Саба›тыЈ та›ырыбы: Квадрат тЇбірлер жЩне оныЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеулербет1/4
Дата16.06.2016
өлшемі1.43 Mb.
  1   2   3   4
№1

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 «»

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Квадрат тЇбірлер жЩне оныЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеулер.

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: Квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеудіЈ тЇбірлерін табу.

Дамытушылы›: 8 сыныпта йтілген та›ырыптарды есеп шы“ару ар›ылы бекіту.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке тЩрбиелеу

Саба›тыЈ тЇрі: ›айталау саба“ы

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау: - Квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері

Квадрат теЈдеу ax2+bx+c=0. D>0, D<0, D=0.

Квадрат теЈсіздік. Интервалдар Щдісі.
ІІІ Есептер шы“ару:

І н±с›а ІІ н±с›а1.ТеЈдеуді шешіЈдер 1.ТеЈдеуді шешіЈдер
2.Тепе – теЈдікті дЩлелдеЈдер


3. ТеЈсіздікті шешіЈдер:

(x+7)(x+4)2(x-2)<0 (x-3)(x-4)2(x-10)<0


Бйлшекті ›ыс›артыЈдар:

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.


®й ж±мысы: №444, №462
Ба“алау
№2

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 «»

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Квадрат тЇбірлер жЩне оныЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеулер.

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: Квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеудіЈ тЇбірлерін табу.

Дамытушылы›: 8 сыныпта йтілген та›ырыптарды есеп шы“ару ар›ылы бекіту.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке тЩрбиелеу

Саба›тыЈ тЇрі: ›айталау саба“ы. Тест

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау: - Квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері

Квадрат теЈдеу ax2+bx+c=0. D>0, D<0, D=0.

Квадрат теЈсіздік. Интервалдар Щдісі.
ІІІ Есептер шы“ару:

Тест - Квадрат тЇбірлер жЩне оныЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеулер.

(І н±с›а, ІІ н±с›а)

- ТеЈсіздікті шешіЈдер

- Модулі бар теЈсіздікті шешіЈдер

- ФункцияныЈ аны›талу облысын табыЈдар

- ТеЈдеуді шешіЈдер

- ТЇбірдіЈ астына енгізіЈдер:

- Бйлшекті ›ыс›арту

- БйлшектіЈ бйлімін тЇбірден шы“ару

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.


®й ж±мысы: №473, №525
Ба“алау

№3

ПЩн: алгебра Сынып: 9 « » КЇні: __________


Саба›тыЈ та›ырыбы: Квадрат тЇбірлер жЩне оныЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеулер.

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: Квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеудіЈ тЇбірлерін табу.

Дамытушылы›: 8 сыныпта йтілген та›ырыптарды есеп шы“ару ар›ылы бекіту.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке тЩрбиелеу

Саба›тыЈ тЇрі: ›айталау саба“ы

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау: - Квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері

Квадрат теЈдеу ax2+bx+c=0. D>0, D<0, D=0.

Квадрат теЈсіздік. Интервалдар Щдісі.
ІІІ Есептер шы“ару:

І н±с›а ІІ н±с›а

1. ЕсептеЈдер:

а) а)

Щ) Щ)

б) б)

2. СалыстырыЈдар:

а) жЩне а) жЩне

Щ) жЩне Щ) жЩне
3. ТеЈдеудіЈ рационал тЇбірлерін табыЈдар:

х4 – 7х2 + 12 = 0 х4 – 16х2 + 63 = 0


Бйлшекті ›ыс›артыЈдар:

18х2-3х-21 28х2-27х+5

18х2-33х+14 28х2-48х+20
Квадрат теЈдеу ар›ылы есепті шы“арыЈдар:

Тіктйртб±рыштыЈ периметрі 24см, Тіктйртб±рыштыЈ бір ›абыр“асы ал ауданы 35см2. Тіктйртб±рыштыЈ екіншісінен 4см арты›, ал ауданы 60см2

›абыр“аларын табыЈдар. Тіктйртб±рыштыЈ ›абыр“аларын табыЈдар

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.

®й ж±мысы: №

Ба“алау


№4

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: ___________

Саба›тыЈ та›ырыбы:

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: О›ушылардыЈ 8 сынып›а арнал“ан математика курсыныЈ мазм±ны бойынша білім, біліктілік, да“дысын тексеру.

Дамытушылы›: Ал“ан білімдерін жина›тау жЩне тексеру.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке тЩрбиелеу. О›ушылардыЈ теориялы› білімін тЩжірибеде ›олдануда йз-йзіне сенімділігін арттыру

Саба›тыЈ тЇрі: ба›ылау ж±мысы

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:


Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

- Квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері

Квадрат теЈдеу ax2+bx+c=0. D>0, D<0, D=0.

Квадрат теЈсіздік. Интервалдар Щдісі.

Модуль таЈбасы бар теЈсіздік
ІІІ Нйлдік ба›ылау ж±мысы:
1 – деЈгей

- Квадрат тЇбір ›асиеттерін пайдаланып, йрнекті ы›шамда

- Квадрат теЈдеудіЈ тЇбірлерін табу

- Квадрат теЈсіздікті шешу

- Функция графигін салу
2 – деЈгей

- ЖаЈа айнымалы енгізу ар›ылы теЈдеуді шешу

- Модуль таЈбасы бар теЈсіздіктерді шешу

- Квадрат тЇбір ›асиеттерін пайдаланып, есепте


Саба›ты ›орытындылау: О›ушылардыЈ дЩптерлерін жинап алу.
®й ж±мысы: №
Ба“алау

№5

ПЩн: алгебраСынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеу.

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеу мен оны шешу жолдары.

Дамытушылы›: МЩндес теЈдеулердіЈ ›асиеттері.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ ЖаЈа та›ырып:

aх+by=c тЇрінде берілген теЈдеу екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеу д.а.

x,y – айнымалылар, a,b,c – на›ты сандар жЩне a мен bбір мезгілде нйлге теЈ емес.

- МЩндес теЈдеулер

- МЩндес теЈдеулердіЈ ›асиеттері

- ТеЈдеудіЈ графигі

Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеуді шешу – берілген теЈдеуді д±рыс теЈдікке айналдыратын сандар ж±быныЈ жиынын табу.
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Ауызша орындалатын тапсырмалар: №4, №8


Орындарында орындалатын тапсырмалар: №10, №11, №16, №18
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Сызы›ты› теЈдеу

МЩндес теЈдеулер
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: 15, 17
Ба“алау

№6

ПЩн: алгебраСынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеу жЩне оларды шешу.

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: Екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеу мен оныЈ дЩрежесі ±“ымы.

Дамытушылы›: О›ушыларды екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеуді шешу жолдарына жЩне графиктерін салу“а да“дыландыру.

ТЩрбиелік: О›ушылардыЈ йз ойын толы›, д±рыс жеткізе білуге, тап›ырлы››а, жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынас›а тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ ЖаЈа та›ырып:

Екі айнымалысы бар теЈдеуде айнымалылардыЈ дЩреже кйрсеткіші н/е бір ›осыл“ышта“ы айнымалылардыЈ д.к. ›осындысы 1-ден арты› болса, олар екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеу д.а.М: 2+6,5y2+xy=42

ЕЈ жо“ар“ы д/к осы теЈдеудіЈ дЩрежесі б.т.

- Графигі ›исы› сызы› – парабола, кубты› парабола, гипербола.
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Ауызша орындалатын тапсырмалар: №20, №21, №23, №27


Орындарында орындалатын тапсырмалар: №24, №26, №30, №31
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеу мен екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеудіЈ айырмашылы“ы

ТеЈдеудіЈ дЩрежесі
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: 33, 34
Ба“алау

№7

ПЩн: алгебраСынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар сызы›ты› жЩне сызы›ты› емес теЈдеу жЩне оларды шешу.

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: Екі айнымалысы бар сызы›ты› жЩне сызы›ты› емес теЈдеу жЩне оларды шешу жолдарына есептер шы“ару.

Дамытушылы›: О›ушыларды екі айнымалысы бар сызы›ты› жЩне сызы›ты› емес теЈдеуді шешу жолдарына жЩне графиктерін салу“а да“дыландыру.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: бекіту сабаы

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

Екі айнымалысы бар сызы›ты› жЩне сызы›ты› емес теЈдеулер

Функция жЩне оныЈ графигі, ›асиеттері

ТеЈдеулер жЇйесі


ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

1.ТеЈдеулер жЇйесін шешіЈдер:
2.y=x2 жЩне y=x3 функцияларыныЈ графиктері неше нЇктеде ›иылысады?

3. y=-50/x функциясы х-тіЈ ›андай мЩндерінде оЈ мЩндер, теріс мЩндер ›абылдайды? иседі?

4. y=-15/x функциясыныЈ (0;+∞) аралы“ында кемитінін дЩлелдеЈдер.
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеу мен екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеудіЈ айырмашылы“ы


Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: № ТеЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдері

Ба“алау

№8

ПЩн: алгебраСынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесі.

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: Екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдері.

Дамытушылы›: О›ушыларды екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдеріне да“дыландыру.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ ЖаЈа та›ырып:

Алгебралы› ›осу тЩсілі

Алмастыру тЩсілі

Графиктік тЩсіл

ЖаЈа айнымалыны енгізу тЩсілі
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №40(а), №44, №46, №53


Орындарында орындалатын тапсырмалар: №51, №55(а), №56
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдері.

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: №40(Щ), №52, №49
Ба“алау

№9

ПЩн: алгебраСынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесі.

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: Екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдерін пайдаланып есептер шы“ару да“дыларын ›алыптастыру

Дамытушылы›: О›ушыларды екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесін і шешу тЩсілдерін пайдалану“а да“дыландыру.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: Бекіту саба

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ ®й тапсырмасын тексеру:

®й есебініЈ орындалуын тексеру

итілген материалды ›айталау

Сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесініЈ аны›тамасы

Сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдері.
ІІІ . Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар:№57, №58, №61


Орындарында орындалатын тапсырмалар: №60,
Саба›ты бекіту кезеЈі:

ТеЈдеулер жЇйесін шешудіЈ алгебралы› ›осу жЩне алмастыру тЩсілдерініЈ алгоритмінде ›андай ±›састы› бар?

љандай жа“дайда жаЈа айнымалыны енгізу тЩсілі ›олданылады?
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: №61 ая›тау, №62
Ба“алау

№10


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: ТеЈдеулер жЇйесін ›олданып есептер шы“ару.

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: ТеЈдеулер жЇйесін ›±растырып, есептер шы“ару.

Дамытушылы›: О›ушыларды екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдеріне да“дыландыру.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ ЖаЈа та›ырып:

ТеЈдеулер ж±йесі ар›ылы есеп шы“ар“анда келесі алгоритмді ›олдану ›ажет:

ЕсептіЈ шартын талдау

берілген шамаларды Щріппен белгілеу

белгіленген Щріптер ар›ылы берілген шаманы йрнектеу

теЈдеулер жазу жЩне олардан жЇйе ›±ру

жЇйеніЈ шешімін табу

ЕсептіЈ берілгені бойынша жЇйе шешімдерініЈ ›айсысы есептіЈ берілгенін ›ана“аттандыратынын зерттеу
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №63(Щ), №67(а), №69

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №65(а), №73(а)
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Алгебралы› ›осу тЩсілі

Алмастыру тЩсілі

Графиктік тЩсіл

ЖаЈа айнымалыны енгізу тЩсілі

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.


®йге тапсырма: №68, №73(Щ)
Ба“алау

№11


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Бір айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈсіздіктердіЈ жЇйесі

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: ТеЈсіздіктердіЈ ›асиеттері. Бір айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈсіздіктердіЈ жЇйесі.

Дамытушылы› Функция, функцияныЈ аны›талу облысы.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ ЖаЈа та›ырып:

Егер бір айнымалысы бар теЈсіздіктер жЇйесіндегі теЈсіздіктердіЈ біреуі сызы›ты› емес болса, онда жЇйені сызы›ты› емес теЈсіздіктер жЇйесі деп атайды.

- Интервалдар Щдісі

- ФункцияныЈ аны›талу облысы

ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Орындарында орындалатын тапсырмалар:

І н±с›а: №79(а), №80(Щ), №82(а), №83(а), №85(а)

ІІ н±с›а: №79(Щ), №80(а), №82(Щ), №83(Щ), №85(Щ)

Саба›ты бекіту кезеЈі:

ТеЈсіздік

- Интервалдар Щдісі

- ФункцияныЈ аны›талу облысы

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.


®йге тапсырма: №88, №89, №90
Ба“алау

№12


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Бір айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈсіздіктердіЈ жЇйесі

Саба›тыЈ ма›саттары:

1. Білімділік: ТеЈсіздіктердіЈ ›асиеттері. Бір айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈсіздіктердіЈ жЇйесін шешу.

2.Дамытушылы›: О›ушыларды екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈсіздіктер жЇйесін шешу тЩсілдеріне да“дыландыру. ФункцияныЈ аны›талу облысы.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: бекіту сабаы

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

Бір айнымалысы бар сызы›ты› жЩне сызы›ты› емес теЈсіздіктер жЇйесі.

ФункцияныЈ аны›талу облысы

®й тапсырмасыныЈ орындалуыныЈ барын тексеру, с±ра›тарына жауап беру
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №86(а,Щ), №92(а), №94

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №96
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Бір айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈсіздіктердіЈ жЇйесі

Интервалдар Щдісі
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: 93, 95
Ба“алау

№13


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар теЈсіздіктер

Саба›тыЈ ма›саттары:

1. Білімділік: Екі айнымалысы бар теЈсіздіктерді шешу.

2.Дамытушылы›: О›ушыларды екі айнымалысы бар теЈсіздікті шешу тЩсілдеріне да“дыландыру. ТеЈдеудіЈ графигі.

3.ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

Бір айнымалысы бар сызы›ты› жЩне сызы›ты› емес теЈсіздіктер жЇйесі.

ФункцияныЈ аны›талу облысы

®й тапсырмасыныЈ орындалуыныЈ барын тексеру, с±ра›тарына жауап беру
ІІІ ЖаЈа та›ырып:

Екі айнымалысы бар теЈсіздіктер жЇйесініЈ шешуі деп жЇйеніЈ Щр теЈсіздігін д±рыс теЈсіздікке айналдыратын айнымалыныЈ мЩнін айтамыз.

- Екі теЈсіздіктіЈ шешімі олардыЈ шешімініЈ орта› бйлігі болады.
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Ауызша орындалатын тапсырмалар: №97, №98

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №101, №102,

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №104, №105


Саба›ты бекіту кезеЈі:

Екі айнымалысы бар теЈсіздіктер


Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: 103, 107
Ба“алау

№14


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар теЈсіздіктер

Саба›тыЈ ма›саттары:

1. Білімділік: Екі айнымалысы бар теЈсіздіктерді шешу.

2.Дамытушылы›: О›ушыларды екі айнымалысы бар теЈсіздікті шешу тЩсілдеріне да“дыландыру. ТеЈдеудіЈ графигі.

3.ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: бекіту сабаы

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

Екі айнымалысы бар теЈсіздіктер

®й тапсырмасыныЈ орындалуыныЈ барын тексеру, с±ра›тарына жауап беру


ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №108, №111, №112

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №110,
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Екі айнымалысы бар теЈсіздіктер


Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: 109, 113
Ба“алау

№15


КЇні:

Сынып: 9 « »

Саба›тыЈ та›ырыбы: Ба›ылау ж±мысы № 1.

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білімділігі: О›ушылардыЈ 1-то›сан бойы йткен та›ырыптарын жина›тап, тексеру.

2. Дамытушылы›: Логикалы› ойлау ›абілеті мен есептеу да“дыларын жетілдіру, йз бетінше еЈбектену, белсенділіктерін арттыру, пЩнге ›ызу“ушылы“ын ояту, о›ушылардыЈ ›±зыреттерін ›алыптастыру.

3.ТЩрбиелік: О›ушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынас›а тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: Ба›ылау ж±мысы.

О›ытудыЈ Щдісі: практикалы›

Саба›тыЈ барысы:

°йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру
Ба›ылау ж±мысын жаз“ызу

І н±с›аІІ н±с›а1. ТеЈдеулер жЇйесін шешіЈдер :

а) б)

2.Тіктйртб±рыштыЈ бір ›абыр“асы екінші ›абыр“асынан 7 см ›ыс›а , ал диагоналы 13 см-ге теЈ. Тіктйртб±рыштыЈ ›абыр“аларын табыЈдар.

3.ФункцияныЈ аны›талу облысын табыЈдар:

у=

4.ТеЈсіздіктер жЇйесін шешіЈдер:

1 )

1. ТеЈдеулер мен теЈсіздіктер жЇйесін шешіЈдер

а) б)

2. Тік б±рышты Їшб±рыштыЈ катеттерініЈ ›осындысы 7 см , ал ауданы 6см2,оныЈ гипотенузасын табыЈдар.

3. ФункцияныЈ аны›талу облысын табыЈдар :

у=

4. ТеЈсіздіктер жЇйесін шешіЈдер:а)
№16

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар сызытыемес теЈсіздіктер жЇйесі

Саба›тыЈ ма›саттары:

1. Білімділік: Екі айнымалысы бар сызытыемес теЈсіздіктер жЇйесін графиктік тЩсілмен шешу.

2.Дамытушылы›: Оушыларды екі айнымалысы бар теЈсіздікті шешу тЩсілдеріне дадыландыру. ТеЈдеудіЈ графигі.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ Ба›ылау ж±мысын талдау


  1. Ба›ылау ж±мысыныЈ анализі.

  2. Ба›ылау ж±мысында ›иынды› ту“ыз“ан есептерді талдау

  3. љатемен ж±мыс

ІІІ ЖаЈа та›ырып:Екі айнымалысы бар теЈсіздіктер жЇйесініЈ шешуі деп жЇйеніЈ Щр теЈсіздігін д±рыс теЈсіздікке айналдыратын айнымалыныЈ мЩнін айтамыз.

- Екі теЈсіздіктіЈ шешімі олардыЈ шешімініЈ орта› бйлігі болады.
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Ауызша орындалатын тапсырмалар: №114, №116

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №115, №117(а,Щ)
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈсіздіктер

ШеЈбердіЈ теЈдеуі

Координаталы› жазы›ты›
Саба›ты ›орытындылау: Оушылара саба››аатысанына сай бааою.
®йге тапсырма: 117(б,в,г,д)
Ба“алау

№17


ПЩн: алгебра Сынып: 9 « » КЇні: __________
Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар сызытыемес теЈсіздіктер жЇйесі
Саба›тыЈ ма›саттары:

1. Білімділік: Екі айнымалысы бар сызытыемес теЈсіздіктер жЇйесін графиктік тЩсілмен шешу.

2.Дамытушылы›: Оушыларды екі айнымалысы бар теЈсіздікті шешу тЩсілдеріне дадыландыру. ТеЈдеудіЈ графигі.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.


Саба›тыЈ тЇрі: Бекіту саба
Саба›тыЈ кйрнекілігі: тест т апсырмалары
Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу Щ) О›ушылар тізімін тексеру б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

- Екі айнымалысы бар теЈсіздіктер жЇйесініЈ шешуі алгоритмін т±жырымдап бер

- Екі айнымалысы бар теЈсіздіктер жЇйесініЈ шешімі деген не?
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №118, №119

издіктерінен орындайтын есептер: №120
ІV Тест ж±мысы: «ТеЈсіздіктер жЩне теЈсіздіктер жЇйесі»

1 н±с›а


Тест №2

1. ТеЈсіздікті шешіЈдер: 4х-3(х+7)>12+х

А) Ш В) х>3 С) х<2 D) х>33 Е) х<33

2. ТеЈсіздіктер жЇйесін шешіЈдер:

А) (-3; 3) В) (-3; 1,5) С) (-; 0) D) (0; 3) Е) (-; 3)

3. ТеЈсіздікті шешіЈдер: х2-х-6<0

А) (-; 2) В) (34; -2) C) (-2; 3) D) (0; 3) Е) (1; 6)

4. ТеЈсіздікті шешіЈдер: (х+3)(х-1)(х-10)<0

А) (-; 1)(3; 10) В) (-3; 1)(1; 10) С) (-; 3)(3; 10) D) (1; 3)(3; 10) Е) (-; -3)(1; 10)

5. ФункцияныЈ аны›талу облысын табыЈдар:

У=

А) (-;) В) (-1; 1) С) (-; 1) D) (1; ) Е) Ш

6. ТеЈсіздікті шешіЈдер:

А) (-;) В) (-; 0) С) (; ) D) (; 3); Е) (-;-)

1. ТеЈсіздікті шешіЈдер: 6+х>4х-3(2х-3)

А) х>1; В) х>2 С)Ш х<4 Е) х>7

2. ТеЈсіздіктер жЇйесін шешіЈдер:

А) (-; 2) В) ( -; ) С) (0; ) D) (; 2) Е) (-1; 1)

3. ТеЈсіздікті шешіЈдер: х2+3х-4<0

А) (-2; 2) В) (1; -4) С) (-4; 1) D) (-4; 0) Е) (1; -3)

4. ТеЈсіздікті шешіЈдер: (х+11)(х+3)(х-8) >0

А) (-; -11)(3; 8) В) (-11; -3)(-3; 8) С) (-; 3)(3; 8) D) (-3; 11)(11; ) Е) (-11; -3)(8; )

5. ФункцияныЈ аны›талу облысын табыЈдар:

У=

А) (-; ) В) (-1; 1) С) (-; 1) D) (1; 2) Е) (2; )

6. ТеЈсіздікті шешіЈдер:

А) (0; ) В) (-; 2.5) С) (-; ) D) (;) Е) (-; )

Саба›ты бекіту кезеЈі:

Екі айнымалысы бар теЈсіздіктержЇйесін ›алай шешеміз?
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: 121, 122
Ба“алау

№18


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: «Екі айнымалысы бар сызытыемес теЈдеулер жЩне олардыЈ шешімі» (›айталауа арналан есептер шыару)

Саба›тыЈ ма›саттары:

1.Білімберушілік: Екі айнымалысы бар сызытыемес теЈдеулерге арналан олимпиада есептерін шыара білуге Їйрету.

2.Дамытушылы›: Екі айнымалысы бар сызытыемес теЈдеулерді шешу жолдарын оып Їйрену.

3.ТЩрбиелік: ОушылардыЈ йз ойын толы›, д±рыс жеткізе білуге, тапырлы››а, жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ міндеттері:

а) танымды› ›абілеттерін ›алыптастыру.

б) деЈгейлік тапсырмалар ар›ылы о›ушылардыЈ білімін саралау.

Саба›тыЈ тЇрі: љорытынды саба›.

Саб›тыЈ барысы: а) °йымдастыру кезеЈ

б) ®й тапсырмасын тексру.

в) Есептер шы“ару

г) ®йге тапсырма

1) x2 + y2 = 169 шеЈберінде А ( 5; 12 ), В ( 0; 13 ), С ( -13, 0 ), Д ( 5, 7 ) нЇктелері жата ма?|

а) А ( 5; 12 ) б) В ( 0; 13 ) в) С ( -13. 0 ) г) Д( 5; 7 )

x2 + y2 = 169 169 = 169 169 = 169 25 + 49 = 169

25 + 144 = 169 94 ≠ 169

169 = 169

А,В,С нЇктелерінде шеЈбердіЈ бойында жатады. Д нЇктесі шеЈбердіЈ бойында жатпайды.

ТеЈдеуді шешіЈдер.

( x2 – x – 1 )2 – x3 = 5

( x 2– x – 1 )2 – 4 – ( x3+ 1 ) = 0

( x2 – x – 1 - 2 ) ( x2 – x – 1 + 2 ) - ( x – 1 ) (x2 – x + 1 ) = 0

(x2 – x + 1 ) ( x2 – x – 3 – x - 2 ) = 0

(x2 – x + 1 ) ( x2 – 2x – 4 ) = 0

ДеЈгейлік есептер

x2 – y2 = 1985

( x + y ) (x – y ) = 1985
1) x + y = 1985 5) x + y = -5

x – y = 1 x – y = -397

2) x + y = -1985 6 ) x + y = 5

x – y = -1 x – y = 397


Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.

®йге тапсырма: ТеЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдері

Ба“алау

№19


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________
Саба›тыЈ та›ырыбы: ТеЈсіздіктерді дЩлелдеу

Саба›тыЈ ма›саттары:

1.Білімділік: ТеЈсіздіктерді дЩлелдеуге, логикалыталдау жасауды Їйрету.

2.Дамытушылы›: ТеЈсіздікті дЩлелдеудіЈ теЈсіздікті щещуден айырмашылыын айыра білу

3.ТЩрбиелік: ОушылардыЈ йз ойын толы›, д±рыс жеткізе білуге, тапырлы››а, жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: ЖаЈа саба›.

Саба›тыЈ кйрнекілігі: интербелсенді тата
Саб›тыЈ барысы:

1) І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау
ІІ ЖаЈа та›ырып:

ТеЈсіздікті дЩлеледеу деп айнымалыныЈ кез келген мЩнінде теЈсіздіктіЈ орындалатынын кйрсету
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:
Та›тада орындалатын тапсырмалар: №123, №124, №125
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №126, №127
Саба›ты бекіту кезеЈі:


  1. «А›и›ат теЈіздік » ±“ымы нені білдіреді?

  2. ТеЈсікдікті дЩлелдеудіЈ теЈсіздікті шешуден айырмашылы“ы неде?

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.


®йге тапсырма: 128, 129
Ба“алау

№20


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________
Саба›тыЈ та›ырыбы: ТеЈсіздіктерді дЩлелдеу

Саба›тыЈ ма›саттары:

1.Білім берушілік: ТеЈсіздіктерді дЩлелдеуге, логикалыталдау жасауды Їйрету.

2.Дамытушылы›: ТеЈсіздікті дЩлелдеудіЈ теЈсіздікті щещуден айырмашылыын айыра білу

3.ТЩрбиелік: ОушылардыЈ йз ойын толы›, д±рыс жеткізе білуге, тапырлы››а, жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: Бекіту сабаы.


Саб›тыЈ барысы:

1) І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау
ІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:
Та›тада орындалатын тапсырмалар: №130 (1,3), №131, №132
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №133, №134, №137

Саба›ты бекіту кезеЈі:
  1. «А›и›ат теЈіздік » ±“ымы нені білдіреді?

  2. ТеЈсікдікті дЩлелдеудіЈ теЈсіздікті щещуден айырмашылы“ы неде?

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.


®йге тапсырма: №130 (2,4), №138, №140
Ба“алау

№21


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________
Саба›тыЈ та›ырыбы: Б±рыштыЈ градустыжЩне радианды› йлшемдері

Саба›тыЈ ма›саттары:

1.Білім берушілік: Б±рыштыЈ радианды› йлшемін табуды, б±рыштыЈ градустыжЩне радианды› йлшемдерініЈ арасындаыатынастарды есеп шыарудаолдануын Їйрету

2.Дамытушылы›: Логикалыойлауабілеті мен есептеу дадыларын жетілдіру, белсенділіктерін арттыру, пЩнгеызуушылыын ояту.

3.ТЩрбиелік: ОушылардыЈ йз ойын толы›, д±рыс жеткізе білуге, тапырлы››а, жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.
Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба›.
Саб›тыЈ барысы:

1) І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау
ІІ ЖаЈа саба›

Б±рыштыЈ радианды› йлшемі деп б±рышты ›±райтын шеЈбер до“асыныЈ ±зынды“ыныЈ оныЈ радиусына ›атынасын айтады.-шеЈбер доасыныЈ ±зындыы;

R-шеЈбер радиусы;

-шеЈбер доасына сЩйкес б±рыш


Каталог: download -> version -> 1441813825 -> module
version -> Сабақтың тақырыбы: Етістік
version -> В17. Умение использовать информационно-коммуникационные технологии
version -> Аллен Р. Г. Множественные источники дохода
version -> Арифметические действия в позиционных системах счисления
version -> Геодезия көне заманда жер бетiнiң өлшемі және зерттеуi шаруашылық мақсатта қажеттілігінен пайда болды. Ежелгi Мысырда б з
version -> Бастауыш сыныпқа арналған біркелкі орфографиялық тәртіп Мазмұны
version -> Оқушылардың орта буынға бейімделуі барысында жүргізген жұмыстар туралы анықтама. қазан 2014ж
version -> Казахстан тарихы 6-11 сынып алфавит. 6 сынып


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет