 «Журналистика»

Журналистикаға кіріспе


Оқу түрі

Бақылау түрі

Сағат саны

Курс пен семестр бойынша сағат санын бөлу

емт.

сынақ

КЖ

барлығы

лек

студ

СӨЖ

лек

студ

СӨЖ

бар

ауд

СӨЖ

1 семестр

2 семестр

ЖОБ негізінде күндізгі

1
1

142,5

52,5

90

30

22,5

90

-

-

-


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі:

1 В.В. Ворошилов «Журналистика», базовый курс, 312б.

2 Б. Жақып «Қазақ публицистикасының қалыптасуы, даму жолдары». А.,

2004, 420 стр.

3 Е.П. Прохоров «Введение в теорию журналистики». М., 2001, 220б.

4 Б. Әбілқасымов «Қазақ баспасөзінің алғашқы қарлығашы». А., 1990, 423б.

5 М.К. Барманкулов «Телевидение: власть или деньги?». А., 1998, 318б.

6 В.Л. Чертков «Авторское право в периодической печати». М., 1990, 256б.Қосымша:

7 Ш.Р. Елеукенов «Кітаптану негіздері». А., 1999, 194б.

8 В.В. Кихтан «Информационные технологии в журналистике». Ростов на

Дону, 2004, 231б.

9 Ш.И. Нургожина «Введение в журналистику». А., 2001, 211б.

10 Ә. Бөкейханов «Шығармалары». А., 1994, 344б.

11 В. Брюсов «Свобода слова». Литературная газета. 1990, 22 август.

Студенттердің білімдерін бағалау шкала
Қорытынды баға балмен (И)

Сандық эквивалент балмен (Ц)

Әріптк жүйедегі баға (Б)

Дәстүрлі жүйе бойынша баға(Т)Емтихан

95-100

4

А

Емтихан (өте жақсы)


90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Емтихан

(жақсы)


80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Емтихан (қанағаттанарлық)

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағатсыз

«Журналистика кіріспе» пәні бойынша қорытынды рейтингті есептеу әдісі


Пәннің қортынды рейтингі балмен келесі формула бойынша анықталады:

И=Р1+Р2/2*ВДту+э*ВДэ,

мұнда И- қорытынды баға

Р1 және Р2- студенттердің оқу үлгерімін ескере отырып, рейтингтік қорытынды бойынша жиналған балдар

ВДту- ағымдағы үлгерімнің салмақ үлесі= 0,4

э- емтихан кезінде алынған балл

ВДэ- емтиханның салмақ үлесі= 0,6

Бақылау түрі бойынша ағымдағы үлгерім балдарын бөлу

Журналистикаға кіріспеБақылау түрі

Балдың максималды саны1 рейтинг

2 рейтинг100

100

1

Ағымдағы бақылау, соның ішінде:

68

59

1.1

Сабаққа қатысым, топтағы жұмыс (дәріс)

16

14

1.2

Сабаққа қатысым, топтағы жұмыс (студиялық)

16

14

1.3

СӨЖ орындау

12

10

2

Аралық бақылау

32

41

Бақылау шараларының бақылау кестесі

Журналистикаға кіріспе

1 рейтинг

Балдар

дың барлығыАпта

1

2

3

4

5

6

7

8
Балдардың максималды саны

8

9

8

9

8

9

8

41

100

Сабаққа қатысу, дайындалу және топпен жұмыс

дәріс

2

2

2

2

2

2

2

2

16

студиялық

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Студиялық тапсырмаларды дұрыс орындау

3

3

3

3

3

3

3

3

24

СӨЖ орындау және қорғау

1

2

1

2

1

2

1

2

12

Аралық бақылау


РК 32

32

2 рейтинг

Балдар

дың барлығыАпта

9

10

11

12

13

14

15Балдардың максималды саны

8

9

8

9

8

9

49
100

Сабаққа қатысу, дайындалу және топпен жұмыс

дәріс

2

2

2

2

2

2

2
14

студиялық

2

2

2

2

2

2

2
14

Студиялық тапсырмаларды дұрыс орындау

3

3

3

3

3

3

3
21

СӨЖ орындау және қорғау

1

2

1

2

1

2

1
10

Аралық бақылауРК 41
41«Журналистикаға кіріспе» курсының саясаты

оқу процесінде студенттердің қатысымын білдіреді, яғни:

- сабақтарға қатысу;

- талқылау кезінде және топпен жұмыс кезінде белсенді болу;

- өз курстастарыңның оқуына ықпал ету.

Сабаққа кешікпей келулеріңізді өтінеміз. Сабақ кезінде кез-келген тәртіп бұзушылық аудиориядан шығарып тастауға дейін жазаланады. Сабақты босатулар міндетті түрде қосымша өтелуі тиіс. Қосымша өткен тақырыптар бойынша сабақтар жазбаша түрде, сондай-ақ ауызша ьапсырылады. Сіздердің оқу процесінде қатысқандарын балдық-рейтінтік жүйеге сәйкес бағаланады: • себепсіз сабақ босатқаны үшін 0 балл қойылады,

 • оқу процесінде болғаны және қатысқаны үшін жеке балдар қойылады, олар апталық рейтингте қосылады,

 • егер студент сабақта бола отырып, оқу процесіне белсенді қатыспаса, онда оған тек келгені үшін балл қойылады - әрбір сабақ үшін 1 балл (дәріс, студиялық)

 • студиялық сабақтарда белсенділік танытқаны үшін (сабаққа дайындық және топпен жұмыс) – 1 балдан қосымша (студиялық сабақтың қорытыныды балы 2)

 • СӨЖ дұрыс орындағаны үшін 1 балдан

 • Семестр барысында ауызша және тест түрінде аралық бақылау өтеді, аралық бақылаудың максималды балы: 1 рейтинг-32 балл, 2 рейтинг-41 балл

- әрбір апталық рейтинг және аралық бақылау балдары қосылады және

студенттің жалпы қорытынды рейтингін құрайды, барынша – 100 балл.

Сіздердің дайындықтарын сұрау-сауалдармен тексерілетін болады. Тапсырмалар берілген мерзімде уақытында орындауы тиіс.

Сіздердің өздік жұмыс (СӨЖ) шеңберіндегі тапсырмаларға назар аударуларыңызды сұраймын, олар балмен бағаланбағанымен, ауызша тексерілетін болады, бұл тапсырмаларды орындау сіздерге курсты меңгеруге, кәсіби дағдыларды игеруге, кәсіби дүниетанымды кеңетуге көмектесуі керек. Егер сіз белгілі бір себептермен бақылау шараларына қатыса алмасаңыз, сіздің оны келесі сабақтың басында өтуге мүмкіндігіңіз бар, әйтпесе, «0» балл аласыз. 1 семестрдің соңында емтихан. Емтиханда қорытынды бағалар қорытынды рейтинг формудасы бойынша аралық және ағымдағы үлгерім балдарын есептке ала отырып қойлады.Негізгі компоненттер.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет