Семинар. (іс-тәжір.) оқу Зертханал оқу соөж барлық сағат саны 1Дата11.07.2016
өлшемі125.78 Kb.
#190237
түріСеминар
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф2 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)


бет 7
1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ
семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

Дәріс

Семинар. (іс-тәжір.)

оқу

Зертханал оқу

СОӨЖ

Барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу түрі

3

3

30

-

15

30

75

60

135

Емтихан

Күндізгі қысқартылған оқу түрі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сыртқы қысқартылған оқу түрі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы
“Қолданбалы механика” - маңызды жалпы техникалық пән болып табылады, оның мақсаты - болашақ мамандарға материялық денелердің тепе-теңдігі мен қозғалысы жайлы, машина бөлшектерi мен әр түрлi конструкция элементтерiнiң өз қызметiн сенiмдi және тиiмдi атқаруына байланысты, оларды берiктiкке, қатаңдылыққа және орнықтылыққа есептеулері жайлы, жалпы қолданыстағы механизмдер мен машиналардың қолдану аумағы мен жобалау негіздері жайлы түпкілікті мағлұматтарды беру. Осыған байланысты “Қолданбалы механика” курсының құрамына териялық механика, машина мен мезанизмдер теориясы, материалдар механикасы (кедергісі) және машина бөлшектері пәндерінің қағидалары кіреді.
2.2 Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері
Бұл пәннің негізгі міндеті студенттерге табиғат заңын, табиғаттағы және техникадағы құбылыстардың математикалық модельдерді құруды, табылған шешімдерді анализдік талдауды, келешек мамандық иелерін ғылыми ой қабілетін өрістетіп, ерікті дағдыларын дамытуға үйретеді.

“Қолданбалы механика” курсындағы теориялық мәлiметтердi жақсы ұғынып, есептерiн дұрыс шығарып үйрену, түсiнбеген тұстарын бiрден сұрап отыруы және сабақтан тыс уақытта өз бетiнше оқулықтан тақырыптарды үнемi пысықтап отыруы қажет. алдына қойылатын мақсаттары: 1) қатты денелердің тепе-теңдік шарттары; 2) машина бөлшектерi мен конструкция элементтерiнiң берiктiкке, қатаңдылыққа және орнықтылыққа есептеу; 3) конструкциялық материалдардың механикалық қасиеттерiмен танысу; 4) тәжiрибелiк механика негiздерiмен танысу.

Пән бойынша курстық жұмыс жоспарланған.
2.3 Пәнді меңгеру нәтижелері

Білімі:

Білім алушылар білуге тиіс:

- қолданбалы механиканың негізгі ұғымдарын;

-машина бөлшектері мен механизмдерді берiктiкке, қатаңдыққа және орнықтылыққа есептеу жайлы ғылым iргетасына жатқызылатын негiзгi ұғымдарды және қағидаларды.Дағдылары:

-қолданбалы механиканың заңдары мен қағидаларын терең игеру;

-құрылмалар, құрылыстар, жаңа машиналар мен механизмдер жобалау.

Құзыреттері:

Түйінді құзыреттер болып табылады:

-қолданбалы механика есептерін талдау және қорытындылау;

-кәсіби қызметте пәннің негізгі заңдарын қолма-қол бейымдеу қабілеті, эксперименттік зерттеулерді орындау кезінде ақпараттық технологияларды, математикалық анализ және үлгілеу әдістерін қолдану қабілеті;

- қолданбалы механикадағы іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті;

-өндірістік жағдайда шешімдер табу қабілеті.


2.4 Пререквизиттер
«Математика 2».
2.5 Постреквизиттер
«ПҚКО жерасты қазуға арналған стационарлы қондырғылар және тау-кен машиналары».

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


3.1 Оқу жұмысының жоспары


Тақырып атаулары

Көп еңбекті қажет ететін пән,сағат

Оқу түрі

күндізгі

Күндізгі қысқ.

Сырттай қысқ.

1

2

3

4

Дәрістік сабақ

Тақырып 1.

«Қолданбалы механика» пәніне кіріспе. Статика аксиомалары мен анықтамалары. Сыртқы күштер классификациясы. Байланыстар және байланыстар реакциясы.


2

-

-


Тақырып 2. Жинақталатын күштер жүйесі. Оның тепе-теңдік шарты. Күштердің өстердегі проекциясы. Күш моменттер теориясы. Күштің нүктеге және өске қатысты моменті. Қос күш теориясы.

2

-


-

1

2

3

4

Тақырып 3. Статиканың негізгі леммасы. Кез-келген күштер жүйесі. Тепе-теңдік шарттар.

2

-

-

Тақырып 4. Нүкте кинематикасы. Қозғалыстың берілу тәсілдері. Нүкте жылдамдығы мен үдеуі.

2

-

-


Тақырып 5. Қатты дененің қарапайым қозғалыстары.

2

-

-

Тақырып 6. Жазық параллель қозғалыс.

2

-

-

Тақырып 7. Материялық нүкте және материялық нүктелер жүйе динамикасының негізгі түсініктері мен теоремалары.

2

-

-


Тақырып 8. “Материалдар механикасы (кедергiсi)” курсының негізгі түсініктері. Қима әдісі. Кернеулер. Қарапайым деформациялар

2


-

-


Тақырып 9. Центрлiк созылу – сығылу. Бойлық күштер. Бойлық күштердiң эпюрасы. Созылу және сығылу кезiндегi Гук заңы. Созылу кезiндегi кернеу және деформация, берiктiкке есептеу түрлерi. Материалдардың механикалық сипаттамалары. Мүмкiндiк кернеу, беріктік қор коэффициенті.

2

-

-


Тақырып 10. Жазық қималардың геометриялық сипаттамалары. Статикалық, центрлiк, өстiк инерция, кедергі моменттер. Таза ығысу, қиылу немесе кесiлу. Шартты есептеулер (тойтарып шегелеу, дәнекерлеу, пiсiрiлген жiктер және т.б.). Ығысу кезiндегi Гук заңы және берiктiк шарты. Бұралу. Кернеулер мен деформациялар. Бұралған бiлiктердi берiктiк пен қатаңдыққа есептеу.

2

-

-

Тақырып 11. Жазық иiлу. Иiлу кезiндегi деформация. Жанама күштер және иiлу моментi. q, Q және M арасындағы өзара дифференциалдық байланыс. М және Q эпюраларын тұрғызу ережесi. Иiлу кезiндегi тiк, жанама кернеулер. Иiлген арқалықты берiктiкке есептеу.

2

-

-


Тақырып 12. Кернеулi және деформациялы күйлер теориясы. Беріктік жорамалдары. Күрделі карсыласу. Қиғаш иілу. Иіліп бұралу, созылу, сығылу. Иіліп бұралған біліктерді есептеу. Орнықтылық. Бойлық иілу. Аумалы (кризистік) күш. Эйлер және Ясинский формулалары.

2

-

-


Тақырып 13. Механизмдердің конструктивті-функционалды классификациясы. Буын, кинематикалық жұп, кинематикалық тізбек түсініктері. Механизмдердің еркіндік дәрежесін анықтау. Механизмдерді құру және олардың классификациясы.

2


-


-


Тақырып 14. Механикалық берілістер. Классификациясы. Артықшылықтары мен кемшіліктері. Негізгі кинематикалық көрсеткіштер.

2


-


-


Тақырып 15. Машина бөлшектерінің қосылыстары.


1

2

3

4

Жалпы мағлұматтар. Ажырайтын және ажырамайтын қосылыстар. Қолдану аясы, артықшылықтары мен кемшіліктері.

2

-

-

Семинарлық (тәжірибелік) сабақтар

Тақырып 1.

Статикалық анықталатын жазық жүйелердің байланыс рекцияларын анықтау


2

-

-


Тақырып 2.

Нүктенің берілген қозғалыс теңдеулері бойынша жылдамдығы мен үдеуін анықтау. Жазық механизм нүктелерінің жылдамдықтарын

анықтау.

2

-

-


Тақырып 3.

Созылып, сығылған брустарды беріктікке есептеу. Тойтарма шегенді қосылысты есептеу


2

-

-


Тақырып 4.

Бұралу кезіндегі бұраушы моменттер мен бұрылу бұрыштарын анықтап эпюрын тұрғызу.


2

-

-


Тақырып 5.

Жазық иілген арқалықтардың көлденең күштері мен иiлу моменттерiнің эпюрларын тұрғызу


1

-

-


Тақырып 6.

Сығылған сырықтардың орнықтылығын анықтау.


1

-

-


Тақырып 7.

Механизмді құрылымдық талдау.


2

-

-


Тақырып 8. Жетектің кинематикалық параметрлерін анықтау

1

-

-

Тақырып 9. Тісті берілістің геометриялық параметрлерін анықтау

1

-

-

Тақырып 10. Қосылыстарды есептеу

1

-

-

СОӨЖ

Тақырып 1.

Тірек реакцияларын анықтау


5

-

-


Тақырып 2.

Нүкте кинематикасы. Иінтіректі механизмді есептеу


4

-

-


Тақырып 3.

Сығылу, созылу кезіндегі беріктік шарттан мүмкіндік күшті және көлденең қиманың өлшемін анықтау.


5

-

-


Тақырып 4.

Қатаң бекітілген арқалықтың жазық иілген кездегі пайда болатын ішкі күш параметрлерін анықтау


4

-

-


Тақырып 5.

Біліктің иіліп бұралуын есептеу.


4

-

-


Тақырып 6.

Жазық рычагты механизмді құрылымдық талдау


4

-

-


Тақырып 7.

Берілістер. Қосылыстар. Талдау.


4

-

-


Студенттің өздік жұмысы

1

2

3

4

Тақырып 1.

Топсалы тіректегі конструкцияның тірек реакцияларын анықтау


20

-


-

Тақырып 2.

Көлденең күш пен июші момент эпюрларын салу20

-

-

Тақырып 3.

Бұралып иілген біліктің диаметрін анықтау20

-

-

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


Негізгі әдебиеттер
1 Тәжiбаев С.Д. Қолданбалы механика. Алматы, «Бiлiм», 1994.

2 Жолдасбеков Ө.А., Сағитов М.Н. Теориялық механика. Алматы, «Рауан», 2002.

3 Нұғыман А. М. Теориялық механика негіздері. – Алматы, 2005. – 275 б.

4 Іңкәрбеков А.Теориялық механика. Статика және кинематика. Алматы : «Мектеп», 2005. - 232 б.

5 Жүнісбеков С. Материалдар кедергісі : оқулық / С. Жүнісбеков, А. К. Қадырбаев; ҚР білім және ғылым министрлігі). - Алматы : Бастау , 2008. - 370 б.

6 Рақымбекова, Зифа Мәтенқызы. Материалдар механикасының есептер жинағы : оқу құралы / З. М. Рақымбекова. - Екінші басылымы. - Алматы : Дәуір, 2008. - 247 б.Қосымша әдебиеттер
1 Муслиманова Г.Е., Ликунов А.В. Қолданбалы механика Әдістемелік нұсқау 050716 “Құрал жасау” мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған/ШҚМТУ. – Өскемен, 2009.

2 Муслиманова Г. Е. Материалдар кедергісі: кредиттік жүйе бойынша оқитын техникалық мамандықтардың студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау. 2 бөлім. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 74 б.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет