Саба›тыЈ та›ырыбы: Квадрат тЇбірлер жЩне оныЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеулербет4/4
Дата16.06.2016
өлшемі1.43 Mb.
1   2   3   4
. Арифметикалы› прогрессияныЈ а11 = 23, а21 = 43 екендігі белгілі. Осы прогрессияныЈ ал“аш›ы он мЇшесініЈ ›осындысын табыЈыз.
®йге тапсырма: № теорияныайталау.

№52


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Баылау ж±мысында жіберілгенателермен ж±мыс

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білім берушілік: ОушылардыЈ ІІІ тосанда йткен «Тригонометрия» жЩне «Сандар тізбегі» тараулары бойынша білімдерін жетілдіру.

2. Дамытушылы›: ОушылардыЈ есептеу дадыларын жетілдіру, йз бетінше еЈбектену, белсенділіктерін арттыру.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: атемен ж±мыс

Саба›тыЈ барысы:

°йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу Щ) О›ушыларды тЇгендеу б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру
ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

Негізгі тригонометриялы› тепе-теЈдіктер 1. Келтіру жЩне ›осу формулалары

 2. Арифметикалы› прогрессия

 3. Геометриялы› прогрессия

ІІІ Есептер шы“ару:

1н±с›а2 н±с›а1. -арифметикалы› прогрессияныЈ а1=3, а2=7 екендігі белгілі. Осы прогрессияныЈ ал“аш›ы жеті мЇшесініЈ ›осындысын табыЈыз.

А) 105 В) 124 С)120

2. - геометриялы› прогрессияда в4=24, q=-2 болса, в1-ді табыЈыз

А) -6 В)-8 С)-3

3) -арифметикалы› прогрессияныЈ екінші мЇшесі 18, ал оныЈ бесінші мЇшесі 9-“а теЈ. ПрогрессияныЈ бірінші жЩне алтыншы мЇшелерініЈ ›осындысын табыЈыз.

А) 29 В)27 С)25

4) - геометриялы› прогрессияда бірінші мЇшесі 2-ге, еселігі (-3)-ке теЈ болса, осы прогрессияныЈ ал“аш›ы бес мЇшесініЈ ›осындысын табыЈыз

А)324 В)184 С)1221) -арифметикалы› прогрессияныЈ а1=7, ап=-385, п=50 екендігі белгілі. Осы прогрессияныЈ айырмасын табыЈыз.

А) d=2 В) d=-3 С) d=8

2) - геометриялы› прогрессияда в4=24, q=-2 болса, в1-ді табыЈыз

А) -8 В) -3 С) -6

3) -арифметикалы› прогрессияныЈ жетінші мЇшесі 21, ал оныЈ то“ызыншы мЇшесі 29-“а теЈ.Арифметикалы› прогрессияныЈ бірінші мЇшесін жЩне айырмасын табыЈыз.

А) а1=-3, d=4 В) а1=13, d=2 С) а1=4, d=3

4) - геометриялы› прогрессияда бірінші мЇшесі 12-ге, еселігі (-3)-ке теЈ болса, осы прогрессияныЈ ал“аш›ы бес мЇшесініЈ ›осындысын табыЈыз

А)122 В) 732 С) 160

Саба›ты ›орытындылау: Оушылара саба››аатысанына сай бааою


®йге тапсырма: ›айталау

№53


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Ытималдытар теориясы мен математикалыстатистиканыЈ негізгі ±“ымдары.

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білім берушілік: ОушылардыЈ ытималдытар теориясы жЩне статистика ±“ымдары бойынша білімдерін жетілдіру.

2. Дамытушылы›: ОушылардыЈ йткен таырыптар бойынша білімдерін тексеру.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу. ОушылардыЈ есте сатауабілеттерін дамыту.

Саба› тЇрі: жаЈа саба›

Саба›тыЈ барысы:

°йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу Щ) О›ушыларды тЇгендеу б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру
ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:


 1. Арифметикалы› прогрессия

 2. Геометриялы› прогрессия

1.Арифметикалы› прогрессияда а4 = 4, d = -3 болса, оныЈ он бірінші мЇшесін табыЈыз:

A) -19 B) -20 C) -16 D) -18 E) -17

2. Егер в2 = 3, в5 = 81 болса, геометриялы› прогрессияныЈ бірінші мЇшесін табыЈыз:

A) 0 B) -1 C) 2 D) 1 E) -2

3. Егер S8 = ; q = 2 теЈ болса, геометриялыпрогрессиясыныЈ бірінші мЇшесін табыЈыз:

A) 192 B) C) D) 64 E)

4. Егер а6 + а9 + а12 + а15 = 20 болса, арифметикалы› прогрессиясыныЈ ал“аш›ы жиырмасыншы мЇшесініЈ ›осындысын табыЈыз.

A) 10 B) 20 C) 50 D) 100 E) 110
ІІІ ЖаЈа саба›:

 1. Ы›тималды› – белгілі бір аны›тал“ан жа“дайда ›андай да бір кездейсо› о›и“аныЈ пайда болу дЩрежесініЈ санды› сипаттамасы.

 2. Ы›тималды› теориясы – кездейсо› жа“дайлардыЈ пайда болу заЈдылы“ын зерттейтін математиканыЈ бйлігі.

 3. Статистика - мЩліметтерді жинау жЩне талдау “ылымы.

ІV Дамыту кезеЈі: 1. Статистикалы› ›орытындыныЈ практикалы› мЩні неде?

 2. Ы›тималды›тар теориясы мен математикалы› статистиканы ›олдану“а ›орша“ан ортадан на›ты мысалдар келтіріЈдер.

 3. Ы›тималды›тар теориясы мен математикалы› статистика элементтерін мектепте о›удыЈ маЈызы неде?

Саба›ты ›орытындылау: Оушылара саба››аатысанына сай бааою

®йге тапсырма: Ытималдытар теориясы мен математикалыстатистиканыолданудыЈ пайдасы жЩнеоршаан ортадан наты мысалдар келтіру.
№54

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Ытималдытар теориясы мен математикалыстатистиканыЈ негізгі ±“ымдары.

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білім берушілік: ОушылардыЈ ытималдытар теориясы жЩне статистика ±“ымдары бойынша білімдерін жетілдіру.

2. Дамытушылы›: ОушылардыЈ есептеу дадыларын жетілдіру, йз бетінше еЈбектену, белсенділіктерін арттыру.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: жаЈа саба›

Саба›тыЈ барысы:

°йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу Щ) О›ушыларды тЇгендеу б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру


ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

 1. Ы›тималды›

 2. Ы›тималды› теориясы

 3. Статистика

 4. Ы›тималды›тар теориясы мен математикалы› статистиканы ›олдану“а ›орша“ан ортадан на›ты мысалдар келтіріЈдер.

ІІІ Дамыту кезеЈі:изіндік ж±мыс:

 1. 1000 б±йымныЈ 8-і жарамсыз болса, жарамсыз б±йымдардыЈ жиілігі?

 2. 200 дЩнніЈ 170-сі йніп шы›са, 1000 дЩнніЈ ›аншасы йнеді?

 3. Ал“аш›ы 20 санныЈ ішінде 5-ке еселік, 3-ке еселік, жай сан жЩне ›±рама сандарыныЈ кездесу жиілігі ›андай?

 4. Барлы“ы он бір асы›, оныЈ бесеуі боял“ан. Егер бірінші алын“ан асы› боял“ан болса, келесі асы› та боял“ан болу ы›тималды“ы ›андай?

 5. Екі ойын сЇйегі ойнал“анда, нЩтижесі 7-ге жЩне 8-ге теЈ болатын мЩндердіЈ жиіліктерін салыстырыЈдар.

 6. љорапта“ы шарлардыЈ 5-уі ›ызыл тЇске, 8-і кйк тЇске жЩне 7-уі боялма“ан болса, ЩрбіреуініЈ жиілігін аны›таЈдар.

Саба›ты ›орытындылау: Оушылара саба››аатысанына сай бааою


®йге тапсырма: МатематикалыстатистиканыолданудыЈ пайдасы жЩнеоршаан ортадан наты мысалдар келтіру.

№55


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: ЫтималдытыЈ тЇрлері. Ытималдыты табу тЩсілдері.

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білім берушілік: ОушылардыЈ оианыЈ ытималдыын анытау дадысыналыптастыру.

2. Дамытушылы›: Оушыларды «статистикалыытималды›», «классикалыытималды›», «геометриялыытималды›» ±“ымдарымен таныстыру.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: жаЈа саба›

Саба›тыЈ барысы:

°йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу Щ) О›ушыларды тЇгендеу б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру
ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:


 1. Ы›тималды›

 2. Ы›тималды› теориясы

Статистика
ІІІ ЖаЈа саба›:

 1. Жиілік – белгілі бір сына›та болып жат›ан о›и“аныЈ саны.

 2. Белгілі бір жадайда п сынаы кезінде А кездейсооиасы т рет орындалса, онда атынасы п сынатаы А оиасыныЈ - салыстырмалы жиілігі.

 3. А оиасыныЈ статистикалыытималдыы: Р(А)

 4. Классикалыытималдыы: Р(А) (сынанЩтижесі теЈмЇмкіндікті)

 5. Геометриялыытималды›: Р(А)

ІV Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №395, №396, №397

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №398
Саба›ты ›орытындылау: Оушылара саба››аатысанына сай бааою
®йге тапсырма: §25, 399, 400

№56


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: ЫтималдытыЈ тЇрлері. Ытималдыты табу тЩсілдері.

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білім берушілік: ОушылардыЈ оианыЈ ытималдыын анытау дадысын жетілдіру.

2. Дамытушылы›: ОушылардыЈ есеп шыару дадыларын дамыту.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: бекіту саба“ы

Саба›тыЈ барысы:


І °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру
ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:


 1. Жиілік – белгілі бір сына›та болып жат›ан о›и“аныЈ саны.

 2. Белгілі бір жадайда п сынаы кезінде А кездейсооиасы т рет орындалса, онда атынасы п сынатаы А оиасыныЈ - салыстырмалы жиілігі.

 3. А оиасыныЈ статистикалыытималдыы: Р(А)

 4. Классикалыытималдыы: Р(А) (сынанЩтижесі теЈмЇмкіндікті)

 5. Геометриялыытималды›: Р(А)

ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №402, №403, №404

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №401
Саба›ты бекіту кезеЈі:


 1. Ы›тималды›

 2. Статистика

Саба›ты ›орытындылау: Оушылара саба››аатысанына сай бааою.


®йге тапсырма: §25, 405, 406

№57


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: СтатистикалымЩліметтерді кескіндеу.

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білім берушілік: ОушылардыЈ нЇктелік, сызытыжЩне баандыдиаграммалар салу Їшінажетті білімдерін кеЈейту.

2. Дамытушылы›: «Гистограмма» туралы тЇсінік жЩне оны салу дадыларыналыптастыру.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: жаЈа саба›

Саба›тыЈ барысы:


І °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру
ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:


 1. Ы›тималды›

 2. Статистика

 3. Ы›тималды›тыЈ тЇрлері

ІІІ ЖаЈа саба›: 1. МЩліметтерді жЇйелеп, ›орытындылайтын›±ралдардыЈ бірі – кестелер.кесте тЇрінде берілген мЩліметтерге шолу ар›ылы Щр тЇрлі ›орытындылар жасалады.

 2. Статистикалы› мЩліметтер берілген графиктік диаграмма тЇрлерініЈ бірі нЇктелі жЩне ба“анды диаграммалар

 3. Гистограмма – мЩліметтердіЈ кйптеген негізгі ›асиеттерін кйрнекі тЇрде беретін графиктік кескіндеу болып табылады.

ІV Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:Та›тада орындалатын тапсырмалар: №421 - №425

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №426
Саба›ты ›орытындылау: Оушылара саба››аатысанына сай бааою
®йге тапсырма: §27, 428 434

№58


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Есептер шыару

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білім берушілік: ОушылардыЈ алгебралы› йрнектерді ышамдау дадыларын дамыту.

2. Дамытушылы›: оушылардыЈ білімдерін жетілдіру.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: айталау сабаы

Саба›тыЈ барысы:


І °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру
ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:


 1. Рационал йрнектерге амалдар ›олдану

 2. Пропорция

 3. Процент

 4. Квадрат тЇбір

ІV Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару. изіндік ж±мыс:


Орындарында орындалатын тапсырмалар: №440 - №444
Саба›ты ›орытындылау: Оушылара саба››аатысанына сай бааою
®йге тапсырма: §27, 445, 446, 456

№59


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар сызытытеЈдеу

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білім берушілік: Оушыларды екі айнымалысы бар сызытытеЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдері бойынша білімдерін дамыту.

2. Дамытушылы›: оушылардыЈ есеп шыару дадыларын дамыту.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: айталау сабаы

Саба›тыЈ барысы:


І °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру
ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:


 1. Рационал йрнектерге амалдар ›олдану

 2. Пропорция

 3. Процент

 4. Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеу

 5. Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдері

 6. ТеЈдеулер жЇйесін ›±ру

ІV Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:Та›тада орындалатын тапсырмалар:№473, №475 - №481

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №№486
Саба›ты ›орытындылау: Оушылара саба››аатысанына сай бааою
®йге тапсырма: §27, 488 - 495

№60


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Бір айнымалысы бар сызытыемес теЈсіздіктер жЇйесі

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білім берушілік: ОушылардыЈ бір айнымалысы бар сызытыемес теЈсіздіктер жЇйесін шешу дадыларын дамыту.

2. Дамытушылы›: оушылардыЈ білімдерін жетілдіру.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: айталау сабаы

Саба›тыЈ барысы:


І °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру
ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:


 1. Рационал йрнектерге амалдар ›олдану

 2. Пропорция

 3. Бір айнымалысы бар сызы›ты› теЈсіздік

 4. Бір айнымалысы бар сызы›ты› теЈсіздіктер жЇйесі

ІV Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:Та›тада орындалатын тапсырмалар:№530, №532 - №537

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №539
Саба›ты ›орытындылау: Оушылара саба››аатысанына сай бааою
®йге тапсырма: §27, 540 - 543

№61


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: ТригонометриялыфункциялардыЈ ›асиеттері

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білім берушілік: ТригонометриялыфункциялардыЈ ›асиеттері, теЈбе теЈ тЇрлендіру.

2. Дамытушылы›: оушылардыЈ білімдерін жетілдіру.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: айталау сабаы

Саба›тыЈ барысы:

°йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу Щ) О›ушыларды тЇгендеу б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру
ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

- Негізгі тригонометриялы› тепе-теЈдіктер

- љосу формулалары

- Тригонометриялы› функциялардыЈ ›ос жЩне жарты б±рыштарыныЈ формулалары.

ШирекІІІІІІІVSin α++--Cos α+--+Tg α+-+-Ctg α+-+-Sin(-α)= -sinα, cos(-α) = cosα, tg(-α)= -tgα, ctg(-α) = -ctgα
ІV Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

1 . ирнекті ы›шамдаЈдар: 2. ТЇрлендіріЈдер:Cos2 2 *tg2 (- )-1

3. ирнекті ы›шамдаЈдар: 4. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:Sin4 + cos 4 +2sin2 *cos2

5. ирнекті ы›шамдаЈдар: 6. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар, егер7. ирнекті ы›шамдаЈдар: 8. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар, егер9. Ы›шамдаЈдар: 10. Ы›шамда:
Саба›ты ›орытындылау: Оушылара саба››аатысанына сай бааою
®йге тапсырма: тест
№62

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: баылау ж±мысы

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білімділігі: ОушылардыЈ «Тригонометриялыфункцияларды тепе-теЈ тЇрлендіру», «Тендеулер жЩне теЈсіздіктер жЇйесі» таырыптары бойынша білімдерін жинатап, тексеру.

2. Дамытушылы›: Логикалыойлауабілеті мен есептеу дадыларын жетілдіру, йз бетінше еЈбектену, белсенділіктерін арттыру, пЩнгеызуушылыын ояту, оушылардыЈ ›±зыреттеріналыптастыру.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: Баылау ж±мысы.

Саба›тыЈ барысы:
І °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру
Ба›ылау ж±мысы

І н±с›а ІІ н±с›а

1.Тіктйртб±рыштыЈ периметрі 26 см., 1. Тіктйртб±рыштыЈ периметрі 28см,

ауданы42см2.Тік тйртб±рыштыЈ ауданы 48 см2.Тіктйртб±рыштыЈ

абыр“аларын табыЈдар. ›абыр“аларын табыЈдар.

 1. ТеЈдеулер жЇйесін шешіЈдер:3. ТеЈсіздіктер жЇйесін шешіЈдер:4. ФункцияныЈ аны›талу облысын табыЈдар:

У= У=

5. ирнекті ы›шамдаЈдар:

а) а)

Щ) tg(- )cos +sin Щ)

б) б)

®йге тапсырма: № айталау


№63


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Келтіру формулалары

Саба›тыЈ ма›саты:

1.Білім берушілік: ТригонометриялыфункциялардыЈ келтіру формулалары. Оларды йрнектерді тЇрлендіруде жЩне есептерді шыару кезіндеолдану.

2.Дамытушылы›: Тригонометриялы› йрнектерді тЇрлендіру дадыларын дамыту.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі : жаЈа саба

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:
І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

- Негізгі тригонометриялытепе-теЈдіктер

900+ 900- 1800+ 1800- 2700+ 2700- 3600+ 3600- Sin αCos αCos α-Sin αSin α-Cos α-Cos αSin α-Sin αCos α-Sin αSin α-Cos α-Cos αSin α-Sin αCos αCos αTg α-Ctg αCtg αTg α-Tg α-Ctg αCtg αTg α-Tg αCtg α-Tg αTg αCtg α-Ctg α-Tg αTg αCtg α-Ctg α

ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

ЕсептеЈіз: ctg135 sin210 cos225

, , ,

ирнекті ы›шамдаЈыз: , , ,


Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: тест

№64


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Арифметикалыпрогрессия.

Саба›тыЈ ма›саты:

Білімділік: Арифметикалыпрогрессия таырыбы бойынша оушылардыЈ білімдерін дамыту. АрифметикаклыпрогрессияныЈ айырымы, n-ші мЇшесі, алашы n мЇшесініЈ ›осындысы

Дамытушылы›: оушылардыЈ ойлауабілеті мен дадыларын дамыту.

ТЩрбиелік: ±жымдасты››а. бірізділікке. сыйласты››а тЩрбиелеу

Саба›тыЈ Щдісі:

Саба›тыЈ тЇрі: айталау сабаы

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:


І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау


ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

1.Арифметикалы› прогрессия аны›тамасы

2.Арифметикалы› прогрессияныЈ айырымы

3.Арифметикалы› прогрессия ›ай кезде йспелі, ›ай кезде кемімелі болады

4.Арифметикалы› прогрессияныЈ n-ші мЇшесініЈ формуласы

5. Арифметикалы› прогрессияныЈ ал“аш›ы n мЇшесініЈ ›осындысы
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

1. an=n3 формуласымен берілген {an} тізбегініЈ ал“аш›ы 5 мЇшесін табыЈдар

2. ПрогрессияныЈ ал“аш›ы бес мЇшесін табыЈдар, егер a1=3; d=-2

3) { an}- арифметикалы› прогрессия, егер a8=4; a13=7,5; d –ны табыЈдар.

4) { an}- арифметикалы› прогрессия, егер a1=6,4; d=0,8 ал“аш›ы он бес мЇшесініЈ ›осындысын табыЈдар.

5) -5;-1;… арифметикалы› прогрессияныЈ он бесінші мЇшесін табыЈдар

6) Арифметикалы› прогрессия cn=93-7n формуласымен берілген. ПрогрессияныЈ бірінші теріс мЇшесін табыЈдар

7) { an}- арифметикалы› прогрессия a11=6; a16=5,5. a1 мен d-ны табыЈдар.

8 { an}- арифметикалы› прогрессия, егер a1=4,2 жЩне a10=15,9; ал“аш›ы он бес мЇшесініЈ ›осындысын табыЈдар.

9) { an}- арифметикалы› прогрессия, егер a3=9,6; a11=3,2; Он жетінші мЇшесін табыЈдар.

10) 40-тан аспайтын та› мЇшелерініЈ ›осындысын табыЈдар
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: тест

№65


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Жылдыбаылау ж±мысы

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білім берушілік: ОушылардыЈ 9 сыныпта йткен таырыптар бойынша білімдерін тексеру.

2. Дамытушылы›: ОушылардыЈ есептеу дадыларын жетілдіру, йз бетінше еЈбектену, белсенділіктерін арттыру.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: Баылау ж±мысы.

Саба›тыЈ барысы:

°йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу Щ) О›ушыларды тЇгендеу б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау: 1. ТеЈдеулер жЩне теЈсіздіктер жЇйесі

 2. Тригонометриялы› функциялардыЈ ›асиеттері

 3. Арифметикалы› жЩне геометриялы› прогрессия

І н±с›аІІ н±с›а1. ТеЈдеулер жЇйесін шешіЈдер:

х 22=16

у=х+4


 1. Тепе – теЈдікті дЩлелдеЈдер:

а)

Щ) 1. а3=4, а7=0 болса, арифметикалы› прогрессияныЈ бірінші мЇшесі мен аырмасын жЩне ал“аш›ы 5 мЇшесініЈ ›осындысын табыЈдар. 1. Аны›талу облысын тап: 1. ЕсептеЈдер:

егер

 1. ТеЈдеулер жЇйесін шешіЈдер:

х 22=9

х+у=3


 1. Тепе – теЈдікті дЩлелдеЈдер:

а)

Щ)

3. а3=9, а7=1 болса, арифметикалы› прогрессияныЈ

бірінші мЇшесі мен аырмасын жЩне ал“аш›ы 5 мЇшесініЈ ›осындысын табыЈдар.

4.Аны›талу облысын тап: 1. ЕсептеЈдер:

егер
№66

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Геометриялыпрогрессия.

Саба›тыЈ ма›саты:

Білімділік: Геометриялыпрогрессия таырыбы бойынша оушылардыЈ білімдерін дамыту. ГеометриялыпрогрессияныЈ еселігі, n-ші мЇшесі, алашы n мЇшесініЈ ›осындысы

Дамытушылы›: оушылардыЈ ойлауабілеті мен дадыларын дамыту.

ТЩрбиелік: ±жымдасты››а. бірізділікке. сыйласты››а тЩрбиелеу

Саба›тыЈ Щдісі:

Саба›тыЈ тЇрі: айталау сабаы

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба›тыЈ барысы:
І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау


ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

1. Геометриялы› прогрессия аны›тамасы

2. Геометриялы› прогрессияныЈ еселігі

3. Геометриялы› прогрессияныЈ n-ші мЇшесініЈ формуласы

4. Геометриялы› прогрессияныЈ ал“аш›ы n мЇшесініЈ ›осындысы
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:


 1. {bn}- геометриялы› прогрессия, b1=18; g= . b2 –ні табыЈдар.

 2. Геометриялы› прогрессияныЈ бірінші мЇшесі 24, екіншісі 36. Еселікті табыЈдар.

 3. {bn}- геометриялы› прогрессия. Егер b1=-9; g=2. S6 –ны табыЈдар.

 4. Геометриялы› прогрессия 3; -6; … n-ші мЇшесініЈ формуласын жазыЈдар.

 5. 8; 2; ; …шектеусіз геометриялы› прогрессияныЈ мЇшелерініЈ ›осындысын табыЈдар

 6. Геометриялы› прогрессия . Бесінші мЇшесін табыЈдар.

 7. 0,(4) жай бйлшек тЇрінде жазыЈдар

8. Геометриялы› прогрессия с4=24; с6=96. c1 –ді табыЈдар.
9.Шектеусіз геометриялы› прогрессияныЈ мЇшелерініЈ ›осындысы оныЈ бірінші мЇшесінен

3 есе Їлкен. ›атынасын табыЈдар 1. Геометриялы› прогрессия g=0,5; bn=3; Sn=93. b1 жЩне n-ді табыЈдар.

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.


®йге тапсырма: тест
№67

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Есептер шыару

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білім берушілік: ОушылардыЈ 9 сыныпта йткен таырыптар бойынша білімдерін тексеру.

2. Дамытушылы›: ОушылардыЈ есептеу дадыларын жетілдіру, йз бетінше еЈбектену, белсенділіктерін арттыру.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: изіндік ж±мыс

Саба›тыЈ барысы:

°йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу Щ) О›ушыларды тЇгендеу б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

Ж±лдызшаныЈ орнына тиісті йрнектерді жаз:
1.sin(α+β)=sin αcos β +* 2. sin(α-β)=* 3. cos(α+β)=* - sin αsin β

4.cos (α-β)= * 5.tg(α+β)= * 6. tg(α-β)= 7. ctg(α+β)= 8.ctg(α-β)= * 9. Sin2α=* 10. cos*α=1-2sin2 α= 2cos2α-1 11. cos2α= cos2 α -*

12. Sin2α= * 13. *= 14.tg2α=* 15.* =

16. sin αcos β= 17. sin2 α=* 18. 1.sin α+sin β=* 19. sin α-sin β=2sin * 20. cos α+cos β=*cos 21.tg α+tg β=* 22. * = 23. tg α-ctgβ=

24. cos α+sin α =* 25. *=2sin 2 26. 1-sin α=2sin 2 *
СЩйкесін тап!
1+ctg2 α= 1+tg2 α= cos α= sin α= tg α= ctg α=

®йге тапсырма: ›айталау

№68

ПЩн: алгебраСынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Есептер шыару

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білім берушілік: ОушылардыЈ 9 сыныпта йткен таырыптар бойынша білімдерін тексеру.

2. Дамытушылы›: ОушылардыЈ есептеу дадыларын жетілдіру, йз бетінше еЈбектену, белсенділіктерін арттыру.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: айталау сабаы

Саба›тыЈ барысы:

°йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу Щ) О›ушыларды тЇгендеу б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру

ІІ Есептер шы“ару:


 1. ЕсептеЈдер:

а) cos780cos180 + sin780sin180 Щ)

б) 1. ирнекті ы›шамдаЈдар: 1. Кйбейткіштерге жіктеЈдер: 1. љосыл“ыштар“а жіктеЈдер: 1. b2=2, b5=16. Геометриялы› прогрессияныЈ ал“аш›ы 5 мЇшесініЈ ›осындысын табыЈдар.

 2. 1/5+8/15+13/15+...+33/15 ›осындысын есептеЈдер.

7. ТеЈсіздіктер жЇйесін шешіЈдер:

x2+x-6<0-x2+2x+3≤0

®йге тапсырма: ›айталау
Каталог: download -> version -> 1441813825 -> module
version -> Сабақтың тақырыбы: Етістік
version -> В17. Умение использовать информационно-коммуникационные технологии
version -> Аллен Р. Г. Множественные источники дохода
version -> Арифметические действия в позиционных системах счисления
version -> Геодезия көне заманда жер бетiнiң өлшемі және зерттеуi шаруашылық мақсатта қажеттілігінен пайда болды. Ежелгi Мысырда б з
version -> Бастауыш сыныпқа арналған біркелкі орфографиялық тәртіп Мазмұны
version -> Оқушылардың орта буынға бейімделуі барысында жүргізген жұмыстар туралы анықтама. қазан 2014ж
version -> Казахстан тарихы 6-11 сынып алфавит. 6 сынып


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет