Саба›тыЈ та›ырыбы: Квадрат тЇбірлер жЩне оныЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеулербет2/4
Дата16.06.2016
өлшемі1.43 Mb.
1   2   3   4
Анытама. °зынды“ы шеЈбер радиусыныЈ ±зынды“ына теЈ, до“а“а сЩйкес келетін центрлік б±рыш 1 радианды› б±рыш деп аталады.
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:
Та›тада орындалатын тапсырмалар: №260, №261, №262

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №263, №264, №265
Саба›ты бекіту кезеЈі:

  1. Толы› б±рыш жалпы тЇрде ›алай беріледі?

  2. Б±рыштыЈ йлшемніЈ екі тЇрін де ›олданудыЈ ›ажеттілігі неде?

Саба›ты ›орытындылау: Оушылара саба››аатысанына сай бааою.


®йге тапсырма: 269, 270, 271
Ба“алау

№22


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Кез келген б±рыштыЈ тригонометриялыфункциялары.

Саба›тыЈ ма›саты:

1.Білім берушілік: Б±рыштыЈ градустыжЩне радианды› йлшемдері. Тікб±рышты Їшб±рыштыЈ сЇйір б±рышыныЈ синусы, косинусы, тангенсі мен котангенсі.

2.Дамытушылы›: Координаталар жазытыыныЈ ширектері

3.ТЩрбиелік: ОушылардыЈ ойлауабілетін жетілдіру, шыншылды››а, жауапкершілікке, еЈбек етуге тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ кйрнекілігі: интербелсенді тата

Саба›тыЈ барысы:

І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ ЖаЈа саба›В нЇктесініЈ ординатасыныЈ ОВ радиус›а ›атынасы α б±рышыныЈ синусы д.а.

В нЇктесініЈ абциссасыныЈ ОВ радиус›а ›атынасы α б±рышыныЈ косинусы д.а.

В нЇктесініЈ ординатасыныЈ абцисса“а ›атынасы α б±рышыныЈ тангенсі д.а.

В нЇктесініЈ абциссасыныЈ ордината“а ›атынасы α б±рышыныЈ котангенсі д.а.

sin, cos, tg, ctg
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №274, №275, №278
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №276
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Тікб±рышты Їшб±рыштыЈ сЇйір б±рышыныЈ синусы, косинусы, тангенсі мен котангенсі.
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: § 17, №277, №280
Ба“алау

№23


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Кез келген б±рыштыЈ тригонометриялыфункциялары.

Саба›тыЈ ма›саты:

1.Білім берушілік: Б±рыштыЈ градустыжЩне радианды› йлшемдері. Тікб±рышты Їшб±рыштыЈ сЇйір б±рышыныЈ синусы, косинусы, тангенсі мен котангенсі.

2.Дамытушылы›: Координаталар жазытыыныЈ ширектері

3.ТЩрбиелік: ОушылардыЈ ойлауабілетін жетілдіру, шыншылды››а, жауапкершілікке, еЈбек етуге тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: бекіту сабаы

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:

І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау
ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

sin, cos, tg, ctg
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №279, №282, №283
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №281
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Тікб±рышты Їшб±рыштыЈ сЇйір б±рышыныЈ синусы, косинусы, тангенсі мен котангенсі.
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: § 17, №284, №285
Ба“алау

№24


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: ТригонометриялыфункциялардыЈ ›асиеттері.

Саба›тыЈ ма›саты:

1.Білім берушілік: ТригонометриялыфункциялардыЈ аныталу облысы мен мЩндер жиыны. Шрбір координаталыширектегі таЈбалары.

2.Дамытушылы›: ТригонометриялыфункциялардыЈ периодтылыы, ж±птылыы мен татылыы.

3.ТЩрбиелік: ОушылардыЈ ойлауабілетін жетілдіру, шыншылды››а, жауапкершілікке, еЈбек етуге тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ кйрнекілігі: интербелсенді тата

Саба›тыЈ барысы:

І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ ЖаЈа саба›ШирекІІІІІІІVSin α++--Cos α+--+Tg α+-+-Ctg α+-+-Sin(-α)= -sinα, cos(-α) = cosα, tg(-α)= -tgα, ctg(-α) = -ctgα

Тригонометриялы› функцияныЈ аргументіне толы› 2π б±рышын ›анша рет ›осса› та функцияныЈ мЩні йзгермейді, я“ни периодты функциялар.
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №287, №289, №290
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №292
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Тригонометриялы› функциялардыЈ ›асиеттері.
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: § 18, №291, №293
Ба“алау
№25

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Негізгі тригонометриялытепе-теЈдіктер

Саба›тыЈ ма›саты:

1.Білім берушілік: Негізгі триогонометриялытепе теЈдіктердіЈ шыу жолымен таныстыру. Бір тригонометриялыфункцияныЈ мЩні бойыншааландарыныЈ мЩнін табуа есептер шыаруды Їйрету.

2.Дамытушылы›: Тік б±рышты Їшб±рыштыЈ сЇйір б±рыштарыныЈ синусын, косинусын , тангенсін, котангенсін анытауды,формулаларды есептеудеолдана білу дадысыналыптастыру, пЩнгеызыушылыын арттыру.

3.ТЩрбиелік: ОушылардыЈ ойлауабілетін жетілдіру, шыншылды››а, жауапкершілікке, еЈбек етуге тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі : жаЈа саба

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:

І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу Щ) О›ушылар тізімін тексеру б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

- Шрбір координаталыширектегі тригонометриялыфункциялардыЈ таЈбаларын ата.- љандай функцияларды периодты функциялар деп атайды.

- љай тригонгометриялы› функция ж±п, ал ›айсысы та›?
ІV ЖаЈа саба›

Негізгі тригонометриялы› теп-теЈдіктер

1) соs 2 +Sin 2 = 1;

соs = ;

sin;

2) tg=; 3) ctg=;

4) tg ctg=1;

tg;

ctg5) 1+ tg2

6) 1+ ctg2 ;

ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:Та›тада орындалатын тапсырмалар: №297, №298, №299
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №300, №301, №302
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: § 19, №303, №304
Ба“алау
№27

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: ирнектерді тЇрлендіруде негізгі тригонометриялытепе-теЈдіктердіолдану.

Саба›тыЈ ма›саты:

1.Білім берушілік: Негізгі триогонометриялытепе теЈдіктер, тепе теЈдікті дЩлелдеу.

2.Дамытушылы›: ирнекті тепе теЈ тЇрлендіру.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі : жаЈа саба

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:


І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

- Негізгі тригонометриялытепе-теЈдіктер


ІІІ ЖаЈа саба›

Негізгі тригонометриялы› тепе-теЈдіктерді йрнектерді ы›шамдау жЩне тепе-теЈдіктерді дЩлелдеу ма›сатында ›олдану.
ІV Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №313, №314, №315, №318
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №319, №320, №321, №323
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: § 19, №324, №325, №326, №327
Ба“алау

№28


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Келтіру формулалары

Саба›тыЈ ма›саты:

1.Білім берушілік: ТригонометриялыфункциялардыЈ келтіру формулалары. Оларды йрнектерді тЇрлендіруде жЩне есептерді шыару кезіндеолдану.

2.Дамытушылы›: Тригонометриялы› йрнектерді тЇрлендіру дадыларын дамыту.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі : жаЈа саба

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:

І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

- Негізгі тригонометриялытепе-теЈдіктер
ІІІ ЖаЈа саба›

900+900-1800+1800-2700+2700-3600+3600-Sin αCos αCos α-Sin αSin α-Cos α-Cos αSin α-Sin αCos α-Sin αSin α-Cos α-Cos αSin α-Sin αCos αCos αTg α-Ctg αCtg αTg α-Tg α-Ctg αCtg αTg α-Tg αCtg α-Tg αTg αCtg α-Ctg α-Tg αTg αCtg α-Ctg α

ІV Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №329, №331, №333
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №334
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: § 20, №335, №336
Ба“алау

№29


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Келтіру формулалары

Саба›тыЈ ма›саты:

1.Білім берушілік: ТригонометриялыфункциялардыЈ келтіру формулалары. Оларды йрнектерді тЇрлендіруде жЩне есептерді шыару кезіндеолдану.

2.Дамытушылы›: Тригонометриялы› йрнектерді тЇрлендіру дадыларын дамыту.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі : жаЈа саба

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:

І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

- Негізгі тригонометриялы› тепе-теЈдіктер
900+900-1800+1800-2700+2700-3600+3600-Sin αCos αCos α-Sin αSin α-Cos α-Cos αSin α-Sin αCos α-Sin αSin α-Cos α-Cos αSin α-Sin αCos αCos αTg α-Ctg αCtg αTg α-Tg α-Ctg αCtg αTg α-Tg αCtg α-Tg αTg αCtg α-Ctg α-Tg αTg αCtg α-Ctg α

ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:Та›тада орындалатын тапсырмалар: №330, №337, №338
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №339
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: § 20, №340, №341

Ба“алау


№30

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: І жартыжылдытыЈ ›орытынды баылау ж±мысы

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білімділігі: ОушылардыЈ І жартыжылдыбойы йткен таырыптарын жинатап, білімдерін тексеру.

2. Дамытушылы›: Логикалыойлауабілеті мен есептеу дадыларын жетілдіру, йз бетінше еЈбектену, белсенділіктерін арттыру, пЩнгеызуушылыын ояту, оушылардыЈ ›±зыреттеріналыптастыру.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: Ба›ылау ж±мысы.

Саба›тыЈ барысы:

І °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру

І жартыжылды›тыЈ ›орытынды ба›ылау ж±мысы
1-н±с›а 2-н±с›а

ТеЈдеулер жЇйесін шешіЈдер:2.ТеЈсіздіктер жЇйесі шешімініЈ еЈ кіші бЇтін шешімін тап.3. Есепте

а) sin 3000 a) cos 2100

б) сos620cos280-sin620sin280 б) sin1120cos220-sin220cos1120

4. ирнекті ы›шамда:

а)tg a ctg a -sin2 a a)cos2 a - tg a ctg a


Щ) cos2 a -1 Щ) 1-sin2 a

cos2 a sin2 a

б) - ctg2- cos2 б) - tg2- sin2б

в) (ctg2- cos2)() в) (tg2- sin2)()

5. Есеп:

Екі натурал санныЈ ›осындысыныЈ мЩні Екі кран бірге ж±мыс ат›ар“ан кезде баржада“ы

50-ге теЈ. Егер 1-ін 30℅ -ке,2-ін 70℅-ке жЇкті 6са“ тЇсіреді. Бір кран жЇкті екіншісінен

арттырса,онда олардыЈ ›осындысыныЈ 5са“ жылдам тЇсіретін болса, онда Щрбір кран

мЩні 81 болады.Бастап›ы сандарды тап. баржада“ы жЇкті неше са“атта тЇсірер еді?
®йге тапсырма: № теорияны ›айталау. Ба“алау
№31

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: І жартыжылдытыЈ ›орытынды баылау ж±мысы бойыншаатемен ж±мыс.

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білімділігі: ОушылардыЈ І жартыжылдыбойы йткен таырыптарын жинатап, білімдерін тексеру. Жіберілгенателер бойынша ж±мыс.

2. Дамытушылы›: Логикалыойлауабілеті мен есептеу дадыларын жетілдіру, йз бетінше еЈбектену, белсенділіктерін арттыру, пЩнгеызуушылыын ояту, оушылардыЈ ›±зыреттеріналыптастыру.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: љатемен ж±мыс.

Саба›тыЈ барысы:

І °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру


ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

- Негізгі тригонометриялы› тепе-теЈдіктер

- ТеЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдері

- ТеЈсіздіктер жЇйесініЈ шешімін аны›тау


ІІІ Есептер шы“ару:

ТеЈдеулер жЇйесін шешіЈіз:

ТеЈсіздіктер жЇйесін шеш:ирнекті ы›шамдаЈдар:


®йге тапсырма: № теорияны ›айталау.

Ба“алау
№32

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Келтіру формулалары

Саба›тыЈ ма›саты:

1.Білім берушілік: ТригонометриялыфункциялардыЈ келтіру формулалары. Оларды йрнектерді тЇрлендіруде жЩне есептерді шыару кезіндеолдану.

2.Дамытушылы›: Тригонометриялы› йрнектерді тЇрлендіру дадыларын дамыту.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі : бекіту сабаы

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:
І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

- Негізгі тригонометриялы› тепе-теЈдіктер

900+900-1800+1800-2700+2700-3600+3600-Sin αCos αCos α-Sin αSin α-Cos α-Cos αSin α-Sin αCos α-Sin αSin α-Cos α-Cos αSin α-Sin αCos αCos αTg α-Ctg αCtg αTg α-Tg α-Ctg αCtg αTg α-Tg αCtg α-Tg αTg αCtg α-Ctg α-Tg αTg αCtg α-Ctg α

ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

ЕсептеЈіз: ctg135sin210cos225 tg135sin300cos225

ирнекті ышамдаЈыз: cos()+sin()
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: № ережелерді ›айталау
Ба“алау
№33

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: љосу формулалары

Саба›тыЈ ма›саты:

1.Білім берушілік: Екі б±рыштыЈ ›осындысы мен айырмасындаы тригонометриялыфункциялардыЈ формулалары.

2.Дамытушылы›: Тригонометриялыфункцияларды тепе-теЈ тЇрлендіру кезіндеолдану.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі : жаЈа саба

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:

І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

- Негізгі тригонометриялытепе-теЈдіктер- Келтіру формулалары
ІІІ ЖаЈа саба›

с


ІV Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №342, №343, №345, №347,
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №348, №344

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.


®йге тапсырма: § 21, №349, №350, №352
Ба“алау

№34


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: љосу формулалары

Саба›тыЈ ма›саты:

1.Білім берушілік: Екі б±рыштыЈ ›осындысы мен айырмасындаы тригонометриялыфункциялардыЈ формулалары.

2.Дамытушылы›: Тригонометриялыфункцияларды тепе-теЈ тЇрлендіру кезіндеолдану.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі : бекіту сабаы

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:
І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

- Негізгі тригонометриялытепе-теЈдіктер- љосу формулаларыс
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №353, №354, №359, №361
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №355, №357, №358
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: § 21, №360, №362, №363
Ба“алау

№35


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: ТригонометриялыфункциялардыЈ ›ос жЩне жарты б±рыштарыныЈ формулалары.

Саба›тыЈ ма›саты:

1.Білім берушілік: ТригонометриялыфункциялардыЈ ›ос жЩне жарты б±рыштарыныЈ формулалары.

2.Дамытушылы›: Тригонометриялыфункцияларды тепе-теЈ тЇрлендіру кезіндеолдану.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі : жаЈа саба

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:
І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

- Негізгі тригонометриялы› тепе-теЈдіктер

- Келтіру формулалары

- љосу формулалары
ІІІ ЖаЈа саба›


ІV Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №364, №365, №366

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №367, №368
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: § 23 №369 - №375
Ба“алау

№36


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: ТригонометриялыфункциялардыЈ ›ос жЩне жарты б±рыштарыныЈ формулалары.

Саба›тыЈ ма›саты:

1.Білім берушілік: ТригонометриялыфункциялардыЈ ›ос жЩне жарты б±рыштарыныЈ формулалары.

2.Дамытушылы›: Тригонометриялыфункцияларды тепе-теЈ тЇрлендіру кезіндеолдану.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі : бекіту сабаы

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:

І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №376, №378, №379, №380

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №377, №381
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: § 23 №381 - №383
Ба“алау

№37


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: ТригонометриялыфункциялардыЈ ›ос жЩне жарты б±рыштарыныЈ формулалары.

Саба›тыЈ ма›саты:

1.Білім берушілік: ТригонометриялыфункциялардыЈ ›ос жЩне жарты б±рыштарыныЈ формулалары.

2.Дамытушылы›: Тригонометриялыфункцияларды тепе-теЈ тЇрлендіру кезіндеолдану.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі : бекіту сабаы

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:
І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:


ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №387, №388, №390

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №389, №391
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: 134 – 136 бет. «из біліміЈді тексер!»

Ба“алау


№38

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: ТригонометриялыфункциялардыЈ ›ос жЩне жарты б±рыштарыныЈ формулалары.

Саба›тыЈ ма›саты:

1.Білім берушілік: ТригонометриялыфункциялардыЈ ›ос жЩне жарты б±рыштарыныЈ формулалары.

2.Дамытушылы›: Тригонометриялыфункцияларды тепе-теЈ тЇрлендіру кезіндеолдану. Есеп шыару дадыларын бекіту.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі : айталау сабаы

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:


І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

- Негізгі тригонометриялы› тепе-теЈдіктер

- Келтіру формулалары

- љосу формулалары

- Тригонометриялы› функциялардыЈ ›ос жЩне жарты б±рыштарыныЈ формулалары.
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:, егер , егер

Ы›шамда:


, , , tg – sin – tg sin

, 2cos 20°cos 40°–cos 20°

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.


®йге тапсырма:айталау
Ба“алау
№39

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: баылау ж±мысы

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білімділігі: ОушылардыЈ «Тригонометриялыфункцияларды тепе-теЈ тЇрлендіру» таырыптары бойынша білімдерін жинатап, тексеру.

2. Дамытушылы›: Логикалыойлауабілеті мен есептеу дадыларын жетілдіру, йз бетінше еЈбектену, белсенділіктерін арттыру, пЩнгеызуушылыын ояту, оушылардыЈ ›±зыреттеріналыптастыру.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: Баылау ж±мысы.

Саба›тыЈ барысы:
°йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру


Каталог: download -> version -> 1441813825 -> module
version -> Сабақтың тақырыбы: Етістік
version -> В17. Умение использовать информационно-коммуникационные технологии
version -> Аллен Р. Г. Множественные источники дохода
version -> Арифметические действия в позиционных системах счисления
version -> Геодезия көне заманда жер бетiнiң өлшемі және зерттеуi шаруашылық мақсатта қажеттілігінен пайда болды. Ежелгi Мысырда б з
version -> Бастауыш сыныпқа арналған біркелкі орфографиялық тәртіп Мазмұны
version -> Оқушылардың орта буынға бейімделуі барысында жүргізген жұмыстар туралы анықтама. қазан 2014ж
version -> Казахстан тарихы 6-11 сынып алфавит. 6 сынып


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет