Тоо экибастузская грэс-1 им. Б. Нуржанова, цлмиСбет6/12
Дата29.09.2022
өлшемі91.78 Kb.
#461612
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
КЭД МОП по металлургии МЧМ

Теория и технология электростали/ Theory and technology of electric steel//
Электросталеплавильное өндірісі /
Электросталеплавильное производство/ Electric steel production

Электр пештеріндегі металлургиялық балқыту шикізатын дайындаудың әдістерін, әртүрлі таңбалардың электр электродтарын өндіруге арналған жабдықтар мен технологияларды зерттеу. Электрлік болатты өндірудің технологиялық үдерісінің сапасын салыстырмалы бағалауға мүмкіндік беретін физикалық үдерістердің заңдарын, қолданылатын табиғатты есептеуді зерттеу.
Изучение методов подготовки сырья к металлургической плавке в электропечах, оборудование и технология получения электросталей различных маркировок . Исследование закономерностей физических процессов, расчеты прикладного характера, позволяющие дать сравнительную оценку качеству технологического процесса производства электростали.
The study of the methods of preparing raw materials for metallurgical smelting in electric furnaces, equipment and technology for producing electric electrodes of various marks The study of the laws of physical processes, calculations of an applied nature, allowing to give a comparative assessment of the quality of the technological process of production of electric steel.

5

НҚ/КK/CC -15,21,22,27

1, 2, 3

Жоғары сапалы электрлік болаттан жасалған материалдарды физикалық-химиялық зерттеудің негізгі заңдылықтары, электрлік болатты өндірудің технологиялық процесінің сапасын салыстырмалы бағалау. Доғалық пештерде металдар мен қорытпаларды өндіруге арналған шикізатты, аспаптарды және жабдықтарды дайындаудың заманауи әдістерін зерттеу. Әлемдік тәжірибеде электрлік болатты өндірудің инновациялық әдістері мен әдістері.
Основные закономерности физическо-химических исследований материалов для получения электросталей высокого качества, сравнительная оценка качества технологического процесса производства электростали. Изучение современных методов подготовки сырья , устройства и оборудование для получения металлов и сплавов в дуговых печах. Инновационные методы и способы получения электростали в мировой практике.
The main laws of physical and chemical research of materials for the production of high-quality electric steel, a comparative assessment of the quality of the technological process of production of electric steel. The study of modern methods of preparing raw materials, devices and equipment for the production of metals and alloys in arc furnaces. Innovative methods and methods of producing electric steel in world practice.9

Металлургиядағы отын және қалпына келтіру агенттері/
Топливо и восстановители в металлургии /
Fuel and reducing agents in metallurgy//
Металлургиядағы отын және мұнай өнімдері/
Топливо и нефтепродукты в металлургии/
Fuel and oil products in metallurgy

Жанармай жану құрылғысының дизайны мен сипаттамаларын зерттеу. Жұмыс режимдері. Пештің кеңістігінде жылу алмасу процестері. Жанармайдың жануын тиімді ұйымдастыру үшін оңтайлы күйдегі қыздырғыштарды есептеу әдістері. Металлургиядағы пештік үрдістерді ұйымдастыру жолдары.
Изучение конструкции и характеристики топливосжигающего оборудования. Режимы эксплуатации. Процессы теплообмена в топочном пространстве. Методы расчета горелочных устройств с оптимальными условиями организации эффективного сжигания топлива. Способы организации топочных процессов в металлургии.
Study of the design and characteristics of fuel-burning equipment. Modes of operation. Heat exchange processes in the furnace space. Methods for calculating burners with optimal conditions for the organization of efficient fuel combustion. Ways of the organization of furnace processes in metallurgy.

5

НҚ/КK/CC -28,34

2

Отын және майлау материалдары мен арнайы сұйықтықтардың пайдалану қасиеттерін зерттеу, олардың негізгі сапа көрсеткіштері және қолданылатын технологиялардағы техникалық-экономикалық сипаттамаларға әсері. Отындардың құрамы, қасиеттері, қолдану ерекшеліктері туралы негізгі мәліметтер келтірілген/
Изучение эксплуатационных свойств топлива и смазочных материалов ( нефтепродутов) и специальных жидкостей, их основные показатели качества и влияние на технико-экономические характеристики в используемых технологиях. Приведены основные сведения о составе, свойствах, особенностях применения топлив
The study of the performance properties of fuel and lubricants (oil products) and special liquids, their main indicators of quality and the impact on the technical and economic characteristics of the technologies used. The basic information about the composition, properties, characteristics of the use of fuels.

10

Іскерлік қарым-қатынас/


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет