Тестови из биологијебет3/3
Дата29.06.2016
өлшемі0.5 Mb.
1   2   3

а) бластоцел,

б) гаструла,

в) гастроцел,

О д г о в о р: (б)
 1. Основна јединица еволуционе проме-нљивости је:

а) врста,

б) фамилија,

в) популација.

О д г о в о р: (в)
 1. Заокружите тачну реченицу:

а) у репликацији се за аденин везује урацил,

б) у транскрипцији се за аденин ве-зује тимин,

в) увек се пуринска база везује за пиримидинску базу.

О д г о в о р: (в)

 1. Ген чијом мутацијом настаје више фенотипских промена је:

а) рецесиван,

б) плејотропан,

в) доминантан.

О д г о в о р: (б)
 1. Промене у редоследу гена у хромо-зому називају се:

а) инверзије,

б) делеције,

в) дупликације.

О д г о в о р: (а)
 1. Чиниоци средине који доводе до наследних промена зову се:

а) мутагени,

б) модификатори,

в) мутилатори.

О д г о в о р: (а)
 1. Која од наведених триплета база означава крај транскрипције;

а) UGA,

б) UAC,


в) ниједан од понуђених.

О д г о в о р: (в)
 1. Аутозомно-доминантно се наслеђује:

а) брахидактилија,

б) фенилкетонурија,

в) Тај-Саксова болест.

О д г о в о р: (а)
 1. Синдактилија је појава:

а) кратких прстију,

б) кривих прстију,

в) сраслих прстију.

О д г о в о р: (в)
 1. Ако се ген појављује у једном обли-ку, он је:

а) полиморфан,

б) мономорфан,

в) мултипли.

О д г о в о р: (б)
 1. Мутације су:

а) промене хемијске структуре одре-ђеног дела молекула ДНК,

б) промене у структури хромозома,

в) промене у броју хромозома.

О д г о в о р: (а)
 1. Херитабилност је:

а) корелација у испољавању неке особине код потомака у односу на родитеље,

б)појава да потомство по својим особинама превазилази оба роди-теља,

в) наследне промене настале видљи-вим променама у хромозомима.

О д г о в о р: (а)
 1. Појава да потомство по својим кара-ктеристикама превазилази оба роди-теља назива се:

а) хибридизација,

б) хетерозис,

в) херитабилност.

О д г о в о р: (б)
 1. Који организми могу са РНК да си-нтетишу ДНК:

а) еукариотски,

б) ретровируси,

в) паразити.

О д г о в о р: (б)
 1. Далтонизам је особина контролисана генима који се налазе на:

а) неком од једарних хромозома,

б) X-хромозому,

в) Y-хромозому.

О д г о в о р: (б)
 1. Хемофилија је особина контролисана генима који се налазе на:

а) X-хромозому,

б) Y-хромозому,

в) оба полна хромозома.

О д г о в о р: (а)
 1. Размножавање луковицама је облик:

а) бесполног размножавања,

б) вегетативног размножавања,

в) полног размножавања.

О д г о в о р: (б)
 1. Бесполно размножавање код биљака врши се:

а) гаметима,

б) спорама,

в) кртолама.

О д г о в о р: (б)
 1. Који од наведених исказа је тачан?

а) Даунов синдром је последица три-зомије,

б) Даунов синдром је последица де-леције.

О д г о в о р: (а).


 1. Ко започиње репликацију ДНК?

а) ДНК полимераза,

б) РНК полимераза,

в) информациона РНК.

О д г о в о р: (а)
 1. Албинизам се наслеђује по обрасцу:

а) аутозомно рецесивног наслеђи-вања,

б) аутозомно доминантног наслеђи-вања.

О д г о в о р: (а)


 1. За Х рецесивна обољења важи да:

а) су носиоци жене и испољавају се код жена,

б) су носиоци мушкарци и испољава-ју се код жена,

в) су носиоци жене и испољавају се код мушкараца.

О д г о в о р: (в)
 1. Убрзано старење људи као после-дица нефункционисања «генског са-та» назива се:

а) порфирија,

б) прогерија,

в) адолесценција.

О д г о в о р: (б)
 1. Генетика је наука која изучава:

а) наслеђивање,

б) понашање,

в) размножавање.

О д г о в о р: (а)
 1. Шта је полизом:

а) скуп више рибозома на једном мо-лекулу иРНК,

б) јединица репликације ДНК,

в) ензим полимеризације.

О д г о в о р: (а)

 1. Под непосредним утицајем споља-шње средине долази до:

а) мутација,

б) инверзија,

в) модификација.

О д г о в о р: (в)
 1. При монохибридном наслеђивању са потпуном доминацијом у F2 генера-цији добијено потомство има:

а) исти фенотип,

б) два различита генотипа,

в) два различита фенотипа.

О д г о в о р: (в).
 1. Ко је творац теорије слободног укр-штања:

а) Мендел,

б) Пастер,

в) Лине.

О д г о в о р: (а)
 1. Организми који су способни да у својим ћелијама сами синтетишу органске материје од неорганских називају се:

а) микстрофи,

б) хетеротрофи,

в) аутотрофи.

О д г о в о р: (в).
 1. У којим од наведених простора по-стоји живот:

а) висина од 10-12 километара,

б) дубина од 2-3 километра,

в) обе тврдње су тачне.

О д г о в о р: (в)
 1. Екологија је наука која проучава:

а) последице загађивања на живе организме,

б) односе између организама и жи-вотне средине,

в) загађеност животне средине.

О д г о в о р: (б)
 1. У основне елементе биосфере не спада:

а) литосфера,

б) хидросфера,

в) хемисфера.

О д г о в о р: (в)
 1. Кретање материје кроз екосистем је:

а) реверзибилан процес,

б) иреверзибилан процеа.

О д г о в о р: (а).


 1. Како се назива утицај живих бића на станиште:

а) реакција,

б) коакција,

в) атракција.

О д г о в о р: (а)
 1. Просторно ограничена јединица, која се одликује специфичним компле-ксом еколошких фактора, назива се:

а) животно станиште,

б) животна средина,

в) животна област.

О д г о в о р: (а)
 1. Организми са уском еколошком ва-ленцом називају се:

а) еуривалентни,

б) стеновалентни.

О д г о в о р: (б)


 1. Надморска висина, експозиција и нагиб терена спадају у:

a) орографске еколошке факторе,

б) едафске еколошке факторе,

в) биотичке еколошке факторе.

О д г о в о р: (а)
 1. Популација је:

а) скуп јединки исте врсте који живе на одређеном простору и међусобно ступају у односе исхране,

б) скуп јединки исте врсте у оквиру животне заједнице,

в) скуп јединки исте врсте који се међусобно размножавају инасеља-вају неки ограничен топографски пр-остор.

О д г о в о р: (в)
 1. Биоценоза је:

а) скуп јединки једне врсте које живе заједно у истим условима животне средине,

б) скуп популација различитих врста које живезаједно на истом станишту,

в) скуп живих организама на одређе-ном простору,

О д г о в о р: (б)
 1. Екосистем чине:

а) биоценоза и земљиште,

б) биоценоза и биотоп,

в) популација и биотоп.

О д г о в о р: (б).
 1. Еколошке сукцесије су серије:

а) постепених смењивања екосисте-ма у току времена,

б) наглих смењивања екосистема у току времена,

в) постепених смењивања екосисте-ма у простору.

О д г о в о р: (а)
 1. За екосистем се каже да је на ступњу климакса ако:

а) ако су прилагођени климатским условима средине,

б) ако утичу на карактеристике кли-ме,

в) ако су градитељи екосистема изр-ажене старости.

О д г о в о р: (в)
 1. Биом је:

а) комплекс од већег броја екосисте-ма у оквиру једне климатске области,

б) комплекс од већег броја биоцено-за у оквиру једне климатске области,

в) комплекс од већег броја попул-ација у оквиру једне климатске обла-сти..

О д г о в о р: (а)
 1. Крајњи производ тамне фазе фо-тосинтезе је шећер фруктоза-1,6-бифосфат, који настаје у процесу познатим под називом:

а) Крепсов циклус,

б) Фотосинтетичка фосфорилација,

в) Калвинов циклус.

О д г о в о р: (в)
 1. Скуп адаптивних одлика једне орга-нске врсте усаглашен са конкретном животном средином у којој је она распрострањена је:

а) еколошка ниша,

б) животна форма,

в) скуп животних карактеристика.

О д г о в о р: (б
 1. Дејство ниске температуре на биљке у вегетативној фази неопходан је услов за цветање и назива се:

а) јаровизација,

б) фотоморфогенеза,

в) термофлорогенеза.

О д г о в о р: (а)

 1. Примарну продукцију у екосистему врше:

а) микроорганизми,

б) биљке,

в) животиње,

О д г о в о р: (б)
 1. У екосистему одвија се:

а) кружење материје,

б) кружење материје и енергије,

в) кружење материје и протицање енергије.

О д г о в о р: (в)
 1. Еколошки фактори представљају:

а) скуп одговарајућих елемената сп-ољашње средине у одговарајућем просторном оквиру,

б) елементи животне средине не-опходни организму или су са не-гативним утицајем на њега,

в) елементи неорганске и органске природе настали човековим акти-вностима.

О д г о в о р: (а)
 1. Стање физиолошке суше наступа:

а) при нижим позитивним темпера-турама,

б) у условима смањене влажности земљишта,

в) у условима повећане концентраци-је соли у земљишту.

О д г о в о р: (в)
 1. Троглобионти насељавају:

а) мора,

б) кору стабла,

в) пећине.

О д г о в о р: (в)
 1. Конформисти су организми који:

а) немају регулационе механизме,

б) имају регулационе механизме,

в) захтевају пуно простора за обављ-ање животних функција.

О д г о в о р: (б)
 1. Физиолошки одговори на промену услова спољашње средине називају се:

а) аклимација,

б) климатизација,

в) аклиматизација.

О д г о в о р: (в)
 1. Заштита биодиверзитета подразу-мева примену низа метода ради очувања гајења и размножавања угрожених биљака и животиња изван њихових природних станишта назива се:

а) In situзаштита,

б) Ex situзаштита.

О д г о в о р: (б)


 1. CITES или Вашингтонска конвенција из 1971. године представља међуна-родни споразум насловљен као:

а) Конвенција о заштити и трговини европским биљним врстама,

б) Декларација о очувању флоре, фауне и њихових станишта,

в) конвенција о међународној трго-вини угроженим врстама дивље фло-ре и фауне.

О д г о в о р: (в)
 1. Наука која проучава штетне ефекте хемијских агенаса на организме, популације и екосистеме зове се:

а) токсикологија,

б) екотоксикологија,

в) епидемиологија.

О д г о в о р: (б)
 1. Која од наведених материја је канце-рогена:

а) бензапирен,

б) метан,

в) маноза.

О д г о в о р: (а)
 1. Простране травне заједнице без шу-мског дрвећа су:

а) степе,

б) саване,

в) прерије.

О д г о в о р: (а)

 1. Северне четинарске шуме су:

а) тајге,

б) прерије,

в) саване.

О д г о в о р: (а)
 1. Најсевернија област вегетације на-лази се у:

а) степама,

б) саванама,

в) тундрама.

О д г о в о р: (в)
 1. Термин биолошко загађивање одно-си се на:

а) загађивање животне средине ве-штачким материјама,

б) интродукцију алохтоних врста у екосистем,

в) генетичке последице загађивања.

О д г о в о р: (б)
 1. Еуривалентни организми имају:

а) уску еколошку валенцу,

б) широку еколошку валенцу.

О д г о в о р: (б)


 1. Ако се крв остави да коагулише, на површини ће се издвојити:

а) лимфа,

б) плазма,

в) серум.

О д г о в о р: (в)
 1. Леукоцити:

а) су знатно бројнији од еритроцита,

б) учествују у згрушавању крви,

в) увек имају једро.

О д г о в о р: (в)
 1. У лимфи се налазе:

а) бела и црвена крвна зрнца,

б) бела крвна зрнца,в) тромбоцити.

О д г о в о р: (б)
Каталог: download
download -> ЖҰмабекова гүлбақыттың халықаралық конференцияларда жарық КӨрген мақалалар тізімі
download -> Атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтеді. Конференция жұмысының бағыттары
download -> Конференция жұмысының бағыттары: Лингвомәдени концептология және ұрпақтың мәдени сабақтастығы
download -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институты ф 15-38-1/ 2-006
download -> Ғалымның тарих мектебі сөз басы әйгілі Себастьян Бранд «Дүниедегінің бәрі де өткінші, бәрі де тозады, тек ғылым ғана мәңгілік, бәрінен де озады»
download -> Сабақтың тақырыбы: Публицистикалық стильдің тіл ерекшеліктері. Сабақтың мақсаты
download -> Сабақтың тақырыбы: Етістік
download -> Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-іі
download -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі мемлекет тарихы институты


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет