Саба›тыЈ та›ырыбы: Квадрат тЇбірлер жЩне оныЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеулербет3/4
Дата16.06.2016
өлшемі1.43 Mb.
1   2   3   4

Ба›ылау ж±мысы №3

1. ирнекті ы›шамдаЈыз:

A) - B) - sin C) D) sin E) 1

2. ЕсептеЈіз: 4 cos 45 сtg60 tg 60 – 3sin 45

A) 1 B) C) D) - E) -

3. ЕсептеЈіз: , м±нда“ы tg =

A) - B) 3 C) D) – 1 E) 1

4. ирнекті ы›шамдаЈыз: + tg сtg

A) - B) 1 C) D) - E)

5. ирнекті ы›шамдаЈыз:

A) - B) 1 C) D) E) -

6. ЕсептеЈіз: м±нда“ы

A) B) - C) 28 D) E) 15

7. ирнекті ы›шамдаЈыз: tg – sin – tg sin

A) -1 B) 0 C) 1 D) -2 E) сtg
8.Егер tg +сtg =т теЈ болса, tg +сtg йрнегініЈ мЩні

A) m- 2 B) m -2 C) m – 4 D) m+ 2 E) m

9.ирнекті ы›шамдаЈыз: sin 2 + cos 2 + сtg 5

A) - B) sin C) D) -1 E) 1

10. ирнекті ы›шамдаЈыз: (1–cos ) (1+tg )

A) 1 B) - tg C) -сtg D) tg E) tg

11. ирнекті ы›шамдаЈыз:

A) -1 B) - sin C) 1 D) sin E) sin

12. ирнекті ы›шамдаЈыз: tg(–)cos + sin

A) 0 B) tg C) 1 D) sin E) cos

13. ирнекті ы›шамдаЈыз: sin cos tg

A) cos B) sin C) tg D)sin E) cos

14. ЕсептеЈіз: sin- tg сtg

A) sin B) - sin C) - cos D) cos E) sin

15. ирнекті ы›шамдаЈыз: 1 – sin – cos

A) 1 B) 0 C) 2 D) -1 E) -2

16. ирнекті ы›шамдаЈыз: tg сtg – 1

A) 1 B) -1 C) cos D) 0 E) 2sin

17. Егер cos = ; 0<< болса, sin мЩні

A) B) - C) D) E)

18. йрнегін ы›шамдаЈыз: м±нда“ы =

A) 1 B) C) D) -1 E) -

19. ирнекті ы›шамдаЈыз: ( 1 – sin )( 1 + tg )

A) - sin B) - cos C) 1 D) cos E) -1

20. ирнекті ы›шамдаЈыз: tg(–)сtg (–) + cos ) + sin

A) B) 2 C) 1 D) – 2 E)

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылардыЈ дЩптерлерін жинап алу.
®йге тапсырма:№ айталау
Ба“алау

№40


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Сандар тізбегі жЩне олардыЈ берілу тЩсілдері.

Саба›тыЈ ма›саты:

Білімділік: Тізбек ±“ымыныЈ анытамасы, берілу тЩсілдері

ТЩрбиелік: ±жымдасты››а. бірізділікке. сыйласты››а тЩрбиелеу

Дамытушылы›: оушылардыЈ ойлауабілеті мен дадыларын дамыту.

Саба›тыЈ Щдісі:

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:


І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау


ІІ ЖаЈа саба›

1.Тізбек ±“ымыныЈ аны›тамасын айтып, мысал келтіру.

2.ТізбектіЈ берілу тЩсілдері:

- баяндау

- аналитикалы›

- рекурренттік

- графиктік

3.испелі жЩне кемімелі тізбек
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:
Ауызша орындалатын тапсырмалар: №148, №149, №150
Та›тада орындалатын тапсырмалар: №151, №152
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №153, №154
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Сандар тізбегі жЩне олардыЈ берілу тЩсілдері
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: 155-158

Ба“алау
№41

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Сандар тізбегі жЩне олардыЈ берілу тЩсілдері.

Саба›тыЈ ма›саты:

Білімділік: Тізбек ±“ымыныЈ анытамасы, берілу тЩсілдері

ТЩрбиелік: ±жымдасты››а. бірізділікке. сыйласты››а тЩрбиелеу

Дамытушылы›: оушылардыЈ ойлауабілеті мен дадыларын дамыту.

Саба›тыЈ Щдісі:

Саба›тыЈ тЇрі: бекіту сабаы

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:


І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау


ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

1.Тізбек ±“ымыныЈ аны›тамасын айтып, мысал келтіру.

2.ТізбектіЈ берілу тЩсілдерін атау

3.испелі жЩне кемімелі тізбек деп ›андай тізбектер
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:
Ауызша орындалатын тапсырмалар: №159
Та›тада орындалатын тапсырмалар: №162
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №160, №161
Саба›ты бекіту кезеЈі:

  1. Сандар тізбегі жЩне олардыЈ берілу тЩсілдері.

  2. С±ра›тар“а жауап беру

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.


®йге тапсырма: 163, 164
Ба“алау

№42


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Арифметикалыпрогрессия. АрифметикалыпрогрессияныЈ n-ші мЇшесініЈ формуласы.

Саба›тыЈ ма›саты:

Білімділік: Арифметикалыпрогрессия таырыбы бойынша оушылардыЈ білімдеріналыптастыру. АрифметикаклыпрогрессияныЈ айырымы, n-ші мЇшесі

ТЩрбиелік: ±жымдасты››а. бірізділікке. сыйласты››а тЩрбиелеу

Дамытушылы›: оушылардыЈ ойлауабілеті мен дадыларын дамыту.

Саба›тыЈ Щдісі:

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:


І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау


ІІ ЖаЈа саба›

1.Арифметикалы› прогрессия аны›тамасы

2.Арифметикалы› прогрессияныЈ айырымы d= аn+1 - аn

3.Арифметикалы› прогрессия ›ай кезде йспелі, ›ай кезде кемімелі болады

4.Арифметикалы› прогрессияныЈ n-ші мЇшесініЈ формуласы

аn=а1+(n-1)Чd
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:
Ауызша орындалатын тапсырмалар: №165, №167
Та›тада орындалатын тапсырмалар: №166, №170, №173
Орындарында орындалатын тапсырмалар:, №169
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Арифметикалы› прогрессия аны›тамасы
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: №168, №171, №172
Ба“алау

№43


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Арифметикалыпрогрессия. АрифметикалыпрогрессияныЈ n-ші мЇшесініЈ формуласы.

Саба›тыЈ ма›саты:

Білімділік: Арифметикалыпрогрессия таырыбы бойынша оушылардыЈ білімдеріналыптастыру. АрифметикаклыпрогрессияныЈ айырымы, n-ші мЇшесі

Дамытушылы›: оушылардыЈ ойлауабілеті мен дадыларын дамыту.

ТЩрбиелік: ±жымдасты››а. бірізділікке. сыйласты››а тЩрбиелеу

Саба›тыЈ Щдісі:

Саба›тыЈ тЇрі: бекіту сабаы

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:


І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау


ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

1.Арифметикалы› прогрессия аны›тамасы

2.Арифметикалы› прогрессияныЈ айырымы

3.Арифметикалы› прогрессия ›ай кезде йспелі, ›ай кезде кемімелі болады

4.Арифметикалы› прогрессияныЈ n-ші мЇшесініЈ формуласы
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:
Ауызша орындалатын тапсырмалар: №175, №177
Та›тада орындалатын тапсырмалар: №178
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №174, №176, №180
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Арифметикалы› прогрессия аны›тамасы

3; 2; ... арифметикалы› прогрессияныЈ нешінші мЇшесі -10000-“а теЈ болады

4; 7; 10; ... жЩне 5; 9; 13; ... арифметикалы› прогрессиясыныЈ ал“аш›ы 20 мЇшесініЈ ішінде йзара теЈ неше мЇшесі бар
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: №178 - №181
Ба“алау

№44


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: АрифметикалыпрогрессияныЈ алашы n мЇшесініЈ ›осындысы.

Саба›тыЈ ма›саты:

Білімділік: АрифметикалыпрогрессияныЈ алашы n мЇшесініЈ ›осындысыныЈ формуласы туралы алан білімін есептер шыаруаолдану дадысыналыптастыру.

Дамытушылы›: оушылардыЈ ойлауабілеті мен дадыларын дамыту.

ТЩрбиелік. ЕЈбекке баулу. Сыйласты››а жЩне ±йымшылды››а тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: ЖаЈа таырып

Саба›тыЈ барысы:


І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау


ІІ.ЖаЈа саба›.

 арифметикалы› прогрессияныЈ ал“аш›ы n мЇшесініЈ ›осындысын табайы›: Sn123+...+аn-2n-1n

Snnn-1n-2+…+а321

2Sn=(а1n)*n

Sn= *n (1) аn-ніЈ орына аn1+(n-1)*d

ойса› онда : Sn=


ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:
Ауызша орындалатын тапсырмалар: №185
Та›тада орындалатын тапсырмалар: №186, №188, №190
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №187,
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Арифметикалы› прогрессияныЈ ал“аш›ы n мЇшесініЈ ›осындысы
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: №189, №191, №192
Ба“алау
№45

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: АрифметикалыпрогрессияныЈ алашы n мЇшесініЈ ›осындысы.

Саба›тыЈ ма›саты:

Білімділік: АрифметикалыпрогрессияныЈ алашы n мЇшесініЈ ›осындысыныЈ формуласы туралы алан білімін есептер шыаруаолдану дадысыналыптастыру.

Дамытушылы›: оушылардыЈ ойлауабілеті мен дадыларын дамыту.

ТЩрбиелік. ЕЈбекке баулу. Сыйласты››а жЩне ±йымшылды››а тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: бекіту сабаы

Саба›тыЈ барысы:
І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау


ІІ. иткен та›ырыпты ›айталау:

Арифметикалы› прогрессияныЈ n-ші мЇшесініЈ формуласы

Sn=

Тест тапсырмалары:

1. а1=10, d=-0,1 а4-?

А)9,7 В)97 С)-97 Д)10,3 Е)-3

2. -3; -6; ... а25-?

А)-69 В)69 С)75 Д)-72 Е)-75

3. а1=-10, d=2, S5-?

А)-28 В)-70 С)70 Д)-30 Е)39
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:
Та›тада орындалатын тапсырмалар: №193, №196
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №194, №198,
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Арифметикалы› прогрессияныЈ ал“аш›ы n мЇшесініЈ ›осындысы
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: 199, 200
Ба“алау

№46


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: баылау ж±мысы

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білімділігі: ОушылардыЈ «Арифметикалыпрогрессия» таырыбы бойынша білімдерін жинатап, тексеру.

2. Дамытушылы›: Логикалыойлауабілеті мен есептеу дадыларын жетілдіру, йз бетінше еЈбектену, белсенділіктерін арттыру, пЩнгеызуушылыын ояту, оушылардыЈ ›±зыреттеріналыптастыру.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: Баылау ж±мысы.

Саба›тыЈ барысы:

І °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру

Ба›ылау ж±мысы №4

1-н±с›а

1.(аn) арифметикалы› прогрессия:а1=2,4; d= -0,8; a11-? А)5,6 Б)-5,6 В)5 Г)62.(аn) арифметикалы› прогрессия:а5=8,7; a8=12,3; d-? а1 -?

A)d=1,6 Б)d=3,6 В)d=1,2 Г)d=1,4

a1=2,3 a1=-5,7 a1=3,9 a1=3,1

3.Мына арифметикалы› прогрессияныЈ -25; -22;.... 21-ші мЇшесін табыЈдар.

А)30 Б)20 В)32 Г)35

4.(c n) арифметикалы› прогрессия:с1= 2,7; c5=1,5; d-?

А)d=0,3 Б)d=3 В)d=-0,3 Г)d=2

5.Мына арифметиалы› прогрессияныЈ с2= 18 жЩне с3=14. Ал“аш›ы 8 мЇшесініЈ ›осындысын табыЈдар.

А)64 Б)33 В)40 Г)25

6.(аn) арифметикалы› прогрессия:

a1= -7,3 жЩне a2= -6,4 болса, 26 саны нешінші орында болады?

A)39 Б)38 В)27 Г)28

7.(аn) арифметикалы› прогрессия:а3=6 ;d=1,2.(S7-?)

А)42,6 Б)54 В)46,8 Г)50,4

2-н±с›а

1.(аn) арифметикалы› прогрессия:

a1= -5,6 жЩне a2= -4,8 болса, 16 саны нешінші орында болады?

A)14 Б)13 В)27 Г)28

2.(аn) арифметикалы› прогрессия:а4= -3 ;d= -0,8.(S8-?)

А)-27,2 Б)-28,6 В)-8,6 Г)-48,3

3.(c n) арифметикалы› прогрессия:с1=-1,2; c5=0,4; d-?

А)d=0,4 Б)d= -0,4 В)d=2 Г)d=4

4 Мына арифметиалы› прогрессияныЈ с2= -9 жЩне с3=-5. Ал“аш›ы 8 мЇшесініЈ ›осындысын табыЈдар.

А)30 Б)8 В)35 Г)20

5. Мына арифметикалы› прогрессияныЈ 27; 24 ;.... 15-ші мЇшесін табыЈдар.

А)-15 Б)15 В)20 Г)30

6. (аn) арифметикалы› прогрессия:а= -2,4; d=0,8; a11-?

А)5,6 Б)-5,6 В)5 Г)6

7.хn=(-1)n*n формуласымен берілген тізбектіЈ 10-шы мЇшесін табыЈдар.

А)-1 Б)10 В)5 Г)100


®йге тапсырма:айталау

№47


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Геометриялыпрогрессия. ГеометриялыпрогрессияныЈ n-ші мЇшесініЈ формуласы.

Саба›тыЈ ма›саты:

Білімділік: Геометриялыпрогрессия таырыбы бойынша оушылардыЈ білімдеріналыптастыру. ГеометриялыпрогрессияныЈ еселігі, n-ші мЇшесі

Дамытушылы›: оушылардыЈ ойлауабілеті мен есеп шыару дадыларыналыптастыру.

ТЩрбиелік: ±жымдасты››а. бірізділікке. сыйласты››а тЩрбиелеу

Саба›тыЈ Щдісі:

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:


І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу Щ) О›ушылар тізімін тексеру б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау


ІІ Ба›ылау ж±мысын талдау

  1. Ба›ылау ж±мысыныЈ анализі.

  2. Ба›ылау ж±мысында ›иынды› ту“ыз“ан есептерді талдау

  3. љатемен ж±мыс

ІІІ. ЖаЈа саба›1.Аны›тама: Екінші мЇшесінен бастап есетегенде кез келген мЇшесі алдыЈ“ы мЇшесін, нйлден йзге ›андай да бір т±ра›ты сан“а кйбейткенде шы“атын сандар тізбегін геометриялы› прогрессия деп атайды.

2. ГеометриялыпрогрессияныЈ еселігі q=

3. Геометриялы› прогрессияда q=1 бол“анда, т±ра›ты болады.

в1>0, q<0 бол“анда, ж±п мЇшесі оЈ, та› мЇшесі теріс сан болады.

в1<0, q>0 бол“анда, барлы› мЇшелері де теріс сан болады.

в1>0, q>0 бол“анда, барлы› мЇшелері де оЈ сан болады.

4. Геометриялы› прогрессияныЈ n-ші мЇшесініЈ формуласы bn1*qn-1

5. Теорема. МЇшелері оЈ b1, b2 ,b3 ,bn ,геометриялыпрогрессияныЈ екінші мЇшесінен бастап кез келген мЇшесі кйршілес мЇшелердіЈ геомтериялыортасына теЈ болады.
ІV. Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №202, №203, №204

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №205

Саба›ты бекіту кезеЈі:Геометриялы› прогрессия аны›тамасы
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.

®йге тапсырма: 206, 207


№48

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Геометриялыпрогрессия. ГеометриялыпрогрессияныЈ n-ші мЇшесініЈ формуласы.

Саба›тыЈ ма›саты:

Білімділік: ГеометриялыпрогрессияныЈ еселігі, n-ші мЇшесініЈ формулаларын пайдаланып есептер шыару дадыларыналыптастыру.

Дамытушылы›: оушылардыЈ ойлауабілеті мен есеп шыару дадыларын жетілдіру

ТЩрбиелік: °жымдасты››а. Бірізділікке, дЩлдікке, сыйласты››а тЩрбиелеу

Саба›тыЈ Щдісі: Практикалы

Саба›тыЈ тЇрі: Бекіту саба

Саба›тыЈ кйрнекілігі: интербелсенді тата

Саба›тыЈ барысы:
І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау


ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

- Геометриялы› прогрессия аны›тамасы

- Геометриялы› прогрессияныЈ еселігі

- Геометриялы› прогрессияныЈ n-ші мЇшесініЈ формуласы

- Геометриялы› прогрессияныЈ мЇшелерініЈ геометриялы› ортасы
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:
Та›тада орындалатын тапсырмалар: №208, №209, №210
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №211
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Геометриялы› прогрессия аны›тамасы
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма:§12, с±ра› 1-3 72 бет, есеп №211, №212

№49


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: ГеометриялыпрогрессияныЈ алашы n мЇшесініЈ ›осындысы. Шексіз кемімелі геометриялыпрогрессияныЈ ›осындысы

Саба›тыЈ ма›саты:

Білімділік: ГеометриялыпрогрессияныЈ алашы n мЇшесініЈ ›осындысы жЩне шексіз кемімелі геометриялыпрогрессияныЈ ›осындысы формуласымен жЩне олардыолданумен таныстыру.

Дамытушылы›: оушылардыЈ ойлауабілеті мен есеп шыару дадыларыналыптастыру.

ТЩрбиелік: ±жымдасты››а, бірізділікке, дЩлдікке тЩрбиелеу

Саба›тыЈ Щдісі:

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:


І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу Щ) О›ушылар тізімін тексеру б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау


ІІ ЖаЈа саба›

Геометриялы› прогрессияныЈ ал“аш›ы n мЇшесініЈ ›осындысы формуласы

1. Sn = q

2. Sn = q

3. Анытама: Еселігі <1 болатын геометриялыпрогрессияны шексіз кемімелі геометриялыпрогрессия деп атайды.

Sn = м±ндаы q
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:
Та›тада орындалатын тапсырмалар: №222, №223, №224
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №255
Саба›ты бекіту кезеЈі:

- Геометриялы› прогрессияныЈ ал“аш›ы n мЇшесініЈ ›осындысыныЈ формуласы.

- Шексіз кемімелі геометриялы› прогрессияныЈ ›осындысыныЈ формуласы
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма:§13-14, с±ра›1-3 76 бет, с±ра› 1-2 81 бет, есеп №226, №227,и №228

№50


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Геометриялыпрогрессия. ГеометриялыпрогрессияныЈ n-ші мЇшесініЈ формуласы.

Саба›тыЈ ма›саты:

Білімділік: ГеометриялыпрогрессияныЈ алашы n мЇшесініЈ ›осындысы жЩне шексіз кемімелі геометриялыпрогрессияныЈ ›осындысы формулаларынолданып есептер шыару дадыларын бекіту.

Дамытушылы›: о›ушылардыЈ ойлау ›абілеті мен есеп шы“ару да“дыларын жетілдіру

ТЩрбиелік: °жымдасты››а. Бірізділікке, дЩлдікке, сыйласты››а тЩрбиелеу

Саба›тыЈ Щдісі: Практикалы›

Саба›тыЈ тЇрі: Бекіту саба

Саба›тыЈ кйрнекілігі: интербелсенді тата

Саба›тыЈ барысы:


І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу Щ) О›ушылар тізімін тексеру б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау


ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

- Геометриялы› прогрессияныЈ ал“аш›ы n мЇшесініЈ ›осындысыныЈ формуласы.

- Шексіз кемімелі геометриялы› прогрессияныЈ аны›тамасы

- Шексіз кемімелі геометриялы› прогрессияныЈ ›осындысыныЈ формуласы

Та›тада орындау:

1)Ал“аш›ы n мЇшесініЈ ›осындысыныЈ формуласын жазыЈдар:

S6-? 2) S20 -? 3) S101 -? 4) S29-? 5) S252-?

2) Шексіз кемімелі геометриялы› прогрессияныЈ ›осындысыныЈ формуласын жазыЈдар: 1) S8-? 2) S32 -? 3) S91 -? 4) S49-? 5) S92-?

3) Егер в1 = -2, в6 = - 486 теЈ болса, геометриялы› прогрессияныЈ ал“аш›ы алты мЇшесініЈ ›осындысын табыЈыз. Жауабы: -728

4) Геометриялы› прогрессияда: 3; -6; … болса, оныЈ ал“аш›ы алты мЇшесініЈ ›осындысын табыЈыз. Жауабы: -63
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:
Та›тада орындалатын тапсырмалар: №230, №231, №236

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №237, №238
Саба›ты бекіту кезеЈі:

- Геометриялы› прогрессияныЈ ал“аш›ы n мЇшесініЈ ›осындысыныЈ формуласы.

- Шексіз кемімелі геометриялы› прогрессияныЈ ›осындысыныЈ формуласы
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: 233-236

№51


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: ІІІ тосандыбаылау ж±мысы

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білім берушілік: ОушылардыЈ ІІІ тосанда йткен «Тригонометрия» жЩне «Сандар тізбегі» тараулары бойынша білімдерін тексеру.

2. Дамытушылы›: ОушылардыЈ есептеу дадыларын жетілдіру, йз бетінше еЈбектену, белсенділіктерін арттыру.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: Баылау ж±мысы.

Саба›тыЈ барысы:

°йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу Щ) О›ушыларды тЇгендеу б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру
ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

Негізгі тригонометриялы› тепе-теЈдіктер  1. Келтіру жЩне ›осу формулалары

  2. Арифметикалы› прогрессия

  3. Геометриялы› прогрессия


Ба›ылау ж±мысы №5

  1. І н±саІІ н±саирнекті ышамдаЈыз: ирнекті ышамдаЈыз: ЕсептеЈіз: м±ндаы 2.ЕсептеЈіз: , м±ндаы tg = Арифметикалы› прогрессияныЈ он тйртінші мЇшесі 140 теЈ, ал ал“аш›ы он тйрт мЇшесініЈ ›осындысы 1050. Осы прогрессияныЈ бірінші мЇшесі мен айрымын табыЈыз.3. { an}- арифметикалыпрогрессия a17=2,7; d=0,1. a1 мен a21-ді табыЈдарГеометриялыпрогрессияныЈ S2 = 4, S3 = 13 екені белгілі болса, онда S4 есептеЈіз4. Геометриялы› прогрессияныЈ b4 + b5 = 24, b6 - b4 = 24, Sn = 127.

Осы прогрессияныЈ мЇшелеріні санын табыЈыз.

5. ГеометриялыпрогрессияныЈ b3 = 18,b5 = 162. Осы прогрессияныЈ b6 мЇшесін табыЈыз.5.
Каталог: download -> version -> 1441813825 -> module
version -> Сабақтың тақырыбы: Етістік
version -> В17. Умение использовать информационно-коммуникационные технологии
version -> Аллен Р. Г. Множественные источники дохода
version -> Арифметические действия в позиционных системах счисления
version -> Геодезия көне заманда жер бетiнiң өлшемі және зерттеуi шаруашылық мақсатта қажеттілігінен пайда болды. Ежелгi Мысырда б з
version -> Бастауыш сыныпқа арналған біркелкі орфографиялық тәртіп Мазмұны
version -> Оқушылардың орта буынға бейімделуі барысында жүргізген жұмыстар туралы анықтама. қазан 2014ж
version -> Казахстан тарихы 6-11 сынып алфавит. 6 сынып


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет