Тема: Загальна характеристика металів. Розміщення в періодичній системі. Фізична та хімічні властивості металів. Електрохімічний ряд напруг металів. Метали в природібет1/3
Дата09.07.2016
өлшемі316 Kb.
#188486
  1   2   3
Методична вказівка для студентів до практичного заняття з хімії

ЗАНЯТТЯ №1

Тема: Загальна характеристика металів. Розміщення в періодичній системі. Фізична та хімічні властивості металів. Електрохімічний ряд напруг металів. Метали в природі.

Актуальність теми: Метали складають 80% всіх елементів періодичної системи. Метали зустрічаються в природі як у вільному cтані, так і у вигляді сполук – що визначається активністю металу. Місце металу в періодичній системі дає можливість визначити його властивості, поведінку в хімічних реакціях і можливі сполуках, які він утворює.

Алюміній активний метал, що виявляє амфотерні властивості , відновник. Утворення щільної оксидної плівки на поверхні металу захищає його від подальшого окиснення. Ферум є перехідним елементом металом середньої активності, відновник. Має важливе біологічне значення. Входить до складу гемоглобіну, багатьох ферментів, кісткового мозку і селезінки.Навчальні цілі:

Знати: знаходження металів в періодичній системі хімічних еле¬ментів, особливості електронної будови s-, p-, d- і f-елементів, валент¬ність і ступені окиснення металів, залежність фізичних і хімічних вла¬с-тивостей металів від номера групи, особливості металічного зв’язку.

Уміти: давати характеристику елементу за положенням в пе¬ріо¬дичній системі, , пи¬сати електронні формули елементів, складати рівняння хімічних реак¬цій з участю металів.

Самостійна позааудиторна робота:

 Дати відповіді на тести в робочому зошиті:

1. Йон Na+ має таку електронну будову:

а) 1s22s22p63s2; б) 1s22s22p63s1; в) 1s22s22p6; г) 1s22s22p5.

2. Розчин К2СО3 забарвлює червоний лакмусовий папірець у си¬ній колір. Це є результатом:

а) окиснення; б) відновлення; в) гідролізу; г) нейтралізації.

3. Із наведених нижче металів забарвлює полум’я у жовтий колір:

а) кальцій; б) калій; в) алюміній; г) натрій.

4. Натрій добувають наведеним нижче методом:

а) Na2O + C = CO + 2Na;

б) електролізом водного розчину NaCl;

в) електролізом розплаву NaCl;

г) термічним розкладом NaCl.

5. Із наведених нижче солей НЕ гідролізує у воді:

а) Na2CO3; б) Na2SiO3; в) Na3PO4; г) NaNO3.

6. Якісною реакцією на катіон Ва2+ є утворення осаду при дода-ван¬ні до розчину:

а) Натрій хлориду; б) Аргентум нітрату; в) Натрій сульфату; г) баритової води.

7. Гашене вапно – це:

а) Са(ОН)2; б) СаО; в) СаСО3; г) СаSO4×2H2O.

8*. Із наведених нижче тверджень невірним є:

а) при розкладі СаСО3 утворюється СО2 і СаО;

б) при взаємодії Na2CO3 із хлоридною кислотою утворюється СО2;

в) звичайний пісок є дрібнокристалічним СаСО3;

г) СаСО3 у воді практично не розчиняється, але при наявності СО2 розчинність його збільшується;

Контрольні питання:

1. Де в періодичній системі розміщені елементи-метали?

2. Де в періодичній системі розміщені найактивніші метали, най-менш активні метали?

3. Як змінюються властивості елементів в періодах періодичної системи?

4. Як змінюються властивості елементів в групах періодичної си-стеми?

5. Дати характеристику металів як хімічних елементів.

6. Який хімічний зв'язок має місце у металах? Чи впливає цей зв'язок на властивості металів?

7. Які основні фізичні властивості мають метали?

8. Які основні хімічні властивості мають метали?

9. Що таке електрохімічний ряд напруг металів?

10. Що таке відновні властивості? Назвати приклади відновників.

11. Які метали та їх сполуки найбільш поширені на Землі?

12. Які метали і їх сполуки є необхідними для людського ор-ганізму?

13. Чому елементи І групи головної підгрупи називають лужними ме¬талами?

14. Як змінюється хімічна активність у ряду лужних металів від Літію до Цезію? Чому при цьому, як правило, не розглядають Францій?

15. Чи зустрічаються лужні та лужноземельні метали в природі у ві-льному стані? Відповідь пояснити.

16. Як змінюються відновні властивості та активність металів у гру-пах?

17. Які фізичні властивості мають лужні та лужноземельні метали?

18. Які хімічні властивості мають лужні та лужноземельні метали?

Самостійна робота на занятті

1. Закінчити рівняння реакцій:

А) Na + S = …; Ca + Cl2 = …; Б) K + H2O = …; Al + Br2 = …;

B) Na + HCl = …; Ba + HBr = …; Г) Na + H2O = …; Zn + О2 = ….

У кожній реакції визначити окисник і відновник.

2. Скласти рівняння реакцій за схемою:

CuO → Cu → Cu(OH)2→ CuSO4→ CuCl2 → Cu;

Назвати всі сполуки.

3. Атом елемента має на 3 електрони більше, ніж йон натрію. Назвати елемент, складіть електронні формули його атома та йона.

4. Написати рівняння реакції, за допомогою яких можна здійс¬ни¬ти такі перетворення:

Алюміній → сульфат алюмінію → гідроксид алюмінію → нітрат алюмінію.

5. Залізну стружку масою 2,8 г спалили в атмосферу хлору. Добу-тий продукт розчинили в 200 мл води. Яка масова частка солі в роз-чині?

6. Взаємодією 10,96 г двовалентного металу з водою одержали 1,792 л водню (н.у.). Визначити метал.

лІтературА

Основна:


 1. Ерстенюк А.М., Сиротинська І.Д., Мельник М.В., Романюк А.Л., Леочко Н.С. Хопта Н.С., Сав’як О.Л. Навчально-методичний посібник з хімії. Івано-Франківськ, 2012.

 2. Клименко А.О., Мельник М.В., Павлюк В.М., Нечитайло Л.Я., Хопта Н.С., Коцаба М.В. Навчально-методичний посібник з фізичної та колоїдної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2004.

 3. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. Вінниця, «Нова книга», 2006.

 4. Калибабчук В.А. и др. Медицинская химия. К. «Медицина», 2008.

 5. Конспект лекцій.

Підготувала: асистент кафедри Федорів Мар’яна Зіновіївна


Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри

протокол №1 від 28.08.20012р.
Зав. Кафедрою біологічної та медичної хімії проф. А.М.Ерстенюк

Методична вказівка для студентів до практичного заняття з хімії

ЗАНЯТТЯ №2

Тема: Загальна характеристика неметалів. Гідроген. Будова і властивості неметалів VII та VI групи.

Актуальність теми: Хімічні властивості неметалів – здатність вступати в хімічні реакції, утворювати ті або інші сполуки, визначається їхнім місцем у періодичній системі. Активність неметалів значною мірою визначається будовою атома елемента. Атоми неметалів мають на зовнішньому енергетичному рівні чотири електрони і більше, тому вони приєднують електрони для завершення зовнішнього енергетичного рівня.

Оксиген – найпоширеніший елемент на Землі. Він міститься в земній корі (47%), в повітрі (21%) та у воді і є жит­тєво необхідним для усіх живих істот. Кисень приймає участь у процесах дихання, горіння, гниття тощо. Всі органічні речовини містять Оксиген. Ще одним біологічно важливим елементом є Сульфур, адже він входить у склад білків – будівельного матеріалу усіх живих організмів.


Навчальні цілі:

Знати: будову періодичної системи хімічних елементів, знаходження неметалів в періодичній системі, особливості електронної будо¬ви s- та p-елементів, валентність і ступені окиснення неметалів, властивості окисників та відновників, залежність фізичних і хімічних властивостей неметалів від номера групи.

Уміти: давати характеристику елементу за положенням в пері¬о¬дичній системі, визначати окисник і відновник в хімічній реакції, писати електронні формули елементів,

Самостійна позааудиторна робота:

 Дати відповіді на тести в робочому зошиті:

1. У якій сполуці зв’язок Елемент–Хлор є ковалентним?

а) КСl; б) AgCl; в) SiCl4; г) NaСl.

2. Вкажіть формулу солі хлоридної кислоти:

а) СаСО3; б) NaCl; в) KClO3; г) Na2SO4.

3. У шлунку людини спеціальними клітинами виробляється:

а) сульфатна кислота; б) хлоридна кислота;

в) нітратна кислота; г) карбонатна кислота.

4. Вкажіть пару речовин, які взаємодіють між собою:

а) срібло і хлоридна кислота; б) залізо і хлоридна кислота;

в) мідь і хлоридна кислота; г) золото і хлоридна кислота.

5. Вкажіть загальну формулу броміду, утвореного двовалентним хімічним елементом:

а) RBr; б) RBr3; в) RBr2; г) RBr4.

6. У якій з речовин Хлор може виявляти тільки окиснювальні властивості?

а) HCl; б) Cl2; в) Cl2O5; г) KClO4.

7. Де більше молекул: в 22,4 л (н.у.) хлору, в 71 г хлору чи в 2 моль хлору?

а) в 22,4 л хлору; б) в 71 г хлору;

в) в 2 моль хлору; г) однаково.

8. Кількість валентних електронів у атомі Оксигену дорівнює:

а) 8; б) 4; в) 2; г) 16.

9. 0,1 моль атомів Оксигену мають масу:

а) 1,6 г; б) 3,2 г; в) 160 г; г) 320 г.

10. При взаємодії водного розчину Сульфур (ІV) оксиду з хлором окиснюється елемент:

а) Гідроген; б) Сульфур;

в) Оксиген; г) Хлор.
Контрольні питання:

1. Де в періодичній таблиці елементів знаходяться неметали?

2. Які загальні фізичні властивості неметалів?

3. Який неметал має найбільшу електронегативність? З чим це пов’язано?

4. Які хімічні властивості характерні для неметалів?

5. Яка будова атома Гідрогену?

6. Які фізичні та хімічні властивості проявляє Гідроген?

7. Які хімічні зв’язки є у молекулі води?

8. Скільки електронів на останньому енергетичному рівні мають елементи VII А групи?

9. Скільки неспарених електронів мають елементи VII А групи?

10. Які ступені окиснення мають Флуор, Хлор, Бром та Йод?

11. Що таке окиснення та відновлення?

12. Які елементи можуть бути окисниками, відновниками?

13. Гідроген є окисником чи відновником? Пояснити на прикладах сполук Гідрогену.

14. Елементи VIIА групи є окисниками, відновниками чи прояв-ляють окисно-відновну подвійність?

15. Елементи VIIА групи періодичної таблиці є металами чи неме-талами? Поясніть вашу відповідь.

16. Який неметал має найбільшу електронегативність? З чим це повязано?

17. Які хімічні властивості проявляють галогени?

18. Що означає назва «галогени»?

19. Які сполуки елементів VII А групи ви знаєте?

20. Що спільного в електронній будові мають елементи VI А групи?

21. Скільки електронів елементам VI А групи не вистачає до завершення енергетичного рівня?

22. Які ступені окиснення мають Оксиген та Сульфур?

23. Який елемент є сильнішим окисником: Оксиген чи Сульфур? Пояснити відповідь.


Самостійна робота на занятті

1. Який елемент є більш активним Хлор чи Бром? Відповідь по-ясни¬ти на основі будови атомів вказаних елементів та їх розміщення в періодичній системі.

2 Напишіть рівняння реакцій взаємодії хлору та хлоридної кисло-ти з: залізом, з калій гідроксидом, водою, натрій бромідом. Назвати утворені сполуки.

3. Напишіть рівняння чотирьох реакцій, в результаті яких можна до¬бути ферум (ІІ) хлорид.

4. Визначити ступені окиснення галогенів у сполуках: HClO, KBr, C2H2Cl2, HClO3, ClO2, HBrO3, HClO4, Fe(OH)2Cl, NaI, OF2, HF, I2.

5. Складіть рівняння реакцій за схемою:

А)Cl2→ FeCl3 → Fe(NO3)3 → Fe2O3;

Б) Cl2→ HCl → HNO3→ Zn(NO3)2;

Назвати всі сполуки.

6. Який об’єм займає хлороводень масою 5 г (н.у.)?

7. В якій зі сполук більша кількість атомів: в 10 г кальцій броміду чи 10 мл бромоводню?

8. Яка маса солі натрій хлориду утвориться при з 200 г 10%-ного розчину хлоридної кислоти при реакції нейтралізації.лІтературА

Основна:

  1. Ерстенюк А.М., Сиротинська І.Д., Мельник М.В., Романюк А.Л., Леочко Н.С. Хопта Н.С., Сав’як О.Л. Навчально-методичний посібник з хімії. Івано-Франківськ, 2012.

  2. Клименко А.О., Мельник М.В., Павлюк В.М., Нечитайло Л.Я., Хопта Н.С., Коцаба М.В. Навчально-методичний посібник з фізичної та колоїдної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2004.

  3. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. Вінниця, «Нова книга», 2006.

Підготувала: асистент кафедри Федорів Мар’яна Зіновіївна


Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри

протокол №1 від 28.08.20012р.

Зав. Кафедрою біологічної та медичної хімії проф. А.М.ЕрстенюкМетодична вказівка для студентів до практичного заняття з хімії

ЗАНЯТТЯ №3

Тема:Властивості неметалівV та ІV групи. Нітроген, Фосфор, Карбон і Сіліцій. Поняття про твердість води.

Актуальність теми: Нітроген є життєво важливим елементам. В природі зустрічається як у вільному, так і у зв’язаному стані. Він є найбільшою за об’ємом складовою повітря. У вигляді ор­га­нічних сполук Нітроген міститься у всіх організмах. Він входить до складу білків, нуклеїнових кислот, АТФ та інших органічних речовин.

Фосфор зустрічається в організмах і мінералах лише в хімічно зв’язаному стані. У живих організмах фосфор міститься у вигляді фосфоліпідів, фосфопротеїнів, нуклеїнових кислот, АТФ, каль­цій ортофосфату (у кістках і зубах).

Карбон є одним з найважливіших біогенних еле­ментів. Сполуки карбону є основою рослинних та тваринних орга­ніз­мів; він входить до складу кам’яного вугілля, нафти, природних газів, а також багатьох мінералів. Карбон у вигляді СаСО3 входить до складу таких гірських порід, як крейда, мармур, вапняк. Вуглекислий газ, що присутній у повітрі відіграє важливу роль у процесі фотосинтезу. Підвищений вміст вуглекислого газу в атмосфері є причиною парникового ефекту та підвищення температури на Землі.

Навчальні цілі:

Знати: особливості електронної будови елементівV та ІV А групи, валентність і ступені окиснення Карбону та Силіцію, алотропні модифікації Карбону, фізичні і хімічні властивості Карбону та Силіцію, властивості оксидів Карбону, властивості карбонатної і силікатної кислот, знаходження сполук Карбону та Силіцію в природі.

Уміти: давати характеристику елементам Карбону та Силіцію, відповідно до їх положення в періодичній системі і будови атома, писати електронні формули елементів ІV А групи, визначати валентність і ступінь окиснення Карбону та Силіцію у сполуках, складати рівнян­ня хімічних реакцій за участю елементів ІV А групи, давати назви спо­лукам,

Самостійна позааудиторна робота:

 Дати відповіді на тести в робочому зошиті:

1. Із наведених нижче реакцій якісною реакцією на СО2 є:

а) CaO + CO2 ® CaCO3; б) NaOH + CO2 ® Na2CO3 + H2O;

в) CO2 + C ® 2CO; г) Ca(OH)2 + CO2 ® CaCO3 + H2O.

2. Підігрівання суміші газів СО2 і О2 при сталому об’ємі приведе:

а) до зниження тиску; б) до підвищення тиску;

в) тиск не зміниться; г) до взаємодії цих газів.

3. Скільки електронів міститься в атомі Карбону на 2р-під­рівні у збудженому стані?

а) 4; б) 3; в) 2; г) 5.

4. Яка з реакцій відбувається в розчині з виділенням газу? Від­по­відь мотивуйте записом скороченого йонного рівняння.

а) Na2CO3 + CaCl2 ® б) Na2CO3 + HNO3 ®

в) К2CO3 + Ва(NО3)2 ® г) Na2SO3 + LіNO3 ® д) КОН + Р2О5

5. Із наведених реакцій найзручніша для лабораторного добування СО2:

а) CaCO3 + H2SO4 ® CaSO4 + CO2 + H2O; б) C + O2 ® CO2;

в) CaCO3 + HCl ® CaCl2 + CO2 + H2O; г) CaCO3 ® CaO + CO2.

6. Напишіть електронну формулу атома Фосфору. скільки неспарених електронів у зовнішньому шарі цього атома?

а) 4; б) 3; в) 1; г) 0.

7. Яку масу фосфору можна добути з 15 т кальцій фосфату, якщо вихід продукту становить 90 % від теоретичного.

а) 5,2 т; б) 2,7 т; в) 28 л; г) 6,3 т.

8. Речовина, в якій Нітроген може бути тільки окисником:

а) HNO2; б) NH3; в) NO2; г) KNO3; д) N2O.

9. Тільки окисниками у хімічних реакціях можуть бути:

а) KNO2; б) NH4Cl; в) NaNO3; г) NaNO2.
Контрольні питання:

1. Які ступені окиснення проявляють Нітроген та Фосфор? Чим це пояснюється?

2. Які властивості проявляють оксиди фосфору? Який з цих оксидів має сильніші окисні властивості?

3. Спробуйте описати кругообіг Нітрогену та Фосфору в природі.

4. Яка електронна будова елементів IV А групи?

5. Які валентність та ступені окиснення виявляють Карбон та Силі­цій? Це метали чи неметали?

6. Які алотропні модифікації Карбону ви знаєте?

7. Як можна використовувати алмаз та графіт?

8. Що таке адсорбція? Де її використовують?

9. Порівняйте властивості Карбону та Силіцію. Хто з них є си­ль­ні­шим неметалом?

10. Які властивості мають оксиди Карбону?

11. Які властивості має вугільна (карбонатна) кислота?

12. Які солі утворює карбонатна кислота?

13. Які якісні реакції на сполуки карбону Ви знаєте?

14. Що таке твердість води?

15. Які сполуки Карбону та Силіцію є в природі? Назвіть їх.


Самостійна робота на занятті

1. Дати характеристику атомів Карбону та Силіцію за положенням в періодичній таблиці.

2. Чому елементи Карбон та Силіцій є неметалами, а олово і свинець – метали? Поясніть відповідь.

3. Наведіть приклади хімічних реакцій у яких Карбон є:

А) окисником, Б) відновником,

В) одночасно є окисником і відновником.

4. Написати структурні формули сполук: карбонатна кислота, чадний газ, алюміній карбід, метан, кальцій гідрокарбонат, калій си­лікат, натрій карбонат, силікатна кислота, вуглекислий газ.

5. Визначити ступінь окиснення Карбону в сполуках: СaCO3, CO2, CaC2, CH4, CO, NaHCO3, Al4C3, Mg(HCO3), HCOH, SiC.

6. Напишіть у молекулярній та йонній формах рівняння реакцій утворення кальцій карбонату.

7. Складіть рівняння реакцій за схемою:A) С  СO2  Nа2СO3  ВаСO3;

Б) СаСO3  Са(НСO3)2  СаСO3  СаCl2;

B) СаСO3  СO2  MgCO3  MgSO4;

Г) CH4  CO  СO2  СаСO3;

Д) Si  SiO2  Nа2SiO3  H2SiO3;

Е) H2SiO3  SiO2  Si  SiH4.

Дайте назви всім сполукам.

8. Який об’єм вуглекислого газу можна добути спалюванням 3 т вугілля?

9. Яку масу кальцій карбонату можна добути при пропусканні 2 л вуглекислого газу через вапняну воду?

10. Який об’єм чадного газу можна одержати при спалюванні 1 м3 метану (н.у.)?

11. Який об’єм займає 600 г вуглекислого газу (н.у.)?

12. Складіть рівняння реакцій за схемою:

A) N2  NH3  NH4Cl  (NH4)2SO4;

Б) NH3  N2  NO  NO2;

B) Р  Р2О5  Н3РО4  Mg3(РО4)2;

Г) Ca(NO3)2  O2  Р2О5  Ca3(РО4)2.

Назвати всі сполуки.

13. До фосфор (V) оксиду масою 5 г додали 100 г води. Яка масова частка одержаного розчину ортофосфатної кислоти?

14. Яку масу амоній хлориду можна одержати з 10 г хлороводню?

15. Який об’єм азоту потрібний для одержання 6 л аміаку?лІтературА

Основна:

 1. Ерстенюк А.М., Сиротинська І.Д., Мельник М.В., Романюк А.Л., Леочко Н.С. Хопта Н.С., Сав’як О.Л. Навчально-методичний посібник з хімії. Івано-Франківськ, 2012.

 2. Клименко А.О., Мельник М.В., Павлюк В.М., Нечитайло Л.Я., Хопта Н.С., Коцаба М.В. Навчально-методичний посібник з фізичної та колоїдної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2004.

 3. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. Вінниця, «Нова книга», 2006.

 4. Калибабчук В.А. и др. Медицинская химия. К. «Медицина», 2008.

 5. Конспект лекцій.

Додаткова:

 1. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини. Тернопіль, 2001.

 2. Орлов В.Д.и др. Медицинская химия. Х., «Фолио», 2005.

 3. Миронович Л.М. Медична хімія. К., «Каравела», 2008.

Підготувала: асистент кафедри Федорів Мар’яна Зіновіївна
Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри

протокол №1 від 28.08.20012р.
Зав. Кафедрою біологічної та медичної хімії проф. А.М.Ерстенюк

Методична вказівка для студентів до практичного заняття з хімії

ЗАНЯТТЯ №4

Тема: Теорія хімічної будови органічних сполук О.М.Бутлерова. Електронна природа зв’язків. Класифікація і номенклатура органічних сполук. Насичені вуглеводні. Алкани.

Актуальність теми: Органічна хімія – великий і самостійний розділ хімії, предметом якого є хімія сполук Карбону: їх будова, властивості, методи одержання, можливості практичного використання. На сьогоднішній день існує понад 10 млн. органічних речовин. Багато з них відіграють важливу роль в будові та життєдіяльності рослинних і тваринних організмів. Також синтезовано багато органічних сполук, яких немає в природі, для полегшення життя людини: штучні та синтетичні волокна, синтетичний каучук, антибіотики, ліки тощо.

Алкани - найпростіший клас органічних сполук, які складаються лише з атомів Карбону й Гідрогену. Алкани є досить поширеними природними органічними сполуками. Вони містяться в нафті, природних і супутніх газах. Людство споживає близько 7,5 млрд т вуглеводнів щорічно.Навчальні цілі:

Знати: відмінності органічних речовин від неорганічних, теорію будови органічних речовин О.М. Бутлерова, види ізомерії, кла­си­фі­кацію, номенклатуру та основні класи органічних речовин, види гіб­ри­­дизації, гомологічний ряд алканів, класифікацію реакцій орга­нічн­их речовин, вид гіб­ридизації , тип звя’зків між атомами у молекулах алканів, фізичні та хімічні властивості алканів.

Уміти: розрізняти класи органічних речовин, давати назву органічним сполукам, складати структурні формули речовин за назвами, складати ізомери і називати їх за сучасною номенклатурою, визначати гібридизацію сполук, складати хімічні реакції, давати назву органічним сполукам за сучасною номенклатурою, складати структурні формули алканів за назвами, складати структурні формули ізомерів,
Самостійна позааудиторна робота:

 Дати відповіді на тести в робочому зошиті:

1. Ізомерами називаються речовини з:

а) однаковою молекулярною формулою, однаковою хімічною будовою та різними властивостями;

б) однаковою молекулярною формулою, різною хімічною будовою та однаковими властивостями;

в) однаковою молекулярною формулою, різною хімічною будовою та різними властивостями;

г) різними молекулярними формулами, різною хімічною будовою та різними властивостями.Каталог: images -> Portal
Portal -> Занятие №4 «Основные симптомы иммунной патологии. Врожденные иммунодефицитные заболевания» 4 ч. Актуальность
Portal -> Методическая разработка к самостоятельной работе по русскому языку специальность
Portal -> Методическая разработка к самостоятельной работе по русскому языку специальность
Portal -> Занятие №5 «Приобретенные иммунодефицитные заболевания» 4 ч. Актуальность
Portal -> Правописание суффиксов существительных
Portal -> Загальні теоретичні питання
Portal -> Набуті вади серця
Portal -> Деепричастия (несовершенного и совершенного вида)


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет