Тоо экибастузская грэс-1 им. Б. Нуржанова, цлмиСбет5/12
Дата29.09.2022
өлшемі91.78 Kb.
#461612
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
КЭД МОП по металлургии МЧМ

Материалы для раскисления сталей/ Materials for deoxidation of steel

Электрометаллургияның дәстүрлі және арнайы әдістерін пайдалана отырып, ферроқорытпаларды балқыту технологиясы мен агрегаттардың қазіргі жай-күйі туралы негізгі түсініктер. Ферроқорытпалардың классификациясы, сондай-ақ оларды өндірудің технологиялық процестері нақты практикалық мәселелерге байланысты. Ферроқорытпалардың түрлері.
Основные понятия о современном состоянии агрегатов и технологии выплавки ферросплавов традиционными и специальными методами электрометаллургии. Классификация ферросплавов, а также технологических процессов их производства в зависимости от конкретной практической задачи. Области применения ферросплавов. //
Basic concepts about the current state of aggregates and the technology of smelting ferroalloys using traditional and special methods of electrometallurgy. Classification of ferroalloys, as well as technological processes of their production, depending on the specific practical problem. Ferroalloy applications5

НҚ/КK/CC -23,26,27

1, 2, 3

Конвертерлік өндіріс қорытпаларын ашыту үшін материалдарды алу технологиясын , кедей шикізатты байыту және өндіріс қалдықтарын кәдеге жарату әдістерін, аппараттардың негізгі типтері мен конструкцияларын, сондай-ақ қосалқы жабдықтарды, әртүрлі Қышқылдандыру өнімдерін алудың технологиялық сызбаларын зерттеу
Изучение технологии получения материалов для раскисления сплавов конвертерного производства , методов обогащения бедного сырья и утилизации отходов производства, основными типами и конструкциями аппаратов, а также вспомогательного оборудования, технологическими схемами получения различных продуктов раскисления .
Study of the technology for the production of materials for deoxidation of converter production alloys, methods for enrichment of poor raw materials and recycling of production wastes, basic types and designs of apparatuses, as well as auxiliary equipment, technological schemes for obtaining various deacidification products.

7

Металлургиялық машиналар мен қондырғылар/
Металлургические машины и агрегаты/
Metallurgical machines and units //
Металлургиялық өндіріс құралдары/ Оборудование металлургических производств /
Metallurgical machines and units

Металлургиялық машиналар мен қондырғылардың түрлері, мақсаттары және жұмыс принципі. Металлургиялық цехтардың негізгі, қосалқы және қосымша жабдықтары. Металл бұйымдарын өндіруге арналған металлургиялық жабдықтар үшін оңтайлы жұмыс жағдайларын таңдау, негізгі параметрлер мен жабдықтардың қуатын зерттеу.
Виды, назначение и принцип действия металлургических машин и агрегатов. Основное, вспомогательное и дополнительное оборудование металлургических цехов. Выбор оптимальных условий работы металлургического оборудования для получения металлопродукции, исследование основных параметров и мощности оборудования.
Types, purpose and principle of operation of metallurgical machines and units. Main, auxiliary and additional equipment of metallurgical workshops. The choice of optimal working conditions for metallurgical equipment for the production of metal products, the study of the basic parameters and power of equipment.5

НҚ/КK/CC -15,22,26,27,30

2, 3

Заманауи металлургиялық цехтарды және объектілерді ұйымдастырудың жалпы принциптері. Өндіріс көлемі мен қозғалыстың ағымы. Жабдықтардың санын және жұмыс топтарының құрамын есептеу. Дүкеннің орналасуы, негізгі, қосалқы және қосымша жабдық. Құрылыстың элементтері
Общие принципы организации современных металлургических цехов и объектов. Понятие объема производства и гузопотока. Расчет количества оборудования и состава рабочих бригад. Компоновка цеха, основное, вспомогательное и дополнительное оборудование. Элементы строительного проектирования.
Анализ и расчет трудо- и энергозатрат, расходных материаловGeneral principles of the organization of modern metallurgical shops and objects. The concept of production volume and traffic flow. Calculation of the number of equipment and the composition of the working teams. The layout of the shop, the main, auxiliary and additional equipment. Elements of building design. Analysis and calculation of labor and energy costs, consumables

8

Электрлік болаттану теориясы мен технологиясы/


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет