Строительные нормы ркбет1/28
Дата01.07.2016
өлшемі1.26 Mb.
#170042
түріИнструкция
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттiк нормативтер

ҚР ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ

Государственные нормативы в области архитектуры,

градостроительства и строительства

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РК
АУЫЗ СУДЫ ЖӘНЕ ТАЗАРТЫЛҒАН САРҚЫНДЫ СУЛАРДЫ ЗАРАРСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ


ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ОЧИЩЕННЫХ

СТОЧНЫХ ВОД


Ресми басылым

Издание официальноеҚазақстан Республикасы Құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттiгi

Агентство Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйстваАстана 2011

Алғысөз
1.  ӘЗІРЛЕНДІ


2. Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің Ғылыми-техникалық саясат және нормалау департаменті ЕНГІЗДІ
3. Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының _____________ бұйрығымен БЕКІТІЛДІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ

4. БІРІНШІ ТЕКСЕРУДІҢ МЕРЗІМІ ________________

ТЕКСЕРУ КЕЗЕҢДІЛІГІ ________________
5. БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Осы мемлекеттік нормативті Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің уәкілетті органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға болмайды.Мазмұны


ТЕКСЕРУ КЕЗЕҢДІЛІГІ ________________ 2

Мазмұны 2

1. Қолданылу аясы. 5

2. Нормативтік сілтемелер 5

3. Негізгі терминдер мен анықтамалар 6

4. Ауыз суды, тазартылған сарқынды суларды және тұнбаларды зарарсыздандыру әдістері және технологиялары 6

4.1. Жалпы ереже 6

4.2. Ауыз суды және тазартылған сарқынды суларды зарарсыздандыру әдістері және технологиялары 7

4.2.1. Суды зарарсыздандырудың химиялық әдістері 7

4.2.2. Суды зарарсыздандырудың физикалық әдістері 15

4.2.3. Суды зарарсыздандырудың физика-химиялық әдістері 18

4.3. Тұнбаларды зарарсыздандыру 19

4.3.1. Су құбырының тазарту құрылыстарының (СҚТҚ) тұнбаларын зарарсыздандыру 19

4.3.2. Су бұрудың тазарту құрылыстарының (СБТҚ) тұнбаларын зарарсыздандыру 19

5. Құбырлар мен сыйымды құрылыстарды дезинфекциялау әдістері және ол бойынша жұмыс тәртібі 20

6. Сумен жабдықтау мен су бұру құбырларын және құрылыстарын жуу 26

7. Зарарсыздандырудың тиімділігін өндірістік бақылау және санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау 32

Библиография 37

Қосымшалар 41

1-қосымша 41

Сілтемелер берілген нормативтік құқықтық актілер мен нормативтік-техникалық құжаттардың тізбесі 41

2-қосымша 41

I. Белсенді хлор мен хлорлы әктің болуын анықтау 41

3-қосымша 45

Суды хлорлау кезінде қауіпсіздік техникасының негізгі шаралары 45

4-қосымша (анықтамалық) 46

Микробиологиялық көрсеткіштер бойынша сарқынды сулардың ластану қарқындылығы 46

(Шамамен алынған деректер) 46

5-қосымша (анықтамалық) 46

Кейбір басымды токсиканттардың нормативтері және олардың пайда болуының сарқынды суларды зарарсыздандыу әдісіне тәуелділігі 46

6-қосымша (міндетті) 47

Сарқынды суларды бұру және пайдалану шарттарына байланысты оларды зарарсыздандыру тиімділігінің өлшемдері 47

7-қосымша (міндетті) 48

Зарарсызданыру тиімділігін төмендетпейтін физика-химиялық көрсеткіштердің максималды мәні 48

8-қосымша (ұсынылған) 48

Сарқынды суларды зарарсыздандыру кезінде өндірістік бақылаудың кезеңділігі 48

9-қосымша (міндетті) 49

Сарқынды суларда жалпы колиформды бактерияларды анықтау әдісі 49

10-қосымша (міндетті) 51

Сарқынды суларда сальмонелларады анықтау әдісі 51

11-қосымша (міндетті) 51

Сарқынды суларда колифагтарды анықтау тәсілі 51

12-қосымша 53

Құбырларды дезинфекциялау кезінде хлорлы судың қажетті мөлшері 53

13-қосымша 54

ЖУУ ЖУРНАЛЫ 54

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ ________________ 56

Содержание 56

Введение 59

1. Область применения 59

2. Нормативные ссылки 59

3. Основные термины и определения 60

4. Методы и технологии обеззараживания питьевой воды, очищенных сточных вод и осадков 60

4.1. Общие положения 60

4.2. Методы и технологии обеззараживания питьевой воды и очищенных сточных вод 61

4.2.1. Химические методы обеззараживания воды 61

4.2.2. Физические методы обеззараживания воды 68

4.2.3. Физико-химические методы обеззараживания воды 72

4.3. Обеззараживание осадков 72

4.3.1. Обеззараживание осадков водопроводных очистных сооружений (ВОС) 72

4.3.2. Обеззараживание осадков очистных сооружений водоотведения (ОСВ) 72

5. Методы и порядок работ по дезинфекции трубопроводов и ёмкостных сооружений 74

6. Промывка трубопроводов и сооружений водоснабжения и водоотведения 80

7. Производственный контроль и санитарно-эпидемиологический надзор над эффективностью обеззараживания 86

Библиография 91

Приложения 95

Приложение 1 95

Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, на которые даются ссылки 95

Приложение 2 95

I. Определение содержания активного хлора в хлорной извести 95

Приложение 3 100

Основные меры по технике безопасности при хлорировании воды 100

Приложение 4 (справочное) 101

Интенсивность загрязнения сточных вод по микробиологическим показателям


(ориентировочные данные) 101

Приложение 5 (справочное) 101

Нормативы некоторых приоритетных токсикантов и зависимость их образования
от метода обеззараживания сточных вод 101

Критерии эффективности обеззараживания сточных вод в зависимости от условия их отведения и использования 103

Приложение 7 (обязательное) 103

Максимальные значения физико-химических показателей, при которых не снижается эффективность обеззараживания 103

Приложение 8 (рекомендуемое) 104

Периодичность производственного контроля при обеззараживании сточных вод 104

Приложение 9 (обязательное) 104

Метод определения общих колиформных бактерий в сточных водах 104

Приложение 10 (обязательное) 106

Метод определения сальмонелл в сточных водах 106

Приложение 11 (обязательное) 107

Метод определения колифагов в сточных водах 107

Приложение 12 108

Необходимое количество хлорной воды при дезинфекции трубопроводов 108

Приложение 13 109

ЖУРНАЛ ПРОМЫВКИ 109


Кіріспе


Ауыз суды және тазартылған сарқынды суларды зарарсыздандыру бойынша осы нұсқаулық (бұдан әрі - Нұсқаулық) Қазақстан Республикасы (ҚР) Су және Экологиялық кодекстерін, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР кодексін, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» ҚР Заңын /1-4/ іске асыру мақсатында әзірленген. Нұсқаулық «Халыққа арналған ауыз судың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінің, «Сумен жабдықтау. Сыртқы желілер және құрылыстар» ҚР ҚНжЕ-нің 4.01-02-2009 /8,6/ және Қазақстан Республикасының қалалық мен ауылдық елді мекендерін сумен жабдықтау және су бұрудың (СжС) жаңа жүйелерін жобалауды және жұмыс істеп тұрғандарын қайта жаңартуды реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерді іске асыру мақсатында әзірленді.

Ауыз суды жер асты және жер үсті көздерінің суынан (міндетті түрде алдын ала тазартқаннан кейін) дайындаудың барлық жағдайларында оны зарарсыздандыру керек. Жер асты су көзінде (су көзі қорғалған) бактериялық, вирустық және паразиттік ластанудың пайда болу мүмкіндігі болмаған жағдайларда одан алынатын суды мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалаудың (МСЭҚ) жергілікті органдарының шешімі бойынша зарарсыздандырмауға болады. Тазартылған сарқынды сулар мен тұнбаларды зарарсыздандыру елді мекендерге су бұру жүйелерінің тазарту құрылыстарының жобаларына сәйкес, ал бірқатар жағдайларда су бұру жүйесінің тазарту құрылыстарының құрамына және оларды пайдалану деңгейіне байланысты МСЭҚ жергілікті органдарының шешімі бойынша жүргізілуі тиіс.

Нұсқаулық «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер. Негізгі ережелер» ҚР ҚНжЕ-нің 1.01-01-2001 талаптарына /7/ сәйкес әзірленді. Нұсқаулық ғылымның, техника мен технологияның қазіргі заманғы жетістіктеріне негізделіп, ТМД, ЕО, АҚШ елдерінің және техникалық жағынан дамыған басқа елдердің қолданыстағы заңнамасымен және Қазақстан Республикасының нормативтік-техникалық құжаттарымен өзара байланысты осы елдердің халықаралық, өңіраралық және ұлттық стандарттарын ескереді.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет